Genesis

Na počátku

Kapitola 1

Příběh nebe a země

Gen 1:1Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Gen 1:2Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.

Gen 1:3Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo. Gen 1:4Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Gen 1:5Bůh nazval světlo „den“ a tmu nazval „noc“. Byl večer a bylo ráno, den první.

Gen 1:6Bůh řekl: „Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!“ Gen 1:7Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se. Gen 1:8Bůh nazval oblohu „nebe“ a byl večer a bylo ráno, den druhý.

Gen 1:9Bůh řekl: „Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš!“ – a stalo se. Gen 1:10Bůh nazval souš „země“ a shromáždění vod nazval „moře“. A Bůh viděl, že je to dobré.

Gen 1:11Tehdy Bůh řekl: „Ať země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!“ – a stalo se. Gen 1:12Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Gen 1:13Byl večer a bylo ráno, den třetí.

Gen 1:14Bůh řekl: „Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let; Gen 1:15budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!“ – a stalo se. Gen 1:16Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Gen 1:17Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, Gen 1:18aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Gen 1:19Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý.

Gen 1:20Bůh řekl: „Ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou ať létají ptáci!“ Gen 1:21Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Gen 1:22Bůh jim požehnal a řekl: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci ať se rozmnožují na zemi.“ Gen 1:23Byl večer a bylo ráno, den pátý.

Gen 1:24Bůh řekl: „Ať země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!“ – a stalo se. Gen 1:25Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré.

Gen 1:26Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“

Gen 1:27Bůh stvořil člověka ke svému obrazu,
k obrazu Božímu stvořil jej:
jako muže a ženu stvořil je.

Gen 1:28A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“

Gen 1:29Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Gen 1:30Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny“ – a stalo se. Gen 1:31Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.

Kapitola 2

Gen 2:1Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí.

Gen 2:2Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Gen 2:3Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.

Gen 2:4To je příběh nebe a země, o jejich stvoření.

V Boží zahradě

Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, Gen 2:5na zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní byliny. Hospodin Bůh na zem ještě nesesílal déšť a nebyl ani člověk, který by obdělával půdu. Gen 2:6Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch.

Gen 2:7Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka [1] a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí.

Gen 2:8Hospodin Bůh vysázel v Edenu [2] na východě zahradu a do ní postavil člověka, jehož zformoval. Gen 2:9Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla.

Gen 2:10Z Edenu vycházela řeka, aby zavlažovala zahradu, a odtud se rozdělovala do čtyř hlavních toků. Gen 2:11První se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, Gen 2:12a zlato té země je výborné. Je tam i vonná pryskyřice bdelium a kámen onyx. Gen 2:13Druhá řeka se jmenuje Gíchon; ta obtéká celou zemi Habeš. Gen 2:14Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je Eufrat.

Gen 2:15Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Gen 2:16Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, Gen 2:17kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš.“

Gen 2:18Hospodin Bůh také řekl: „Není dobré, aby byl člověk sám; opatřím mu rovnocennou oporu.“

Gen 2:19(Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam nazval kterého živočicha, tak se jmenoval. Gen 2:20Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.)

Gen 2:21Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Gen 2:22Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi.

Gen 2:23Adam tenkrát řekl:

„To je konečně ona:
kost z mých kostí,
tělo z mého těla!
Bude se nazývat manželkou,
neboť je vzata z manžela!“

Gen 2:24To proto muž opouští otce i matku – aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Gen 2:25Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se.

Kapitola 3

První hřích

Gen 3:1Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“

Gen 3:2„Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,“ odpověděla žena hadovi. Gen 3:3„Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.‘“ [3]

Gen 3:4Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete! Gen 3:5Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“

Gen 3:6Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom slibující porozumění, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Gen 3:7Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky.

Gen 3:8Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady.

Gen 3:9„Kde jsi?“ volal Hospodin Bůh na Adama.

Gen 3:10Ten odpověděl: „Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl.“

Gen 3:11„Kdo ti řekl, že jsi nahý?“ tázal se Bůh. „Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“

Gen 3:12Adam odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl.“

Gen 3:13„Cos to udělala?“ řekl Hospodin Bůh ženě.

„Had mě podvedl, a tak jsem jedla,“ odpověděla.

Gen 3:14Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi:

„Za to, cos udělal, budeš zlořečený
mezi vším dobytkem i divokými zvířaty.
Po všechny dny svého života polezeš po břiše
a žrát budeš prach.
Gen 3:15Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou
i mezi tvým a jejím potomkem.
On ti rozdrtí hlavu
a ty mu rozdrtíš patu.“

Gen 3:16Ženě řekl:

„Rozmnožím útrapy tvého těhotenství,
své děti budeš rodit v bolestech.
Po muži budeš dychtivě toužit,
on ti však bude poroučet.“

Gen 3:17Adamovi řekl:

„Protožes poslechl svou ženu
a jedl ze zakázaného stromu,
země bude kvůli tobě zlořečená!
Po všechny dny svého života
z ní budeš jíst v útrapách;
Gen 3:18bude ti plodit trní a bodláčí
a ty budeš jíst polní byliny.
Gen 3:19V potu tváře budeš jíst svůj chléb,
dokud se nevrátíš do země,
neboť z ní pocházíš:
Prach jsi a v prach se obrátíš!“

Gen 3:20Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých.

Gen 3:21Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Gen 3:22Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.“ Gen 3:23Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Gen 3:24Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.

Kapitola 4

Kain a Abel

Gen 4:1Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: „Získala jsem od Hospodina muže!“ [4]Gen 4:2Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu.

Gen 4:3Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, Gen 4:4zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Ábelovi a v jeho oběti, Gen 4:5ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, až se mu zkřivila tvář.

Gen 4:6Hospodin tedy Kainovi řekl: „Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Gen 4:7Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat.“

Gen 4:8Kain svému bratru řekl: „Pojďme na pole!“ [5] A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho.

Gen 4:9„Kde je tvůj bratr Ábel?“ zeptal se Kaina Hospodin.

„Nevím,“ odpověděl. „Jsem snad strážcem svého bratra?“

Gen 4:10„Cos to udělal?“ řekl mu Bůh. „Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Gen 4:11Teď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra, kterou jsi prolil! Gen 4:12Když budeš obdělávat zem, už ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem.“

Gen 4:13„Můj trest je větší, než lze unést,“ odpověděl Kain Hospodinu. Gen 4:14„Pohleď, dnes mě vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a štvancem a kdokoli mě najde, ten mě zabije!“

Gen 4:15Hospodin mu řekl: „Kdokoli zabije Kaina, ponese sedminásobnou pomstu.“ Hospodin pak na Kaina vložil znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. Gen 4:16Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód [6] na východ od Edenu.

Gen 4:17Kain se miloval se svou ženou a ta počala a porodila Chanocha. Postavil město a pojmenoval ho po svém synovi Chanoch. Gen 4:18Chanochovi se pak narodil Irad, Irad zplodil Mechujaele, Mechujael zplodil Metušaele a Metušael zplodil Lemecha.

Gen 4:19Lemech si vzal dvě ženy: jedna se jmenovala Ada, druhá Cila. Gen 4:20Ada porodila Jábala, jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Gen 4:21Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citery a píšťaly. Gen 4:22Cila také porodila, a to Tubal-kaina, mistra všech kovářů bronzu a železa. A Tubal-kainova sestra byla Naama.

Gen 4:23Lemech řekl svým ženám:

„Ado a Cilo, poslouchejte mě,
ženy Lemechovy, slyšte mou řeč:
Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil,
zabil jsem mladíka za zranění, jež mi způsobil.
Gen 4:24Bude-li Kain mstěn sedmkrát,
Lemech bude mstěn sedmasedmdesátkrát!“

Gen 4:25Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: „Bůh mi dal jiného potomka náhradou za Ábela, kterého zabil Kain.“ Gen 4:26Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno Enoš, Člověk. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména.

Kapitola 5

Adamovo potomstvo

Gen 5:1Toto je kniha Adamova příběhu.

Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. [7]Gen 5:2Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk.

Gen 5:3Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Gen 5:4Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Gen 5:5Adam žil celkem 930 let a potom zemřel.

Gen 5:6Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše. Gen 5:7Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Gen 5:8Set žil celkem 912 let a potom zemřel.

Gen 5:9Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana. Gen 5:10Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery. Gen 5:11Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel.

Gen 5:12Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela. Gen 5:13Po zplození Mahalalela žil Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery. Gen 5:14Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel.

Gen 5:15Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil Járeda. Gen 5:16Po zplození Járeda žil Mahalalel ještě 830 let a plodil syny a dcery. Gen 5:17Mahalalel žil celkem 895 let a potom zemřel.

Gen 5:18Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha. Gen 5:19Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery. Gen 5:20Járed žil celkem 962 let a potom zemřel.

Gen 5:21Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma. Gen 5:22Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Gen 5:23Enoch žil celkem 365 let. Gen 5:24Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal.

Gen 5:25Když bylo Metuzalémovi 187 let, zplodil Lámecha. Gen 5:26Po zplození Lámecha žil Metuzalém 782 let a plodil syny a dcery. Gen 5:27Metuzalém žil celkem 969 let a potom zemřel.

Gen 5:28Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna Gen 5:29a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: „Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil.“ Gen 5:30Po zplození Noema žil Lámech 595 let a plodil syny a dcery. Gen 5:31Lámech žil celkem 777 let a potom zemřel.

Gen 5:32A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Cháma a Jáfeta.

Kapitola 6

Zkažená země

Gen 6:1Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Gen 6:2Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Gen 6:3Tehdy si Hospodin řekl: „Můj Duch nezůstane v člověku navěky – je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let.“

Gen 6:4(V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.)

Gen 6:5Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Gen 6:6Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. Gen 6:7Tehdy si řekl: „Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil.“

Gen 6:8Noe však u Hospodina nalezl milost.

Postav si archu

Gen 6:9Toto je Noemův příběh.

Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil s Bohem. Gen 6:10Noe zplodil tři syny: Sema, Cháma a Jáfeta.

Gen 6:11Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. Gen 6:12Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženě.

Gen 6:13Bůh Noemovi řekl: „Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. Gen 6:14Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou. Gen 6:15Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. [8]Gen 6:16V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé a třetí patro. Gen 6:17Hle, já sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. Gen 6:18S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy – ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Gen 6:19Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice Gen 6:20z různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. Gen 6:21Proto si opatři veškerou potravu, která se jí, a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ně.“

Gen 6:22Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.

Kapitola 7

Gen 7:1Hospodin potom Noemovi řekl: „Vejdi s celou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý. Gen 7:2Ze všech čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy samce a samici; ze všech nečistých zvířat však jen po páru, samce a samici. Gen 7:3Také z nebeského ptactva vezmeš po sedmi párech, vždy samce a samici, pro zachování jejich semene na zemi. Gen 7:4Už za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Vše, co jsem učinil, smetu z povrchu země.“

Gen 7:5A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal.

Potopa

Gen 7:6Země byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Gen 7:7Kvůli té vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Gen 7:8Ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, Gen 7:9vešli k Noemovi do archy vždy dva a dva, samec a samice, jak to Noemovi přikázal Bůh.

Gen 7:10Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. Gen 7:11Stalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten den vytryskly všechny prameny veliké propasti a nebeské průduchy se otevřely. Gen 7:12Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí.

Gen 7:13Noe, jeho synové Sem, Chám a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy. Gen 7:14Oni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi i ptactva, všichni ptáci a okřídlenci Gen 7:15přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Gen 7:16Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel.

Gen 7:17Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa. Vody přibývalo, až nadnesla archu, takže se zvedla od země. Gen 7:18Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle jí přibývalo a archa plula po vodní hladině. Gen 7:19Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, až přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. Gen 7:20A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů. [9]

Gen 7:21Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo – ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. Gen 7:22Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. Gen 7:23Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka až po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše.

Gen 7:24Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní.

Kapitola 8

Nový začátek

Gen 8:1Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěř a dobytek, který s ním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila. Gen 8:2Prameny propasti i nebeské průduchy se zavřely a průtrž z nebe přestala. Gen 8:3Voda začala ze země zvolna ustupovat a po sto padesáti dnech konečně opadla.

Gen 8:4Sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Ararat. Gen 8:5Voda zvolna opadala až do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor.

Gen 8:6Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno, jež v arše udělal, Gen 8:7a vypustil havrana. Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda na zemi nevyschla. Gen 8:8Potom vypustil holubici, kterou měl s sebou, aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu země. Gen 8:9Holubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť voda ještě pokrývala celý povrch země. Noe tedy vystrčil ruku, chytil ji a vzal ji k sobě do archy. Gen 8:10Počkal ještě sedm dní a znovu vypustil holubici z archy. Gen 8:11Večer se k němu holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý olivový lístek! Tak Noe poznal, že voda ustoupila ze země. Gen 8:12Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a už se k němu nevrátila.

Gen 8:13Šestistého prvního roku Noemova života, prvního dne prvního měsíce, začala voda na zemi vysychat. Noe tedy odsunul příklop archy, podíval se ven a hle, zemský povrch osychal. Gen 8:14Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla země suchá.

Gen 8:15Tehdy Bůh k Noemovi promluvil: Gen 8:16„Vyjdi z archy – ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Gen 8:17Vyveď s sebou všechno živé, co máš u sebe – veškeré tvory z ptactva, dobytka i havěti lezoucí po zemi. Ať se hemží na zemi a ať se na zemi plodí a množí.“

Gen 8:18Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Gen 8:19Všechna zvěř, všechna havěť, každý pták, všechno, co se hýbe po zemi, vyšlo z archy podle svých čeledí.

Gen 8:20Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho čistého ptactva a obětoval na oltáři zápalné oběti. Gen 8:21Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: „Už nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce už od mládí zlé. Nikdy už nepobiji vše živé, jako jsem to učinil.

Gen 8:22Dokud bude trvat země,
nikdy nepřestane setba a žeň,
chlad a horko, léto, zima
ani noc a den.“

Kapitola 9

Boží smlouva se stvořením

Gen 9:1Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se, naplňte zem. Gen 9:2Ať z vás má strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Gen 9:3Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny.

Gen 9:4Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Gen 9:5Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu volat k odpovědnosti. Za lidský život budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra.

Gen 9:6Kdo prolije krev člověka,
toho krev bude člověkem prolita,
neboť k obrazu Božímu
učinil Bůh člověka.
Gen 9:7Ploďte se tedy a množte se,
ať se vámi jen hemží zem,
takto se na ní rozmnožte!“

Gen 9:8Potom Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil: Gen 9:9„Hle, já uzavírám smlouvu s vámi, s vaším budoucím semenem Gen 9:10i s každou živou bytostí, jež je s vámi – s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří – se vším živým, co vyšlo z archy. Gen 9:11Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi.“

Gen 9:12Tehdy Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou bytostí, jež je s vámi, pro všechna příští pokolení: Gen 9:13Na oblak pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Gen 9:14Kdykoli zahalím zemi oblaky a v oblacích se ukáže duha, Gen 9:15připomenu si svou smlouvu s vámi i s každou živou bytostí, a už nikdy nepřijde záplava vody, aby vyhubila veškeré tvorstvo. Gen 9:16Když se v oblacích ukáže duha, pohlédnu na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi.“

Gen 9:17Bůh Noemovi řekl: „Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem na zemi.“

Sem, Cham a Jáfet

Gen 9:18Noemovi synové, kteří vyšli z archy, byli Sem, Chám a Jáfet (onen Chám byl otcem Kanaána). Gen 9:19Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země.

Gen 9:20Zemědělec Noe byl první, kdo vysadil vinici. Gen 9:21Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu. Gen 9:22Chám, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku. Gen 9:23Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého otce. Byli obráceni čelem nazpátek, a tak nahotu svého otce nespatřili.

Gen 9:24Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, Gen 9:25řekl:

„Zlořečený buď Kanaán;
ať je pro své bratry
otrokem všech otroků!“

Gen 9:26Řekl také:

„Požehnán buď Hospodin, Bůh Semův,
jemuž bude Kanaán otročit!
Gen 9:27Kéž Bůh rozšíří Jáfeta,
ať bydlí ve stanech Semových,
jemuž bude Kanaán otročit!“

Gen 9:28Po potopě žil Noe ještě 350 let. Gen 9:29Noe žil celkem 950 let a potom zemřel.

Kapitola 10

Původ národů země

Gen 10:1Toto jsou rody Noemových synů Sema, Cháma a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové.

Gen 10:2Synové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras.

Gen 10:3Synové Gomerovi: Aškenáz, Rifat a Togarma.

Gen 10:4Synové Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští. [10]Gen 10:5Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků, rodů a národností.

Gen 10:6Synové Chámovi jsou: Habeš, [11] Egypt, Put a Kanaán.

Gen 10:7Synové Habeše: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka.

Synové Raemovi: Šeba a Dedan.

Gen 10:8Habeš také zplodil Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi. Gen 10:9Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: „Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem.“ Gen 10:10Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár. [12]Gen 10:11Z té země pak šel do Asýrie, kde vystavěl Ninive, Rechobot-ír, Kelach Gen 10:12a Resen, jež leží mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městem.

Gen 10:13Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské, Gen 10:14Patruské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni) a Kaftorské.

Gen 10:15Kanaán zplodil Sidona, svého prvorozeného, dále Cheta, Gen 10:16Jebusejce, Emorejce, Girgašejce, Gen 10:17Hivejce, Arkejce, Sinejce, Gen 10:18Arvadejce, Semarejce a Chamatejce. Kanaánské rody se později rozšířily, Gen 10:19takže hranice Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar až ke Gaze a směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Cebojim až k Leše.

Gen 10:20To jsou synové Chámovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností.

Gen 10:21Semovi, otci všech Heberových synů, bratru staršího Jáfeta, se také rodili potomci.

Gen 10:22Semovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram.

Gen 10:23Synové Aramovi: Úc, Chul, Geter a Mešek. [13]

Gen 10:24Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.

Gen 10:25Heberovi se narodili dva synové: jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan.

Gen 10:26Joktan zplodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha, Gen 10:27Hadorama, Uzala, Diklu, Gen 10:28Obala, Abimaele, Šebu, Gen 10:29Ofira, Chavílu a Jobaba; všichni tito jsou synové Joktanovi. Gen 10:30Jejich bydliště se prostíralo od Mešy směrem k hoře Sefar na východě.

Gen 10:31To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností.

Gen 10:32To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě rozdělily národy země.

Kapitola 11

Bábel

Gen 11:1Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. Gen 11:2Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šineár [14] a usadili se na ní.

Gen 11:3Tehdy si spolu řekli: „Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni.“ A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo malty. Gen 11:4Řekli si totiž: „Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne až k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!“

Gen 11:5Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové stavěli. Gen 11:6Hospodin si řekl: „Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim už nezabrání vykonat, cokoli si předsevzali. Gen 11:7Nuže, sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého.“

Gen 11:8Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali stavět. Gen 11:9Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi.

Semovo potomstvo

Gen 11:10Toto je Semův rod.

Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada. Gen 11:11Sem žil po zplození Arpakšada ještě 500 let a plodil syny a dcery.

Gen 11:12Arpakšad ve věku 35 let zplodil Šelacha. Gen 11:13Po zplození Šelacha žil Arpakšad ještě 403 let a plodil syny a dcery.

Gen 11:14Šelach ve věku 30 let zplodil Hebera. Gen 11:15Po zplození Hebera žil Šelach ještě 403 let a plodil syny a dcery.

Gen 11:16Heber ve věku 34 let zplodil Pelega. Gen 11:17Po zplození Pelega žil Heber ještě 430 let a plodil syny a dcery.

Gen 11:18Peleg ve věku 30 let zplodil Reúa. Gen 11:19Po zplození Reúa žil Peleg ještě 209 let a plodil syny a dcery.

Gen 11:20Reú ve věku 32 let zplodil Seruga. Gen 11:21Po zplození Seruga žil Reú ještě 207 let a plodil syny a dcery.

Gen 11:22Serug ve věku 30 let zplodil Náchora. Gen 11:23Po zplození Náchora žil Serug ještě 200 let a plodil syny a dcery.

Gen 11:24Náchor ve věku 29 let zplodil Teracha. Gen 11:25Po zplození Teracha žil Náchor ještě 119 let a plodil syny a dcery.

Gen 11:26Terach ve věku 70 let zplodil Abrama, Náchora a Hárana.

Terachovo potomstvo

Gen 11:27Toto je Terachův rod.

Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana; Háran pak zplodil Lota. Gen 11:28Háran však zemřel ve své vlasti, v chaldejském Uru, dříve než jeho otec Terach. Gen 11:29Abram a Náchor se oženili. Abramova žena se jmenovala Saraj a Náchorova žena Milka, dcera Hárana, otce Milky a Jisky. Gen 11:30Saraj však byla neplodná, neměla děti.

Gen 11:31Terach vzal svého syna Abrama, Háranova syna Lota a svou snachu Saraj, ženu svého syna Abrama, a vydali se spolu na cestu z chaldejského Uru do kanaánské země. Když však přišli do Cháranu, usadili se tam.

Gen 11:32Terach žil 205 let a zemřel v Cháranu.

Praotcové

Kapitola 12

Odejdi ze své země

Gen 12:1Hospodin Bůh řekl Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu.

Gen 12:2Učiním z tebe veliký národ
a požehnám ti.
Zjednám ti veliké jméno
a budeš požehnáním.
Gen 12:3Požehnám těm, kdo ti žehnají,
a toho, kdo ti zlořečí, prokleji.
Všechny rodiny země
dojdou požehnání v tobě.“

Gen 12:4Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu, bylo Abramovi sedmdesát pět let. Gen 12:5Abram s sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen majetek, jehož nabyli, i čeleď, kterou získali v Cháranu. Vydali se na cestu do kanaánské země a přišli do ní.

Gen 12:6Abram procházel tou zemí až k místu zvanému Šechem, až k dubu More. (V zemi tenkrát žili Kanaánci.) Gen 12:7Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: „Tuto zem dám tvému semeni.“ Abram tam proto postavil oltář Hospodinu, jenž se mu ukázal.

Gen 12:8Odtud se přesunul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na západě a Ajem na východě, postavil tam oltář Hospodinu a vzýval Hospodinovo jméno. Gen 12:9Potom Abram pokračoval v cestě a putoval na jih, k Negevu.

Abraham v Egyptě

Gen 12:10V zemi pak nastal hlad, a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobýt, neboť v zemi panoval krutý hlad. Gen 12:11Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: „Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena. Gen 12:12Až tě Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!‘ a zabijí mě, ale tebe nechají naživu. Gen 12:13Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu.“

Gen 12:14Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. Gen 12:15A když ji uviděli faraonovi hodnostáři, vychválili ji před faraonem tak, že byla vzata do faraonova domu. Gen 12:16Abramovi se díky ní vedlo velmi dobře – měl brav, skot i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudy.

Gen 12:17Hospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a jeho dům velikými ranami. Gen 12:18Farao si proto Abrama zavolal. „Cos mi to udělal?“ řekl mu. „Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Gen 12:19Proč jsi říkal: ‚Je to má sestra‘? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi!“ Gen 12:20Farao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a se vším, co měl.

Kapitola 13

Rozchod s Lotem

Gen 13:1Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu. Gen 13:2(Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.) Gen 13:3A šel po svých starých cestách od Negevu až k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem, Gen 13:4k místu oltáře, který tam předtím postavil. Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno.

Gen 13:5Také Lot, který šel s Abramem, měl brav, skot a stany. Gen 13:6Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění bylo totiž tak rozsáhlé, že nemohli bydlet pohromadě. Gen 13:7Proto došlo mezi pastýři Abramova stáda a pastýři Lotova stáda k rozepři. (V zemi tenkrát bydleli Kanaánci a Perizejci.)

Gen 13:8Abram tehdy Lotovi řekl: „Prosím, ať mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře – jsme přece bratři. Gen 13:9Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode mě, prosím. Půjdeš-li vlevo, já půjdu vpravo; půjdeš-li vpravo, půjdu vlevo.“

Gen 13:10Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je až k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru). Gen 13:11Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Gen 13:12Abram bydlel v kanaánské zemi, ale Lot bydlel ve městech jordánské roviny a postavil své stany až k Sodomě. Gen 13:13Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu.

Gen 13:14Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: „Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na západ. Gen 13:15Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni až navěky. Gen 13:16Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě. Gen 13:17Vstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám.“

Gen 13:18Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář Hospodinu.

Kapitola 14

Lotovo vysvobození

Gen 14:1V oněch dnech šineárský král Amrafel, elasarský král Arioch, elamský král Kedor-laomer a král národů Tidal Gen 14:2válčili proti Berovi, králi Sodomy, Biršovi, králi Gomory, Šineábovi, králi Admy, Šemeberovi, králi Cebojim, a proti králi Bely (to jest Coaru). Gen 14:3Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Gen 14:4Dvanáct let sloužili Kedor-laomerovi, ale třináctého roku se vzbouřili.

Gen 14:5Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer přitáhl s králi, kteří byli s ním, a pobili Refajce v Ašterot-karnajim, Zuzejce v Hamu, Emejce na pláni Kiriatajim Gen 14:6a Chorejce na jejich pohoří Seír až k El-paranu, který je nad pouští. Gen 14:7Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na Emorejce bydlící v Chasason-tamaru.

Gen 14:8Králové Sodomy, Gomory, Admy, Cebojim a Bely (to jest Coaru) tedy vytáhli a seřadili se v údolí Sidim k bitvě proti nim: Gen 14:9proti elamskému králi Kedor-laomerovi, králi národů Tidalovi, šineárskému králi Amrafelovi a elasarskému králi Ariochovi – čtyři králové proti pěti.

Gen 14:10Údolí Sidim je ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a gomorský král do nich při útěku zapadli; ostatní utekli do hor. Gen 14:11Vítězové pobrali všechen majetek Sodomy a Gomory i všechny jejich potraviny a odtáhli. Gen 14:12Vzali také Abramova synovce Lota (neboť bydlel v Sodomě) i jeho majetek a odjeli.

Gen 14:13Jeden uprchlík přišel a vyprávěl to Hebreji Abramovi. Ten se mezitím usadil u háje Emorejce Mamreho, příbuzného Eškola a Anera, což byli Abramovi spojenci. Gen 14:14Když Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajat, vypravil 318 vycvičených služebníků, narozených v jeho domě, a sledoval ty krále až k Danu. Gen 14:15Abram a jeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a pronásledovali je až k Chobě (jež leží na sever od Damašku). Gen 14:16A tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedl i svého příbuzného Lota a jeho majetek a také ženy a lid.

Melchisedech

Gen 14:17Když se pak vracel od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byli s ním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je Královské údolí).

Gen 14:18Melchisedech, král Sálemu, který byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno Gen 14:19a požehnal mu těmito slovy:

„Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha,
Stvořitele nebe i země!
Gen 14:20Požehnán buď Nejvyšší Bůh,
jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!“

Abram mu tehdy ze všeho dal desátek.

Gen 14:21Král Sodomy mu řekl: „Dej mi lidi. Majetek si nech.“

Gen 14:22Abram mu ale odpověděl: „Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i země, Gen 14:23že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic – ani nitku, ani sandálový řemínek – abys neřekl: ‚Já jsem obohatil Abrama.‘ Gen 14:24Nechám si jen to, co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre si vezmou svůj podíl.“

Kapitola 15

Boží smlouva s Abrahamem

Gen 15:1Po nějaké době měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo: „Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna.“ Gen 15:2Abram odpověděl: „Hospodine, Pane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům zanechám Eliezerovi z Damašku. Gen 15:3Pohleď, nedal jsi mi potomka,“ pokračoval Abram, „a tak mým dědicem bude můj čeledín!“

Gen 15:4Vtom dostal Hospodinovo slovo: „Ten tvým dědicem nebude; tvůj dědic vyjde z tvých vlastních beder!“ Gen 15:5Vyvedl jej ven a řekl: „Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat.“ Pak dodal: „Tolik bude tvého semene.“

Gen 15:6Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost.

Gen 15:7Řekl mu také: „Já jsem Hospodin, jenž tě vyvedl z chaldejského Uru, abych ti dal za dědictví tuto zem.“

Gen 15:8Abram se zeptal: „Hospodine, Pane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?“

Gen 15:9On mu odpověděl: „Přines mi tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana, také hrdličku a holoubě.“

Gen 15:10Abram mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil jednu část proti druhé; ptáky však neroztínal. Gen 15:11K mrtvým tělům se snášeli dravci, ale Abram je odháněl. Gen 15:12Když pak slunce začalo zapadat, přišel na Abrama hluboký spánek. Náhle jej sevřela hluboká, děsivá tma.

Gen 15:13Tehdy Hospodin Abramovi řekl: „Buď si jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemi, jež nebude jejich; tam budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let. Gen 15:14Já však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak odtud potom vyjdou s velikým jměním. Gen 15:15Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben ve šťastném stáří. Gen 15:16Sem se ale vrátí až čtvrté pokolení, neboť nepravost Emorejců ještě není dovršena.“

Gen 15:17Když slunce zapadlo a nastala tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. Gen 15:18V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: „Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky až po tu velikou řeku, řeku Eufrat: Gen 15:19Kenijce, Kenizejce a Kadmonce, Gen 15:20Chetejce, Perizejce, Refajce, Gen 15:21Emorejce, Kanaánce, Girgašejce a Jebusejce.“

Kapitola 16

Izmael

Gen 16:1Saraj, Abramova manželka, mu nerodila děti; měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. Gen 16:2Proto Saraj Abramovi řekla: „Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou otrokyní – snad získám syny skrze ni.“ A Abram ji poslechl.

Gen 16:3Deset let poté, co se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala Abramova manželka Saraj svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. Gen 16:4Spal tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní pohrdat.

Gen 16:5Saraj pak Abramovi řekla: „Za mé příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. Ať mě s tebou rozsoudí Hospodin!“

Gen 16:6Abram Saraj odpověděl: „Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s ní, co chceš.“ Saraj ji tedy pokořovala, až od ní Hagar utekla.

Gen 16:7U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl. Gen 16:8Řekl: „Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš?“

Odpověděla: „Utíkám od své paní Saraj.“

Gen 16:9Hospodinův anděl jí řekl: „Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku.“ Gen 16:10Hospodinův anděl jí řekl: „Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst.“

Gen 16:11Hospodinův anděl jí řekl:

„Hle, jsi těhotná a porodíš syna.
Dáš mu jméno Izmael, Bůh slyší,
neboť Hospodin slyšel tvé trápení.
Gen 16:12Bude jak divoký hřebec:
on proti všem, všichni proti němu;
v neshodě se všemi bratry bude žít.“

Gen 16:13Hospodina, jenž k ní promluvil, pak nazvala „Ty jsi Bůh, který mne vidí!“ Řekla totiž: „Právě zde jsem pohlédla k Tomu, který mne vidí.“ Gen 16:14A tak ta studna dostala jméno „Beer-lachai-roi, Studnice Živého, který mne vidí.“ Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem.

Gen 16:15Hagar pak Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší. Gen 16:16Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let.

Kapitola 17

Potvrzení smlouvy

Gen 17:1Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: „Já jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý. Gen 17:2Splním svou smlouvu s tebou a nesmírně tě rozmnožím.“

Gen 17:3Abram padl na tvář a Bůh k němu mluvil: Gen 17:4„Hle, já sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů. Gen 17:5Nebudeš se už jmenovat Abram, Vznešený otec, ale Abraham, Otec množství, neboť jsem tě učinil otcem mnohých národů. Gen 17:6Způsobím, aby ses nesmírně rozplodil, a učiním z tebe národy – i králové z tebe vzejdou. Gen 17:7Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího semene. Gen 17:8Tobě a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou kanaánskou zem, do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem.“

Gen 17:9Bůh Abrahamovi řekl: „Ty budeš zachovávat mou smlouvu – ty i tvé budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Gen 17:10Toto je má smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat: každý, kdo je u vás mužského pohlaví, bude obřezán. Gen 17:11Obřežete předkožku svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Gen 17:12Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený za peníze od kteréhokoli cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dní. Gen 17:13Musí být obřezán, ať je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude má smlouva na tvém těle smlouvou věčnou. Gen 17:14Neobřezanec mužského pohlaví, jenž by si nenechal předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu.“

Gen 17:15Bůh Abrahamovi řekl: „Své manželce Saraj už nebudeš říkat Saraj, Bojovnice, ale bude se jmenovat Sára, Kněžna. Gen 17:16Požehnám ji a dám ti z ní syna. Požehnám ji a budou z ní národy, vzejdou z ní králové národů.“

Gen 17:17Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel si: „Copak se stoletému narodí syn? Copak Sára v devadesáti letech porodí?“ Gen 17:18Odpověděl tedy Bohu: „Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!“

Gen 17:19Bůh však řekl: „Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla věčnou smlouvou pro jeho budoucí símě. Gen 17:20Vyslyšel jsem tě i ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby se nesmírně rozplodil a rozmnožil; zplodí dvanáctero knížat a učiním z něj veliký národ. Gen 17:21Svou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou.“ Gen 17:22A když s ním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama.

Gen 17:23Abraham potom vzal svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém domě i všechny koupené za peníze, všechny, kdo byli v Abrahamově domácnosti mužského pohlaví, a ještě téhož dne jim obřezal předkožky, jak mu to řekl Bůh. Gen 17:24Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu bylo devadesát devět let. Gen 17:25Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo třináct let. Gen 17:26Abraham a jeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož dne Gen 17:27a všichni jeho domácí, jak narození v domě, tak koupení od cizince za peníze, byli obřezáni s ním.

Kapitola 18

Tři hosté

Gen 18:1Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když seděl v poledním horku u vchodu do stanu. Gen 18:2Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu naproti. Poklonil se až k zemi Gen 18:3a řekl: „Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého služebníka! Gen 18:4Když dovolíš, nechám přinést trochu vody. Umyjete si nohy a odpočinete si pod stromem. Gen 18:5Přinesu kousek chleba a posilníte se, než půjdete dál. Přišli jste přece ke svému služebníkovi.“

„Udělej, jak jsi řekl,“ odpověděli.

Gen 18:6Abraham odspěchal do stanu za Sárou a řekl: „Rychle vezmi tři míry [15] jemné mouky, zadělej těsto a upeč chleba!“ Gen 18:7Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal připravit. Gen 18:8Potom vzal máslo, mléko a dobytče, které připravil, a položil to před ně. Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli.

Gen 18:9„Kde je tvá manželka Sára?“ zeptali se ho.

„Zde ve stanu,“ odpověděl.

Gen 18:10Na to host řekl: „Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna!“

Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu. Gen 18:11(Abraham i Sára už byli velmi staří a Sára už nebyla v plodném věku.) Gen 18:12Sára se v duchu zasmála: „Teď, když jsem sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!“

Gen 18:13Hospodin se Abrahama zeptal: „Proč se Sára smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?‘ Gen 18:14Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna.“

Gen 18:15Sára to ze strachu zapírala: „Nesmála jsem se.“

On ale řekl: „Ba ne, smála ses!“

Deset spravedlivých

Gen 18:16Potom ti muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil.

Gen 18:17Tehdy si Hospodin řekl: „Zatajím snad před Abrahamem, co se chystám udělat? Gen 18:18Vždyť z Abrahama jistě bude věhlasný a mocný národ a v něm dojdou požehnání všechny národy země. Gen 18:19Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, ať zachovávají Hospodinovu cestu konáním spravedlnosti a práva, aby Hospodin Abrahamovi splnil, co mu zaslíbil.“

Gen 18:20Hospodin řekl: „Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi těžký. Gen 18:21Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s nimi konec; a pokud ne, poznám to.“

Gen 18:22Ti muži odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham ještě zůstal před Hospodinem. Gen 18:23Přistoupil blíž a řekl: „Cožpak smeteš s ničemným také spravedlivého? Gen 18:24Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých. Smeteš je také? Neušetříš to místo kvůli padesáti spravedlivým, kteří tam jsou? Gen 18:25Takovou věc bys nikdy neudělal – usmrtit s ničemným také spravedlivého! Tak by byl spravedlivý jako ničemný – to bys neudělal! Cožpak Soudce vší země nebude jednat podle práva?“

Gen 18:26Na to Hospodin řekl: „Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to místo.“

Gen 18:27Abraham odpověděl: „Pohleď prosím – odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel – Gen 18:28možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé město?“

„Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět,“ odpověděl.

Gen 18:29Abraham k němu promluvil znovu: „Co když se jich tam najde jen čtyřicet?“

„Neudělám to kvůli těm čtyřiceti,“ odpověděl.

Gen 18:30„Ať se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím,“ řekl Abraham. „Co když se jich tam najde jen třicet?“

„Neudělám to, najdu-li jich tam třicet,“ odpověděl.

Gen 18:31„Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu,“ řekl Abraham. „Co když se jich tam najde jen dvacet?“

„Nezničím je kvůli těm dvaceti,“ odpověděl.

Gen 18:32„Ať se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou,“ řekl Abraham. „Co když se jich tam najde jen deset?“

„Nezničím je kvůli těm deseti,“ odpověděl Hospodin.

Gen 18:33Tak dokončil rozmluvu s Abrahamem a odešel. Také Abraham se vrátil domů.

Kapitola 19

Zkáza Sodomy

Gen 19:1Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti. Poklonil se tváří k zemi Gen 19:2a řekl: „Snažně prosím, páni moji, uchylte se do domu svého služebníka! Umyjete si nohy, přenocujete, a až ráno vstanete, vydáte se znovu na cestu.“

„To ne,“ odpověděli. „Přenocujeme na tomto prostranství.“

Gen 19:3Když však na ně velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu. Vystrojil jim tedy hostinu a napekl nekvašené chleby a oni jedli. Gen 19:4Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků až po starce, všechen lid ze všech stran. Gen 19:5„Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?“ volali na Lota. „Vyveď je k nám, ať si jich užijeme!“

Gen 19:6Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře Gen 19:7a řekl: „Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého! Gen 19:8Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co se vám zlíbí, jen nic nedělejte těm mužům – vešli přece pod ochranu mé střechy.“

Gen 19:9Oni však zvolali: „Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudce? Naložíme s tebou hůř než s nimi!“ Tehdy se na Lota prudce vrhli a chystali se vylomit dveře.

Gen 19:10Ti dva však vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a dveře zase zavřeli. Gen 19:11A ty muže u vchodu do domu, od nejmenších po největší, ranili slepotou, takže marně hledali vchod.

Gen 19:12Potom ti dva Lotovi řekli: „Koho tu ještě máš – zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je odsud, Gen 19:13neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili.“

Gen 19:14Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: „Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin toto město zničí!“ Jeho zeťové si však mysleli, že žertuje.

Gen 19:15Když začalo svítat, andělé na Lota naléhali: „Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby tě nesmetl trest tohoto města.“

Gen 19:16Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad ním Hospodin smiloval. Odvedli ho ven a teprve za městem ho propustili. Gen 19:17Když ho vedli ven, jeden z nich řekl: „Utíkej o život! Neohlížej se a nikde na této rovině se nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl smeten.“

Gen 19:18Lot jim ale řekl: „Prosím ne, Pane můj! Gen 19:19Jsi ke svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal jsi mi veliké milosrdenství, když jsi mi zachránil život. Já však nebudu moci utéct do hor, a tak mne to neštěstí postihne a zemřu. Gen 19:20Pohleď prosím, tamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech mě prosím utéct do něj – vždyť je tak malé – a zůstanu naživu.“

Gen 19:21On odvětil: „Hle, i v této věci jsem tě vyslyšel; město, o němž jsi mluvil, nevydám zkáze. Gen 19:22Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud tam nepřijdeš.“ (A proto se to město jmenuje Coar, Maličké.)

Gen 19:23Když Lot vešel do Coaru, vycházelo nad zemí slunce. Gen 19:24A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Gen 19:25Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze. Gen 19:26Lotova žena se však ohlédla zpět a proměnila se v solný sloup.

Gen 19:27Druhého dne časně zrána Abraham odešel k místu, kde předtím stál před Hospodinem. Gen 19:28Když se podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece.

Gen 19:29Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama a propustil Lota zprostřed zkázy, jež zachvátila města, v nichž Lot bydlel.

Lotovy dcery

Gen 19:30Lot potom z Coaru odešel a bydlel se svými dvěma dcerami v horách, neboť se bál bydlet v Coaru. Bydlel tedy se svými dvěma dcerami v jeskyni.

Gen 19:31Prvorozená jednou řekla té mladší: „Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným způsobem. Gen 19:32Pojďme, opijme svého otce vínem a spěme s ním, abychom zachovaly símě našeho otce.“ Gen 19:33A tak té noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem, který nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala.

Gen 19:34Druhého dne pak prvorozená řekla té mladší: „Hle, včera v noci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc. Potom jdi a spi s ním, abychom zachovaly símě svého otce.“ Gen 19:35I té noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala.

Gen 19:36Tak obě Lotovy dcery otěhotněly ze svého otce. Gen 19:37Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských až do dnešního dne. Gen 19:38I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců až do dnešního dne.

Kapitola 20

Sára mezi Filištíny

Gen 20:1Abraham se pak odtud vydal na cestu do negevského kraje, aby se usadil mezi Kádešem a Šurem. A když pobýval v Geraru, Gen 20:2říkal Abraham o své manželce Sáře: „Je to má sestra.“ Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslal a vzal si ji.

Gen 20:3V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: „Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného muže!“

Gen 20:4Abimelech s ní ale ještě nic neměl, a tak řekl: „Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé lidi? Gen 20:5Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to má sestra‘? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr.‘ Udělal jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!“

Gen 20:6Bůh mu ve snu odpověděl: „Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem tě také zadržel, abys proti mně nezhřešil, a nedovolil jsem ti dotknout se jí. Gen 20:7Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Jestliže ji však nevrátíš, věz, že jistě zemřeš – ty i všichni, kdo k tobě patří.“

Gen 20:8Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim celou věc vylíčil, dostali ti muži veliký strach. Gen 20:9Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: „Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi na mě a na mé království přivedl tak veliký hřích? To, cos mi udělal, se nedělá!“ Gen 20:10Abimelech se Abrahama zeptal: „Co tě to napadlo, udělat takovou věc?“

Gen 20:11Abraham odpověděl: „Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba mě kvůli mé ženě zabijí!‘ Gen 20:12Kromě toho, je to opravdu má sestra. Je dcerou mého otce, ale ne mé matky, a tak se stala mou ženou. Gen 20:13A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem jí: Prokaž mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme, o mně říkej ‚To je můj bratr.‘“

Gen 20:14Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otrokyně, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. Gen 20:15Řekl: „Hle, má země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí.“

Gen 20:16Sáře pak řekl: „Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů [16] stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede všemi, kdo jsou s tebou. Tím vším budeš ospravedlněna.“

Gen 20:17Abraham se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit děti. Gen 20:18Hospodin totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě.

Kapitola 21

Izák a Izmael

Gen 21:1Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a Hospodin pro Sáru udělal, co slíbil. Gen 21:2Sára i přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. Gen 21:3Abraham dal svému synovi narozenému ze Sáry jméno Izák, Smíšek. Gen 21:4Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Gen 21:5Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let.

Gen 21:6Sára řekla: „Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyší, se budou smát se mnou.“ Gen 21:7Řekla také: „Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit děti? Ale porodila jsem mu syna – i přes jeho stáří!“

Gen 21:8Když dítě povyrostlo, přestalo se kojit. V den, kdy se Izák přestal kojit, vystrojil Abraham velikou hostinu. Gen 21:9Sára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, je posměvač. Gen 21:10Řekla tedy Abrahamovi: „Vyžeň tu děvečku i jejího syna. Syn té děvečky přece nebude dědit spolu s mým synem, s Izákem!“

Gen 21:11Abrahama ta slova velmi trápila. Šlo přece o jeho syna. Gen 21:12Bůh ale Abrahamovi řekl: „Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. Gen 21:13I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem.“

Gen 21:14Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch s vodou, naložil to Hagar na záda a poslal ji i s dítětem pryč. Odešla tedy a bloudila Beeršebskou pouští.

Gen 21:15Když jí voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem Gen 21:16a šla si sednout naproti, co by lukem dostřelil, neboť si řekla: „Nemohu se dívat, jak dítě umírá.“ Usedla naproti a dala se do pláče.

Gen 21:17Bůh uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: „Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam, kde je. Gen 21:18Vstaň, vezmi chlapce a postarej se o něj, protože z něj učiním veliký národ.“

Gen 21:19Tehdy jí Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci napít.

Gen 21:20Bůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal se z něj velký lučištník. Gen 21:21Bydlel v Paranské poušti a jeho matka mu vybrala ženu z Egypta.

Studna přísahy

Gen 21:22Někdy v té době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem řekl Abrahamovi: „Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Gen 21:23Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého nástupce a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak přátelsky, jako jsem se zachoval já k tobě.“

Gen 21:24Abraham řekl: „To odpřisáhnu.“

Gen 21:25Abraham si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli studni s vodou, kterou mu Abimelechovi služebníci násilím vzali. Gen 21:26Abimelech však řekl: „Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a já jsem o tom až do dneška neslyšel.“

Gen 21:27Abraham pak vzal ovce a voly, dal je Abimelechovi a vstoupili spolu do smlouvy. Gen 21:28Když Abraham postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, Gen 21:29zeptal se ho Abimelech: „Co znamená těch sedm jehňat, která jsi postavil zvlášť?“

Gen 21:30„Těch sedm jehňat ode mě dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu vykopal já,“ odpověděl mu Abraham.

Gen 21:31(A tak to místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali.)

Gen 21:32Poté, co vstoupili v Beer-šebě do smlouvy, Abimelech vstal a vrátil se s velitelem svého vojska Píkolem do filištínské země. Gen 21:33Abraham zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Věčného Boha. Gen 21:34Abraham potom ještě dlouho bydlel ve filištínské zemi.

Kapitola 22

Nejtěžší zkouška

Gen 22:1Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal: „Abrahame!“

„Zde jsem,“ odpověděl.

Gen 22:2Bůh řekl: „Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím.“

Gen 22:3Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběť a vypravil se k místu, jež mu Bůh určil. Gen 22:4Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálce. Gen 22:5Tehdy řekl svým služebníkům: „Zůstaňte tu s oslem. Já a chlapec půjdeme až tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám.“

Gen 22:6Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu.

Gen 22:7„Otče,“ oslovil Izák svého otce Abrahama.

„Ano, můj synu?“ odpověděl mu.

„Vidím oheň a dřevo,“ řekl Izák. „Kde je ale beránek k zápalné oběti?“

Gen 22:8„Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu,“ odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu.

Gen 22:9Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izáka a položil ho na dřevo na oltáři. Gen 22:10Abraham vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl.

Gen 22:11Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl: „Abrahame! Abrahame!“

„Zde jsem,“ odpověděl.

Gen 22:12„Nevztahuj ruku na chlapce!“ řekl on. „Nic mu nedělej! Už jsem poznal, že jsi bohabojný – vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného.“

Gen 22:13Abraham tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. Gen 22:14To místo pak Abraham nazval „Hospodin opatří,“ takže se dodnes říká: „Na Hospodinově hoře se opatří.“

Gen 22:15Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolal z nebe podruhé: Gen 22:16„Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého syna, svého jediného: Gen 22:17Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě – jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel Gen 22:18a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože jsi uposlechl můj hlas.“

Gen 22:19Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu do Beer-šeby. Abraham potom bydlel v Beer-šebě.

Náchorovo potomstvo

Gen 22:20Po nějaké době bylo Abrahamovi oznámeno: „Hle, také Milka porodila syny tvému bratru Náchorovi: Gen 22:21svého prvorozeného Úce, jeho bratra Búze a Kemuele (otce Aramova), Gen 22:22Keseda, Chazoa, Pildaše, Jidlafa a Betuela.“ Gen 22:23(A Betuel zplodil Rebeku.) Těchto osm synů porodila Abrahamovu bratru Náchorovi Milka. Gen 22:24Také jeho družka jménem Reuma rodila děti: Tebacha, Gachama, Tachaše a Maaku.

Kapitola 23

Pohřebiště v Hebronu

Gen 23:1Sára žila 127 let; tak dlouhý byl Sářin život. Gen 23:2Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemi a Abraham přišel, aby nad ní truchlil a oplakával ji.

Gen 23:3Když vstal od své mrtvé, promluvil k místním Chetejcům: Gen 23:4„Jsem mezi vámi hostem a přistěhovalcem; dovolte mi u vás vlastnit pozemek pro hrob, abych tam pochoval svou mrtvou.“

Gen 23:5Chetejci Abrahamovi odpověděli: Gen 23:6„Poslyš nás, pane: Jsi mezi námi Božím knížetem; pochovej svou mrtvou v nejlepší z našich hrobek. Nikdo z nás ti neodepře svou hrobku, abys mohl pochovat svou mrtvou.“

Gen 23:7Abraham tedy vstal, poklonil se lidu té země, totiž Chetejcům, Gen 23:8a promluvil k nim takto: „Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvou, poslyšte mne a přimluvte se za mne u Efrona, syna Cocharova, Gen 23:9aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. Ať mi ji uprostřed vás poskytne za plnou cenu ve stříbře jako pohřebiště.“

Gen 23:10Efron Chetejský ovšem seděl mezi ostatními Chetejci. Odpověděl Abrahamovi přede všemi Chetejci vcházejícími do brány jeho města: Gen 23:11„Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni, která je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů svého lidu; pochovej svou mrtvou.“

Gen 23:12Abraham se před lidem té země poklonil a v přítomnosti lidu té země Gen 23:13promluvil k Efronovi: „Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne, ať tam pochovám svou mrtvou.“

Gen 23:14Efron Abrahamovi odpověděl: Gen 23:15„Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů [17] stříbra. Co je to pro tebe a pro mě? Pochovej svou mrtvou!“

Gen 23:16Abraham Efrona vyslechl a odvážil mu množství stříbra, které zmínil před ostatními Chetejci: 400 šekelů stříbra běžných mezi obchodníky.

Gen 23:17Efronovo pole v Makpele naproti Mamre – pole i s jeskyní stojící na něm, i se všemi stromy rostoucími po obvodu pole – to vše tenkrát přešlo Gen 23:18do Abrahamova vlastnictví před očima Chetejců, přede všemi, kdo vcházejí do brány jeho města. Gen 23:19Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v jeskyni pole Makpela naproti Mamre (což je Hebron) v kanaánské zemi.

Gen 23:20Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo od Chetejců do Abrahamova vlastnictví jako pohřebiště.

Kapitola 24

Izákovo ženění

Gen 24:1Abraham byl už stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal. Gen 24:2Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který spravoval všechen jeho majetek: „Vlož ruku do mého klína, Gen 24:3abych tě zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému synovi manželku z dcer Kanaánců, mezi nimiž bydlím, Gen 24:4ale půjdeš do mé země, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna Izáka.“

Gen 24:5Služebník mu na to řekl: „Kdyby mě snad ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?“

Gen 24:6„Chraň se tam mého syna odvést!“ odpověděl mu Abraham. Gen 24:7„Hospodin, Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé vlasti, který ke mně mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem dám tvému semeni,‘ [18] ten před tebou pošle svého anděla, abys odtamtud mému synovi vybral manželku. Gen 24:8Kdyby tě ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy zproštěn; jen tam mého syna neodváděj zpátky.“

Gen 24:9Služebník tedy vložil ruku do klína svého pána Abrahama a odpřisáhl to. Gen 24:10Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu vypravil všelijakými cennostmi) a vyrazil do mezopotamského Aramu k Náchorovu městu.

Gen 24:11Před městem zastavil velbloudy u studny s vodou (bylo to navečer, v době, kdy ženy chodívají pro vodu) Gen 24:12a řekl: „Hospodine, Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes to setkání a prokaž mému pánu Abrahamovi své milosrdenství. Gen 24:13Hle, stojím u vodního pramene a dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Gen 24:14Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil,‘ a ona odpoví: ‚Jen se napij; já zatím napojím tvé velbloudy,‘ pak ať je to ta, kterou jsi určil pro svého služebníka Izáka. Takto poznám, že jsi mému pánovi prokázal milosrdenství.“

Gen 24:15Vtom, ještě než to dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni. Ta dívka se narodila Betuelovi, synu Milky a Abrahamova bratra Náchora. Gen 24:16Byla to překrásná mladá dívka, která ještě nepoznala muže. Sestoupila k prameni, naplnila si džbán a vydala se zpět.

Gen 24:17Služebník jí přispěchal naproti a řekl: „Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu.“

Gen 24:18„Jen se napij, pane,“ odpověděla, rychle spustila džbán na ruku a dala mu napít.

Gen 24:19Potom mu řekla: „Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, ať se pořádně napijí.“ Gen 24:20Rychle vylila svůj džbán do žlabu, znovu odběhla ke studni pro vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Gen 24:21Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, nebo ne.

Gen 24:22Když velbloudi dopili, vzal ten muž zlatý nosní kroužek vážící půl šekelu [19] a dva zlaté náramky pro její ruce, každý o váze deseti šekelů, [20]Gen 24:23a řekl: „Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k přenocování?“

Gen 24:24„Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora,“ odpověděla mu. Gen 24:25Potom dodala: „Slámy a obroku máme dost, i místo k přenocování.“

Gen 24:26Tehdy padl na kolena a klaněl se Hospodinu Gen 24:27se slovy: „Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a věrnost a že mě vedl po této cestě až k domu příbuzných mého pána!“

Gen 24:28Dívka pak odběhla a vyprávěla to rodině své matky. Gen 24:29Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl ven k onomu muži u pramene. Gen 24:30Uviděl totiž ten nosní kroužek i náramky na rukou své sestry Rebeky a slyšel její slova, když říkala: „Takto se mnou ten muž mluvil.“ Přišel tedy k onomu muži a hle, ten dosud stál s velbloudy poblíž pramene.

Gen 24:31Lában mu řekl: „Pojď, Hospodinův požehnaný! Proč bys stál venku? Už jsem připravil dům i místo pro velbloudy.“

Gen 24:32Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal velbloudům slámu a obrok a přinesl vodu, aby si on i muži, kteří ho doprovázeli, umyli nohy. Gen 24:33Když mu ale nabídli jídlo, řekl: „Nebudu jíst, dokud nevypovím svou věc.“

„Mluv,“ vybídl ho Lában.

Gen 24:34„Jsem Abrahamův služebník,“ řekl. Gen 24:35„Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl – dal mu brav a skot, stříbro a zlato, otroky a otrokyně i velbloudy a osly. Gen 24:36Sára, manželka mého pána, pak ve svém stáří porodila mému pánu syna, jemuž dal všechno, co má. Gen 24:37Můj pán mě pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš mému synovi manželku z dcer Kanaánců, v jejichž zemi bydlím, Gen 24:38ale půjdeš do domu mého otce, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna.‘

Gen 24:39Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby mě ta žena nechtěla následovat?‘ Gen 24:40odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys mému synovi vybral manželku z mého příbuzenstva, z domu mého otce. Gen 24:41Budeš zproštěn mé přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti ji; tehdy budeš mé přísahy zproštěn.‘

Gen 24:42Dnes jsem tedy přišel k prameni a řekl jsem: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, kéž bys teď dal mé cestě zdar. Gen 24:43Hle, stojím u vodního pramene. Když řeknu dívce, která vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,‘ Gen 24:44a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, já zatím načerpám vodu pro tvé velbloudy,‘ pak ať je to ta, kterou Hospodin určil pro syna mého pána.

Gen 24:45A vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni, sestoupila k prameni a čerpala vodu. Když jsem jí pak řekl: ‚Dej mi prosím napít,‘ Gen 24:46spustila rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij; já zatím napojím tvé velbloudy.‘ A tak jsem pil a ona napájela velbloudy. Gen 24:47Zeptal jsem se jí: ‚Čí jsi dcera?‘ a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora.‘ Tehdy jsem jí navlékl na nos kroužek a na ruce náramky, Gen 24:48padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který mě vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru jeho příbuzného.

Gen 24:49Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, ať se mohu rozhodnout, kam se vydat dál.“

Gen 24:50Lában a Betuel mu odpověděli: „Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co dodat. Gen 24:51Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. Ať se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin.“

Gen 24:52Když Abrahamův služebník uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu až k zemi. Gen 24:53Potom ten služebník vytáhl stříbrné a zlaté šperky a šaty a dal je Rebece. Také jejímu bratrovi a její matce dal vzácné dary. Gen 24:54A tak jedli a pili, on i muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali tam celou noc.

Když pak ráno vstali, řekl: „Propusťte mě k mému pánu.“

Gen 24:55Její bratr a matka však odpověděli: „Ať s námi dívka zůstane ještě pár dní, třeba deset; potom může jít.“

Gen 24:56On jim ale řekl: „Nezdržujte mě tu. Hospodin přece dal mé cestě zdar. Propusťte mě, ať mohu jít za svým pánem.“

Gen 24:57Řekli mu tedy: „Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona.“

Gen 24:58Zavolali tedy Rebeku. „Odejdeš s tím mužem?“ zeptali se jí.

„Odejdu,“ řekla.

Gen 24:59A tak svou sestru Rebeku i její chůvu propustili s Abrahamovým služebníkem a s jeho muži Gen 24:60a takto Rebece požehnali:

„Sestro naše, staň se matkou
nesčíslných tisíců!
Také tvé símě ať vládne
branami svých nepřátel.“

Gen 24:61Rebeka a její děvečky pak vstaly, vsedly na velbloudy a následovaly onoho muže. Služebník vzal Rebeku a odjel.

Gen 24:62Izák právě přicházel od Studnice Živého, který mne vidí [21] (bydlel totiž v negevském kraji). Gen 24:63K večeru Izák vyšel na pole, aby přemýšlel. Pozvedl oči a hle, uviděl přicházet velbloudy. Gen 24:64Rebeka také pozvedla oči, a když uviděla Izáka, sesedla z velblouda. Gen 24:65Zeptala se totiž služebníka: „Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?“

„To je můj pán,“ odpověděl jí služebník. Vzala si tedy závoj a zahalila se.

Gen 24:66Služebník pak Izákovi popsal všechno, co vyřídil, Gen 24:67a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti své matky.

Kapitola 25

Abraham umírá

Gen 25:1Abraham si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Gen 25:2Ta mu porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a Šuacha. Gen 25:3Jokšan pak zplodil Šebu a Dedana a Dedanovi synové byli Ašurejci, Letušejci a Leumejci. Gen 25:4Midiánovi synové pak byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldaáh. Ti všichni byli synové Ketury.

Gen 25:5Abraham však dal všechno, co měl, Izákovi. Gen 25:6Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna Izáka, do východní země.

Gen 25:7Abraham žil 175 let. Gen 25:8V utěšeném věku, stár a spokojen pak Abraham vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu.

Gen 25:9Izák a Izmael, jeho synové, ho pochovali v jeskyni Makpela, která leží naproti Mamre na poli Efrona Chetejského, syna Cocharova, Gen 25:10na poli, jež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován Abraham i jeho žena Sára.

Gen 25:11Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který mne vidí.

Izmaelovo potomstvo

Gen 25:12Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila Sářina otrokyně, Egypťanka Hagar.

Gen 25:13Toto jsou jména Izmaelových synů podle pořadí jejich narození: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam, Gen 25:14Mišma, Duma, Massa, Gen 25:15Chadad, Tema, Jetur, Nafiš a Kedma. Gen 25:16Toto jsou Izmaelovi synové a tato jsou jejich jména v jejich sídlištích a osadách – dvanáctero knížat jednotlivých kmenů.

Gen 25:17Izmael se dožil 137 let. Potom vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Gen 25:18Jeho synové se usadili od Chavíly až k Šuru (který leží před Egyptem směrem k Asýrii). A Izmael zemřel v neshodě se všemi příbuznými.

Jákob a Ezau

Gen 25:19Toto je příběh Abrahamova syna Izáka.

Abraham zplodil Izáka. Gen 25:20Když bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s Rebekou, dcerou Aramejce Betuela z Padan-aramu, sestrou Aramejce Lábana.

Gen 25:21Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počala. Gen 25:22Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: „Proč se mi tohle děje?“ A tak se šla ptát Hospodina Gen 25:23a Hospodin jí řekl:

„Ve tvém lůnu jsou dva národy;
dvojí lid se z tvých útrob rozdělí.
Jeden lid bude silnější než druhý
a starší mladšímu bude služebník.“

Gen 25:24Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Gen 25:25Ten, který vyšel první, byl celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Gen 25:26Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob, to jest Bude v patách. [22] Když je Rebeka porodila, bylo Izákovi šedesát let.

Gen 25:27Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco Jákob byl spořádaný muž a zdržoval se doma. Gen 25:28Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila Jákoba.

Gen 25:29Jednou, když Jákob uvařil kaši, přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Gen 25:30Ezau tehdy Jákobovi řekl: „Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný!“ (A proto se mu říká Edom, Červený.)

Gen 25:31Jákob navrhl: „Prodej mi teď hned své prvorozenství.“

Gen 25:32„Vidíš, že skoro umírám!“ odpověděl Ezau. „K čemu je mi prvorozenství?“

Gen 25:33„Hned teď mi to tu odpřisáhni!“ řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a prodal své prvorozenství Jákobovi. Gen 25:34Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši, ten se najedl a napil a pak vstal a odešel.

Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím.

Kapitola 26

Rebeka mezi Filištíny

Gen 26:1V zemi pak nastal hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který byl za dnů Abrahamových), a tak se Izák vydal do Geraru k filištínskému králi Abimelechovi. Gen 26:2Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl: „Nesestupuj do Egypta! Usaď se v zemi, kterou ti určím. Gen 26:3Pobývej v této zemi a já budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému semeni dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, kterou jsem složil tvému otci Abrahamovi: Gen 26:4‚Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám všechny tyto země a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy na zemi.‘ Gen 26:5To proto, že Abraham uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil – má přikázání, má ustanovení a má ponaučení.“ Gen 26:6A tak se Izák usadil v Geraru.

Gen 26:7Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: „Je to má sestra.“ Bál se totiž říci: „Je to má žena,“ neboť si pomyslel: „Aby mě snad zdejší muži kvůli Rebece nezabili.“ Byla totiž velmi krásná.

Gen 26:8Jednou, když už tam byli dlouho, vyhlížel filištínský král Abimelech z okna a uviděl, jak se Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Gen 26:9Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl: „Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to má sestra‘?“

„Myslel jsem si, že bych kvůli ní mohl zemřít,“ odpověděl mu Izák.

Gen 26:10Abimelech zvolal: „Cos nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!“

Gen 26:11Potom Abimelech přikázal všemu lidu: „Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky, musí zemřít!“

Zápas o studny

Gen 26:12Izák pak v té zemi sel a téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. Gen 26:13A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, až se stal velmi zámožným. Gen 26:14Měl stáda bravu, stáda skotu a početné služebnictvo. Proto mu Filištíni začali závidět. Gen 26:15Všechny studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnů jeho otce Abrahama, Filištíni zasypali a naplnili hlínou.

Gen 26:16Abimelech tehdy Izákovi řekl: „Odejdi od nás! Jsi mnohem mocnější než my.“

Gen 26:17Izák proto odtud odešel, utábořil se v gerarském údolí a tam bydlel. Gen 26:18Izák pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni zasypali, a dal jim stejná jména, jako jim kdysi dal jeho otec.

Gen 26:19Izákovi služebníci v tom údolí kopali a našli studnici pramenité vody. Gen 26:20Gerarští pastýři se však začali s Izákovými pastýři o studnu hádat: „Ta voda je naše!“ A tak Izák tu studnu nazval Esek, Rozepře, protože se s ním přeli. Gen 26:21Potom vykopali další studnu. I o tu se hádali, a tak ji nazval Sitna, Nepřátelství. Gen 26:22Přesunul se tedy odtud dál a vykopal další studnu. O tu se už nehádali, a tak ji nazval Rechobot, Prostranství. Řekl totiž: „Teď nám Hospodin daroval prostor, abychom se rozplodili na zemi.“

Gen 26:23Když pak odtud vystoupil do Beer-šeby, Gen 26:24ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: „Já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé símě kvůli Abrahamovi, svému služebníku.“

Gen 26:25Postavil tam tedy oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Vztyčil tam svůj stan a Izákovi služebníci tam vykopali studnu.

Gen 26:26Tehdy k němu přišel z Geraru Abimelech se svým pobočníkem Achuzatem a s velitelem svého vojska Píkolem. Gen 26:27Izák se jich zeptal: „Proč ke mně přicházíte? Vždyť mě nenávidíte a vyhnali jste mě od vás.“

Gen 26:28Odpověděli: „Jasně jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si řekli: Ať je teď mezi námi a tebou přísaha. Chceme s tebou vstoupit do smlouvy, Gen 26:29že nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti pouze dobrodiní a propustili tě v pokoji. Jsi přece Hospodinův požehnaný!“

Gen 26:30Vystrojil jim tedy hostinu a jedli a pili. Gen 26:31Časně ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák propustil, a tak od něj odešli v pokoji.

Gen 26:32A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o studni, kterou kopali: „Našli jsme vodu!“ Gen 26:33Nazval ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se to město až dodnes jmenuje Beer-šeba, Studna přísahy.

Jákob uchvacuje požehnání

Gen 26:34Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetejce Beerího, a Basematu, dceru Chetejce Elona. Gen 26:35Ty působily Izákovi a Rebece hořké trápení.

Kapitola 27

Gen 27:1Když potom Izák zestárl a oči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezaua a řekl mu: „Synu můj?“

„Zde jsem,“ odpověděl Ezau.

Gen 27:2Tehdy mu řekl: „Pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřu. Gen 27:3Vezmi prosím své zbraně, svůj toulec a luk, vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Gen 27:4Pak mi připrav mou oblíbenou pochoutku a přines mi ji, abych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu.“

Gen 27:5Rebeka ale poslouchala, když Izák mluvil se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí lovit zvěř, aby ji přinesl Izákovi, Gen 27:6Rebeka řekla svému synu Jákobovi: „Pohleď, vyslechla jsem tvého otce, jak říká tvému bratru Ezauovi: Gen 27:7‚Přines mi zvěřinu a připrav mi pochoutku, abych pojedl a požehnal ti před Hospodinem, než umřu.‘ Gen 27:8Poslechni mě tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu: Gen 27:9Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a já z nich pro tvého otce připravím jeho oblíbenou pochoutku. Gen 27:10Tu přineseš svému otci, aby pojedl, a aby ti proto požehnal, než umře.“

Gen 27:11Jákob ale své matce Rebece řekl: „Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto já jsem holý. Gen 27:12Co když na mě můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe prokletí, a ne požehnání!“

Gen 27:13„Tvé prokletí beru na sebe, synu můj,“ odpověděla mu matka. „Jen mě poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata.“

Gen 27:14A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která z nich připravila otcovu oblíbenou pochoutku. Gen 27:15Potom Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je svému mladšímu synu Jákobovi Gen 27:16a ovinula mu ruce i hladkou část krku kůzlečími kožkami. Gen 27:17Onu pochoutku i chléb, který připravila, pak dala do rukou svému synu Jákobovi.

Gen 27:18Přišel ke svému otci a řekl: „Otče!“

A ten řekl: „Ano? Který jsi, můj synu?“

Gen 27:19„Já jsem Ezau, tvůj prvorozený,“ odpověděl Jákob svému otci. „Udělal jsem, co jsi mi přikázal. Vstaň, prosím, posaď se a jez z mého úlovku, abys mi proto s chutí požehnal.“

Gen 27:20Izák ale svému synovi řekl: „Jak to, že jsi tak rychle našel zvěř, můj synu?“

Odpověděl: „Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh.“

Gen 27:21Izák ale Jákobovi řekl: „Pojď blíž, ať na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi opravdu můj syn Ezau, nebo ne.“

Gen 27:22Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: „Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy.“ Gen 27:23Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak mu požehnal. Gen 27:24Potom se zeptal: „Jsi opravdu můj syn Ezau?“

„Ano,“ odpověděl Jákob.

Gen 27:25Tehdy mu řekl: „Podej mi, ať se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal.“ A tak mu podal pokrm a on jedl; přinesl mu také víno a on pil.

Gen 27:26Potom ho jeho otec Izák vyzval: „Pojď blíž, synu můj, a polib mě.“ Gen 27:27Přistoupil tedy a políbil ho.

A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal:

„Hle, vůně mého syna –
jak vůně pole,
jemuž Hospodin žehná!
Gen 27:28Ať Hospodin dá ti nebeskou rosu,
úrodnou zem,
obilí i víno v hojnosti.
Gen 27:29Ať lidé slouží ti,
ať se ti klaní národy.
Pánem svých bratří buď,
ať se ti klaní synové matky tvé.
Ať jsou zlořečeni, kdo ti zlořečí,
a požehnáni, kdo ti žehnají!“ [23]

Gen 27:30A vtom, jakmile Izák Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu. Gen 27:31Také on připravil pochoutku a přinesl ji svému otci se slovy: „Vstaň, otče, a jez z úlovku svého syna, abys mi proto s chutí požehnal.“

Gen 27:32Izák, jeho otec, mu však řekl: „Kdo jsi?“

„Já jsem tvůj syn,“ odpověděl. „Tvůj prvorozený, Ezau!“

Gen 27:33Izák se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: „A kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl. Požehnal jsem mu, a tak bude požehnán!?

Gen 27:34Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného křiku a s nesmírnou hořkostí žádal otce: „Požehnej mně! Mně také, otče můj!“

Gen 27:35Ten však odpověděl: „Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání.“

Gen 27:36Tu zvolal: „Tak proto dostal jméno Jákob, Podrazák! [24] Vždyť mě už dvakrát podrazil: vzal mi prvorozenství a hle, teď mi vzal i požehnání!“ Potom se zeptal: „Copak ti nezbylo žádné požehnání pro mě?“

Gen 27:37Izák Ezauovi odpověděl: „Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky. Opatřil jsem ho obilím i vínem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!“

Gen 27:38Ezau svému otci řekl: „Copak máš jen jedno požehnání, otče? Požehnej mně! Mně také, otče!“ A Ezau se hlasitě rozplakal.

Gen 27:39Jeho otec Izák mu odpověděl:

„Hle, tvůj příbytek –
daleko od úrodné země,
od nebeské rosy shůry.
Gen 27:40Budeš se živit svým mečem
a svému bratru budeš sloužit.
Jen když se staneš tulákem,
tehdy se zbavíš jeho jha.“

Gen 27:41Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl: „Blíží se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého bratra Jákoba zabiji!“

Gen 27:42A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu: „Pohleď, tvůj bratr Ezau se těší, že tě zabije! Gen 27:43Nyní mě tedy, synu můj, poslechni: vstaň a uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Gen 27:44Pobuď nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, Gen 27:45než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe pošlu a vyzvednu tě odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás oba?“

Ezauovo ženění

Gen 27:46Rebeka tenkrát řekla Izákovi: „Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?“

Kapitola 28

Gen 28:1Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: „Neber si manželku z kanaánských dcer. Gen 28:2Vstaň a jdi do Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Gen 28:3Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž tě rozplodí a rozmnoží, aby ses stal otcem svazku národů. Gen 28:4Kéž ti dá požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi.“ Gen 28:5Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramu k Lábanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Rebeky, matky Jákoba a Ezaua.

Gen 28:6Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku, a že když mu žehnal, přikázal mu: „Neber si manželku z kanaánských dcer,“ Gen 28:7a že Jákob poslechl svého otce a matku a odešel do Padan-aramu. Gen 28:8Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, Gen 28:9a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které už měl, si vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna Izmaele, sestru Nebajotovu.

Žebřík do nebe

Gen 28:10Jákob odešel z Beer-šeby a vydal se k Cháranu. Gen 28:11Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce už zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Gen 28:12Ve snu pak spatřil žebřík [25] sahající od země až k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží andělé.

Gen 28:13Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Gen 28:14Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. Nadto v tobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny rodiny země. Gen 28:15Hle, já jsem s tebou! Budu tě chránit, kamkoli půjdeš, a znovu tě přivedu do této země. Neopustím tě, dokud nevykonám, co jsem ti řekl.“

Gen 28:16Jákob se probudil a zvolal: „Na tomto místě je opravdu Hospodin – a já jsem to nevěděl!“ Gen 28:17V posvátné hrůze pokračoval: „Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána!“

Gen 28:18Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol olejem. Gen 28:19To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz.

Gen 28:20Jákob tehdy složil tento slib: „Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na mé cestě a dá mi chléb k jídlu a šaty k oblékání, Gen 28:21takže se v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem. Gen 28:22Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek.“

Kapitola 29

Jákobovo ženění

Gen 29:1Jákob tedy směle vykročil na cestu a přišel do země východních národů. Gen 29:2Když se rozhlédl, spatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta studna sloužila k napájení stád. V jejím ústí však ležel veliký kámen. Gen 29:3Pastýři ten kámen z ústí studny odvalovali, teprve když se tam shromáždila všechna stáda, a tehdy napájeli dobytek. Potom kámen vraceli zpět na jeho místo v ústí studny.

Gen 29:4Jákob se jich zeptal: „Odkud jste, bratři?“

„Z Cháranu,“ odpověděli.

Gen 29:5„A znáte Lábana, syna Náchorova?“ zeptal se jich.

„Známe,“ odpověděli.

Gen 29:6Zeptal se jich: „Daří se mu dobře?“

„Ano,“ odpověděli. „Podívej, jeho dcera Ráchel právě přichází s ovcemi.“

Gen 29:7Na to jim řekl: „Do večera je ještě daleko; teď přece není čas shánět dobytek. Napojte ovce a jděte ještě pást.“

Gen 29:8„To nejde,“ odpověděli. „Budeme moci napojit ovce, teprve až se shromáždí všechna stáda a odvalí se kámen z ústí studny.“

Gen 29:9A zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž pastýřka. Gen 29:10Když Jákob spatřil Ráchel, dceru svého strýce Lábana, a jeho stádo, přistoupil, odvalil kámen z otvoru studny a dal stádu svého strýce Lábana napít. Gen 29:11Nato Ráchel políbil a hlasitě se rozplakal. Gen 29:12A když jí řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn, běžela to povědět svému otci.

Gen 29:13Jakmile Lában uslyšel zprávu o svém synovci Jákobovi, rozběhl se mu naproti. Objal ho, políbil a přivedl ho do svého domu. Když pak Jákob Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo, Gen 29:14Lában mu řekl: „Opravdu jsi má krev a tělo!“

Když pak u něj Jákob zůstal už celý měsíc, Gen 29:15Lában mu řekl: „I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u mě sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu.“

Gen 29:16(Onen Lában měl dvě dcery: starší se jmenovala Léa a mladší Ráchel. Gen 29:17Léa měla měkké oči, ale Ráchel byla nápadně krásná, překrásná dívka.) Gen 29:18Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: „Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel.“

Gen 29:19Lában odpověděl: „Dám ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň u mě.“ Gen 29:20A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval.

Gen 29:21Potom Jákob Lábanovi řekl: „Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ní.“

Gen 29:22Lában tedy shromáždil všechny místní muže a vystrojil hostinu. Gen 29:23Večer pak vzal svou dceru Léu, přivedl ji k Jákobovi a ten s ní spal. Gen 29:24(A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou otrokyni Zilpu jako děvečku.)

Gen 29:25Přišlo ráno a hle – byla to Léa! „Cos mi to udělal?“ ptal se Jákob Lábana. „Copak jsem ti nesloužil za Ráchel? Proč jsi mě obelstil?“

Gen 29:26„V našem kraji není zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou,“ odpověděl mu Lában. Gen 29:27„Až s ní strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhou – za to, že mi budeš sloužit dalších sedm let.“

Gen 29:28Jákob tedy souhlasil. Strávil svatební týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. Gen 29:29(Také jí Lában daroval děvečku – svou otrokyni Bilhu.) Gen 29:30Jákob tedy spal i s Ráchel. Miloval ji ovšem více než Léu. Sloužil pak u Lábana ještě dalších sedm let.

Jákobovy děti

Gen 29:31Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná. Gen 29:32Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: „Hospodin pohlédl na mé trápení. [26] Teď už mě můj manžel bude milovat.“

Gen 29:33Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: „Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto.“ Dala mu tedy jméno Šimeon, Vyslyšení.

Gen 29:34Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: „Tentokrát se ke mně můj muž připojí – vždyť jsem mu porodila tři syny!“ A proto dostal jméno Levi, Spojení.

Gen 29:35Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: „Teď budu chválit Hospodina!“ Proto mu dala jméno Juda, Chvála. Tehdy přestala rodit.

Kapitola 30

Gen 30:1Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi: „Dej mi syny, nebo umřu!“

Gen 30:2Jákob se však na Ráchel rozhněval: „Máš mě snad za Boha, který ti nedopřál plod života?“

Gen 30:3„Zde je má děvečka Bilha,“ řekla mu. „Spi s ní, ať rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni.“

Gen 30:4A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s ní spal Gen 30:5a Bilha počala a porodila mu syna. Gen 30:6Tehdy Ráchel řekla: „Bůh mne rozsoudil – vyslyšel můj hlas a dal mi syna!“ Proto mu dala jméno Dan, Soudce.

Gen 30:7Ráchelina otrokyně Bilha pak počala znovu a porodila Jákobovi druhého syna. Gen 30:8Tehdy Ráchel řekla: „Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!“ A tak mu dala jméno Neftalí, Můj boj.

Gen 30:9Když Léa viděla, že přestala rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. Gen 30:10Její otrokyně Zilpa potom Jákobovi porodila syna. Gen 30:11Léa řekla: „Přišlo mé štěstí!“ a dala mu jméno Gád, Štěstí. [27]

Gen 30:12A když Léina otrokyně Zilpa porodila Jákobovi druhého syna, Gen 30:13Léa řekla: „To je pro mé blaho! Ženy mi budou blahopřát!“ Dala mu tedy jméno Ašer, Blažený.

Gen 30:14Jednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole, nalezl milostná jablíčka mandragory a přinesl je své matce Lée. Ráchel tehdy Lée řekla: „Dej mi prosím trochu těch milostných jablíček, co našel tvůj syn.“

Gen 30:15Ta jí však odpověděla: „Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka, která mám od syna?“

„Tak dobře,“ odvětila Ráchel. „Nechám ho dnes v noci spát s tebou výměnou za milostná jablíčka od tvého syna.“

Gen 30:16Když se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: „Musíš spát se mnou! Dostala jsem tě odměnou za mandragoru od svého syna.“ A tak té noci spal s ní.

Gen 30:17A Bůh Léu vyslyšel: počala a porodila Jákobovi pátého syna. Gen 30:18Tehdy řekla: „Bůh mě odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!“ A tak mu dala jméno Isachar, Odměna.

Gen 30:19Potom Léa počala znovu a porodila Jákobovi šestého syna. Gen 30:20Tehdy řekla: „Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně mě můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu porodila šest synů!“ Dala mu tedy jméno Zabulon, Úcta.

Gen 30:21Potom porodila dceru a dala jí jméno Dína, Spravedlnost.

Gen 30:22Bůh však pamatoval i na Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její lůno. Gen 30:23Počala tedy, a když porodila syna, řekla: „Bůh mě zbavil mé hanby!“ Gen 30:24A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: „Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!“

Jákobovo zbohatnutí

Gen 30:25Když Ráchel Jákobovi porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: „Propusť mě, ať se vrátím domů do své země. Gen 30:26Dej mi mé ženy a mé děti, za něž jsem ti sloužil, a nech mě odejít. Víš přece, jakou službu jsem ti odvedl.“

Gen 30:27Lában mu odpověděl: „Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal.“ Gen 30:28A dodal: „Dám ti odměnu, o jakou si řekneš.“

Gen 30:29Jákob mu na to odpověděl: „Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. Gen 30:30To málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se už budu moci starat také o svůj vlastní dům?“

Gen 30:31Lában řekl: „Co ti mám dát?“

„Nedávej mi nic,“ odpověděl Jákob. „Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro mě toto: Gen 30:32Projdu dnes všechen tvůj dobytek a vyřadím z něj každé skvrnité a strakaté mládě, každé načernalé jehně a každé strakaté a skvrnité kůzle. To bude má odměna. Gen 30:33Má poctivost se v budoucnu prokáže takto: Až přijdeš přehlédnout mou odměnu, ať se mi každé kůzle, jež nebude skvrnité nebo strakaté, a každé jehně, jež nebude načernalé, počítá za krádež.?

Gen 30:34Lában tedy řekl: „Dobrá, ať je po tvém.“ Gen 30:35Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté kozly, všechny skvrnité a strakaté kozy, všechno, co mělo bílé skvrny, i všechna načernalá jehňata, svěřil je do rukou svých synů Gen 30:36a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek Lábanova dobytka.

Gen 30:37Jákob si tenkrát vzal čerstvé topolové, mandloňové a platanové pruty, oloupal z nich proužky kůry, a tak odkryl bílé jádro prutů. Gen 30:38Potom ty oloupané pruty kladl před dobytek do žlabů, totiž do koryt na vodu, k nimž zvířata přicházela pít a kde se pářila. Gen 30:39Zvířata, jež se pářila před těmi pruty pak vrhala pruhovaná, skvrnitá a strakatá mláďata. Gen 30:40Jákob ta jehňata odděloval a v Lábanově stádě obracel dobytek směrem k pruhovaným i všem načernalým kusům. Tak si Jákob pořídil svá vlastní stáda a ta nestavěl k Lábanovým zvířatům. Gen 30:41A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby se pářily před pruty. Gen 30:42Když však byla zvířata neduživá, pruty nekladl. A tak byl Lábanův dobytek neduživý, ale Jákobův statný. Gen 30:43Takto se ten muž nesmírně rozmohl, takže měl množství stád, otrokyň, otroků, velbloudů i oslů.

Kapitola 31

Útěk od Lábana

Gen 31:1Jednou Jákob zaslechl, jak Lábanovi synové říkají: „Jákob obral našeho otce o všechno! Všechno to bohatství si pořídil na úkor našeho otce!“ Gen 31:2A když se Jákob podíval na Lábana, viděl, že už mu není nakloněn jako dříve.

Gen 31:3Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: „Vrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu, a já budu s tebou.“

Gen 31:4Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu Gen 31:5a řekl jim: „Vidím na vašem otci, že už mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou. Gen 31:6Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, Gen 31:7ale váš otec mě šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Gen 31:8Když řekl: ‚Dostaneš za odměnu, co bude skvrnité,‘ všechen dobytek vrhal skvrnitá mláďata. Když řekl: ‚Dostaneš za odměnu, co bude pruhované,‘ vrhal všechen dobytek pruhovaná mláďata. Gen 31:9Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně.

Gen 31:10Jednou, v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl oči a uviděl berany připouštěné ke stádu. Byli pruhovaní, skvrnití a strakatí. Gen 31:11Tehdy mě v tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!‘ A když jsem odpověděl: ‚Zde jsem,‘ Gen 31:12řekl: ‚Pozvedni oči a pohleď: Všichni berani připouštění ke stádu jsou pruhovaní, skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. Gen 31:13Já jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi složil slib. Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své vlasti.‘“

Gen 31:14Ráchel a Léa mu odpověděly: „Copak máme v domě našeho otce ještě nějaký podíl nebo dědictví? Gen 31:15Copak nás nemá za cizí? Vždyť nás prodal a všechny peníze shrábl! Gen 31:16Všechno bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh řekl.“

Gen 31:17A tak Jákob vstal, naložil své děti a ženy na velbloudy Gen 31:18a shromáždil všechna svá stáda. Se vším majetkem, jehož nabyl, s dobytkem vlastního chovu, který získal v Padan-aramu, se vydal ke svému otci Izákovi do kanaánské země.

Gen 31:19(Když předtím Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel svému otci ukradla jeho domácí bůžky.) Gen 31:20Jákob opustil Aramejce Lábana pokradmu, vůbec mu neoznámil, že odchází. Gen 31:21Utekl se vším, co měl; vstal, překročil řeku Eufrat a vydal se směrem ke gileádským horám.

Mohyla svědectví

Gen 31:22Lában se o Jákobově útěku dozvěděl až třetího dne. Gen 31:23Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v gileádských horách. Gen 31:24Té noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu: „Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!“

Gen 31:25Lában tedy Jákoba dostihl. (Jákob si v tom pohoří postavil stan a i Lában se svými druhy se utábořili v gileádských horách.) Gen 31:26Lában Jákobovi řekl: „Cos to udělal? Odkradl ses ode mě a odvedl mé dcery, jako bys je zajal mečem! Gen 31:27Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a nic jsi mi neřekl! Vyprovodil bych tě s veselím a písněmi, s tamburínou a citerou. Gen 31:28Nenechal jsi mě ani políbit mé syny a dcery – zachoval ses jako hlupák! Gen 31:29Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!‘ Gen 31:30Takže ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil po otcovském domě. Proč jsi ale ukradl mé bohy?!“

Gen 31:31Jákob Lábanovi odpověděl: „Utekl jsem, protože jsem se bál; myslel jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilím. Gen 31:32Jestli ale u někoho najdeš své bohy, ať zemře! Prohledej mé věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří.“ (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.)

Gen 31:33Lában tedy šel do Jákobova stanu, do stanu Léy i do stanů obou děveček, ale nic nenašel. Vyšel tedy z Léina stanu a šel do stanu Ráchel. Gen 31:34Ráchel mezitím ty bůžky strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na ně. Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel.

Gen 31:35Ráchel svému otci řekla: „Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky.“ A tak hledal, ale bůžky nenašel.

Gen 31:36Tehdy se Jákob rozhněval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: „Čím jsem se provinil? Co jsem spáchal, že mě tak zuřivě stíháš? Gen 31:37Prošťáral jsi všechny mé věci, a cos našel z celého svého domu? Polož to zde před mé i své druhy, ať nás dva rozsoudí!

Gen 31:38Byl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy nepotratily. Berany z tvého stáda jsem nejedl. Gen 31:39Co roztrhaly šelmy, jsem ti nepřinášel, ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal jsi ode mne, co bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci. Gen 31:40Ve dne mě stravoval žár a v noci mráz, až mi i spánek zmizel z očí. Gen 31:41Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě dcery a šest let za tvůj dobytek, ale ty jsi mou odměnu desetkrát změnil. Gen 31:42Kdyby Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou, určitě bys mě teď propustil s prázdnou! Bůh ale viděl mé trápení a dřinu mých rukou a minulou noc vyřkl svůj soud.“

Gen 31:43Lában na to Jákobovi odpověděl: „Tyto dcery jsou mé dcery, tyto děti jsou mé děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych ale dnes neudělal pro své dcery a pro děti, jež se jim narodily? Gen 31:44Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy – já a ty – ať je to pro mne a pro tebe svědectvím.“

Gen 31:45Jákob tedy vzal kámen a vztyčil jej jako památník. Gen 31:46Potom řekl svým druhům: „Nasbírejte kamení!“ A tak nanosili kamení, vytvořili mohylu a na té mohyle pojedli. Gen 31:47Lában ji pojmenoval aramejsky Jegar-sahaduta, Mohyla svědectví, a Jákob jí dal stejné jméno hebrejsky, totiž Gal-ed.

Gen 31:48Lában řekl: „Tato mohyla ať je ode dneška mým i tvým svědkem.“ A proto dostala jméno Gal-ed, Mohyla svědectví, Gen 31:49a také Micpa, Stráž, neboť řekl: „Až se rozejdeme, ať Hospodin nade mnou i tebou drží stráž. Gen 31:50Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy – ačkoli s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!“

Gen 31:51Lában Jákobovi ještě řekl: „Pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten památný kámen, který jsem mezi sebou a tebou umístil. Gen 31:52Tato mohyla i ten památník jsou svědky, že se k tobě nepřiblížím za tuto mohylu a že ani ty se ke mně za tuto mohylu a za tento památník nepřiblížíš se zlým úmyslem. Gen 31:53Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nechť je naším soudcem!“

Jákob tedy přísahal při Strachu svého otce Izáka. Gen 31:54Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali. A tak hodovali a zůstali na té hoře celou noc.

Kapitola 32

Dvojí tábor

Gen 32:1Časně ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a požehnal jim. Potom odešel a vrátil se domů.

Gen 32:2Také Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním setkali Boží andělé. Gen 32:3Jakmile je Jákob uviděl, zvolal: „To je Boží tábor!“ A tak to místo nazval Machanajim, Dvojí tábor.

Gen 32:4Jákob pak před sebou vypravil posly do země Seír, na edomskou planinu, ke svému bratru Ezauovi Gen 32:5a přikázal jim: „Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník Jákob: Pobýval jsem u Lábana; tam jsem se až dosud zdržoval. Gen 32:6Mám voly, osly, brav, otroky i otrokyně a vypravil jsem posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou laskavost.‘“

Gen 32:7Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: „Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale už ti jde naproti a je s ním čtyři sta mužů!“

Gen 32:8Na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou táborů, Gen 32:9neboť si pomyslel: „Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit.“

Gen 32:10Jákob zvolal: „Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu, a já způsobím, aby se ti vedlo dobře,‘ [28]Gen 32:11nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi svému služebníku prokázal – vždyť jsem tento Jordán překročil pouze s holí, a teď jsou ze mne dva tábory! Gen 32:12Vytrhni mě prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím, že přijde a pobije mě i matky s dětmi. Gen 32:13Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním, že tvého semene bude jako mořského písku, nespočetného pro své množství.‘“ [29]

Gen 32:14A když na tom místě strávil noc, vybral z toho, co získal, dar pro svého bratra Ezaua: Gen 32:15200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20 beranů, Gen 32:1630 kojících velbloudic s mláďaty, 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Gen 32:17Svěřil je svým služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim: „Jděte přede mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup.“

Gen 32:18Tomu vepředu poručil: „Když se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se tě: ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí je to stádo před tebou?‘ Gen 32:19odpovíš: ‚Tvého služebníka Jákoba. Posílá to jako dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.‘“

Gen 32:20Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda, přikázal: „Takovým způsobem mluvte k Ezauovi, až ho najdete: Gen 32:21‚Hle, tvůj služebník Jákob jde za námi.‘“ (Pomyslel si totiž: „Usmířím ho darem, který mě předchází. Když se s ním potom setkám, snad mě přijme.“) Gen 32:22A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře.

Tvé jméno bude Izrael

Gen 32:23V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých jedenáct synů a přebrodil potok Jabok. Gen 32:24Vzal je a převedl je přes potok; převedl všechno, co měl. Gen 32:25Tehdy Jákob zůstal sám.

Někdo s ním ale zápasil, až dokud nezačalo svítat. Gen 32:26Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčel. Gen 32:27Tehdy řekl: „Pusť mě, začíná svítat!“

„Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš!“ odpověděl Jákob.

Gen 32:28„Jak se jmenuješ?“ zeptal se ho.

„Jákob,“ odpověděl. [30]

Gen 32:29Na to mu řekl: „Tvé jméno už nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!“

Gen 32:30Jákob ho žádal: „Pověz mi prosím své jméno.“

On však odpověděl: „Proč se mě ptáš na jméno?“ A požehnal mu tam.

Gen 32:31Jákob pak to místo nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!“

Gen 32:32A když minul Penuel, zazářilo mu slunce; a kulhal kvůli té kyčli. Gen 32:33(Proto synové Izraele až do dnešního dne nejedí sedací šlachu u kyčelního kloubu, protože Jákoba udeřil do kyčelního kloubu u sedací šlachy.)

Kapitola 33

Setkání s Ezauem

Gen 33:1Když potom Jákob pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně Gen 33:2a postavil otrokyně s jejich dětmi dopředu, Léu s jejími dětmi za ně a Ráchel s Josefem dozadu. Gen 33:3Sám pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil až k zemi, než došel ke svému bratru.

Gen 33:4Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem krku a líbal ho. Oba plakali. Gen 33:5Když potom pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: „Kdo je to s tebou?“

Jákob odpověděl: „To jsou děti, kterými Bůh obdaroval tvého služebníka.“

Gen 33:6Mezitím se přiblížily otrokyně se svými dětmi a poklonily se. Gen 33:7Potom se přiblížila také Léa se svými dětmi a poklonily se. Nakonec se přiblížili Josef a Ráchel a i oni se poklonili.

Gen 33:8Ezau se zeptal: „K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?“

On odpověděl: „Chtěl jsem si tě příznivě naklonit, můj pane.“

Gen 33:9Ezau řekl: „Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří.“

Gen 33:10Jákob však odpověděl: „Prosím, nikoli! Přijmi laskavě ode mě tento dar. Když vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží. Gen 33:11Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho dostatek.“ A naléhal na něj, až Ezau přijal.

Gen 33:12Ten potom řekl: „Vydejme se na cestu, půjdu s tebou.“

Gen 33:13Jákob mu však odpověděl: „Můj pán ví, že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře. Gen 33:14Nechť prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed. Já pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo, které mám před sebou, a jak budou moci stačit děti, dokud nedojdu ke svému pánu do Seíru.“

Gen 33:15Ezau řekl: „Nechám tedy s tebou některé ze svých lidí.“

Jákob však odpověděl: „K čemu to, můj pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň.“

Gen 33:16A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do Seíru, Gen 33:17zatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam si postavil dům a pro svůj dobytek zhotovil přístřešky. Proto se to místo jmenuje Sukot, Přístřešky.

Dína mezi Šechemskými

Gen 33:18Jákob pak na cestě z Padan-aramu pokojně dorazil do města Šechem v kanaánské zemi a utábořil se před městem. Gen 33:19Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce Chamora za sto stříbrných. Gen 33:20Postavil tam oltář a nazval ho „Bůh je Bohem Izraele.“

Kapitola 34

Gen 34:1Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila Léa, si jednou vyšla navštívit domorodé dívky. Gen 34:2Když ji uviděl kníže té země, Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se jí a spal s ní – znásilnil ji. Gen 34:3Přilnul ale k Jákobově dceři Díně celou duší, zamiloval si ji a mluvil s ní laskavě. Gen 34:4Potom Šechem přemlouval svého otce Chamora: „Vezmi mi tu dívenku za ženu!“

Gen 34:5Když Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli. Až do jejich příchodu tedy mlčel.

Gen 34:6Šechemův otec Chamor se mezitím vypravil k Jákobovi, aby s ním promluvil. Gen 34:7Vtom přišli Jákobovi synové z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přece v Izraeli hanebnost, když spal s Jákobovou dcerou – to se přece nesmí!

Gen 34:8Chamor s nimi začal vyjednávat: „Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou duší; dejte mu ji, prosím, za ženu. Gen 34:9Spřízněte se s námi – dávejte nám své dcery a berte si naše. Gen 34:10Když budete bydlet u nás, bude celá země před vámi. Bydlete v ní, obchodujte a mějte ji za svou!“

Gen 34:11Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: „Moc vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete! Gen 34:12Uložte mi vysoké věno a mnoho darů a já dám, kolik mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za ženu!“

Gen 34:13Jákobovi synové odpověděli Šechemovi a Chamorovi lstivě, neboť poskvrnil jejich sestru Dínu. Gen 34:14Řekli jim: „Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru neobřezanému muži – to by pro nás byla hanba! Gen 34:15Vyhovíme vám, jen když budete jako my. Ať se každý z vás, kdo je mužského pohlaví, dá obřezat. Gen 34:16Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid. Gen 34:17Pokud nás však neposlechnete a neobřežete se, vezmeme si svou dceru a odejdeme.“

Gen 34:18Jejich slova se Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbila Gen 34:19a ten mládenec neváhal tu věc vykonat, neboť po Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem byl z celé rodiny svého otce ten nejváženější.) Gen 34:20Chamor a jeho syn Šechem tedy přišli k bráně svého města a promluvili k tamním měšťanům: Gen 34:21„Tito muži se k nám chovají pokojně. Ať tedy bydlí v této zemi a obchodují v ní. Hle, země je přece dost prostorná i pro ně; berme si tedy jejich dcery za ženy a své dcery dávejme jim. Gen 34:22Vyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou: každý z nás, kdo je mužského pohlaví, se musí dát obřezat, jako jsou obřezaní oni. Gen 34:23Nebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a všechna jejich zvířata naše? Vyhovme jim tedy, ať bydlí u nás!“

Gen 34:24A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho města, poslechli Chamora i jeho syna Šechema a dali se obřezat: každý, kdo byl mužského pohlaví, každý, kdo vycházel z brány toho města.

Gen 34:25Třetího dne, když měli největší bolesti, se dva Jákobovi synové, Dínini bratři Šimeon a Levi, chopili každý svého meče, v bezpečí vešli do města a pobili všechny, kdo byli mužského pohlaví. Gen 34:26Také Chamora a jeho syna Šechema zabili ostřím meče. Vzali Dínu z Šechemova domu a odešli. Gen 34:27Jákobovi synové pak přišli k pobitým a vyplenili město, kde byla poskvrněna jejich sestra. Gen 34:28Vzali jejich brav, skot i osly, cokoli bylo ve městě i na poli – Gen 34:29všechno jejich bohatství. Všechny jejich děti a ženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenili.

Gen 34:30Jákob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: „Přivedli jste mě do neštěstí! Zošklivili jste mě obyvatelům země, Kanaáncům i Perizejcům. Mám jen hrstku mužů; spojí-li se proti mně, zabijí mě a budu vyhlazen – já i můj dům!“

Gen 34:31Oni však řekli: „To měl s naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?“

Kapitola 35

Návrat domů

Gen 35:1Potom Bůh Jákobovi řekl: „Vstaň a vydej se vzhůru do Bet-elu. Bydli tam a postav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem.“

Gen 35:2Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: „Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a převlečte si šaty! Gen 35:3Potom vstaňme a pojďme vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž mě vyslyšel v den mé úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel.“ Gen 35:4Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který stál u Šechemu.

Gen 35:5Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Gen 35:6Jákob tenkrát přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské zemi – on i všichni, kdo byli s ním – Gen 35:7a postavil tam oltář. Nazval to místo El-betel, Bůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem.

Gen 35:8Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bet-elu. Proto se mu říká Alon-bachut, Dub nářků.

Gen 35:9Jákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Gen 35:10Bůh mu řekl: „Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však už nebude znít Jákob, ale budeš se jmenovat Izrael.“ [31] A tak se mu říká Izrael.

Gen 35:11Bůh mu řekl: „Já jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude z tebe národ, dokonce svazek národů; i králové vyjdou z tvých beder. Gen 35:12Zem, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě; i tvému budoucímu semeni dám tuto zem.“ Gen 35:13Na místě, kde k němu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl.

Gen 35:14Jákob tedy na místě, kde k němu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup, vykonal na něm úlitbu a polil jej olejem. Gen 35:15Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům.

Gen 35:16Potom z Bet-elu táhli dál. Když už byli nedaleko Efraty, začala Ráchel rodit a měla těžký porod. Gen 35:17V nejtěžší chvíli jí porodní bába řekla: „Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!“ Gen 35:18A když ji opouštěl život (neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oní, Syn mé bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín, Syn pravice.

Gen 35:19Ráchel zemřela a byla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém). Gen 35:20Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na hrobě Ráchel až dodnes).

Gen 35:21Izrael táhl dál a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. Gen 35:22A když se Izrael zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou svého otce, a Izrael se o tom doslechl.

Jákob měl dvanáct synů.

Gen 35:23Synové Léy: Ruben, Jákobův prvorozený, Šimeon, Levi, Juda, Isachar a Zabulon. Gen 35:24Synové Ráchel: Josef a Benjamín. Gen 35:25Synové Bilhy, Rácheliny otrokyně: Dan a Neftalí. Gen 35:26Synové Zilpy, Léiny otrokyně: Gád a Ašer.

To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Padan-aramu.

Gen 35:27Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde pobýval Abraham i Izák. Gen 35:28Izák se dožil 180 let. Gen 35:29Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob.

Kapitola 36

Ezauovo potomstvo

Gen 36:1Toto je Ezauův (totiž Edomův) rod.

Gen 36:2Ezau si vzal manželky z kanaánských dcer: Adu, dceru Chetejce Elona, Oholíbamu, dceru Anovu, vnučku Hivejce Cibeona, Gen 36:3a Izmaelovu dceru Basematu, sestru Nebajotovu.

Gen 36:4Ada Ezauovi porodila Elifaze. Basemat porodila Reuele. Gen 36:5Oholíbama porodila Jeuše, Jalama a Koracha. Toto jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kanaánské zemi.

Gen 36:6Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata – všechen svůj majetek, jehož nabyl v kanaánské zemi, a odešel do země Seír, daleko od svého bratra Jákoba. Gen 36:7Jejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich putování jim nemohla kvůli jejich stádům stačit. Gen 36:8Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom).

Gen 36:9Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír.

Gen 36:10Toto jsou jména Ezauových synů: Elifaz, syn Ezauovy manželky Ady, a Reuel, syn Ezauovy manželky Basematy.

Gen 36:11Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenaz. Gen 36:12(Ezauův syn Elifaz měl také družku Timnu, která Elifazovi porodila Amaleka.) To jsou potomci Ezauovy manželky Ady.

Gen 36:13Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza. To jsou potomci Ezauovy manželky Basematy.

Gen 36:14Synové, jež Ezauovi porodila jeho manželka Oholíbama, dcera Anova, vnučka Cibeonova: Jeuš, Jalam a Korach.

Gen 36:15Toto jsou kmeny Ezauových synů.

Synové Elifaze, Ezauova prvorozeného: kmen Teman, kmen Omar, kmen Sefo, kmen Kenaz, Gen 36:16kmen Korach, kmen Gatam a kmen Amalek. To jsou kmeny vzešlé z Elifaze v edomské zemi. Jsou to potomci Ady.

Gen 36:17Synové Ezauova syna Reuele: kmen Nachat, kmen Zerach, kmen Šama a kmen Miza. To jsou kmeny vzešlé z Reuele v edomské zemi. Jsou to potomci Ezauovy manželky Basematy.

Gen 36:18Synové Ezauovy manželky Oholíbamy: kmen Jeuš, kmen Jalam a kmen Korach. To jsou kmeny vzešlé z Ezauovy manželky Oholíbamy, dcery Anovy.

Gen 36:19To jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny.

Gen 36:20Toto jsou synové Chorejce Seíra, domorodců v té zemi: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana, Gen 36:21Dišon, Ecer a Dišan. To jsou kmeny Chorejců, Seírovi synové v edomské zemi.

Gen 36:22Synové Lotanovi: Chori a Hemam. Lotanova sestra byla Timna.

Gen 36:23Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam.

Gen 36:24Synové Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na poušti horké prameny, když pásl osly svého otce Cibeona).

Gen 36:25Děti Anovy: Dišon a Oholíbama, Anova dcera.

Gen 36:26Synové Dišonovi: Chemdan, Ešban, Jitran a Keran.

Gen 36:27Synové Ecerovi: Bilhan, Zavan a Akan.

Gen 36:28Synové Dišanovi: Úc a Aran.

Gen 36:29Toto jsou kmeny Chorejců: kmen Lotan, kmen Šobal, kmen Cibeon, kmen Ana, Gen 36:30kmen Dišon, kmen Ecer a kmen Dišan. To je výčet chorejských kmenů v zemi Seír.

Gen 36:31Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král:

Gen 36:32Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.

Gen 36:33Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry.

Gen 36:34Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země.

Gen 36:35Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit.

Gen 36:36Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky.

Gen 36:37Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu.

Gen 36:38Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův.

Gen 36:39Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. [32] Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova.

Gen 36:40Toto jsou jména Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich míst, jmenovitě: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet, Gen 36:41kmen Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon, Gen 36:42kmen Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar, Gen 36:43kmen Magdiel a kmen Iram.

To jsou edomské kmeny podle svých sídlišť v jejich vlastní zemi. Tak tomu bylo s Ezauem, otcem Edomců.

Kapitola 37

Gen 37:1Jákob však bydlel v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán.

Gen 37:2To je Jákobův příběh.

Josef a jeho bratři

Mistr snů

Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce se svými bratry, syny manželek svého otce, Bilhy a Zilpy. A Josef na ně svému otci chodil žalovat.

Gen 37:3Izrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Gen 37:4Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je, začali ho nenávidět. Nebyli s ním schopni ani klidně promluvit.

Gen 37:5Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Gen 37:6Řekl jim: „Poslechněte si prosím můj sen: Gen 37:7Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a hle, vaše snopy obklopily ten můj a klaněly se mu!“

Gen 37:8Jeho bratři mu řekli: „Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty bys nám chtěl vládnout?!“ A tak ho nenáviděli ještě víc, kvůli jeho snům a jeho slovům.

Gen 37:9Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: „Měl jsem další sen. Hle, klanělo se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd!“

Gen 37:10A když to vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: „Cos to měl za sen? To se ti já s tvojí matkou a bratry máme klanět k zemi?“ Gen 37:11Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem přemýšlel.

Gen 37:12Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, Gen 37:13řekl Izrael Josefovi: „Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu tě za nimi.“

Odpověděl mu: „Jsem připraven.“

Gen 37:14Izrael mu řekl: „Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku, a přijď mi to povědět.“ A tak ho vyslal z hebronského údolí.

Když dorazil k Šechemu, Gen 37:15potkal ho nějaký muž. Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho: „Co hledáš?“

Gen 37:16„Hledám své bratry,“ odpověděl Josef. „Řekni mi prosím, kde pasou.“

Gen 37:17Muž odvětil: „Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.‘“

Josef se tedy vydal za svými bratry a poblíž Dotanu je našel. Gen 37:18Spatřili ho už zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že ho zabijí.

Gen 37:19Řekli si spolu: „Podívejme, přichází mistr snů! Gen 37:20Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme: Sežrala ho divoká zvěř! Uvidíme, co pak bude z jeho snů!“

Gen 37:21Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: „Neberme mu život!“ Gen 37:22Ruben pokračoval: „Neprolévejme krev; hoďme ho do téhle jámy zde v pustině, ale nevztahujme na něj ruku!“ (To řekl, aby ho před nimi zachránil a vrátil ho jeho otci.)

Gen 37:23A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu zdobenou suknici, co nosil, Gen 37:24popadli ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody.

Gen 37:25Potom se posadili k jídlu. Pozvedli oči a hle, spatřili od Gileádu přicházet karavanu Izmaelitů. Jejich velbloudi nesli vonnou pryskyřici, balzám a myrhu, aby to dopravili do Egypta.

Gen 37:26Juda svým bratrům navrhl: „Co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Gen 37:27Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na něj ruce – vždyť je to náš bratr, naše tělo!“ A bratři ho poslechli.

Gen 37:28Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a prodali ho Izmaelitům za dvacet šekelů [33] stříbra. Ti tedy Josefa odvedli do Egypta.

Gen 37:29Ruben se potom vrátil k jámě a hle, Josef nikde! Roztrhl tedy v zoufalství své šaty Gen 37:30a vrátil se k bratrům se slovy: „Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?“

Gen 37:31A tak vzali Josefovu suknici, zabili kozla a namočili ji do krve. Gen 37:32Potom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy: „Tohle jsme našli. Poznáváš v tom suknici svého syna?“

Gen 37:33Poznal ji hned: „To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, Josef je rozsápán!“

Gen 37:34Jákob v zoufalství roztrhl svůj plášť, přepásal se pytlovinou a truchlil nad svým synem po mnoho dní. Gen 37:35Všichni jeho synové i dcery vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal utěšit a říkal: „Nikoli! Půjdu za svým synem do hrobu v zármutku!“ A tak ho jeho otec oplakával.

Gen 37:36Midiánci zatím Josefa v Egyptě prodali faraonovu dvořanu Potifarovi, veliteli stráže.

Kapitola 38

Juda a Támar

Gen 38:1Někdy v té době se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil se k adulamskému muži jménem Chíra. Gen 38:2Tam Juda uviděl dceru jistého Kanaánce jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s ní. Gen 38:3Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Gen 38:4Počala znovu, porodila syna a dala mu jméno Onan. Gen 38:5Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila, byl Juda v Kezíbu.

Gen 38:6Juda pak svému prvorozenému Erovi vybral manželku jménem Támar. Gen 38:7Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít.

Gen 38:8Juda tedy řekl Onanovi: „Spi s manželkou svého bratra. Splň švagrovskou povinnost a vzbuď svému bratru potomka.“ Gen 38:9Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto spal s manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratrovi nedal potomka. Gen 38:10To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho.

Gen 38:11Tehdy Juda řekl své snaše Támar: „Zůstaň jako vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela.“ (Řekl si totiž: „Aby snad nezemřel jako jeho bratři.“) Támar tedy odešla a zůstala v domě svého otce.

Gen 38:12Po dlouhé době Judova manželka, dcera Šuova, zemřela. Když se Juda po její smrti utěšil, odešel se svým adulamským přítelem Chírou na slavnost stříhání svých ovcí do Timny.

Gen 38:13Támar bylo oznámeno: „Hle, tvůj tchán jde vzhůru do Timny stříhat své ovce.“ Gen 38:14Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závoj a zahalila se. Potom si sedla u vstupu do Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je dospělý a že za něj nebyla provdána.)

Gen 38:15A když ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstku, neboť měla zahalenou tvář. Gen 38:16Uchýlil se tedy cestou k ní a řekl: „Chci se s tebou vyspat.“ (Nevěděl totiž, že je to jeho snacha.)

Zeptala se: „Co mi za to dáš?“

Gen 38:17Odpověděl: „Pošlu ti kůzle ze svého stáda.“

Ona na to: „Než je pošleš, musíš dát něco do zástavy.“

Gen 38:18Zeptal se: „Co ti mám dát do zástavy?“

Odpověděla: „Své pečetidlo, šňůru a hůl, co máš v ruce.“ Dal jí to, vyspal se s ní a ona otěhotněla. Gen 38:19Potom vstala a odešla, odložila závoj a oblékla si své vdovské šaty.

Gen 38:20Juda poslal to kůzle po svém adulamském příteli. Měl od té ženy vyzvednout zástavu, ale nemohl ji najít. Gen 38:21Vyptával se místních mužů: „Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?“

Řekli mu ale: „Tady žádná prostitutka nikdy nebyla.“

Gen 38:22A tak se vrátil k Judovi se slovy: „Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná prostitutka nikdy nebyla.“

Gen 38:23Juda odpověděl: „Ať si to tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem jí přece poslal, ale tys ji nemohl najít.“

Gen 38:24Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: „Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka! Dokonce už je z toho smilstva těhotná!“

Juda řekl: „Vyveďte ji ven, ať je upálena!“

Gen 38:25Už ji vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: „Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci!“ Dodala: „Poznej prosím, čí je toto pečetidlo, šňůra a hůl.“

Gen 38:26Když Juda ty věci poznal, zvolal: „Ona je spravedlivější než já – vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!“ A víckrát s ní už nespal.

Gen 38:27Když pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Gen 38:28Během porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni chytila a uvázala na ni červenou nit se slovy: „Tento vyšel první.“ Gen 38:29On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla tedy: „Jakou trhlinou ses prodral?“ A tak dostal jméno Peres, Průlom. Gen 38:30Když potom vyšel jeho bratr s onou červenou nití na ruce, dostal jméno Zerach, Červánek.

Kapitola 39

Josef v Egyptě

Gen 39:1Josefa mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Potifar, velitel stráže. Gen 39:2Hospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Gen 39:3Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, Gen 39:4oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Potifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Gen 39:5Od té chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli, Gen 39:6a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se o nic než o své jídlo.

Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Gen 39:7Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: „Spi se mnou!“

Gen 39:8On však odmítl. Řekl manželce svého pána: „Když mě můj pán má doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Gen 39:9Nikdo nemá v domě větší pravomoc než já; neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu?“ Gen 39:10A i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k ní lehl a pobyl s ní, neposlechl ji.

Gen 39:11Jednoho dne, když přišel dělat svou práci v domě, nebyl nikdo ze služebnictva doma. Gen 39:12Tehdy ho chytila za šaty a řekla: „Spi se mnou!“ On však nechal šaty v její ruce, utekl a běžel ven.

Gen 39:13Když uviděla, že jí nechal své šaty v ruce a utekl ven, Gen 39:14svolala služebnictvo a řekla jim: „Podívejte se! Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s námi zahrával?! Přišel a chtěl se se mnou vyspat, ale já jsem začala hlasitě křičet. Gen 39:15Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u mě, utekl a běžel ven.“

Gen 39:16Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Gen 39:17Tehdy mu vyprávěla: „Ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat! Gen 39:18Když jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty u mě a utekl ven.“

Gen 39:19Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla: „Takto se ke mně zachoval tvůj otrok,“ vzplanul hněvem. Gen 39:20A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místo, kde bývají drženi královští vězni.

Tak se Josef ocitl v žaláři. Gen 39:21Hospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím a zjednal mu přízeň u vrchního žalářníka. Gen 39:22Vrchní žalářník nakonec svěřil všechny vězně v žaláři do Josefových rukou. Cokoli tam dělali, měl na starosti on. Gen 39:23Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s ním a působil, aby se mu všechno dařilo.

Kapitola 40

Číšník a pekař

Gen 40:1Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu, králi Egypta. Gen 40:2Farao se rozhněval na oba své dvořany – na vrchního číšníka i na vrchního pekaře – Gen 40:3a dal je do vězení v domě velitele stráže, na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn Josef. Gen 40:4Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče.

Když už byli ve vězení dlouho, Gen 40:5oba dva – číšník i pekař egyptského krále, kteří byli uvězněni v žaláři – měli sen. Každý měl téže noci svůj sen, každý s vlastním významem.

Gen 40:6Když k nim Josef ráno přišel, pohlédl na ně a hle, byli smutní. Gen 40:7Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v domě jeho pána: „Proč se dnes tváříte tak nešťastně?“

Gen 40:8Odpověděli mu: „Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil.“

Josef jim řekl: „Nepatří snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi je.“

Gen 40:9Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: „Hle, ve snu jsem před sebou viděl vinný keř Gen 40:10a na něm tři výhonky. Na keři vyrazily pupeny, potom květy a nakonec zralé hrozny. Gen 40:11Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je do faraonova poháru. Pak jsem ten pohár podal faraonovi.“

Gen 40:12Josef mu řekl: „Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. Gen 40:13Už za tři dny tě farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to dělával, když jsi býval jeho číšníkem. Gen 40:14Až se ti však povede dobře, pamatuj na mě. Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně zmínil faraonovi a dostal mě odsud ven. Gen 40:15Byl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl být vsazen do jámy!“

Gen 40:16Když vrchní pekař viděl, jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: „I já jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky. Gen 40:17V tom, který byl navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z košíku na hlavě klovali.“

Gen 40:18Josef odpověděl: „Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. Gen 40:19Už za tři dny tě farao připraví o hlavu – pověsí tě na kůl a ptáci z tebe budou klovat maso!“

Gen 40:20Třetího dne pak měl farao narozeniny a vystrojil všem svým služebníkům hostinu. Tehdy před očima svých služebníků předvolal vrchního číšníka i vrchního pekaře. Gen 40:21Vrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár faraonovi, Gen 40:22ale vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložil.

Gen 40:23Vrchní číšník ale na Josefa nepamatoval. Úplně na něj zapomněl.

Kapitola 41

Faraonovy sny

Gen 41:1Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál u Nilu Gen 41:2a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a tučných krav a pásly se v mokřině. Gen 41:3Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hubených; postavily se k těm prvním kravám na břehu Nilu Gen 41:4a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch sedm krásných a tučných. Vtom se Farao probudil.

Gen 41:5Když znovu usnul, měl další sen: Na jednom stéble vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů. Gen 41:6Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a sežehlých východním větrem Gen 41:7a ty hubené klasy pohltily těch sedm bohatých a pěkných. Vtom se farao probudil a hle, byl to sen.

Gen 41:8Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit.

Gen 41:9Tehdy k faraonovi promluvil vrchní číšník: „Musím dnes připomenout své prohřešky: Gen 41:10Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal mě do vězení v domě velitele stráže – mě a vrchního pekaře. Gen 41:11Já i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli sen s vlastním významem. Gen 41:12A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli jsme mu své sny a on nám je vyložil; každému dal výklad jeho snu. Gen 41:13A jak nám vyložil, tak se stalo: mně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen.“

Gen 41:14Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy, a když se oholil a převlékl si šaty, přišel k faraonovi.

Gen 41:15Ten Josefovi řekl: „Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho.“

Gen 41:16Josef faraonovi odpověděl: „Ne já, ale Bůh dá faraonovi příznivou odpověď!“

Gen 41:17Farao tedy Josefovi řekl: „Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu Gen 41:18a hle, z Nilu vystoupilo sedm tučných a nápadně krásných krav a pásly se v mokřině. Gen 41:19Náhle za nimi vystoupilo sedm jiných krav, churavých, nápadně ošklivých a tak vyhublých, že jsem takovou ošklivost v celé egyptské zemi ještě neviděl. Gen 41:20Ty vyhublé a ošklivé krávy pak sežraly těch sedm prvních, tučných krav. Gen 41:21A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně ošklivé jako předtím. A vtom jsem se probudil.

Gen 41:22V dalším snu jsem viděl, jak na jednom stéble vyrostlo sedm klasů, bohatých a pěkných. Gen 41:23Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů planých, hubených a sežehlých východním větrem Gen 41:24a ty hubené klasy pohltily těch sedm pěkných. Vyprávěl jsem to věštcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit.“

Gen 41:25Josef tedy faraonovi řekl: „Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit: Gen 41:26Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž sedm let – je to jeden a tentýž sen. Gen 41:27Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů sežehlých východním větrem. Je to sedm let hladu.

Gen 41:28Jak jsem už řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Gen 41:29Hle, na celou egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnosti. Gen 41:30Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu hojnost zapomene. Hlad stráví celou zem. Gen 41:31Tento hlad bude tak krutý, že předcházející hojnost nebude v zemi vůbec znát. Gen 41:32A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná.

Gen 41:33Nechť tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Gen 41:34Nechť farao začne jednat. Ať ustaví nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země. Gen 41:35Úředníci ať během těch nadcházejících dobrých let shromažďují všechny potraviny, ať uskladní obilí pod faraonovu pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají je. Gen 41:36Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě nastane, a země se nezhroutí hladem.“

Gen 41:37Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Gen 41:38Farao to probíral se svými služebníky: „Cožpak najdeme někoho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?“

Gen 41:39Farao tedy oslovil Josefa: „Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty! Gen 41:40Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám tě budu převyšovat jen trůnem.“

Josef správcem Egypta

Gen 41:41Potom farao Josefovi řekl: „Hle, ustanovuji tě správcem nad celou egyptskou zemí!“ Gen 41:42Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovi; oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Gen 41:43Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat před ním: „Na kolena!“ Tak ho ustanovil správcem nad celou egyptskou zemí.

Gen 41:44Farao Josefovi řekl: „Já jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou!“ Gen 41:45Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenat, dcerou Putifery, kněze z Heliopole. Tak se Josef dostal do čela egyptské země.

Gen 41:46Když stanul před faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od faraona a procházel celou egyptskou zem. Gen 41:47V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmi. Gen 41:48Josef tedy po sedm let v egyptské zemi shromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech. V každém městě ukládal potraviny z okolních polí. Gen 41:49Tak Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť ho bylo bezpočtu.

Gen 41:50Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole. Gen 41:51Josef dal prvorozenému jméno Manases, Zapomnění, neboť řekl: „Bůh mi dal zapomenout na všechno mé strádání, na celý můj otcovský dům.“ Gen 41:52Druhému pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: „Bůh mě v zemi mého trápení učinil plodným.“

Gen 41:53Když pak v Egyptě uplynulo sedm let hojnosti, Gen 41:54přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl hlad, ale v celém Egyptě byl chléb. Gen 41:55A když začala hladovět i celá egyptská zem a lid volal k faraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům: „Jděte za Josefem! Udělejte, cokoli vám řekne.“

Gen 41:56Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával Egypťanům zrní, neboť hlad se rozmáhal i v egyptské zemi. Gen 41:57Celý svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat zrní, protože se po celém světě rozmohl hlad.

Kapitola 42

Jste špehové

Gen 42:1Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: „Co se na sebe jen tak díváte? Gen 42:2Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, ať zůstaneme naživu a nezemřeme!“

Gen 42:3A tak šlo deset Josefových bratrů dolů do Egypta nakoupit obilí. Gen 42:4Ale Benjamína, Josefova vlastního bratra, Jákob s bratry neposlal. Řekl si totiž: „Aby se mu snad nepřihodilo něco zlého.“

Gen 42:5Izraelovi synové přišli nakoupit zrní spolu s jinými příchozími, neboť v kanaánské zemi byl hlad. Gen 42:6Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi bratři přišli k němu a klaněli se tváří k zemi.

Gen 42:7Josef své bratry poznal na první pohled. Choval se k nim však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. „Odkud jste přišli?“ zeptal se jich.

„Z kanaánské země,“ odpověděli, „abychom nakoupili jídlo.“

Gen 42:8Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Gen 42:9Josef si pamatoval sny, které o nich měl, a tak jim řekl: „Jste špehové! Přišli jste prozkoumat slabiny země!“

Gen 42:10Odpověděli mu: „Nikoli, pane, tvoji služebníci přišli nakoupit jídlo! Gen 42:11Všichni jsme synové jednoho muže, jsme slušní lidé. Tvoji služebníci nikdy nebyli špehové!“

Gen 42:12On však řekl: „Ne! Přišli jste si prohlédnout slabiny země!“

Gen 42:13Odpověděli: „Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě doma s naším otcem a jeden – ten už není.“

Gen 42:14Josef pokračoval: „Jak jsem řekl: Jste špehové! Gen 42:15Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Gen 42:16Pošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete uvězněni, aby se ověřila vaše slova a ukázalo se, zda jste říkali pravdu. A pokud ne, jakože je farao živ, jste špehové!“ Gen 42:17A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení.

Gen 42:18Třetího dne jim Josef řekl: „Jsem bohabojný člověk. Když uděláte, co říkám, budete žít. Gen 42:19Když jste tak slušní, zůstane v tomto vězení jen jeden z vás. Vy ostatní jděte a přineste svým rodinám zrní k zahnání hladu. Gen 42:20Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše slova ověří a nezemřete.“ S tím souhlasili.

Gen 42:21Jeden druhému tehdy začali říkat: „Běda! Provinili jsme se na svém bratru! Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. To proto jsme teď v úzkých!“

Gen 42:22Ruben se ozval: „Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste nechtěli slyšet, a tak teď pykáme za jeho krev!“ Gen 42:23Josef s nimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí.

Gen 42:24V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k nim vrátil, promluvil s nimi, vybral z nich Šimeona a před jejich očima ho spoutal.

Gen 42:25Potom přikázal, ať jim naplní měchy obilím, každému z nich ať do pytle vrátí jeho stříbro a dají jim také jídlo na cestu. Tak se k nim zachoval.

Gen 42:26Naložili tedy zrní na osly a odešli. Gen 42:27Když měli cestou nocovat, jeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok, a vtom uviděl své stříbro: leželo navrchu v jeho vaku! Gen 42:28„Mé stříbro je zpátky!“ zvolal ke svým bratrům. „Je přímo v mém vaku!“

Hrůzou se v nich zastavilo srdce. Jeden druhého se rozechvěle ptali: „Co nám to Bůh dělá?“

Gen 42:29Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli mu všechno, co je potkalo: Gen 42:30„Ten muž, pán té země, s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za špehy, Gen 42:31ale my jsme mu řekli: ‚Jsme slušní lidé, nikdy jsme nebyli špehové! Gen 42:32Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden už není a nejmladší je právě s naším otcem doma v kanaánské zemi.‘

Gen 42:33Ten muž, pán té země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte jednoho z vás u mne, vezměte svým rodinám jídlo k zahnání hladu a jděte. Gen 42:34Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že nejste špehové, ale slušní lidé. Tehdy vám vrátím vašeho bratra a budete sem moci chodit nakupovat.‘“

Gen 42:35Začali vyprazdňovat své pytle a hle, každý ve svém pytli našel svůj váček s penězi! Když viděli ty váčky s penězi, dostali strach – oni i jejich otec. Gen 42:36Jejich otec Jákob zvolal: „Připravili jste mě o syny! Josef není, Šimeon není, a teď mi vezmete Benjamína?! To je pro mě příliš!“

Gen 42:37Ruben svému otci odpověděl: „Jestliže ti ho nepřivedu, zabij mé dva syny! Svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět.“

Gen 42:38On však řekl: „Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete mé šediny zármutkem do hrobu!“

Kapitola 43

Budou jíst se mnou

Gen 43:1V zemi panoval krutý hlad. Gen 43:2Když spotřebovali zrní, které přivezli z Egypta, řekl jim jejich otec: „Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu.“

Gen 43:3Juda mu odpověděl: „Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!‘ Gen 43:4Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Gen 43:5Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!‘“

Gen 43:6Izrael zvolal: „Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího bratra?“

Gen 43:7Odpověděli: „Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě dalšího bratra?‘ Podle toho jsme mu odpovídali. Jak jsme mohli vědět, že řekne: ‚Přiveďte svého bratra sem‘?“

Gen 43:8Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl: „Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, ať zůstaneme naživu a nezemřeme my ani ty ani naše děti! Gen 43:9Já se za něj zaručím, ode mě ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k tobě a nepostavím ho před tebou, ať za to před tebou nesu věčnou vinu. Gen 43:10Kdybychom neotáleli, určitě bychom se už dvakrát vrátili!“

Gen 43:11Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: „Ať se stane, co se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do svých měchů nejvybranější plody země a odneste je tomu muži jako dar: něco balzámu, něco medu, vonné pryskyřice a myrhy, také pistácie a mandle. Gen 43:12Vezměte s sebou dvojnásob stříbra, i to vrácené navrch vašich vaků, a odneste to s sebou zpět – snad šlo o omyl. Gen 43:13Vezměte si i svého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Gen 43:14Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího bratra i Benjamína. A já, mám-li přijít o syny, ať o ně přijdu!“

Gen 43:15Vzali tedy s sebou kromě daru také dvojnásob stříbra a Benjamína. Vstali, odešli do Egypta a stanuli před Josefem. Gen 43:16Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: „Odveď ty muže do paláce, poraz dobytče a připrav je. Ti muži dnes budou obědvat se mnou.“

Gen 43:17Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Gen 43:18Když ale uviděli, kam je vedou, polekali se a říkali si: „Určitě nás sem dal odvést kvůli tomu stříbru, vrácenému prve do našich vaků. Teď se na nás vrhne, napadne nás a vezme nás do otroctví i s našimi osly!“

Gen 43:19Ještě na nádvoří tedy přistoupili ke správci Josefova domu a promluvili k němu: Gen 43:20„Odpusť, pane, opravdu jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Gen 43:21Když jsme cestou zpět měli nocovat, otevřeli jsme své vaky a hle, stříbro každého z nás leželo navrchu v jeho vaku – naše stříbro v plné váze! Proto jsme je teď přinesli s sebou. Gen 43:22Přinesli jsme ještě další stříbro na nákup jídla. Nevíme, kdo nám to stříbro dal do vaků!“

Gen 43:23On však řekl: „Buďte klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše stříbro jsem dostal v pořádku.“ Načež k nim přivedl Šimeona.

Gen 43:24Poté je uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na umytí nohou a jejich oslům dal obrok. Gen 43:25Slyšeli, že tam mají obědvat, a tak připravili svůj dar, než Josef v poledne přijde.

Gen 43:26A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s sebou, a klaněli se mu až k zemi. Gen 43:27Zeptal se jich, jak se jim daří, a řekl: „Jak se daří vašemu starému otci, o němž jste vyprávěli? Žije ještě?“

Gen 43:28Odpověděli: „Našemu otci, tvému služebníku, se daří dobře, ještě žije.“ Tehdy padli na kolena a klaněli se mu.

Gen 43:29On pozvedl oči a spatřil svého bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: „Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi vyprávěli?“ Potom řekl: „Kéž je ti Bůh milostiv, synu!“ Gen 43:30Nato Josef odspěchal, neboť byl náklonností ke svému bratrovi pohnut až k slzám. Šel do svého pokoje a tam plakal.

Gen 43:31Pak si umyl tvář, vyšel ven a s přemáháním řekl: „Podávejte jídlo!“

Gen 43:32Podávali tedy zvlášť pro něj, zvlášť pro ně a zvlášť pro Egypťany, kteří jedli s ním. (Egypťané totiž nemohou jíst s Hebreji – je to pro ně ohavnost.) Gen 43:33Bratři před ním seděli v přesném pořadí, od prvorozeného až po nejmladšího, a s úžasem hleděli jeden na druhého. Gen 43:34Nechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a Benjamínova porce byla pětkrát větší než porce všech ostatních. A tak hodovali a hojně se s ním napili.

Kapitola 44

Stříbrný pohár

Gen 44:1Josef potom přikázal správci svého domu: „Naplň vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou, a vlož stříbro každého z nich navrch jejich vaků. Gen 44:2A můj pohár, ten stříbrný pohár, vlož navrch vaku toho nejmladšího spolu se stříbrem zaplaceným za zrní.“ Učinil tedy, jak mu Josef řekl.

Gen 44:3Ráno za úsvitu byli muži i se svými osly propuštěni. Gen 44:4Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: „Vstaň, pronásleduj ty muže, a až je dostihneš, řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Gen 44:5Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k věštění! Co jste to provedli za špatnost?!‘“

Gen 44:6Dostihl je tedy a opakoval jim ta slova. Gen 44:7Odpověděli: „O čem to můj pán mluví? Tvoji služebníci by takovou věc nikdy neudělali! Gen 44:8Vždyť jsme ti z kanaánské země přišli vrátit stříbro, které jsme našli navrchu svých vaků. Proč bychom v domě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? Gen 44:9U koho z tvých služebníků se to najde, ať zemře a z nás ať jsou pánovi otroci!“

Gen 44:10On řekl: „Dobrá. Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy ostatní budete volní.“

Gen 44:11Všichni tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je. Gen 44:12Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršího a konče u nejmladšího. A ten pohár se našel v Benjamínově vaku! Gen 44:13V zoufalství roztrhli své pláště, každý naložil svého osla a vrátili se do města.

Gen 44:14Josef byl dosud v paláci, když tam Juda se svými bratry dorazil. Padli před ním na zem Gen 44:15a Josef jim řekl: „Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž jako já dokáže věštit?“

Gen 44:16Juda řekl: „Co máme říci, pane můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu tvých služebníků. Hle, jsme otroci svého pána – my i ten, u něhož se našel ten pohár!“

Gen 44:17On však řekl: „To bych nikdy nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u kterého se našel ten pohár. Vy ostatní se v pokoji vraťte ke svému otci!“

Gen 44:18Nato k němu Juda přistoupil se slovy: „Odpusť, pane můj, dovol prosím svému služebníku promluvit slovo k pánovým uším. Nehněvej se prosím na svého služebníka – jsi přece jako sám farao! Gen 44:19Když se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce nebo bratra?‘ Gen 44:20řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtev. Zůstal z dětí své matky sám a otec ho velmi miluje.‘

Gen 44:21Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ať ho vidím na vlastní oči.‘ Gen 44:22Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!‘ Gen 44:23Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší bratr, nechoďte mi už nikdy na oči!‘ Gen 44:24A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu slova mého pána.

Gen 44:25Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,‘ Gen 44:26odpověděli jsme: ‚Nemůžeme jít! Půjdeme, jen když s námi bude náš nejmladší bratr. Když s námi náš nejmladší bratr nebude, nesmíme tomu muži na oči.‘

Gen 44:27Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi má manželka porodila dva syny. Gen 44:28Jeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a víckrát jsem ho nespatřil. Gen 44:29Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete mé šediny tím neštěstím do hrobu!‘

Gen 44:30Což teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otci, bez chlapce, na němž on lpí celou duší? Gen 44:31Až uvidí, že s námi chlapec není, zemře. Tak přivedeme šediny tvého služebníka, našeho otce, zármutkem do hrobu. Gen 44:32Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li ho k tobě, ať za to před tebou nesu věčnou vinu!‘

Gen 44:33Prosím, pane můj, ať tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce, a chlapec ať prosím odejde se svými bratry! Gen 44:34Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl dívat na neštěstí, jež by mého otce postihlo?!“

Kapitola 45

Já jsem Josef!

Gen 45:1Tu se už Josef nemohl déle přemáhat. „Všichni ven!“ křikl na svůj doprovod. (A tak s Josefem nikdo nezůstal, když se dával poznat svým bratrům. Gen 45:2Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané uslyšeli, a doneslo se to až do faraonova paláce.)

Gen 45:3„Já jsem Josef!“ řekl Josef svým bratrům. „Žije ještě můj otec?“ Bratři oněměli hrůzou, jak se ho lekli.

Gen 45:4„Pojďte ke mně blíž,“ řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl: „Já jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. Gen 45:5Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. Gen 45:6Už dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. Gen 45:7Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením.

Gen 45:8Nebyli jste to tedy vy, kdo mě sem poslal, ale Bůh! To on mě učinil faraonovým otcem, [34] pánem celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí. Gen 45:9Pospěšte si tedy, vraťte se k mému otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh mě učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně! Gen 45:10Budeš bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš nablízku – ty, tví synové i synové tvých synů, tvůj brav, tvůj skot a všechno, co máš. Gen 45:11Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových let), abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nic, co ti patří.‘

Gen 45:12Vidíte na vlastní oči – i můj bratr Benjamín to vidí – že s vámi mluvím já sám. Gen 45:13Povězte mému otci o vší mé slávě v Egyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte mého otce sem!“

Gen 45:14Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a Benjamín plakal v jeho objetí. Gen 45:15Potom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit.

Gen 45:16Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva: „Přišli Josefovi bratři!“ Farao i jeho služebníci byli rádi, Gen 45:17a tak farao Josefovi řekl: „Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto – naložte svá zvířata a vydejte se na cestu. Až dorazíte do kanaánské země, Gen 45:18vezměte svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepší z Egypta, abyste sáli tuk země.

Gen 45:19Dostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své děti a ženy, přijďte a přivezte i svého otce. Gen 45:20A neohlížejte se s lítostí za svým majetkem – vždyť vám bude patřit to nejlepší z Egypta!“

Gen 45:21A Izraelovi synové souhlasili. Josef jim podle faraonova pokynu dal povozy a jídlo na cestu. Gen 45:22Všem jim dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři sta šekelů [35] stříbra a pět svátečních plášťů. Gen 45:23Svému otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší věci Egypta a deset oslic nesoucích zrní, chléb a potraviny pro jeho otce na cestu. Gen 45:24A když se loučil s odcházejícími bratry, řekl jim: „Cestou se nehádejte!“

Gen 45:25A tak odešli z Egypta a přišli ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Gen 45:26Oznámili mu: „Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!“ Jeho srdce zůstalo zprvu netečné, neboť jim nevěřil. Gen 45:27Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal, a když spatřil povozy, které Josef poslal, aby ho přivezli, tehdy duch jejich otce Jákoba okřál Gen 45:28a Izrael řekl: „To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!“

Kapitola 46

Neboj se jít do Egypta

Gen 46:1A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce Izáka.

Gen 46:2Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal: „Jákobe! Jákobe!“

„Zde jsem,“ odpověděl.

Gen 46:3„Já jsem Bůh, Bůh tvého otce,“ řekl on. „Neboj se odejít do Egypta, neboť tam z tebe učiním veliký národ. Gen 46:4Já půjdu do Egypta s tebou a já tě odtud znovu přivedu; tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef.“

Gen 46:5Tehdy se Jákob odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce Jákoba i své děti a ženy na povozy, které farao poslal, aby je přivezli, Gen 46:6vzali svá stáda i svůj majetek, jehož nabyli v Kanaánu, a přišli do Egypta – Jákob a veškeré jeho potomstvo. Gen 46:7Jeho synové i vnukové přišli s ním, také jeho dcery a vnučky. Přivedl s sebou do Egypta veškeré své potomstvo.

Gen 46:8Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta – Jákob a jeho synové:

Ruben, Jákobův prvorozený.

Gen 46:9Rubenovi synové: Chanoch, Palu, Checron a Karmi.

Gen 46:10Šimeonovi synové: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn kanaánské ženy.

Gen 46:11Synové Leviho: Geršon, Kehat a Merari.

Gen 46:12Synové Judy: Er, Onan, Šela, Peres a Zerach (Er a Onan však v kanaánské zemi zemřeli). Peres měl syny Checrona a Chamula.

Gen 46:13Synové Isacharovi: Tola, Pua, Jašub [36] a Šimron.

Gen 46:14Synové Zabulonovi: Sered, Elon a Jachleel.

Gen 46:15To jsou potomci Léy, které Jákobovi porodila v Padan-aramu stejně jako dceru Dínu – celkem 33 synů a dcer.

Gen 46:16Synové Gádovi: Cefon, Chagi, Šuni, Esbon, Eri, Arodi a Areli.

Gen 46:17Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria. Měli také sestru Serach a Beria měl syny Chebera a Malkiela.

Gen 46:18To jsou potomci Zilpy, kterou Lában daroval své dceři Lée, a ty zplodila Jákobovi – celkem 16 osob.

Gen 46:19Synové Ráchel, Jákobovy manželky: Josef a Benjamín. Gen 46:20Josefovi se v Egyptě narodili synové Manases a Efraim, které mu porodila Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole.

Gen 46:21Synové Benjamínovi: Bela, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Echi, Roš, Mupim, Chupim a Ard.

Gen 46:22To jsou potomci, kteří se Jákobovi narodili z Ráchel – celkem 14 osob.

Gen 46:23Syn Danův: Chušim.

Gen 46:24Synové Neftalímovi: Jachceel, Guni, Jecer a Šilem.

Gen 46:25To jsou potomci Bilhy, kterou Lában daroval své dceři Ráchel. Ty zplodila Jákobovi – celkem 7 osob.

Gen 46:26Celkový počet těch, kdo vyšli z Jákobových beder a přišli s ním do Egypta (kromě manželek Jákobových synů) – 66 osob. Gen 46:27Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě – 2 osoby. Celkem tedy přišlo z Jákobova domu do Egypta 70 osob.

V kraji Gošen

Gen 46:28Juda byl vyslán napřed, aby od Josefa získal pokyny k cestě do Gošenu. A když tam dorazili, Gen 46:29Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému otci Izraelovi. Jakmile se před ním objevil, padl mu kolem krku a dlouho plakal v jeho objetí.

Gen 46:30Izrael tehdy Josefovi řekl: „Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář – ty opravdu žiješ!“

Gen 46:31Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce: „Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu přišli moji bratři a otec s rodinou. Řeknu mu: Gen 46:32‚Ti lidé jsou pastevci. Chovají dobytek, a tak s sebou vzali svůj brav, skot a vše, co mají.‘ Gen 46:33Až si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké máte zaměstnání, Gen 46:34odpovíte: ‚Tvoji služebníci byli odjakživa chovateli dobytka – jak my, tak naši otcové.‘ To proto, aby vás nechal bydlet v kraji Gošen.“ (Egypťané totiž chovají ke všem pastevcům odpor.)

Kapitola 47

Gen 47:1Josef tedy přišel a oznámil faraonovi: „Můj otec a bratři přišli z Kanaánu se svým bravem, skotem a se vším, co mají. Hle, jsou v kraji Gošen.“ Gen 47:2Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi.

Gen 47:3„Jaké máte zaměstnání?“ zeptal se jich farao.

„Tvoji služebníci jsou pastevci,“ odpověděli mu. „Jak my, tak naši otcové.“ Gen 47:4Načež faraonovi řekli: „Přišli jsme do této země jako přistěhovalci, neboť v Kanaánu panuje krutý hlad a pro stáda tvých služebníků tam není pastva. Prosíme, nech své služebníky bydlet v gošenském kraji.“

Gen 47:5Farao pak promluvil s Josefem: „Přišli k tobě tvůj otec a tví bratři. Gen 47:6Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země; ať bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže, ustanov je správci mých vlastních stád.“

Gen 47:7Potom Josef přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Gen 47:8Farao se ho zeptal: „Kolik je ti let?“

Gen 47:9„Mé putování trvá sto třicet let,“ odpověděl mu Jákob. „Byl to krátký a těžký život. Zdaleka se nevyrovnal putování mých otců.“ Gen 47:10Nato Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj.

Gen 47:11Josef podle faraonova rozkazu usadil svého otce a bratry na pozemcích, které jim věnoval v nejlepší části egyptské země, v kraji Rameses. Gen 47:12Tam Josef opatřoval svého otce i bratry chlebem; staral se o celou otcovu rodinu až po ty nejmenší.

Egyptský hlad

Gen 47:13V celé zemi panoval tak krutý hlad, že nikde nebyl chléb. Egyptská i kanaánská země byla vyčerpána hladem. Gen 47:14Josef tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v Egyptě a Kanaánu našly, neboť za ně kupovali zrní. Ty peníze Josef odváděl do faraonova domu. Gen 47:15A když v Egyptě a Kanaánu došly peníze, přišli všichni Egypťané k Josefovi a řekli: „Dej nám chléb! To máme před tebou umírat, když došly peníze?“

Gen 47:16Josef odpověděl: „Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj chléb, když peníze došly.“ Gen 47:17Přiváděli tedy k Josefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav, skot i za osly. Za všechen jejich dobytek je krmil chlebem po celý rok.

Gen 47:18A když ten rok uplynul, přišli k němu v dalším roce a řekli: „Nebudeme před svým pánem skrývat, že peníze došly. Také stáda dobytka už patří našemu pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám nic než naše tělo a naše půda. Gen 47:19To ti máme i s naší půdou umírat před očima? Kup nás i s naší půdou za chléb, a budeme faraonovými otroky! Dej nám osivo, ať zůstaneme naživu a nezemřeme a naše půda ať nezpustne!“

Gen 47:20Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž prodávali svá pole, neboť na ně doléhal hlad. Všechnu zem tedy získal pro faraona Gen 47:21a lid od jednoho konce Egypta ke druhému podrobil nevolnictví. [37]Gen 47:22Pouze kněžskou půdu neskoupil, neboť kněží od faraona pobírali stanovené dávky a z těch dávek od faraona žili. Proto své pozemky neprodávali.

Gen 47:23Josef tenkrát lidu řekl: „K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona. Zde máte osivo a osejte půdu! Gen 47:24Až bude úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své rodiny a své děti.“

Gen 47:25Tehdy zvolali: „Zachránil jsi nám život, pane! Prokazuješ nám laskavost, že smíme být faraonovými otroky!“

Gen 47:26Josef tedy vydal o egyptské půdě ustanovení platné až dodnes: pětina patří faraonovi. Pouze kněžská půda faraonovi nepřipadla.

Nepohřbívej mě v Egyptě

Gen 47:27Tak se tedy Izrael usadil v egyptské zemi, v kraji Gošen. Nabývali tam majetku a velice se rozplodili a rozmnožili.

Gen 47:28Jákob žil v egyptské zemi sedmnáct let a dožil se věku 147 let. Gen 47:29Když se přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu: „Prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku do mého klína na znamení lásky a věrnosti. Prosím, nepohřbívej mě v Egyptě! Gen 47:30Až ulehnu ke svým otcům, vynes mě z Egypta a pochovej mě v jejich hrobě.“

„Udělám, co říkáš,“ odpověděl Josef.

Gen 47:31On však řekl: „Přísahej!“ A tak mu to odpřisáhl a Izrael se v hlavách svého lůžka [38] poklonil Bohu.

Kapitola 48

Manases a Efraim

Gen 48:1Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: „Hle, tvůj otec je nemocný!“ Vzal tedy s sebou své dva syny, Manasese a Efraima. Gen 48:2A když bylo Jákobovi řečeno: „Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!“ Izrael se vzchopil a posadil se na lůžku.

Gen 48:3Jákob pak Josefovi řekl: „Všemohoucí Bůh se mi ukázal v Luzu v kanaánské zemi, požehnal mi Gen 48:4a řekl mi: ‚Hle, způsobím, aby ses rozplodil a rozmnožil. Učiním z tebe svazek národů a tuto zem dám tvému budoucímu semeni do věčného vlastnictví.‘ [39]

Gen 48:5Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do Egypta: Efraim a Manases mi budou jako Ruben a Šimeon. Gen 48:6Potomci, které zplodíš po nich, budou tví. Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni pod jménem svých bratrů. Gen 48:7Chci to tak proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřela. Byli jsme už v kanaánské zemi, zbýval jen kousek cesty do Efraty, a tam jsem ji pohřbil, na cestě k Efratě“ (což je Betlém).

Gen 48:8Tehdy si Izrael všiml Josefových synů a zeptal se: „Kdo to je?“

Gen 48:9Josef svému otci odpověděl: „To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh.“

Řekl tedy: „Přiveď je prosím ke mně, ať jim požehnám.“

Gen 48:10(Izraelovy oči už byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k němu přivedl a on je líbal a objímal.

Gen 48:11Tehdy Izrael Josefovi řekl: „Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!“

Gen 48:12Josef pak oba syny odvedl z jeho klína a poklonil se tváří k zemi. Gen 48:13Pravou rukou postavil Efraima k Izraelově levici a levou postavil Manasese k Izraelově pravici. Gen 48:14Izrael však zkřížil ruce a položil svou pravici na hlavu Efraima, který byl mladší, a svou levici na hlavu Manasese, ačkoli ten byl prvorozený.

Gen 48:15A takto Josefovi požehnal:

„Bůh, před jehož tváří chodili
mí otcové Abraham a Izák,
Bůh, jenž byl mým pastýřem
po celý můj život až po dnešní den,
Gen 48:16Anděl, jenž mě ze všeho zlého vykoupil,
nechť požehná těmto chlapcům.
Nechť mé jméno díky nim dál zní,
tak jako jméno mých otců Abrahama a Izáka,
a nechť se na zemi jak potěr rozmnoží!“

Gen 48:17Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo se mu to. Vzal tedy otcovu ruku, aby ji přenesl z Efraimovy hlavy na Manasesovu, Gen 48:18a řekl svému otci: „Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený – jemu polož na hlavu svou pravici!“

Gen 48:19Jeho otec to však odmítl: „Vím, synu, vím. I z něho vzejde lid, i on se rozroste. Jeho mladší bratr se však rozroste víc než on a z jeho semene vzejde celé množství národů.“ Gen 48:20Toho dne jim požehnal slovy:

„Tvým jménem bude žehnat Izrael:
‚Dej Bůh, abys byl jako Efraim a Manases!‘“

A tak dal Izrael přednost Efraimovi před Manasesem.

Gen 48:21Potom řekl Josefovi: „Hle, já už umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do země vašich otců. Gen 48:22Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než tvým bratrům – Šechem, který jsem získal z rukou Emorejců svým mečem a lukem.“

Kapitola 49

Jákobova závěť

Gen 49:1Jákob tenkrát svolal své syny:

„Sejděte se, ať vám oznámím,
co vás potká ve dnech budoucích.
Gen 49:2Shromážděte se a slyšte, synové Jákobovi,
naslouchejte svému otci Izraelovi:

Gen 49:3Rubene, tys můj prvorozený,
mé síly a mého mužství první plod:
přední co do vznešenosti,
přední co do moci.
Gen 49:4Jak voda vzkypěl jsi –
ztratil jsi prvenství!
Do ložnice svého otce vstoupil jsi,
mé lože odvážil ses poskvrnit.

Gen 49:5Šimeon a Levi, to jsou bratři;
jejich meče jsou kruté nářadí.
Gen 49:6Do jejich rady nevstupuj, duše má,
k jejich spolku se nepřidávej, slávo má!
Vždyť pobili muže ve svém hněvu,
zmrzačili býky ve svém rozmaru.
Gen 49:7Zlořečený jejich hněv, že je tak prudký,
a jejich prchlivost, že je tak krutá!
Rozdělím je v Jákobovi,
v Izraeli je rozptýlím.

Gen 49:8Judo, tebe tví bratři budou chválit, [40]
tvá ruka na šíji tvých nepřátel!
Synové tvého otce
ať před tebou se sklánějí.
Gen 49:9Mladý lev je Juda;
svou kořistí jsi vzrostl, synu můj!
Schoulil se, jako lev ulehl,
jako lvice – kdo přiměje ho vstát?
Gen 49:10Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy,
žezlo v jeho klíně zůstane,
než přijde Ten, jemuž náleží
a jehož budou poslouchat národy.
Gen 49:11K vinnému keři přiváže oslíka,
k ušlechtilé révě oslátko své.
Ve víně své roucho vypere,
v krvi hroznů svůj šat.
Gen 49:12Jeho oči se nad víno třpytí,
zuby jeho nad mléko bílé jsou.

Gen 49:13Zabulon u mořského břehu bydlí,
pro lodi bude přístavem,
až k dalekému Sidonu se přivine.

Gen 49:14Isachar je osel houževnatý,
mezi ohradami ležící.
Gen 49:15Až uvidí odpočinek, jak dobrý je,
a zemi, jak je líbezná,
hřbet sehne, aby břímě nosil,
stane se nevolníkem, otrokem!

Gen 49:16Dan soudit bude [41] lid svůj
jako jeden z kmenů Izraele.
Gen 49:17Hadem na cestě bude Dan,
růžkatou zmijí na stezce,
jež koně uštkne do paty
a jezdec se skácí zpět.
Gen 49:18Ó Hospodine, čekám na tvé spasení!

Gen 49:19Gád [42] – horda se na něj nahrne,
on se však v patách vrhne za ní.

Gen 49:20Ašer bude mít tučný pokrm,
královské lahůdky obstará.

Gen 49:21Neftalí je laň vypuštěná,
jež vrhá krásné kolouchy.

Gen 49:22Josef je ratolest plodná,
plodná ratolest nad pramenem,
jejíž výhonky se po zdi pnou.
Gen 49:23Zraňovali ho, stříleli,
lukostřelci jej stíhali.
Gen 49:24Pevný však zůstal jeho luk,
přijaly sílu paže rukou jeho
z rukou Mocného Jákobova.
Odtud je Pastýř, Kámen Izraelův –
Gen 49:25od Boha tvého otce, jenž ti pomůže.
Všemohoucí kéž požehná tě
požehnáním nebes nahoře,
požehnáním propasti ležící dole,
požehnáním prsou jakož i lůna!
Gen 49:26Požehnání tvého otce překonala
požehnání mých rodičů
až k vrcholům věčných návrší.
Na hlavu Josefovu nechť přijdou,
na temeno vyvoleného z bratří!

Gen 49:27Benjamín jako dravý vlk
ráno úlovek bude žrát
a večer svou kořist rozdělí.“

Gen 49:28Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich otec promluvil, když jim žehnal. Každému z nich udělil požehnání, jaké mu patřilo.

Pochovejte mě k mým otcům

Gen 49:29Potom jim přikázal: „Až budu připojen ke svému lidu, pochovejte mě k mým otcům do jeskyně na poli Efrona Chetejského, Gen 49:30do jeskyně na poli Makpela, která leží v kanaánské zemi naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Gen 49:31Tam pochovali Abrahama i jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka i jeho ženu Rebeku a tam jsem pochoval Léu. Gen 49:32To pole i s jeskyní, která je na něm, je koupeno od Chetových synů!“

Gen 49:33A když Jákob dokončil tyto příkazy svým synům, stáhl nohy zpět na lůžko, vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu.

Kapitola 50

Gen 50:1Josef se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho. Gen 50:2Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby jeho otce nabalzamovali. Lékaři balzamovali Izraele Gen 50:3plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj drželi smutek po sedmdesát dní.

Gen 50:4Když uplynula doba jeho oplakávání, promluvil Josef k faraonovu dvoru: „Prokažte mi prosím laskavost a předneste faraonovým uším mou prosbu. Gen 50:5Můj otec mě zavázal přísahou a řekl: ‚Hle, už umírám. Pochovej mě v mé hrobce, kterou jsem si vytesal v kanaánské zemi!‘ [43] Proto mi prosím dovol odejít. Jakmile svého otce pohřbím, vrátím se zpět.“

Gen 50:6Farao odpověděl: „Jdi a pohřbi svého otce podle přísahy, jíž tě zavázal.“

Gen 50:7Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé faraonovo služebnictvo, jeho přední dvořané i všichni egyptští hodnostáři. Gen 50:8Šla také celá Josefova rodina, jeho bratři a rodina jeho otce – jen své děti, svůj brav a skot zanechali v gošenském kraji. Gen 50:9Jely s nimi i vozy s jezdci; byl to velkolepý průvod.

Gen 50:10Když pak dorazili ke Goren-atadu poblíž Jordánu, dali se do hlubokého a bolestného truchlení. Po sedm dní tam Josef pořádal smuteční slavnost za svého otce. Gen 50:11Když obyvatelé kanaánské země viděli tu smuteční slavnost v Goren-atadu, řekli: „To mají Egypťané hluboký smutek!“ A tak to místo poblíž Jordánu dostalo jméno Abel-micrajim, Smutek Egypta.

Gen 50:12Jákobovi synové s otcem naložili, jak jim přikázal. Gen 50:13Přinesli ho do kanaánské země a pochovali ho v jeskyni na poli Makpela naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Gen 50:14Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a všichni, kdo s ním šli pochovat jeho otce.

Odpusť nám

Gen 50:15Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: „Co když nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli!“ Gen 50:16Vzkázali tedy Josefovi: „Tvůj otec nám před smrtí přikázal: Gen 50:17‚Toto řekněte Josefovi: Prosím tě, odpusť svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti provedli.‘ Prosíme tě tedy, odpusť nám, služebníkům Boha tvého otce, naše provinění.“ Josef se při těch slovech rozplakal.

Gen 50:18Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: „Hle, jsme tvoji služebníci!“

Gen 50:19Josef jim však řekl: „Nebojte se, copak mne máte za Boha? Gen 50:20Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte – aby byl zachráněn život mnoha lidí. Gen 50:21Už se tedy nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!“ Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě.

Bůh vás odsud vyvede

Gen 50:22Josef tedy bydlel v Egyptě spolu s rodinou svého otce a dožil se věku 110 let. Gen 50:23Viděl Efraimovy syny až do třetího pokolení a syny Manasesova syna Machíra přijal na svůj klín.

Gen 50:24Nakonec Josef řekl svým bratrům: „Já umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do země, kterou s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi!“ Gen 50:25Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: „Až k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste mé kosti odsud!“

Gen 50:26Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a uložili v Egyptě do rakve.

Exodus

Vysvobození

Kapitola 1

Soužení Izraele v Egyptě

Exod 1:1Toto jsou jména Izraelitů, kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinou: Exod 1:2Ruben, Šimeon, Levi a Juda, Exod 1:3Isachar, Zabulon a Benjamín, Exod 1:4Dan a Neftalí, Gád a Ašer. Exod 1:5Celkem vyšlo z Jákobových beder sedmdesát osob. Josef už byl v Egyptě.

Exod 1:6Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to pokolení. Exod 1:7Synové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali, množili a rozmáhali, takže se jimi naplnila země.

Exod 1:8Později ale v Egyptě nastoupil nový král, který nezažil Josefa. Exod 1:9Ten řekl svému lidu: „Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný! Exod 1:10Pojďme si rozmyslet, co s nimi, aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válka, mohli by se přidat k našim nepřátelům a odejít ze země!“

Exod 1:11Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid pro faraona vystavěl zásobovací města Pitom a Rameses. Exod 1:12Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal. Egypťany jímala z Izraelitů hrůza, Exod 1:13a tak je začali nemilosrdně zotročovat. Exod 1:14Ztrpčovali jim život těžkou dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou dřinou na poli. Do vší té dřiny je nemilosrdně nutili.

Exod 1:15Egyptský král tehdy řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua): Exod 1:16„Až budete Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude syn, zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít.“ Exod 1:17Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce naživu.

Exod 1:18Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. „Co to provádíte?“ láteřil. „Necháváte chlapce naživu!“

Exod 1:19Porodní báby faraonovi odpověděly: „Hebrejky nejsou jako egyptské ženy – kypí životem! Než k nim porodní bába dorazí, už mají po porodu.“

Exod 1:20Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se rozmáhal. Exod 1:21A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny.

Exod 1:22Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: „Každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!“

Kapitola 2

Mojžíšovo narození

Exod 2:1Jeden muž z rodu Levi se oženil s jednou levitskou dcerou. Exod 2:2Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. Exod 2:3A když už ho nemohla skrývat déle, pořídila pro něj třtinovou ošatku, vymazala ji dehtem a smolou a vložila dítě do ní. Ošatku pak vložila do rákosí u břehu Nilu Exod 2:4a chlapcova sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním bude dít.

Exod 2:5Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera; její služebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi rákosím uviděla ošatku, poslala děvečku, ať ji vytáhne. Exod 2:6Otevřela ji a hle, bylo tam děťátko – plačící chlapec! Pohnuta soucitem řekla: „To musí být jedno z hebrejských dětí.“

Exod 2:7Tehdy k faraonově dceři přistoupila jeho sestra s otázkou: „Mám ti z hebrejských žen přivést chůvu, aby ti to děťátko odkojila?“

Exod 2:8„Ano, přiveď!“ odpověděla jí faraonova dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte. Exod 2:9Faraonova dcera jí řekla: „Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a já ti zaplatím.“ Žena tedy vzala dítě k sobě a kojila je.

Exod 2:10A když chlapec odrostl, odvedla ho k faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla: „Vytáhla jsem ho z vody.“ [44]

Útěk do Midiánu

Exod 2:11Čas plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu. Viděl také, jak jeden Egypťan bije jednoho Hebreje, jednoho z jeho bratrů. Exod 2:12Rozhlédl se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku.

Exod 2:13Když k nim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: „Proč biješ svého druha?“

Exod 2:14Ten opáčil: „Kdo tě udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš mě snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?“ Mojžíš tedy dostal strach, neboť si pomyslel: „Určitě se o tom už ví!“

Exod 2:15Když se o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midiánské země. Když tam dorazil, posadil se u studny. Exod 2:16Midiánský kněz měl sedm dcer a ty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale naplnily žlaby vodou, aby napojily stádo svého otce, Exod 2:17přicházeli pastýři a odháněli je. Tentokrát se však za ně postavil Mojžíš. Pomohl jim a napojil jejich ovce.

Exod 2:18„Co že jste dnes přišly tak brzy?“ zeptal se dívek jejich otec Reuel, když se vrátily.

Exod 2:19„Jeden Egypťan nás ochránil před pastýři,“ odpověděly. „Také nám ochotně načerpal vodu a napojil ovce!“

Exod 2:20„A kde je?“ ptal se Reuel svých dcer. „Proč jste ho tam nechaly? Pozvěte ho k jídlu!“

Exod 2:21Mojžíš svolil, že u něj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Exod 2:22Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť řekl: „Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi.“

Exod 2:23Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému zotročení sténali a úpěli a jejich křik o pomoc stoupal z jejich zotročení k Bohu. Exod 2:24A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. [45]Exod 2:25Bůh pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl.

Kapitola 3

Hořící keř

Exod 3:1Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel až k Boží hoře Oréb. [46]Exod 3:2Vtom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře ukázal Hospodinův anděl. Mojžíš se podíval a hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Exod 3:3Řekl si tedy: „Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou – jak to, že ten keř neshoří!“

Exod 3:4Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh z prostředku keře: „Mojžíši! Mojžíši!“

„Zde jsem,“ odpověděl Mojžíš.

Exod 3:5Na to mu řekl: „Nepřibližuj se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda.“ Exod 3:6Potom řekl: „Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“ Mojžíš si ihned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha.

Exod 3:7Hospodin pokračoval: „Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem i jejich naříkání na jejich biřice. Ano, znám jejich bolesti. Exod 3:8Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z té země vyvedl do země dobré a prostranné, do země oplývající mlékem a medem – do bydliště Kanaánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců. [47]Exod 3:9Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Exod 3:10Nyní tedy pojď, pošlu tě k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!“

Exod 3:11Mojžíš Bohu namítl: „Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?“

Exod 3:12„Já budu s tebou!“ odpověděl Bůh. „A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal já: až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.“

Exod 3:13Mojžíš ale pokračoval: „Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal mě k vám Bůh vašich otců.‘ Co jim odpovím, když se mě zeptají: ‚Jaké má jméno?‘“

Exod 3:14Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: „Jsem, který jsem.“ A dodal: „Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal mě k vám Jsem.‘“

Exod 3:15Bůh ještě Mojžíšovi řekl: „Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal mě k vám Hospodin, [48] Bůh vašich otců – Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.‘ To je navěky mé jméno a tak budu připomínán po všechna pokolení.

Exod 3:16Jdi, shromáždi izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců – Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův – a řekl: Obrátil jsem zřetel k vám i k tomu, co se vám děje v Egyptě. Exod 3:17Prohlašuji, že vás odvedu z egyptského trápení vzhůru do země Kanaánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců – do země oplývající mlékem a medem.‘

Exod 3:18Uposlechnou tě a tehdy půjdeš s izraelskými stařešiny k egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu!‘ Exod 3:19Já však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než donucen mocnou rukou. Exod 3:20Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonám. Teprve pak vás propustí.

Exod 3:21Zároveň nakloním Egypťany k tomuto lidu tak příznivě, že až půjdete, rozhodně neodejdete s prázdnou. Exod 3:22Každá žena požádá svou sousedku i její návštěvu o stříbrné a zlaté šperky a šaty, které obléknete svým synům a dcerám. Dočista Egypťany oberete!“

Kapitola 4

Neuvěří mi

Exod 4:1Mojžíš znovu namítl: „Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou mě. Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!‘“

Exod 4:2Hospodin se ho zeptal: „Co to máš v ruce?“

„Hůl,“ odpověděl.

Exod 4:3Řekl mu: „Hoď ji na zem.“ Hodil ji tedy na zem a proměnila se v hada! Mojžíš se před ním dal na útěk, Exod 4:4ale Hospodin ho vyzval: „Natáhni ruku a chyť ho za ocas.“ Mojžíš tedy natáhl ruku, chytil ho a had se mu v ruce proměnil v hůl! Exod 4:5„To aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců – Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“

Exod 4:6Poté Hospodin řekl: „Vlož si ruku do podpaždí.“ Vložil si tedy ruku do podpaždí, a když ji vytáhl, jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. Exod 4:7„Vlož si ruku znovu do podpaždí,“ řekl mu potom. Mojžíš si tedy znovu vložil ruku do podpaždí, a když ji odtud vytáhl, byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla!

Exod 4:8„Když ti neuvěří a neposlechnou první znamení, uvěří druhému znamení. Exod 4:9A pokud neuvěří ani těm dvěma znamením a neposlechnou tě, nabereš vodu z Nilu, vyliješ ji na suchou zem. Ta voda, kterou jsi nabral z Nilu, se pak na zemi promění v krev.“

Exod 4:10Mojžíš ale Hospodinu odporoval: „Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk – ani dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech!“

Exod 4:11„Kdo dal člověku ústa?“ odpověděl mu Hospodin. „Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než já, Hospodin? Exod 4:12Nuže, pojď. Já sám budu při tvých ústech a budu tě učit, co máš říkat.“

Exod 4:13Mojžíš ale řekl: „Promiň, Pane můj; pošli prosím někoho jiného.“

Exod 4:14Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: „A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za to, že je výřečný dost! Podívej se, už ti jde naproti. Až tě uvidí, bude mít velikou radost. Exod 4:15Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. Exod 4:16On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. Exod 4:17A tu hůl vezmi s sebou. Budeš s ní konat divy!“

Vrať se do Egypta

Exod 4:18Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: „Chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta podívat se, zda ještě žijí.“

„Jdi v pokoji,“ odpověděl mu Jetro.

Exod 4:19Hospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: „Jdi, vrať se do Egypta, neboť všichni, kdo ti usilovali o život, zemřeli.“ Exod 4:20Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží hůl.

Exod 4:21Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: „Až se vrátíš do Egypta, buď připraven konat před faraonem všechny divy, ke kterým jsem tě zmocnil. Já však posílím jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít. Exod 4:22Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin – Izrael je můj syn, můj prvorozený. Exod 4:23Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.‘ Ty jsi ho však odmítl propustit. Hle, nyní zabiji tvého syna, tvého prvorozeného!“

Exod 4:24Na místě, kde cestou nocovali, se s ním střetl Hospodin a chystal se ho zabít. Exod 4:25Sipora však vzala kamenný nůž, odřízla předkožku svého syna, dotkla se s ní jeho údu a řekla: „Jsi mým pokrevním ženichem!“ Exod 4:26A tak ho nechal. („Pokrevním ženichem“ ho tenkrát nazvala kvůli obřízce.) [49]

Exod 4:27Hospodin zatím řekl Áronovi: „Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi.“ Šel tedy, a když se s ním setkal u Boží hory, políbil ho. Exod 4:28Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho poslal a jaká všechna znamení mu přikázal konat.

Exod 4:29A tak šel Mojžíš do Egypta s Áronem. Shromáždili všechny izraelské stařešiny Exod 4:30a Áron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. Exod 4:31A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetel k synům Izraele a že viděl jejich trápení, padli na kolena a klaněli se.

Kapitola 5

Kdo je to ten Hospodin?

Exod 5:1Mojžíš s Áronem tedy šli k faraonovi a řekli mu: „Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na poušti!“

Exod 5:2Farao odpověděl: „Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit Izrael? Žádného Hospodina neznám a Izrael nepropustím!“

Exod 5:3Řekli tedy: „Setkal se s námi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu, aby nás snad nepostihl morem nebo mečem.“

Exod 5:4Egyptský král ale vykřikl: „Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od práce? Zpátky k vašim robotám!“ Exod 5:5Farao pokračoval: „Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila – a vy je chcete zdržovat od roboty?!“

Exod 5:6Ještě týž den farao přikázal biřicům a dozorcům lidu: Exod 5:7„Nedávejte jim už k výrobě cihel slámu jako dosud. Ať si ji jdou sbírat sami! Exod 5:8Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli dosud. Nic jim neslevujte, vždyť zahálejí. To proto vykřikují: ‚Pojďme obětovat našemu Bohu!‘ Exod 5:9Zavalte ty mužské dřinou, ať mají co dělat a přestanou poslouchat báchorky!“

Exod 5:10Biřici a dozorci tedy vyšli a řekli lidu: „Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Exod 5:11Jděte si ji sbírat, kde chcete, ale z práce, kterou musíte odvést, se nic nesleví!“ Exod 5:12A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích paběrkoval slámu. Exod 5:13Biřici je poháněli: „Odveďte svou práci – stejný denní úkol, jako když byla sláma!“ Exod 5:14Izraelští předáci, ustanovení faraonovými biřici, byli biti a vyslýcháni: „Proč jste včera ani dnes nevyrobili stanovené množství cihel jako dříve?!“

Exod 5:15Izraelští předáci tedy přišli a úpěli k faraonovi: „Proč takto nakládáš se svými služebníky? Exod 5:16Tvoji služebníci nedostávají slámu, a přitom se nám říká: ‚Dělejte cihly!‘ Pohleď, tvoji služebníci jsou biti, ale na vině jsou tví lidé!“

Exod 5:17Farao zvolal: „Zahálíte, nemáte co dělat, a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.‘ Exod 5:18Hned se vraťte k práci! Sláma se vám dávat nebude, ale odvedete stejný počet cihel!“

Exod 5:19Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: „Ať z vašich denních odvodů nechybí ani cihla!“ Exod 5:20Cestou od faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam přišli naproti. Exod 5:21Předáci jim řekli: „Ať na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás faraonovi i jeho dvořanům; dali jste jim do rukou meč, kterým nás zahubí!“

Vyvedu vás z Egypta

Exod 5:22Mojžíš se obrátil na Hospodina. „Pane můj,“ ptal se, „proč tento lid tak trápíš? Proč jsi mě sem vůbec poslal? Exod 5:23Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!“

Kapitola 6

Exod 6:1Hospodin ale Mojžíšovi řekl: „Teprve teď uvidíš, co s faraonem provedu. Donutím ho, aby je propustil; sám je donutí, aby opustili jeho zem!“

Exod 6:2Bůh promluvil k Mojžíšovi: „Já jsem Hospodin. Exod 6:3Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí, [50] ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. [51]Exod 6:4Sám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi, zemi, kterou procházeli jako poutníci. Exod 6:5Slyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctví a připomněl jsem si svou smlouvu. [52]

Exod 6:6Proto řekni synům Izraele: ‚Já jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských robot, vysvobodím vás z jejich otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velikými soudy. Exod 6:7Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás vyvádí z egyptských robot. Exod 6:8Přivedu vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, a dám vám ji za dědictví. Já jsem Hospodin.‘“

Exod 6:9Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině ani neslyšeli.

Exod 6:10Hospodin tehdy k Mojžíšovi promluvil znovu: Exod 6:11„Jdi, mluv k egyptskému králi faraonovi, ať propustí syny Izraele ze své země.“

Exod 6:12Mojžíš ale Hospodinu řekl: „Pohleď, synové Izraele mě neposlechli – jak by mě tedy poslechl farao? Vždyť mám neobratné rty!“

Mojžíšův a Áronův rodokmen

Exod 6:13Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim, ať vyvedou Izraelity z Egypta.

Exod 6:14A toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů:

Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch, Palu, Checron a Karmi – to jsou Rubenovy rodiny.

Exod 6:15Synové Šimeonovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn kanaánské ženy – to jsou Šimeonovy rodiny.

Exod 6:16Toto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich narození: Geršon, Kehat a Merari. Levi se dožil věku 137 let.

Exod 6:17Synové Geršonovi: Libni a Šimei se svými rodinami.

Exod 6:18Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Kehat se dožil věku 133 let.

Exod 6:19Synové Merariho: Machli a Muši.

To jsou levitské rodiny podle svého pořadí.

Exod 6:20Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amram se dožil věku 137 let.

Exod 6:21Synové Jisharovi: Korach, Nefeg a Zichri.

Exod 6:22Synové Uzielovi: Mišael, Elcafan a Sitri.

Exod 6:23Áron si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru Nachšonovu, a ta mu porodila Nádaba, Abihua, Eleazara a Itamara.

Exod 6:24Synové Korachovi: Asir, Elkána a Abiasaf – to jsou korachovské rodiny.

Exod 6:25Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase.

To jsou vůdcové levitských rodů po jednotlivých rodinách.

Exod 6:26To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: „Vyveďte syny Izraele z egyptské země houf za houfem.“ Exod 6:27To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést Izraelity z Egypta. To je ten Mojžíš a Áron.

Farao vás neposlechne

Exod 6:28Hospodin tenkrát v Egyptě mluvil k Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: Exod 6:29„Já jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co já říkám tobě.“

Exod 6:30Mojžíš ale Hospodinu namítl: „Pohleď, vždyť koktám! Copak mě farao bude poslouchat?“

Kapitola 7

Exod 7:1Hospodin Mojžíšovi řekl: „Pohleď, způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Exod 7:2Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země. Exod 7:3Já však posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi množit svá znamení a divy. Exod 7:4Farao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne má ruka. Své houfy, svůj lid, syny Izraele, vyvedu z egyptské země uprostřed velikých soudů. Exod 7:5Až na Egypt dolehne má ruka a vyvedu syny Izraele z jejich středu, tehdy Egypťané poznají, že já jsem Hospodin.“

Exod 7:6Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim Hospodin přikázal. Exod 7:7Když mluvili k faraonovi, bylo Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi osmdesát tři.

Exod 7:8Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: Exod 7:9„Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,‘ řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji před faraona a promění se v hada.‘“

Exod 7:10A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před faraona a jeho dvořany a proměnila se v hada. Exod 7:11Farao si ale zavolal mudrce a čaroděje a tito egyptští věštci dokázali svými čáry totéž. Exod 7:12Hodili své hole na zem a proměnily se v hady. Áronova hůl však jejich hole spolykala. Exod 7:13Farao byl ale neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. [53]

Krev

Exod 7:14Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: „Farao je neoblomný, odmítá propustit lid. Exod 7:15Ráno jdi za ním. Až půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do cesty. Vezmi s sebou tu hůl, která se proměnila v hada, Exod 7:16a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, mě k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na poušti!‘ a hle, až dosud jsi nechtěl uposlechnout. Exod 7:17Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že já jsem Hospodin!‘ Pohleď, holí, kterou mám v ruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátí v krev. Exod 7:18Ryby, které jsou v Nilu, pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se jí Egypťané budou štítit napít.‘“

Exod 7:19Hospodin dále Mojžíšovi řekl: „Řekni Áronovi, ať vezme svou hůl a napřáhne ji k egyptským vodám – k jejich průplavům, říčním ramenům i mokřinám, ke všem jejich vodním nádržím – ať se promění v krev! Po celé egyptské zemi bude krev, dokonce i ve džberech a džbánech.“

Exod 7:20Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když jí před očima faraona a jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu, obrátila se všechna nilská voda v krev. Exod 7:21Ryby, které byly v Nilu, pomřely a nilská voda páchla tak, že Egypťané nebyli s to se jí napít. Po celé egyptské zemi byla krev.

Exod 7:22Egyptští věštci ale svými kouzly dokázali totéž, a tak farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Exod 7:23Farao se otočil a šel domů. Vůbec si to nevzal k srdci. Exod 7:24Všichni Egypťané ale museli kopat kolem Nilu, aby našli pitnou vodu. Nilskou vodu totiž nebyli s to pít.

Žáby

Exod 7:25Když uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil,

Exod 7:26Hospodin Mojžíšovi řekl: „Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Exod 7:27Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozor: Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabami! Exod 7:28Nil bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé ložnice i do tvé postele, do domů tvých dvořanů i mezi tvůj lid, do tvých pecí a do tvých díží. Exod 7:29I po tobě, po tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!‘“

Kapitola 8

Exod 8:1Hospodin dále Mojžíšovi řekl: „Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k průplavům, říčním ramenům i mokřinám a na celou egyptskou zem z nich vyveď žáby!‘“

Exod 8:2A když Áron napřáhl ruku k egyptským vodám, vylezly z nich žáby a pokryly celou egyptskou zem. Exod 8:3Věštci však dokázali svými kouzly totéž – i oni vyvedli žáby na egyptskou zem.

Exod 8:4Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. „Modlete se k Hospodinu, ať mě i můj lid zbaví těch žab,“ řekl jim. „Potom lid propustím, aby obětovali Hospodinu.“

Exod 8:5Mojžíš mu odvětil: „Sděl mi laskavě, kdy to má být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin ty žáby od tebe i od tvých domů odejme. Zůstanou jen v Nilu.“

Exod 8:6„Zítra,“ odpověděl farao.

Mojžíš tedy řekl: „Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš! Exod 8:7Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořany i lid. Zůstanou jen v Nilu.“

Exod 8:8Mojžíš s Áronem odešel od faraona a volal k Hospodinu ohledně těch žab, kterými faraona postihl. Exod 8:9Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a žáby v domech, dvorech i na polích pošly. Exod 8:10Shrabali je na spoustu hromad a zemi naplnil hrozný puch. Exod 8:11Když ale farao pocítil úlevu, znovu se zatvrdil. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je.

Komáři

Exod 8:12Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: „Napřáhni svou hůl a udeř do prachu, ať se po celé egyptské zemi promění v komáry!“ Exod 8:13A tak to učinili: Áron napřáhl hůl, udeřil s ní do prachu, a lidi i dobytek obsypali komáři. Veškerý prach v celé egyptské zemi se proměnil v komáry! Exod 8:14Také věštci se pokoušeli svými kouzly vyvést z prachu komáry, ale nemohli.

Když byli lidé i dobytek pokryti komáry, Exod 8:15řekli ti věštci faraonovi: „To musí být boží prst!“ Farao však zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je.

Mouchy

Exod 8:16Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: „Časně ráno vstaň, a až farao půjde k vodě, postav se před něj se slovy: ‚Takto praví Hospodin – Propusť můj lid, aby mi sloužili. Exod 8:17Pokud však můj lid nepropustíš, dávej pozor: Na tebe, na tvé dvořany, na tvůj lid i do tvých domů vypustím mračna much. Domy Egypťanů i zemi pod jejich nohama zaplní mouchy!

Exod 8:18V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid – tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že já Hospodin jsem přítomen v této zemi, Exod 8:19učiním rozdíl [54] mezi svým a tvým lidem. To znamení se stane zítra.‘“

Exod 8:20A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci, v domě jeho dvořanů a v celé egyptské zemi se objevila hustá mračna much. Celá země byla zamořena mouchami.

Exod 8:21Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. „Jděte, obětujte svému Bohu,“ řekl jim, „ale zůstaňte v této zemi!“

Exod 8:22„To by nebylo vhodné,“ odpověděl Mojžíš. „Oběti Hospodinu, našemu Bohu, se Egypťanům hnusí. Copak by nás neukamenovali, kdybychom jim před očima obětovali, co mají za ohavnost? Exod 8:23Vydáme se na třídenní cestu do pouště a tam budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak nám přikázal.“

Exod 8:24Farao tedy řekl: „Dobrá, propustím vás, abyste obětovali Hospodinu, vašemu Bohu, na poušti. Nechoďte ale příliš daleko. Modlete se za mě.“

Exod 8:25Mojžíš odpověděl: „Budu se modlit k Hospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí faraona, jeho dvořany i jeho lid už zítra. Ať se nás ale farao nepokouší znovu obelstít a nepropustit lid, aby obětoval Hospodinu.“

Exod 8:26Nato Mojžíš odešel od faraona a modlil se k Hospodinu. Exod 8:27Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil faraona, jeho dvořany i jeho lid toho mračna much; nezůstala ani jediná. Exod 8:28I tentokrát se však farao zatvrdil a lid nepropustil.

Kapitola 9

Dobytčí mor

Exod 9:1Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: „Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Exod 9:2Pokud je však odmítáš propustit a chceš je nadále zadržovat, Exod 9:3dávej pozor: Hospodinova ruka dolehne na tvá stáda. Vše, co máš na pastvinách, koně, osly, velbloudy, skot i brav, zasáhne prudký mor! Exod 9:4Hospodin ale odliší izraelská stáda od egyptských – synům Izraele nezajde jediný kus.‘“

Exod 9:5Hospodin určil i dobu, když řekl: „Hospodin to v zemi učiní už zítra.“ Exod 9:6A nazítří to Hospodin učinil. Všechna egyptská stáda pošla, ale z izraelských stád nepošel jediný kus. Exod 9:7Farao si to dal zjistit – a vskutku, z izraelských stád nepošel ani kus! Farao však zůstal zatvrzelý a lid nepropustil.

Vředy

Exod 9:8Hospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: „Naberte si plné hrsti popela z pece a Mojžíš ať jej vyhodí před faraonovýma očima k nebi. Exod 9:9Vznikne poprašek, který pokryje celou egyptskou zem a na lidech i dobytku po celém Egyptě se promění v hnisavé vředy neštovic.“

Exod 9:10A tak vzali popel z pece, postavili se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil k nebi, vypukly na lidech i dobytku vředy hnisavých neštovic. Exod 9:11Věštci se kvůli těm vředům ani nemohli před Mojžíše postavit! Měli totiž na sobě vředy tak jako všichni Egypťané. Exod 9:12Hospodin však posílil faraonovu hrdost. Jak Hospodin Mojžíšovi předpověděl, neposlechl je.

Krupobití

Exod 9:13Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: „Časně ráno vstaň, postav se před faraona a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Exod 9:14Tentokrát tě totiž spolu s tvými dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu naplno, a poznáš, že na celé zemi není nikdo jako já! Exod 9:15Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Exod 9:16Přesto jsem tě však zachoval, a to z jediného důvodu – abych ti ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Exod 9:17Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustit? Exod 9:18Dávej tedy pozor: Zítra touto dobou způsobím hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode dne jeho založení až doteď. Exod 9:19Rychle nech odvést svá stáda a vše, co máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku, ať člověk nebo zvíře, toho to krupobití utluče!‘“

Exod 9:20Kdo z faraonových dvořanů tedy bral Hospodinova slova vážně, zahnal své otroky a dobytek pod střechu. Exod 9:21Kdo si ale Hospodinovo slovo nevzal k srdci, nechal své otroky i dobytek na poli.

Exod 9:22Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: „Napřáhni ruku k nebi, ať se na celou egyptskou zem spustí krupobití – na lidi, dobytek i na každou polní rostlinu v Egyptě.“ Exod 9:23Mojžíš napřáhl svou hůl k nebi a vtom Hospodin spustil hromy a kroupy a k zemi začaly šlehat blesky. To Hospodin chrlil na egyptskou zem kroupy. Exod 9:24Nastalo hrozné krupobití a uprostřed toho krupobití se klikatily blesky. Nic takového se v celém Egyptě neudálo ode dne, kdy se stal národem. Exod 9:25Po celé egyptské zemi potlouklo to krupobití vše, co bylo na poli – jak lidi, tak dobytek. Také všechny polní rostliny to krupobití potlouklo a polámalo všechno polní stromoví. Exod 9:26Jen v gošenském kraji, kde bydleli synové Izraele, žádné krupobití nebylo.

Exod 9:27Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. „Tentokrát přiznávám svou vinu!“ vykřikl. „Hospodin je v právu a já se svým lidem v neprávu! Exod 9:28Modlete se k Hospodinu. Božích hromů a krupobití už bylo dost! Propustím vás, už se tu nemusíte zdržovat.“

Exod 9:29Mojžíš mu odpověděl: „Jakmile vyjdu z města a vzepnu ruce k Hospodinu, hromy přestanou a krupobití skončí. To abys poznal, že země je Hospodinova. Exod 9:30Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinem, naším Bohem.“

Exod 9:31(Len a ječmen byl potlučen, neboť ječmen už měl klasy a len pučel. Exod 9:32Pšenice a špalda ale potlučeny nebyly, protože raší později.)

Exod 9:33Mojžíš tedy odešel od faraona ven z města a vzepjal ruce k Hospodinu. Hromy i krupobití rázem skončily a na zem se přestal valit déšť. Exod 9:34A když farao uviděl, že déšť, krupobití i hromy přestaly, pokračoval zarytě ve svém hříchu, stejně jako jeho dvořané. Exod 9:35Farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin skrze Mojžíše předpověděl, Izraelity nepropustil.

Kapitola 10

Kobylky

Exod 10:1Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: „Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho i jeho dvořany proto, abych uprostřed nich konal tato znamení. Exod 10:2Svým synům a vnukům budeš vyprávět o tom, co jsem Egypťanům provedl, a o znameních, která jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že já jsem Hospodin.“

Exod 10:3A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a řekli mu: „Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi sloužili. Exod 10:4Pokud však můj lid odmítáš propustit, dávej pozor: Zítra přivedu na tvůj kraj kobylky. Exod 10:5Pokryjí každý kousek země tak, že země ani nebude vidět! Sežerou zbytek toho, co se zachránilo, vše, co vám zbylo po tom krupobití, ožerou i všechny stromy, které vám raší na poli. Exod 10:6Naplní tvé paláce, domy všech tvých dvořanů i domy všech Egypťanů. Tví otcové ani otcové tvých otců neviděli nic takového ode dne, kdy se ocitli na zemi, až dodnes!‘“ Nato se Mojžíš odvrátil a odešel od faraona.

Exod 10:7Dvořané tehdy na faraona naléhali: „Jak dlouho ještě budeme v této pasti? Propusť ty lidi, ať slouží Hospodinu, svému Bohu! Ještě pořád nechápeš, že s Egyptem je konec?“

Exod 10:8A tak Mojžíše s Áronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl: „Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně má jít?“

Exod 10:9Mojžíš řekl: „Půjdeme se svými mladíky i starci, půjdeme se svými syny i dcerami, se svým bravem i skotem, neboť máme Hospodinovu slavnost.“

Exod 10:10Farao jim odpověděl: „Hospodin by opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi! Dejte si pozor, nebo špatně dopadnete! Exod 10:11To tedy ne! Když po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!“ A vyhnali je od faraona.

Exod 10:12Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: „Napřáhni ruku na egyptskou zem, ať na ni přijdou kobylky a sežerou všechny rostliny v zemi – vše, co zbylo po tom krupobití.“

Exod 10:13Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na egyptskou zem a Hospodin přihnal do země východní vítr, který vál celý ten den a celou noc. Ráno ten východní vítr přinesl kobylky. Exod 10:14Kobylky přeletěly nad celým Egyptem a snesly se na celý egyptský kraj. Byla jich taková spousta, že tolik kobylek ještě nikdy nebylo a také už nikdy nebude. Exod 10:15Pokryly každý kousek země, až se jimi černala. Sežraly všechno, co zbylo po krupobití, byliny i ovoce na stromech. V celém Egyptě nezůstalo nic zeleného, stromy ani polní byliny.

Exod 10:16Farao si spěšně zavolal Mojžíše a Árona. „Provinil jsem se proti Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám,“ řekl. Exod 10:17„Prosím, odpusť mi tentokrát můj hřích. Modlete se za mě k Hospodinu, vašemu Bohu, ať jen ode mě odvrátí tuto smrt!“

Exod 10:18A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Exod 10:19Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr, který ty kobylky odnesl a vmetl je do Rudého moře. V celém egyptském kraji nezůstala ani kobylka! Exod 10:20Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak syny Izraele nepropustil.

Tma

Exod 10:21Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: „Napřáhni ruku k nebi, ať na celý Egypt padne tma – taková tma, že se dá nahmatat.“ Exod 10:22Mojžíš tedy napřáhl ruku k nebi a na celou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala, Exod 10:23lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se nikdo neodvážil pohnout z místa. Synové Izraele, ať bydleli kdekoli, však měli světlo.

Exod 10:24Farao si tedy zavolal Mojžíše. „Jděte a služte Hospodinu!“ řekl. „Zůstane tu jen váš brav a skot. Smíte vzít s sebou i své děti.“

Exod 10:25Mojžíš odpověděl: „To nám chceš sám poskytnout zvířata k obětem a zápalům? Musíme mít co obětovat Hospodinu, našemu Bohu! Exod 10:26Náš dobytek půjde s námi – nezůstane tu ani kopyto. Budeme z nich brát, co bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než tam ale dojdeme, nevíme, co bude ke službě Hospodinu potřeba.“

Exod 10:27Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak je nebyl ochoten propustit. Exod 10:28Farao mu řekl: „Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi přijdeš na oči, zemřeš!“

Exod 10:29Mojžíš odpověděl: „Máš pravdu – už se neuvidíme.“

Kapitola 11

Poslední rána

Exod 11:1Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: „Zasadím faraonovi a Egyptu ještě jednu ránu a potom vás odsud propustí. Propustí vás nadobro, přímo vás odsud vyžene. Exod 11:2Řekni lidu, ať každý muž požádá svého souseda a každá žena svou sousedku o stříbrné a zlaté šperky.“ Exod 11:3A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho lidu. Samotný Mojžíš byl v egyptské zemi velmi vážený – v očích faraonových dvořanů i v očích lidu.

Exod 11:4Mojžíš pak faraonovi řekl: „Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu Egyptem. Exod 11:5Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, až po prvorozeného syna otrokyně, jež mele ručním mlýnkem. I všechen prvorozený dobytek zemře. Exod 11:6Po celém Egyptě propukne hrozný nářek, nesrovnatelný s ničím, co kdy bylo nebo bude. Exod 11:7Na žádného z Izraelitů – na člověka ani na dobytek – však ani pes nezavrčí. Tak poznáte, že Hospodin odlišuje Izrael od Egypta.‘ Exod 11:8Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid, který tě následuje!‘ Teprve potom odejdu.“ A tak odešel od faraona rozpálen hněvem.

Exod 11:9Hospodin Mojžíšovi řekl: „Farao vás neposlechne. Proto mých divů v egyptské zemi ještě přibude.“ Exod 11:10Mojžíš a Áron před faraonem vykonali všechny tyto divy. Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak Izraelity ze své země nepropustil.

Kapitola 12

Hod beránka

Exod 12:1Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: Exod 12:2„Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci roku.

Exod 12:3Mluvte k celé izraelské obci: Desátého dne tohoto měsíce ať každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina ať má beránka. Exod 12:4Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere k sobě nejbližšího souseda. Počítejte s beránkem podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Exod 12:5Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete jej z ovcí nebo koz. Exod 12:6Budete ho mít u sebe až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce zabije. Exod 12:7Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst.

Exod 12:8Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je jíst s trpkými bylinami. Exod 12:9Nejezte z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě – jen pečené na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi. Exod 12:10Nic z něho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco zbude, spálíte to v ohni. Exod 12:11A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůl. Jezte ho chvatně, je totiž Pesach – Minutí Hospodinovo.

Exod 12:12V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě – jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: Já jsem Hospodin. Exod 12:13Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne.

Exod 12:14Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve všech svých pokoleních – to je věčné ustanovení. Exod 12:15Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte ze svých domů kvas. Kdokoli by mezi prvním a sedmým dnem jedl něco kvašeného, bude vyobcován z Izraele. Exod 12:16Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté shromáždění. V těch dnech se nesmí dělat žádná práce; smíte pouze připravit, co každý potřebuje k jídlu.

Exod 12:17Budete zachovávat svátek nekvašených chlebů, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše zástupy z Egypta. Tento den budete zachovávat ve všech svých pokoleních – to je věčné ustanovení. Exod 12:18Od večera čtrnáctého dne prvního měsíce až do večera jedenadvacátého dne téhož měsíce budete jíst nekvašené chleby. Exod 12:19Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl něco kvašeného, bude vyloučen z izraelské obce, ať to bude host anebo domácí. Exod 12:20Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech svých příbytcích budete jíst nekvašené chleby.“

Exod 12:21Mojžíš tedy svolal všechny stařešiny Izraele a řekl jim: „Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. Exod 12:22Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej do misky s krví a tou krví potřete nadpraží i obě veřeje. Nikdo z vás nesmí až do rána vyjít ze dveří svého domu, Exod 12:23neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás.

Exod 12:24Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. Exod 12:25Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. Exod 12:26Až se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?‘ Exod 12:27odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše rodiny zachránil.‘“

Tehdy lid padl na kolena a klaněl se. Exod 12:28Synové Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.

Veliká noc

Exod 12:29O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené – od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, až po prvorozeného syna vězně v žaláři, dokonce i všechno prvorozené z dobytka. Exod 12:30Té noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a všichni Egypťané. V Egyptě propukl hrozný nářek, neboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý.

Exod 12:31Té noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. „Seberte se a jděte pryč od mého lidu – vy i ti vaši Izraelité!“ řekl jim. „Jděte a služte Hospodinu, jak jste žádali! Exod 12:32Vezměte si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen už jděte! A požehnejte i mně.“

Exod 12:33Egypťané pak lid pobízeli, aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali: „Všichni pomřeme!“ Exod 12:34Lid tedy vzal těsto, ještě než vykynulo, díže zabalil do šatů a nesl je na ramenou. Exod 12:35Synové Izraele se zachovali podle Mojžíšova slova a požádali Egypťany o stříbrné a zlaté šperky i o šaty. Exod 12:36Hospodin naklonil Egypťany k lidu tak příznivě, že jim vyhověli. Dočista Egypt obrali!

Exod 12:37Synové Izraele pak vytáhli z Ramesesu do Sukotu – jen pěších mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětí. Exod 12:38Vyšlo s nimi také množství přimíšeného lidu a obrovské stádo bravu i skotu. Exod 12:39Z těsta, které vynesli z Egypta, pak napekli nekvašené chlebové placky, protože ještě nevykynulo. Byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli se zdržovat, takže si ani nepřipravili jídlo na cestu.

Exod 12:40Pobyt synů Izraele v Egyptě trval 430 let. [55]Exod 12:41Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly všechny Hospodinovy zástupy z Egypta. Exod 12:42To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta. To je ta noc, jež patří Hospodinu, noc, kdy všichni synové Izraele ve svých pokoleních budou držet stráž.

Exod 12:43Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: „Toto jsou ustanovení o Hodu beránka:

Nesmí ho jíst žádný cizinec. Exod 12:44Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Exod 12:45Nesmí ho jíst přistěhovalec ani nádeník.

Exod 12:46Musí být sněden v jednom domě – nic z jeho masa nevyneseš z domu ven. Nezlámete v něm jedinou kost. Exod 12:47Tak to bude činit celá izraelská obec.

Exod 12:48Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe, ať je u něj obřezán každý mužského pohlaví. Potom může přistoupit, aby jej slavil, a bude brán jako domácí. Žádný neobřezanec ho však jíst nesmí. Exod 12:49Pro domácího i hosta žijícího u vás bude platit stejný zákon.“

Exod 12:50A všichni synové Izraele se zachovali přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi. Exod 12:51Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf za houfem.

Kapitola 13

Zasvěcení prvorozených

Exod 13:1Hospodin k Mojžíšovi znovu promluvil: Exod 13:2„Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytka, je mé.“

Exod 13:3Mojžíš tedy lidu řekl: „Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky. Proto ať se nejí nic kvašeného. Exod 13:4Dnes vycházíte, v měsíci avivu. Exod 13:5Až tě Hospodin přivede do země Kanaánců, Chetejců, Emorejců, Hivejců a Jebusejců, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji dá, [56] do země oplývající mlékem a medem, budete v tento měsíc konat tento obřad: Exod 13:6Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby a sedmého dne bude Hospodinova slavnost. Exod 13:7Po sedm dní se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u tebe nic kvašeného, na celém tvém území se nevyskytne kvas.

Exod 13:8V ten den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro mě udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.‘ Exod 13:9A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin tě vyvedl z Egypta mocnou rukou. Exod 13:10Proto zachovávej toto ustanovení v patřičný čas rok co rok.

Exod 13:11Až tě Hospodin přivede do země Kanaánců, kterou s přísahou zaslíbil tobě a tvým otcům, a až ti ji dá, Exod 13:12tehdy oddělíš vše, co otvírá lůno, pro Hospodina. Samci z každého prvního vrhu tvého dobytka patří Hospodinu. Exod 13:13Každého osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz. Rovněž každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš.

Exod 13:14Až se tě v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?‘ odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou své ruky. Exod 13:15Když nás farao neústupně odmítal propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené – od prvorozeného člověka až po prvorozené dobytče. Proto obětuji Hospodinu všechny samce otvírající lůno a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím.‘ Exod 13:16Bude to jako znamení na tvé ruce a jako pásek na tvém čele, že nás Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky.“

Cesta mořem

Exod 13:17Když farao konečně lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes filištínskou zem, ačkoli byla kratší. Bůh si totiž řekl: „Kdyby lid viděl, že hrozí válka, mohl by litovat a vrátit se do Egypta.“ Exod 13:18Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři.

Synové Izraele vyšli z egyptské země v bojovém šiku. Exod 13:19Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou: „Až k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste odsud mé kosti s sebou!“ [57]

Exod 13:20Vytáhli tedy ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Exod 13:21Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli jít ve dne i v noci. Exod 13:22Oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil.

Kapitola 14

Exod 14:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Exod 14:2„Mluv k synům Izraele, ať se obrátí a utáboří před Pi-chirotem, mezi Migdolem a mořem. Utábořte se u moře naproti Baal-cefonu. Exod 14:3Farao si o synech Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!‘ Exod 14:4Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na faraonovi a celém jeho vojsku oslavím a Egypťané poznají, že já jsem Hospodin.“

A tak se stalo. Exod 14:5Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů se obrátilo proti lidu. „Co jsme to udělali? Proč jsme Izrael propustili z otroctví?“ zvolali. Exod 14:6Farao dal zapřáhnout do svého vozu a vzal s sebou svůj lid: Exod 14:7vzal šest set vybraných vozů a všechny ostatní vozy Egypta a na každém tři jezdce. Exod 14:8Hospodin posílil odhodlání egyptského krále faraona, aby pronásledoval Izraelity, kteří se opovážili odejít. Exod 14:9Egypťané je pronásledovali – všechny faraonovy vozy, jeho jezdci i celé jeho vojsko – a dostihli je, když tábořili u moře u Pi-chirotu před Baal-cefonem.

Exod 14:10Když se farao přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na ně Egypťané! Izraelité samým strachem úpěli k Hospodinu. Exod 14:11Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: „Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl? Abychom zemřeli na poušti? Cos nám to udělal? Proč jsi nás vyváděl z Egypta? Exod 14:12Neříkali jsme ti to už v Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být, ať otročíme Egyptu! Otročit Egyptu bylo určitě lepší než zemřít na poušti!“

Exod 14:13Mojžíš lidu odpověděl: „Nebojte se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je už nikdy neuvidíte. Exod 14:14Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.“

Exod 14:15Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: „Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, ať jdou dál. Exod 14:16Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je! Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou. Exod 14:17Já sám zatím posílím odhodlání Egypťanů, takže vejdou do moře za vámi. Tehdy se oslavím na faraonovi a celém jeho vojsku, na jeho vozech i jeho jezdcích. Exod 14:18Tehdy Egypťané poznají, že já jsem Hospodin – až se oslavím na faraonovi i na jeho vozech a jezdcích.“

Exod 14:19Vtom se Boží anděl, který kráčel před izraelským táborem, pohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se totiž pohnul, postavil se za ně Exod 14:20a vstoupil mezi egyptský a izraelský tábor. Jedněm byl oblakem a tmou, ale druhým osvěcoval noc, a tak se jedni k druhým po celou noc nepřiblížili.

Exod 14:21Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a Hospodin se do moře opřel silným východním větrem. Ten vanul celou noc, až se z moře stala souš. Vody se rozestoupily Exod 14:22a synové Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i levici!

Exod 14:23Egypťané je pronásledovali – všichni faraonovi koně, jeho vozy i jezdci – a tak za nimi vešli doprostřed moře. Exod 14:24K ránu pak Hospodin shlédl z ohnivého a oblakového sloupu na tábor Egypťanů a uvrhl egyptský tábor do zmatku. Exod 14:25Zadrhl [58] jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli: „Utečme před Izraelem! Hospodin za ně bojuje proti Egyptu!“

Exod 14:26Hospodin Mojžíšovi řekl: „Napřáhni ruku nad moře, ať se vody vrátí zpět – na Egypťany, na jejich vozy i jejich jezdce.“ Exod 14:27Mojžíš tedy napřáhl ruku nad moře. Když nastalo ráno, moře se vrátilo na původní místo a Egypťané utíkali proti němu. Tak Hospodin vmetl Egypťany doprostřed moře. Exod 14:28Jak se vody vracely, pohřbily vozy i jezdce, celé faraonovo vojsko, jež vešlo za Izraelity do moře. Nezůstal z nich ani jeden.

Exod 14:29Synové Izraele však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i levici. Exod 14:30Toho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů; Izrael pak viděl egyptské mrtvé na břehu moře. Exod 14:31Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina a uvěřil Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi.

Kapitola 15

Mojžíšova píseň

Exod 15:1Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu:

„Zazpívám Hospodinu,
slavně se vyvýšil:
Koně i s jezdcem
smetl do moře!

Exod 15:2Má síla, má píseň je Hospodin,
to on se stal mým spasením.
Toto je můj Bůh a já ho chci chválit,
Bůh mého otce, chci ho velebit.
Exod 15:3Hospodin je udatný bojovník,
jeho jméno zní: Hospodin.

Exod 15:4Faraonovy vozy i s jeho vojskem
do moře svrhl,
nejlepší z jeho jezdců
v Rudém moři ztonuli.
Exod 15:5Propast je pohřbila,
jako kámen klesli do hlubin.
Exod 15:6Tvá pravice, Hospodine,
je velkolepá v moci,
tvá pravice, Hospodine,
nepřítele drtí!

Exod 15:7Svou mohutnou vznešeností
své protivníky ničíš.
Když vypouštíš svůj hněv,
jak strniště je sežehne!
Exod 15:8Dechem tvého chřípí
se vody nakupily,
proudy vod stály jako hromady,
v nitru moře ztuhly propasti.

Exod 15:9Nepřítel řekl: ‚Stíhat je budu, doženu je,
kořist uchvátím,
svou chtivost jimi nasytím,
vytasím meč, má ruka si je podrobí!‘
Exod 15:10Svým dechem zavál jsi,
moře je přikrylo,
jak olovo klesli do mohutných vod.
Exod 15:11Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine?
Kdo je jako ty – mohutný ve svatosti,
úžasný ve chvalách, konající divy?

Exod 15:12Napřáhls pravici,
země je pohltila.
Exod 15:13Lid, jejž jsi vykoupil,
však láskou provázíš,
svou silou zvolna vedeš jej
až k příbytku své svatosti.
Exod 15:14Národy roztřesou se, až to uslyší,
filištínský lid úzkost zachvátí.
Exod 15:15Tehdy se zhrozí kmeny edomské,
moábských siláků se zmocní děs,
všichni obyvatelé Kanaánu už se potácí!
Exod 15:16Hrůza a strach je přepadne,
pro velikost paže tvé
zmlknou jak kámen,
než přejde tvůj lid, Hospodine,
než přejde lid, jejž sis vytvořil.

Exod 15:17Přivedeš je a zasadíš
na hoře, jež je tvým dědictvím,
na místě, jež svým sídlem,
ó Hospodine, učiníš,
ve svatyni, kterou tvé ruce,
ó Pane, upevní!

Exod 15:18Hospodin bude kralovat
na věky věků.“

Exod 15:19Když faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli do moře, Hospodin je zavalil spoustou vod, ale synové Izraele prošli prostředkem moře suchou nohou. Exod 15:20Áronova sestra, prorokyně Miriam, tehdy vzala do ruky tamburínu a všechny ženy s tamburínami šly za ní a tančily. Exod 15:21Miriam jim předzpěvovala:

„Zpívejte Hospodinu,
slavně se vyvýšil:
Koně i s jezdcem
smetl do moře!“

Hořkost

Exod 15:22Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře, vydali se k poušti Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Exod 15:23Když potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít, neboť byla hořká. (A proto se jmenuje Mara, Hořkost.) Exod 15:24Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. „Co máme pít?“ říkali.

Exod 15:25Mojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do vody, voda zesládla.

Tam dal Hospodin lidu ustanovení a řád a tam jej vyzkoušel. Exod 15:26Řekl: „Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt – neboť já jsem Hospodin, tvůj lékař.“

Exod 15:27A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody.

Kapitola 16

Chléb z nebe

Exod 16:1Potom vytáhli z Elimu. V patnáctý den druhého měsíce po jejich odchodu z Egypta přišla celá izraelská obec na poušť Sin ležící mezi Elimem a Sinajem. Exod 16:2Na poušti pak celá izraelská obec reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Exod 16:3Synové Izraele před nimi naříkali: „Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou v Egyptě? Tam jsme sedávali nad hrnci masa a jídali chléb do sytosti! Vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem!“

Exod 16:4Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: „Hle, nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten den. Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů, či nikoli. Exod 16:5Až budou šestého dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát více, než kolik nasbírají každý den.“

Exod 16:6Mojžíš a Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele: „Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin, Exod 16:7a ráno spatříte Hospodinovu slávu, neboť slyšel vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo jsme my, že reptáte proti nám?“ Exod 16:8Mojžíš pokračoval: „Až vám Hospodin dá večer k jídlu maso a ráno chléb do sytosti, poznáte, že Hospodin slyšel vaše reptání proti němu. Kdo jsme my? Nereptáte proti nám, ale proti Hospodinu!“

Exod 16:9Potom Mojžíš řekl Áronovi: „Řekni celé izraelské obci: ‚Přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání.‘“ Exod 16:10A tak Áron mluvil k izraelské obci, a když se obrátili k poušti, hle, v oblaku se tam ukázala Hospodinova sláva.

Exod 16:11Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Exod 16:12„Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh.‘“

Exod 16:13Když nastal večer, přiletěly křepelky a zasypaly tábor. Ráno pak okolo tábora padala rosa. Exod 16:14A když rosa přestala padat, hle, na poušti leželo cosi jako drobné lupínky, cosi jako drobné jíní na zemi. Exod 16:15Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu („Co je to?“). Opravdu nevěděli, co to je.

Mojžíš jim řekl: „To je ten chléb, který vám Hospodin dal za pokrm. Exod 16:16Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo potřebuje k jídlu, omer [59] na osobu. Vezměte pro každého, koho máte ve stanu.‘“

Exod 16:17Synové Izraele tak tedy učinili a nasbírali někdo více, někdo méně. Exod 16:18Potom to měřili po omeru. Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek. Každý nasbíral, kolik potřeboval k jídlu.

Exod 16:19Mojžíš jim řekl: „Ať si z toho nikdo nenechává na zítřek!“ Exod 16:20ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek, a to jim zčervivělo a zasmrádlo. Mojžíš se proto na ně hněval.

Exod 16:21A tak to sbírali každé ráno, kolik kdo potřeboval k jídlu (ve slunečním žáru se to totiž rozpouštělo). Exod 16:22Šestého dne se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát více – dva omery na osobu. Všichni vůdcové obce tedy přišli a oznámili to Mojžíšovi. Exod 16:23Ten jim řekl: „To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota [60] pro Hospodina. Napečte, co se má péci, a uvařte, co se má vařit. Všechno, co zbude, si nechte do zásoby na zítřek.“

Exod 16:24A tak si to nechali na zítřek, jak Mojžíš přikázal, a nezasmrádlo to ani v tom nebyli červi. Exod 16:25Tehdy Mojžíš řekl: „Snězte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na poli nic nenajdete. Exod 16:26Šest dní budete sbírat, ale sedmého dne, v sobotu, nic nebude.“

Exod 16:27Sedmého dne pak někteří z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. Exod 16:28Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: „Jak dlouho budete odmítat zachovávat má přikázání a mé pokyny? Exod 16:29Nechápete, že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den ať nikdo nevychází.“ Exod 16:30A tak lid sedmého dne odpočíval.

Exod 16:31Dům Izraele pak ten pokrm nazval mana. [61] Byl jako semeno koriandru, bílý, a chutnal jako medový koláč.

Exod 16:32Mojžíš řekl: „Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer, ať je to uchováno pro všechna vaše pokolení. Ať vidí pokrm, jímž jsem vás krmil na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta.“

Exod 16:33Áronovi pak Mojžíš řekl: „Vezmi džbán, naplň jej omerem many a postav jej před Hospodina, ať je to uchováno pro všechna vaše pokolení.“ Exod 16:34A tak jej Áron postavil před Truhlou svědectví, aby to bylo uchováno, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.

Exod 16:35Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli bydlet; tu manu jedli, dokud nepřišli k hranicím kanaánské země.

Exod 16:36(Omer je desetina efy.)

Kapitola 17

Voda ze skály

Exod 17:1Celá izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestu. Když se však utábořili v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pít. Exod 17:2Začali tedy na Mojžíše dotírat: „Dejte nám vodu, ať máme co pít!“

Mojžíš jim řekl: „Proč na mě dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?“

Exod 17:3A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. „Proč jsi nás vyvedl z Egypta?“ vyčítali mu. „Abys nás i s našimi syny a dobytkem umořil žízní?!“

Exod 17:4Mojžíš tedy volal k Hospodinu: „Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli mě ukamenují!“

Exod 17:5Hospodin Mojžíšovi řekl: „Vyjdi před lid a vezmi s sebou některé z izraelských stařešinů. Vezmi s sebou i svou hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi. Exod 17:6Pohleď, já budu stát před tebou tam na té skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde z ní voda, aby lid měl co pít.“ A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů učinil.

Exod 17:7To místo pak pojmenoval Massa a Meriba, Pokušení a Svár, kvůli dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: „Je mezi námi Hospodin, nebo ne?“

Boj s Amalekem

Exod 17:8Potom přitáhl Amalek a bojoval v Refidimu s Izraelem. Exod 17:9Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: „Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl.“

Exod 17:10Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur zatím vystoupili na vrchol pahorku. Exod 17:11A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou, vítězil Izrael, jakmile však ruku nechával klesnout, vítězil Amalek. Exod 17:12Když pak už Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali ruce každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly na místě až do západu slunce. Exod 17:13Tak Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečem.

Exod 17:14Hospodin potom Mojžíšovi řekl: „Zapiš to na památku do knihy a vštěpuj Jozuovi, že Amalekovu památku naprosto vyhladím zpod nebe.“

Exod 17:15Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej „Hospodin je má korouhev.“ Exod 17:16Řekl totiž: „Ruka nad Hospodinovým trůnem dosvědčuje Hospodinův boj proti Amalekovi až do posledního pokolení.“

Kapitola 18

Jetrova rada

Exod 18:1Mojžíšův tchán, midiánský kněz Jetro, se doslechl o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta.

Exod 18:2Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě Exod 18:3spolu s jejími dvěma syny. První se jmenoval Geršom, Přistěhovalec, neboť Mojžíš řekl: „Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi.“ Exod 18:4Druhý se jmenoval Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: „Bůh mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil mě před faraonovým mečem.“

Exod 18:5Mojžíšův tchán Jetro tedy přišel s jeho syny a manželkou na poušť, kde Mojžíš tábořil u Boží hory. [62]Exod 18:6Vzkázal Mojžíšovi: „Já, tvůj tchán Jetro, jdu k tobě s tvojí manželkou a oběma jejími syny.“

Exod 18:7Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se jeden druhého vyptali, jak se jim daří, vešli do stanu. Exod 18:8Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o všech útrapách, které je potkaly na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodil.

Exod 18:9Jetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli prokázal, když je vysvobodil z ruky Egypťanů. Exod 18:10Jetro tenkrát řekl: „Požehnán buď Hospodin, jenž vás vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky faraona! Exod 18:11Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové – vždyť vysvobodil svůj lid z moci Egypťanů, [63] kteří je pyšně ponižovali.“ Exod 18:12Mojžíšův tchán Jetro pak přinesl Bohu zápalnou oběť a připravil obětní hody. Přišel také Áron a všichni izraelští stařešinové a hodovali s Mojžíšovým tchánem před Bohem.

Exod 18:13Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od rána až do večera. Exod 18:14Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl: „Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera před tebou?“

Exod 18:15Mojžíš mu odpověděl: „Lid se ke mně přichází ptát Boha. Exod 18:16Když mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a já soudím mezi stranami a oznamuji Boží ustanovení a pokyny.“

Exod 18:17Mojžíšův tchán mu řekl: „To, co děláš, není dobré. Exod 18:18Úplně se vyčerpáš – ty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly, sám jej nezvládneš. Exod 18:19Proto mě teď poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přinášej k němu nesnadné věci. Exod 18:20Vysvětluj lidu ustanovení a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jít a co mají dělat. Exod 18:21Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže, kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti. Exod 18:22Oni ať běžně soudí lid. Každou větší věc ať přednesou tobě, ale každou menší věc ať soudí sami. Ulehči si, oni ponesou břemeno s tebou! Exod 18:23Uděláš-li to, budeš moci obstát, až ti Bůh dá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji.“

Exod 18:24Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu řekl. Exod 18:25Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti. Exod 18:26Ti běžně soudili Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšovi, ale každou menší věc soudili sami.

Exod 18:27Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten odešel do své země.

Smlouva na Sinaji

Kapitola 19

Budete mým lidem

Exod 19:1Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj. Exod 19:2Když totiž vytáhli z Refidimu, přišli na poušť Sinaj a tam postavili tábor. Izrael se utábořil naproti hoře.

Exod 19:3Mojžíš pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z té hory zavolal: „Toto promluvíš k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: Exod 19:4‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlích křídlech, abych vás přivedl k sobě. Exod 19:5Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, Exod 19:6ale vy mi budete královstvím kněží a svatým národem.‘ Toto jsou slova, která promluvíš k synům Izraele.“

Exod 19:7Mojžíš se vrátil, svolal stařešiny z lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal. Exod 19:8Všechen lid mu společně odpověděl: „Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!“ a Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi.

Exod 19:9Hospodin Mojžíšovi řekl: „Hle, já k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil navěky.“ Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova lidu.

Exod 19:10Hospodin Mojžíšovi řekl: „Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. Ať si vyperou šaty Exod 19:11a připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj. Exod 19:12Vymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se jen dotknout jejího okraje. Každý, kdo se dotkne hory, musí zemřít, Exod 19:13ovšem bez doteku lidské ruky. Bude ukamenován nebo zastřelen šípem. Ať už to bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat naživu.‘ Na horu budou smět vystoupit, teprve až zazní dlouhé troubení rohu.“

Exod 19:14Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. Exod 19:15Řekl lidu: „Připravte se na třetí den; vyvarujte se manželského styku.“

Exod 19:16Ráno třetího dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Exod 19:17Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Exod 19:18Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z ní dým jako z pece a celá hora se mohutně otřásala. Exod 19:19Troubení rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem.

Exod 19:20Hospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a ten tam vystoupil. Exod 19:21Hospodin Mojžíšovi řekl: „Jdi dolů a varuj lid, ať se nepokoušejí proniknout k Hospodinu, aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo. Exod 19:22Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, ať se posvětí, aby se na ně Hospodin neobořil.“

Exod 19:23„Lid nemůže vystupovat na horu Sinaj,“ odpověděl Mojžíš Hospodinu. „Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.‘“

Exod 19:24„Jdi dolů!“ opakoval Hospodin. „Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani lid ať se však nepokoušejí proniknout vzhůru k Hospodinu, aby se na ně neobořil.“

Exod 19:25Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to.

Kapitola 20

Deset přikázání

Exod 20:1Bůh promluvil všechna tato slova:

Exod 20:2„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví.

Exod 20:3Neměj žádné bohy kromě mne.

Exod 20:4Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Exod 20:5Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, Exod 20:6a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.

Exod 20:7Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.

Exod 20:8Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Exod 20:9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, Exod 20:10ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. Exod 20:11V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. [64]

Exod 20:12Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Exod 20:13Nezabíjej.

Exod 20:14Necizolož.

Exod 20:15Nekraď.

Exod 20:16Nelži o svém bližním.

Exod 20:17Nedychti po domě svého bližního. Nedychti po manželce svého bližního, po jeho otroku, jeho děvečce, jeho býku ani jeho oslu – vůbec po ničem, co je tvého bližního.“

Exod 20:18Když všechen lid viděl a slyšel to hřmění a blýskání, troubení rohu a dýmající horu, třásl se strachy. Přesunuli se opodál Exod 20:19a řekli Mojžíšovi: „Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale ať s námi nemluví Bůh, ať nezemřeme!“

Exod 20:20Mojžíš lidu odpověděl: „Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili.“

Exod 20:21Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh.

Nic mi nepostavíte naroveň

Exod 20:22Hospodin Mojžíšovi řekl: „Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe. Exod 20:23Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata.

Exod 20:24Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti. Exod 20:25Jestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných kamenů; dotkneš-li se jej dlátem, znesvětíš jej. Exod 20:26Také nebudeš k mému oltáři vystupovat po stupních, aby se při tom neodkryla tvá nahota.

Kapitola 21

Exod 21:1A toto jsou zákony, které jim předložíš:“

Otroctví a svoboda

Exod 21:2„Když koupíš hebrejského otroka, ať u tebe slouží šest let, ale sedmého roku ať zadarmo odejde na svobodu. Exod 21:3Jestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl ženu, odejde s ním i jeho žena. Exod 21:4Jestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena s dětmi u svého pána a on odejde sám.

Exod 21:5Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,‘ Exod 21:6pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k veřeji, probodne mu ucho šídlem a on zůstane navždy jeho otrokem.

Exod 21:7Když někdo prodá svou dceru jako děvečku, ta pak neodejde na svobodu, jako odcházejí otroci. Exod 21:8Jestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vybral, nechá ji vykoupit. Nesmí ji však podvést tím, že by ji prodal cizincům. Exod 21:9Jestliže ji vybral pro svého syna, bude se k ní chovat jako k dceři. Exod 21:10Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě, oděvu ani na manželském styku. Exod 21:11Jestliže jí toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmo, bez výkupného.“

Hrdelní zločiny

Exod 21:12„Kdo udeří člověka tak, že zemře, musí zemřít. Exod 21:13Pokud mu však neukládal o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct.

Exod 21:14Kdo se opováží úkladně zavraždit svého bližního, takového odtrhneš i od mého oltáře, aby zemřel.

Exod 21:15Kdo udeří svého otce nebo matku, musí zemřít.

Exod 21:16Kdo unese člověka, musí zemřít, ať už byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho držení.

Exod 21:17Kdo by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít.“

Ublížení na těle

Exod 21:18„Když při potyčce jeden muž udeří druhého kamenem nebo pěstí a ten nezemře, ale klesne na lůžko Exod 21:19a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil, zproštěn trestu. Uhradí mu jen ušlý zisk a náklady na léčení.

Exod 21:20Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěn. Exod 21:21Jestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem.

Exod 21:22Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z ní vyjde plod, ale k dalšímu ublížení nedojde, musí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží manžel té ženy; zaplatí podle rozhodnutí soudců. Exod 21:23Jestliže však dojde k ublížení, musíš dát život za život, Exod 21:24oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, Exod 21:25spáleninu za spáleninu, ránu za ránu, podlitinu za podlitinu.

Exod 21:26Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že oko poškodí, propustí je za to oko na svobodu. Exod 21:27Jestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zub, propustí je na svobodu za ten zub.

Exod 21:28Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován a jeho maso se nebude jíst; majitel toho býka pak bude bez viny. Exod 21:29Jestliže ale byl ten býk trkavý už od dřívějška a jeho majitel byl varován, ale nehlídal ho a ten býk zabije muže nebo ženu, bude býk ukamenován a zemře i jeho majitel. Exod 21:30Jestliže mu bude uloženo výkupné, dá výplatou za svůj život vše, co mu bude uloženo. Exod 21:31Ať už býk potrká něčího syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož zákona. Exod 21:32Jestliže býk potrká otroka nebo děvečku, dá majitel jejich pánu 30 šekelů [65] stříbra a býk bude ukamenován.“

Škody a krádeže

Exod 21:33„Když někdo odkryje jámu nebo ji vykope a nepřikryje a spadne do ní býk nebo osel, Exod 21:34vyrovná se majitel té jámy s jeho majitelem: dá mu peníze a mrtvé zvíře si nechá.

Exod 21:35Když něčí býk potrká sousedova býka tak, že pojde, prodají živého býka a peníze za něj si rozdělí napůl; také o mrtvé zvíře se rozdělí napůl. Exod 21:36Pokud se však vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale jeho majitel ho nehlídal, musí nahradit býka za býka a toho mrtvého si nechá.

Exod 21:37Když někdo ukradne býka nebo beránka a zabije ho nebo prodá, nahradí býka pěti dobytčaty a beránka čtyřmi ovcemi.

Kapitola 22

Exod 22:1Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že zemře, nebude ten, kdo ho udeřil, vinen prolitou krví. Exod 22:2Jestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví vinen.

Zloděj musí nahradit škodu. Jestliže nemá čím, bude za svou krádež prodán. Exod 22:3Jestliže se u něj to, co ukradl, najde živé – ať býk, osel nebo beránek – nahradí to dvojnásobně.

Exod 22:4Když někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se pásl na cizím poli, nahradí to tím nejlepším ze svého pole a ze své vinice.

Exod 22:5Když vypukne oheň a zachvátí křoví, takže shoří stoh nebo stojící obilí nebo celé pole, musí ten, kdo požár způsobil, nahradit škodu.

Exod 22:6Když někdo svěří svému bližnímu do úschovy peníze nebo cenné předměty a bude to z domu toho muže ukradeno, jestliže bude zloděj nalezen, nahradí to dvojnásobně. Exod 22:7Jestliže zloděj nalezen nebude, přivedou majitele domu před Boha, aby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na majetek svého bližního. Exod 22:8V každé majetkové při, půjde-li o býka, osla nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli ztracenou věc, kterou by někdo označil za svou, ať přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten dá svému bližnímu dvojnásobnou náhradu.

Exod 22:9Když někdo svěří svému bližnímu do opatrování osla, býka, beránka nebo jakékoli zvíře a ono beze svědků pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno, Exod 22:10rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek svého bližního. Majitel přísahu přijme a k náhradě nedojde. Exod 22:11Jestliže to však bylo ukradeno, majitel dostane náhradu. Exod 22:12Jestliže bylo rozsápáno, ať přinesou důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude.

Exod 22:13Když si někdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo pojde, když u toho nebude jeho majitel, musí je nahradit. Exod 22:14Jestliže u toho majitel bude, k náhradě nedojde. Jestliže bylo najaté, je to zahrnuto v ceně.“

Buďte svatí

Exod 22:15„Když někdo svede nezasnoubenou pannu a vyspí se s ní, musí za ni zaplatit věno a vzít si ji za ženu. Exod 22:16Jestliže mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu svůdce odvážit stříbro ve výši panenského věna.

Exod 22:17Čarodějnici nenech naživu.

Exod 22:18Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít.

Exod 22:19Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného Hospodina, propadne klatbě.

Exod 22:20Přistěhovalci neubližuj ani ho neutiskuj – vždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě!

Exod 22:21Nikdy neubližuj vdově ani sirotku. Exod 22:22Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a já jejich volání jistě vyslyším. Exod 22:23Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotci.

Exod 22:24Jestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který je s tebou, nechovej se k němu jako lichvář, neukládej mu úrok. Exod 22:25Jestliže vezmeš do zástavy plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce. Exod 22:26Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou nahotu! V čem by spal? Až ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem milostivý.

Exod 22:27Nerouhej se Bohu a vůdci svého lidu nespílej.

Exod 22:28Neváhej se podělit o úrodu, o víno a olej ze svého lisu.

Svého prvorozeného syna odevzdej mně. Exod 22:29Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně.

Exod 22:30Buďte pro mě svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte je psu.“

Kapitola 23

Spravedlnost pro všechny

Exod 23:1„Neroznášej pomluvy. Nepomáhej darebákovi křivým svědectvím.

Exod 23:2Nepřikláněj se k většině v žádné špatnosti. Nevypovídej u soudu pod vlivem většiny. Exod 23:3Nestraň ani chudákovi v jeho při.

Exod 23:4Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudil, poctivě mu jej přiveď zpátky. Exod 23:5Když uvidíš osla někoho, kdo tě nenávidí, jak leží pod svým břemenem, neopouštěj ho! Ochotně mu jej pomoz vyprostit.

Exod 23:6Nepřekrucuj právo v ubožákově při. Exod 23:7Nezabývej se lživým obviněním. Nedopusť smrt nevinného, poctivého člověka a neospravedlňuj darebáka.

Exod 23:8Nepřijímej úplatek, neboť úplatek zaslepuje i vidoucí a převrací i slova poctivých.

Exod 23:9Neutiskuj přistěhovalce – vy sami jste přece poznali život přistěhovalců, když jste žili v Egyptě!“

Sobota

Exod 23:10„Šest let osívej svou zem a shromažďuj její úrodu. Exod 23:11Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z tvého lidu. Co zbude po nich, spase polní zvěř. Právě tak nalož se svou vinicí a svým olivovím.

Exod 23:12Šest dní dělej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk i osel odpočinul a tvůj otrok i nádeník nabrali dech.

Exod 23:13Dbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; ať se ze tvých úst ani neozvou.“

Výroční slavnosti

Exod 23:14„Třikrát ročně mi budeš slavit slavnost.

Exod 23:15Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. [66] Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v něm jsi vyšel z Egypta.

Nikdo ať se přede mnou neukáže s prázdnou.

Exod 23:16Zachovávej Slavnost žní, [67] kdy sklidíš prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi zasel na poli.

Zachovávej Slavnost dožínek [68] na konci roku, když z pole sklidíš plody své práce.

Exod 23:17Třikrát za rok ať se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým Pánem.

Exod 23:18Neobětuj krev mé oběti s čímkoli kvašeným.

Z tuku mé slavnostní oběti ať do rána nic nezbude.

Exod 23:19Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha.

Nevař kůzle v mléce jeho matky.“

Posílám před tebou anděla

Exod 23:20„Hle, posílám před tebou anděla, aby tě opatroval na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. Exod 23:21Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž vaše provinění – vždyť v něm přebývá mé jméno! Exod 23:22Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků.

Exod 23:23Můj anděl půjde před tebou a přivede tě k Emorejcům, Chetejcům, Perizejcům, Kanaáncům, Hivejcům a Jebusejcům. Až je vyhladím, Exod 23:24nebudeš se klanět jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich zvyklostí, ale naprosto je zničíš a jejich posvátné sloupy roztříštíš na kusy. Exod 23:25Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc. Exod 23:26Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná. Obdařím tě dlouhým životem.

Exod 23:27Pošlu před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž přijdeš, rozvrátím. Všechny tvé nepřátele obrátím před tebou na útěk. Exod 23:28Pošlu před tebou také sršně, aby před tebou vyhnali Hivejce, Kanaánce i Chetejce. Exod 23:29Nevyženu je před tebou v jednom roce, aby země nezpustla a nerozmnožila se proti tobě divoká zvěř. Exod 23:30Budu je před tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a nebudeš moci převzít zem do dědictví.

Exod 23:31Vytyčím tvé hranice od Rudého moře až ke Středozemnímu [69] moři a od pouště až k řece Eufrat, neboť vydám obyvatele země do vašich rukou, takže je před sebou vyženeš. Exod 23:32Nevstupuj s nimi ani s jejich bohy do smlouvy. Exod 23:33Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby tě nesvedli k hříchu proti mně. Kdybys sloužil jejich bohům, octl by ses v pasti.“

Kapitola 24

Uzavření smlouvy

Exod 24:1Potom řekl Mojžíšovi: „Vystup k Hospodinu. Ty, Áron, Nádab, Abihu [70] a sedmdesát izraelských stařešinů se budete zdálky klanět. Exod 24:2K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni ať se nepřibližují. Také lid ať nevystupuje spolu s ním.“

Exod 24:3Když pak Mojžíš přišel a přednesl lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid odpověděl jedním hlasem: „Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!“

Exod 24:4Mojžíš pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně ráno vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct památných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů. Exod 24:5Izraelské mládence pak poslal, aby přinášeli zápalné oběti a obětovali Hospodinu býčky jako pokojné oběti. Exod 24:6Mojžíš vzal polovinu krve, nalil ji do misek a tou polovinou krve pokropil oltář. Exod 24:7Vzal také Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: „Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní.“

Exod 24:8Mojžíš tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy: „Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavírá na základě všech těchto slov.“

Exod 24:9Mojžíš, Áron, Nádab, Abihu a sedmdesát izraelských stařešinů pak vystoupilo na horu Exod 24:10a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové dláždění, jasné jako samo nebe. Exod 24:11Nevztáhl však ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a pili.

Vystup ke mně

Exod 24:12Hospodin Mojžíšovi řekl: „Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky – zákon a přikázání – které jsem napsal k jejich vyučování.“

Exod 24:13Mojžíš i jeho pomocník Jozue tedy vstali a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Exod 24:14Stařešinům řekl: „Zůstaňte tu, dokud se k vám nevrátíme. Hle, Áron a Hur budou s vámi. Kdo bude něco potřebovat, ať jde za nimi.“

Exod 24:15Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. Exod 24:16Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne pak na Mojžíše zprostřed oblaku zavolal. Exod 24:17Z pohledu Izraelitů vypadala Hospodinova sláva na vrcholu hory jako stravující oheň. Exod 24:18Mojžíš vešel doprostřed oblaku a vystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí.

Kapitola 25

Sbírka na svatyni

Exod 25:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Exod 25:2„Řekni synům Izraele, ať pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné. Exod 25:3Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz, Exod 25:4modrou, purpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí srst, Exod 25:5červeně barvené beraní kůže, odolné usně, [71] akáciové dřevo, Exod 25:6olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo, Exod 25:7onyxové kameny a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku.

Exod 25:8Ať mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. Exod 25:9Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu.“

Truhla

Exod 25:10„Ať mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte vysoká. [72]Exod 25:11Obložíš ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Exod 25:12Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Exod 25:13Z akáciového dřeva zhotovíš tyče a obložíš je zlatem; Exod 25:14tyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit. Exod 25:15Tyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudou z nich vytahovány. Exod 25:16Do té truhly pak vložíš Svědectví, které ti dám.

Exod 25:17Vyrobíš k ní také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: bude dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká. Exod 25:18Vytvoříš také dva cheruby. [73] Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: Exod 25:19jednoho cheruba na jednom konci a druhého na druhém konci. Uděláte cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích. Exod 25:20Cherubové ať mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici. Ať jsou obráceni čelem k sobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici. Exod 25:21Slitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dám.

Exod 25:22Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele.“

Stůl

Exod 25:23„Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký. [74]Exod 25:24Obložíš jej čistým zlatem a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Exod 25:25Uděláš po jeho obvodu také na dlaň [75] širokou obrubu a kolem ní další zlatý věnec. Exod 25:26Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Exod 25:27Kruhy budou upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Exod 25:28Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit.

Exod 25:29Vyrobíš k němu také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš je z čistého zlata. Exod 25:30A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení.“

Svícen

Exod 25:31„Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj vystupovat pohárky, pupeny a květy. Exod 25:32Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé. Exod 25:33Na jednom prutu budou tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu také tři a tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. Exod 25:34Na dříku pak budou čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Exod 25:35Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, bude jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím další – takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu. Exod 25:36Tyto pupeny i pruty budou vystupovat ze svícnu a všechno to bude vytepáno z jednoho kusu čistého zlata.

Exod 25:37Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo dopředu. Exod 25:38Ke svícnu zhotovíš z čistého zlata také kleště a pánvice na oharky. Exod 25:39Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu [76] čistého zlata.

Exod 25:40Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře.“

Kapitola 26

Příbytek

Exod 26:1„Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky; necháš na ně umným způsobem vytkat cheruby. Exod 26:2Jeden pruh bude dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. [77] Všechny pruhy budou mít stejné rozměry. Exod 26:3Pět pruhů ať je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět pruhů. Exod 26:4Podél pruhu, jenž bude na konci spojeného kusu, udělej poutka z modré látky. Totéž udělej podél krajního pruhu ve druhém spojeném kusu. Exod 26:5Na první koncový pruh připevni padesát poutek a stejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; ta poutka ať leží naproti sobě. Exod 26:6Vyrob také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek.

Exod 26:7Pro stan nad Příbytkem připravíš houně z kozí srsti; připravíš jedenáct takových houní. Exod 26:8Jedna houně bude třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. [78] Všech jedenáct houní bude mít stejné rozměry. Exod 26:9Spoj zvlášť pět houní a šest houní. Tu šestou houni pak v polovině přehni přes průčelí stanu. Exod 26:10Podél první koncové houně připevni padesát poutek; stejně tak podél krajní houně druhého spojeného kusu. Exod 26:11Vyrob také padesát bronzových spon. Ty spony provlékneš poutky, a tak spojíš stan v jeden celek. Exod 26:12Zbývající polovina houně bude splývat přes zadní stranu Příbytku. Exod 26:13Onen loket, [79] o který budou stanové houně z jedné i druhé strany delší, bude po obou stranách splývat přes bok Příbytku, a tak jej přikrývat.

Exod 26:14Navrch stanu ještě zhotovíš pokrývku z červeně barvených beraních kůží a vrchní pokrývku z odolných usní.

Exod 26:15Dále pro Příbytek vyrobíš svislé rámy z akáciového dřeva. Exod 26:16Každý rám bude deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký [80]Exod 26:17a každý bude mít dva spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš stejně. Exod 26:18Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Exod 26:19Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy jednoho rámu a stejně tak pod každý další rám. Exod 26:20Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů Exod 26:21a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Exod 26:22Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů. Exod 26:23Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Exod 26:24Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou pevně spojeny jedním prstencem. Tak to bude s nimi oběma; budou stát v obou rozích. Exod 26:25Bude tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod jedním rámem a stejně tak pod každým dalším rámem.

Exod 26:26Dále zhotovíš svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, Exod 26:27pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně Příbytku. Exod 26:28Prostřední svlak pak bude procházet středem rámů od jednoho konce k druhému. Exod 26:29Ty rámy obložíš zlatem a připevníš k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky obložíš zlatem.

Exod 26:30Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.

Exod 26:31Vyrobíš také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; uděláš ji s umně vetkanými cheruby. Exod 26:32Zavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva obložených zlatem. Budou mít na sobě zlaté háčky a budou stát na čtyřech stříbrných patkách.

Exod 26:33Až zavěsíš oponu na spony, vneseš dovnitř za oponu Truhlu svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od nejsvětější svatyně. Exod 26:34V nejsvětější svatyni pak na Truhlu svědectví umístíš slitovnici. Exod 26:35Venku před oponu postavíš stůl; naproti stolu, při jižním boku Příbytku, postavíš svícen a stůl dáš k severnímu boku.

Exod 26:36Pro vchod do stanu zhotovíš vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Exod 26:37K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Budou na nich zlaté háčky a uliješ pro ně pět bronzových patek.“

Kapitola 27

Oltář pro zápalné oběti

Exod 27:1„Vyrobíš také čtvercový oltář z akáciového dřeva. Ať má pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na výšku. [81]Exod 27:2V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy, jež budou vystupovat z oltáře, a obložíš jej bronzem. Exod 27:3K oltáři vyrobíš nádoby na vynášení popela, lopaty, obětní misky, vidlice a pánvice na oharky. Veškeré jeho náčiní vyrobíš z bronzu. Exod 27:4Zhotovíš k němu také mřížový rošt z bronzu a na jeho čtyři konce připevníš čtyři bronzové kruhy. Exod 27:5Mříž připevníš pod obrubu oltáře tak, aby byla v polovině výšky oltáře. Exod 27:6K oltáři zhotovíš také tyče z akáciového dřeva a obložíš je bronzem. Exod 27:7Tyče se provléknou skrz kruhy a budou po obou bocích oltáře, aby se dal nosit. Exod 27:8Uděláš jej dutý, z desek.

Ať udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře.“

Nádvoří

Exod 27:9„Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravé, jižní straně bude ohraničeno zástěnami ze soukaného kmentu v délce 100 loket. [82]Exod 27:10Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bude z bronzu, sloupové háčky a příčky budou stříbrné. Exod 27:11Totéž platí pro severní stranu: zástěny budou mít délku 100 loket, jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bude z bronzu, sloupové háčky a příčky budou stříbrné.

Exod 27:12Na západní straně bude nádvoří po šířce ohraničeno zástěnami na 50 loket, [83] s deseti sloupy a deseti patkami. Exod 27:13Stejně tak přední, východní strana bude široká 50 loket. Exod 27:14Bude ji tvořit 15 loket [84] zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany Exod 27:15a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany.

Exod 27:16Bránu nádvoří pak bude tvořit vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu, široký 20 loket, [85] se čtyřmi sloupy a čtyřmi patkami.

Exod 27:17Všechny sloupy okolo nádvoří budou propojeny stříbrnými příčkami; jejich háčky budou stříbrné a jejich patky z bronzu. Exod 27:18Nádvoří bude 100 loket dlouhé a po obou stranách 50 loket široké. [86] Bude mít zástěnu ze soukaného kmentu 5 loket vysokou, [87] s patkami z bronzu.

Exod 27:19Veškeré náčiní pro veškerou službu v Příbytku včetně všech jeho kolíků a všech kolíků nádvoří bude z bronzu.“

Olej

Exod 27:20„Přikaž synům Izraele, ať k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby mohl stále zapalovat svícen. Exod 27:21Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, [88] o něj bude Áron se svými syny pečovat před Hospodinem, aby hořel. To je věčné ustanovení pro všechna pokolení synů Izraele.“

Kapitola 28

Kněžská roucha

Exod 28:1„Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi konali kněžskou službu – Áron a jeho synové Nádab a Abihu, Eleazar a Itamar.

Exod 28:2Zhotovíš svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávě a ozdobě. Exod 28:3Promluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného ducha, ať Áronovi udělají roucha, v nichž bude posvěcen, aby mi konal kněžskou službu. Exod 28:4Toto jsou roucha, která zhotoví: náprsník, efod, plášť, tkaná suknice, turban a šerpa. Tato svatá roucha zhotoví pro tvého bratra Árona a pro jeho syny, aby mi konali kněžskou službu. Exod 28:5Použijí na ně zlato, modrou, purpurovou a šarlatovou látku a kment.

Exod 28:6Ať zhotoví umně tkaný efod [89] ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Exod 28:7Na obou okrajích ať má připojené ramenní díly, jimiž bude spojen. Exod 28:8Stejně tak tkaný pás obepínající efod bude ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu.

Exod 28:9Vezmi dva onyxové kameny a vyryj na ně jména synů Izraele Exod 28:10podle pořadí jejich narození: šest jmen na jeden kámen a šest zbývajících na druhý kámen. Exod 28:11Jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do zlatých obrouček Exod 28:12a oba kameny připevníš k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem na obou svých ramenou jako připomínku.

Exod 28:13Vyrobíš také zlaté obroučky Exod 28:14a dva řetízky z čistého zlata; uděláš je točené na způsob šňůrek a ty stočené řetízky připevníš k těm obroučkám.

Exod 28:15Dále zhotovíš umně tkaný náprsník Božích rozhodnutí. Zhotovíš jej podobně jako efod: ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Exod 28:16Bude čtvercový a dvojitý, na píď dlouhý a na píď široký. [90]Exod 28:17Celý jej posázíš čtyřmi řadami drahých kamenů:

v první řadě rubín, topas a smaragd,

Exod 28:18v druhé řadě tyrkys, safír a jaspis,

Exod 28:19ve třetí řadě opál, achát a ametyst,

Exod 28:20ve čtvrté řadě chrysolit, onyx a beryl.

V tomto pořadí ať jsou zasazeny do zlatých obrouček. Exod 28:21Kamenů bude dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý bude mít na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti izraelských kmenů.

Exod 28:22K náprsníku vyrobíš točené řetízky na způsob šňůrek z čistého zlata. Exod 28:23Dále k náprsníku vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš na oba jeho horní okraje. Exod 28:24Ty dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma kroužkům na okrajích náprsníku. Exod 28:25Druhé konce obou šňůr připevníš k oněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu. Exod 28:26Vyrobíš také dva zlaté kroužky, které připevníš ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Exod 28:27Dále vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným pásem efodu. Exod 28:28Náprsník pak bude modrou šňůrou přivázán za své kroužky ke kroužkům efodu. Tak bude spočívat na tkaném pásu efodu a nebude od něj odstávat.

Exod 28:29Kdykoli bude Áron vstupovat do svatyně, ponese na náprsníku Božích rozhodnutí na svém srdci jména Izraelových synů jako stálou připomínku před Hospodinem. Exod 28:30Do náprsníku Božích rozhodnutí vložíš urim a tumim. [91] Kdykoli bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdci; tak bude Áron stále nosit osud synů Izraele na svém srdci před Hospodinem.

Exod 28:31K efodu zhotovíš plášť, celý z modré látky. Exod 28:32Uprostřed něj bude otvor pro hlavu, jenž bude mít dokola tkanou obrubu, jako má otvor pancíře; plášť se nebude trhat. Exod 28:33Podél celého jeho spodního lemu udělej granátová jablka z modré, purpurové a šarlatové látky. Ty prostřídej zlatými zvonky: Exod 28:34zlatý zvonek a granátové jablko, zlatý zvonek a granátové jablko, takto po celém spodním lemu pláště. Exod 28:35To bude mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli bude vstupovat do svatyně před Hospodina a kdykoli bude vycházet, budou znít zvonky, a tak nezemře.

Exod 28:36Vyrobíš také štítek z čistého zlata a jako na pečeť na něj vyryješ: Svatý Hospodinu. Exod 28:37Modrou šňůrou jej zepředu připevníš na turban. Exod 28:38Áron jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů Izraele při svatých obětech, které zasvěcují, při všech jejich svatých darech. Bude ho mít stále na čele, a tak dojdou zalíbení před Hospodinem.

Exod 28:39Utkáš rovněž kmentovou suknici, zhotovíš kmentový turban a vyšívanou šerpu. Exod 28:40Také Áronovým synům uděláš suknice, šerpy a pokrývky hlavy; zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě. Exod 28:41Až do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je, pověříš a posvětíš, aby mi konali kněžskou službu.

Exod 28:42Uděláš jim také plátěné spodky, aby zakrývaly jejich nahotu: budou jim sahat od beder po stehna. Exod 28:43Áron a jeho synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby konali službu ve svatyni. Tak neponesou vinu a nezemřou.

To je věčné ustanovení pro Árona a jeho potomky.“

Kapitola 29

Pověřování kněží

Exod 29:1„A toto s nimi uděláš, abys je posvětil pro kněžskou službu: Vezmi jednoho mladého býčka a dva berany bez vady, Exod 29:2dále nekvašený chléb, nekvašené bochánky zadělané olejem a nekvašené placky pomazané olejem; uděláš je z jemné pšeničné mouky. Exod 29:3Vložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s tím býčkem a oběma berany.

Exod 29:4Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Exod 29:5Vezmeš kněžská roucha a oblékneš Áronovi suknici, plášť patřící k efodu, efod i náprsník a opášeš ho tkaným pásem efodu. Exod 29:6Na hlavu mu nasadíš turban a na turban připevníš korunu svatosti. [92]Exod 29:7Nakonec vezmeš olej pomazání, vyliješ mu jej na hlavu a pomažeš ho.

Exod 29:8Přivedeš jeho syny a oblékneš jim suknice. Exod 29:9Přepášeš je šerpami, Árona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy. Kněžství jim připadne věčným ustanovením. Takto pověříš Árona a jeho syny kněžstvím:

Exod 29:10Přivedeš před Stan setkávání býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Exod 29:11Býčka pak před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání zabiješ. Exod 29:12Vezmeš trochu býčkovy krve a prstem jí potřeš rohy oltáře. Všechnu zbývající krev vyliješ k patě oltáře. Exod 29:13Vezmeš všechen tuk přikrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Exod 29:14Maso z toho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za táborem. Je to oběť za hřích.

Exod 29:15Potom vezmeš prvního berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Exod 29:16Berana zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš jí oltář ze všech stran. Exod 29:17Potom berana rozsekáš na díly. Vnitřnosti a nohy omyješ a přiložíš k ostatním dílům a hlavě. Exod 29:18Celého berana pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť Hospodinu, příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu.

Exod 29:19Potom vezmeš druhého berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Exod 29:20Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho krve a potřeš jí lalůček Áronova ucha, lalůček pravého ucha jeho synů, palec jejich pravé ruky a palec jejich pravé nohy. Zbytkem krve pokropíš oltář ze všech stran. Exod 29:21Poté vezmeš trochu krve, která bude na oltáři, a trochu oleje pomazání a postříkáš tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha. Tak bude posvěcen on i jeho roucha a s ním i jeho synové a jejich roucha.

Exod 29:22Potom z berana vezmeš tučné části – ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich – a pravou kýtu, neboť je to beran pověření. Exod 29:23Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vezmeš jeden pecen chleba, jeden chlebový bochánek zadělaný olejem a jednu placku. Exod 29:24To všechno vložíš Áronovi a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Exod 29:25Potom to přijmeš z jejich rukou a necháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní před Hospodinem. Je to ohnivá oběť Hospodinu.

Exod 29:26Z berana Áronova pověření pak vezmeš hrudí a budeš je zvedáním nabízet Hospodinu. To bude tvůj podíl. Exod 29:27Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání posvětíš. To, co se pozvedá a odevzdává z berana pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Exod 29:28Áron a jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele, neboť je to obětní příspěvek. Ten bude mezi syny Izraele vybírán z jejich pokojných obětí jako jejich příspěvek Hospodinu.

Exod 29:29Áronova svatá roucha připadnou po něm jeho synům, aby v nich bývali pomazáni a pověřeni. Exod 29:30Syn, který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet do Stanu setkávání, aby konal službu ve svatyni.

Exod 29:31Onoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém místě. Exod 29:32Áron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z toho berana s chlebem, který je v koši. Exod 29:33Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli pověřeni a posvěceni. Nepovolaný to jíst nebude, neboť je to svaté. Exod 29:34Jestliže z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco zůstane až do rána, spálíš ty zbytky na ohni. Nebude se to jíst, neboť je to svaté.

Exod 29:35Takto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm dní. Exod 29:36Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na oltáři obřad smíření, abys jej očistil od hříchu, a pomažeš jej, aby byl posvěcen. Exod 29:37Po sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětil. Tak bude oltář svatosvatý. Cokoli se dotkne oltáře, bude svaté.

Exod 29:38Toto pak budeš každodenně a stále obětovat na oltáři: dva roční beránky. Exod 29:39Jednoho beránka budeš obětovat ráno a druhého za soumraku. Exod 29:40S prvním beránkem obětuješ také desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje a jako úlitbu čtvrtku hinu vína. [93]Exod 29:41Druhého beránka budeš obětovat za soumraku spolu s moučnou obětí a úlitbou tak jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu.

Exod 29:42Toto ať je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tam se s vámi budu setkávat, abych tam s tebou mluvil. Exod 29:43Tam se budu setkávat se syny Izraele, a tak bude to místo posvěceno mou slávou.

Exod 29:44Posvětím Stan setkávání i oltář, také Árona a jeho syny posvětím, aby mi konali kněžskou službu. Exod 29:45Budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. Exod 29:46A poznají, že já jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych přebýval uprostřed nich. Já jsem Hospodin, jejich Bůh.“

Kapitola 30

Kadidlový oltář

Exod 30:1„Z akáciového dřeva zhotovíš také oltář k pálení kadidla. Exod 30:2Ať je čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku ať má dva lokte [94] a ať z něj vystupují rohy. Exod 30:3Obložíš jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Exod 30:4Pod tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Budou to úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Exod 30:5Tyče vyrobíš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem.

Exod 30:6Tento oltář postavíš před oponu zastírající Truhlu svědectví, před slitovnici přikrývající Svědectví, kde se s tebou budu setkávat. Exod 30:7Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno, když vyčistí kahany, Exod 30:8a bude je pálit za soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před Hospodinem stále, po všechna vaše pokolení. Exod 30:9Nezapálíte na něm nepatřičné kadidlo ani zápalnou ani moučnou oběť, nevylijete na něj ani úlitbu.

Exod 30:10Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše pokolení se na něm bude krví oběti za hřích konat obřad smíření, a to jednou za rok, v Den smíření. Kadidlový oltář bude svatosvatý Hospodinu.“

Výkupné za život

Exod 30:11Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Exod 30:12„Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, dá při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi ně kvůli tomu sčítání nepřišla zhoubná rána. Exod 30:13Každý, kdo bude zahrnut do sčítání, odevzdá půl šekelu stříbra [95] (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem Hospodinu. Exod 30:14Ten věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše. Exod 30:15Když budete Hospodinu odevzdávat tento příspěvek k vykoupení vašich životů, nedá bohatý více a chudý nedá méně než půl šekelu. Exod 30:16Toto výkupné stříbro, které vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům Izraele to bude před Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů.“

Umyvadlo

Exod 30:17Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Exod 30:18„Zhotov bronzové umyvadlo s bronzovým podstavcem. Postav je mezi Stanem setkávání a oltářem a nalij do něj vodu. Exod 30:19Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Exod 30:20Kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby sloužili Hospodinu dýmáním ohnivé oběti, omyjí se vodou, aby nezemřeli. Exod 30:21Budou si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro ně bude věčné ustanovení – pro Árona i pro jeho símě po všechna jejich pokolení.“

Olej pomazání

Exod 30:22Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Exod 30:23„Vezmi nejlepší balzámy: 500 šekelů tekuté myrhy a poloviční množství, totiž 250 šekelů, vonné skořice, dále 250 šekelů vonného puškvorce, Exod 30:24500 šekelů kasie (vše měřeno podle šekelu svatyně) a jeden hin olivového oleje. [96]Exod 30:25Voňavkářským způsobem pak z toho připravíš olej svatého pomazání jako vonnou mast. To je olej svatého pomazání.

Exod 30:26Pomažeš jím Stan setkávání i Truhlu svědectví, Exod 30:27stůl s veškerým jeho náčiním, svícen s jeho náčiním, kadidlový oltář, Exod 30:28oltář pro zápalné oběti s veškerým jeho náčiním a také umyvadlo s podstavcem. Exod 30:29Tak je posvětíš a budou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude svaté. Exod 30:30Pomažeš také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou službu.

Exod 30:31Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej svatého pomazání. Exod 30:32Nebude se lít na tělo kteréhokoli člověka a neuděláte žádný olej podobného složení. Je svatý a svatý pro vás zůstane. Exod 30:33Každý, kdo namíchá takovou mast nebo ji vylije na nepovolaného, bude vyobcován ze svého lidu.‘“

Kadidlo

Exod 30:34Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Vezmi vonné látky: tekutou pryskyřici, onychu a galbanum. Tyto vonné látky a smíchej stejným dílem s čistým kadidlem Exod 30:35a voňavkářským způsobem z toho připrav kadidlovou směs: osolenou, čistou a svatou. Exod 30:36Část z ní rozdrtíš na prášek a položíš před Svědectví ve Stanu setkávání, kde se s tebou budu setkávat.

Kadidlo pro vás bude svatosvaté. Exod 30:37Neuděláte si kadidlo stejného složení jako toto. Bude ti svaté; patří Hospodinu. Exod 30:38Každý, kdo takové udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu.“

Kapitola 31

Povolání řemeslníků

Exod 31:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Exod 31:2„Pohleď, povolal jsem osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Exod 31:3Naplnil jsem ho Božím Duchem – zručností, důvtipem a znalostí každého řemesla, Exod 31:4aby vymýšlel plány a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, Exod 31:5aby opracovával a osazoval drahokamy, opracovával dřevo a ovládal každé řemeslo. Exod 31:6Hle, přidal jsem mu také Oholiaba, syna Achisamachova z pokolení Dan. A každého nadaného řemeslníka jsem obdařil důmyslem, aby zhotovili vše, co jsem ti přikázal:

Exod 31:7Stan setkávání, Truhlu svědectví i slitovnici ležící na ní, veškeré náčiní stanu, Exod 31:8stůl a jeho náčiní, svícen z čistého zlata a všechno jeho náčiní, kadidlový oltář, Exod 31:9oltář pro zápalné oběti a všechno jeho náčiní, umyvadlo i jeho podstavec, Exod 31:10svatá bohoslužebná roucha kněze Árona, roucha jeho synů ke konání kněžské služby, Exod 31:11olej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni.

Ať vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal.“

Zachovávejte sobotu

Exod 31:12Hospodin Mojžíšovi řekl: Exod 31:13„Promluv k synům Izraele: Zachovávejte mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Posvětitel.

Exod 31:14Zachovávejte sobotu; ať je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Exod 31:15Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít.

Exod 31:16Ať synové Izraele zachovávají sobotu; ať sobotu dodržují jako věčnou smlouvu po všechna svá pokolení. Exod 31:17Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech.“

Exod 31:18Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky svědectví – kamenné desky psané Božím prstem.

Vzpoura a poslušnost

Kapitola 32

Zlaté tele

Exod 32:1Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. „Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!“ pobízeli ho. „Kdo ví, co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.“

Exod 32:2Áron jim řekl: „Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke mně.“ Exod 32:3Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Exod 32:4Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu telete. Tehdy zvolali: „Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta!“

Exod 32:5Když to Áron uviděl, postavil před sochou oltář. Potom oznámil: „Zítra bude Hospodinova slavnost!“ Exod 32:6Nazítří pak vstali časně zrána, obětovali zápalné oběti a pořádali obětní hody. Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyrazili.

Exod 32:7Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Exod 32:8Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta!‘“

Exod 32:9Hospodin Mojžíšovi řekl: „Pozoruji tento lid – ó, jak je tvrdošíjný! Exod 32:10Nech mě, ať je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ!“

Exod 32:11Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: „Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Exod 32:12Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země‘? Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš! Exod 32:13Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji zdědili navěky!‘“ [97]Exod 32:14A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel.

Exod 32:15Mojžíš se otočil a sestoupil z hory. Měl v ruce dvě Desky svědectví, desky popsané z obou stran, popsané zepředu i zezadu. Exod 32:16Ty desky byly Boží dílo a to písmo bylo Boží písmo vyryté na deskách.

Exod 32:17Když Jozue uslyšel hluk křičícího lidu, řekl Mojžíšovi: „Z tábora zní hluk boje!“

Exod 32:18Ten však odpověděl:

„To není jásot vítězství,
to není poražených křik –
já slyším prozpěvování!“

Exod 32:19Jakmile se přiblížil k táboru, spatřil to tele a tance. Mojžíš vzplanul hněvem. Desky, které měl v rukou, zahodil a roztříštil je pod onou horou. Exod 32:20Pak vzal to tele, které si udělali, roztavil je v ohni, rozdrtil na prach, rozptýlil na hladinu vody a dal pít synům Izraele.

Exod 32:21Pak Mojžíš řekl Áronovi: „Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?“

Exod 32:22Áron odpověděl: „Nehněvej se, pane můj. Sám víš, jaké má tento lid sklony ke zlému. Exod 32:23Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo ví, co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.‘ Exod 32:24Odpověděl jsem jim: ‚Kdo má zlato, strhněte si je!‘ Oni mi je dali, a když jsem to hodil do ohně, vzniklo tohle tele!“

Exod 32:25Mojžíš viděl, jak je lid zdivočelý. (Áron je totiž k posměchu jejich protivníků nechal zdivočet.) Exod 32:26Postavil se tedy k bráně tábora a zvolal: „Kdo je Hospodinův, ke mně!“ Shromáždili se kolem něj všichni synové Leviho.

Exod 32:27Mojžíš jim řekl: „Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč. Procházejte táborem od brány k bráně a každý pobíjejte i své bratry, přátele a příbuzné!“ Exod 32:28Leviho synové se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Exod 32:29Mojžíš totiž řekl: „Vstupte dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes přivedete požehnání.“

Exod 32:30Druhého dne Mojžíš lidu řekl: „Spáchali jste veliký hřích. Nyní však vystoupím k Hospodinu – snad ho ohledně vašeho hříchu usmířím.“

Exod 32:31A tak se Mojžíš vrátil k Hospodinu. „Běda!“ zvolal. „Tento lid spáchal veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Exod 32:32Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil… A pokud ne, vymaž mne prosím z knihy, kterou píšeš.“

Exod 32:33Hospodin Mojžíšovi odpověděl: „Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Exod 32:34Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. Až však přijde den zúčtování, potrestám je za jejich hřích.“

Exod 32:35Hospodin pak udeřil na lid za to, že si udělali to tele, to, které udělal Áron.

Kapitola 33

Ukaž mi svou slávu

Exod 33:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Jdi, pokračuj odsud dál. Spolu s lidem, který jsi vyvedl z Egypta, jdi do země, kterou jsem zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi s přísahou: ‚Dám ji tvému semeni.‘ [98]Exod 33:2Pošlu před tebou svého anděla a vyženu Kanaánce, Emorejce, Chetejce, Perizejce, Hivejce i Jebusejce. Exod 33:3Půjdeš do země oplývající mlékem a medem, avšak já s tebou nepůjdu, abych tě cestou nevyhladil, neboť jste tvrdošíjný lid.“

Exod 33:4A když lid uslyšel tu zlou zprávu, truchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. Exod 33:5Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: „Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel jedinou chvíli, musel bych vás vyhladit. Nyní se zbavte ozdob, potom se rozhodnu, co s vámi učiním.“ Exod 33:6Od hory Oréb [99] šli tedy synové Izraele bez ozdob.

Exod 33:7Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za táborem, daleko od tábora. Nazval jej Stan setkávání. Když chtěl kdokoli hledat Hospodina, musel vycházet ke Stanu setkávání, který byl venku za táborem. Exod 33:8Když Mojžíš vycházel ke Stanu, všechen lid vstával. Zůstali stát každý u vchodu do svého stanu a dívali se za Mojžíšem, dokud nevešel do Stanu. Exod 33:9Kdykoli Mojžíš vcházel do Stanu, sestupoval oblakový sloup a stavěl se ke vchodu do Stanu, kde Bůh mluvil s Mojžíšem. Exod 33:10Všechen lid tehdy viděl oblakový sloup stojící u vchodu do Stanu a všechen lid vstával a klaněli se, každý u vchodu do svého stanu. Exod 33:11Hospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým přítelem. Mojžíš se potom vracel do tábora, ale jeho pomocník, mladý Jozue, Nunův syn, od Stanu neodcházel.

Exod 33:12Mojžíš Hospodinu namítl: „Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,‘ ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám tě osobně a našel jsem v tobě zalíbení.‘ Exod 33:13Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych tě znal a nacházel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!“

Exod 33:14Ten odpověděl: „Má přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout.“

Exod 33:15Mojžíš mu řekl: „Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Exod 33:16Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi? Právě to mě i tvůj lid odliší od každého lidu na povrchu země.“

Exod 33:17Hospodin Mojžíšovi odpověděl: „Splním i tuto tvou prosbu, neboť jsem v tobě našel zalíbení a znám tě osobně.“

Exod 33:18Mojžíš řekl: „Ukaž mi prosím svou slávu!“

Exod 33:19Odpověděl: „Nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.“ Exod 33:20Potom dodal: „Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk mě nemůže spatřit a zůstat naživu.“

Exod 33:21Hospodin ještě řekl: „Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. Exod 33:22Až tudy půjde má sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a přikryji tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Exod 33:23Až potom dlaň odtáhnu, spatříš má záda; mou tvář však nikdo nespatří.“

Kapitola 34

Obnovení smlouvy

Exod 34:1Hospodin Mojžíšovi řekl: „Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a já na ně napíšu slova, jež byla na těch prvních deskách, které jsi roztříštil. Exod 34:2Připrav se na ráno. Ráno vystoupíš na horu Sinaj a tam, na vrcholu hory, staneš u mne. Exod 34:3Nikdo ať ale nevystupuje s tebou. Na celé hoře se nikdo nesmí ani ukázat. Ani brav a skot ať se před touto horou nepase.“

Exod 34:4Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a v ruce nesl dvě kamenné desky.

Exod 34:5Hospodin sestoupil v oblaku a postavil se k němu. Tehdy vyslovil jméno Hospodin. Exod 34:6Hospodin prošel kolem něj a volal:

„Hospodin, Hospodin!
Bůh soucitný a milostivý,
nesmírně trpělivý,
velmi laskavý a věrný,
Exod 34:7pamatující na milosrdenství tisícům pokolení,
odpouštějící nepravost, provinění i hřích.
Nezapomíná však trestat,
ale za nepravost otců volá k odpovědnosti
syny i vnuky do třetího i čtvrtého pokolení.“

Exod 34:8Mojžíš rychle padl k zemi a klaněl se. Exod 34:9Potom řekl: „Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, ať prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to tvrdošíjný lid. Odpusť naši nepravost i hřích a přijmi nás jako své vlastní!“

Exod 34:10Hospodin odpověděl: „Hle, vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě na celé zemi. Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo, neboť to, co s tebou učiním, bude ohromující. Exod 34:11Zachovávej, co ti dnes přikazuji. Hle, chystám se před tebou vyhnat Emorejce, Kanaánce, Chetejce, Perizejce, Hivejce i Jebusejce.

Exod 34:12Měj se však na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země, do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Exod 34:13Proto zbořte jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztříštěte a jejich posvátné kůly skácejte.

Exod 34:14Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh. [100]

Exod 34:15Měj se na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli té země! Když půjdou smilnit za svými bohy a přinášet svým bohům oběti, pozvou tě, abys jedl z jejich obětí. Exod 34:16Když pak z jejich dcer vybereš manželky svým synům, půjdou jejich dcery smilnit za svými bohy a svedou tvé syny, aby šli smilnit za jejich bohy.

Exod 34:17Neodlévej si sochy bohů.

Exod 34:18Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. [101] Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v měsíci avivu jsi vyšel z Egypta.

Exod 34:19Vše, co otvírá lůno, je mé, včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda, ať už to bude býk či beran. Exod 34:20Osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz. Každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš.

Nikdo ať se přede mnou neukáže s prázdnou.

Exod 34:21Šest dní pracuj, ale sedmého dne odpočívej; odpočívej i v době orání či žně.

Exod 34:22Konej Slavnost týdnů na začátku pšeničné žně a Slavnost dožínek na konci roku. [102]Exod 34:23Třikrát za rok ať se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. Exod 34:24Až před tebou vypudím národy a rozšířím tvé hranice, nikdo nezatouží po tvé zemi, když budeš přicházet, aby ses třikrát za rok ukázal před Hospodinem, svým Bohem.

Exod 34:25Neobětuj krev mé oběti s ničím kvašeným.

Z beránka pesachové oběti ať do rána nic nezbude.

Exod 34:26Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha.

Nevař kůzle v mléce jeho matky.“

Exod 34:27Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: „Tato slova zapiš. Podle těchto slov vstupuji do smlouvy s tebou a s Izraelem.“

Exod 34:28Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vody. Slova smlouvy, totiž Desatero, zapsal na desky.

Zářící tvář

Exod 34:29Cestou z hory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví. Mojžíš ale nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září tvář. Exod 34:30Když pak Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřili, hle, tvář mu zářila tak, že se k němu báli přiblížit. Exod 34:31Mojžíš je však zavolal, a tak se k němu Áron i všichni předáci obce vrátili a Mojžíš s nimi mluvil. Exod 34:32Potom přistoupili všichni synové Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj.

Exod 34:33Když k nim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej rouškou. Exod 34:34Kdykoli ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, Mojžíš tu roušku odkládal, dokud odtud nevyšel. Pak vycházel a říkal synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Exod 34:35Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvář. Potom si Mojžíš znovu zakrýval tvář rouškou, dokud nešel mluvit s Hospodinem.

Kapitola 35

Den odpočinku

Exod 35:1Když Mojžíš shromáždil celou izraelskou obec, řekl jim: „Tyto věci vám Hospodin přikázal. Exod 35:2Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou sobotu, den odpočinku pro Hospodina. Každý, kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře. Exod 35:3V sobotní den nerozděláte oheň v žádném ze svých příbytků.“

Sbírka na svatyni

Exod 35:4Mojžíš celé izraelské obci řekl: „Hospodin přikázal toto: Exod 35:5Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo má ochotné srdce, ať přinese Hospodinu příspěvek – zlato, stříbro, bronz, Exod 35:6modrou, purpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí srst, Exod 35:7červeně barvené beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevo, Exod 35:8olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo, Exod 35:9onyxové kameny a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku.

Exod 35:10Přijďte, všichni nadaní řemeslníci, a vyrobte vše, co Hospodin přikázal:

Exod 35:11Příbytek, jeho stan a pokrývku, jeho spony, rámy, svlaky, sloupy a patky, Exod 35:12Truhlu, její tyče a slitovnici, zastírající oponu, Exod 35:13stůl, jeho tyče a všechno náčiní, chleby předložení, Exod 35:14svícen, jeho náčiní a kahany, olej ke svícení, Exod 35:15kadidlový oltář a jeho tyče, olej pomazání a vonné kadidlo, vchodový závěs ke vchodu do Příbytku, Exod 35:16oltář pro zápalné oběti, jeho bronzový rošt, tyče a všechno jeho náčiní, umyvadlo a jeho podstavec, Exod 35:17zástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs pro bránu nádvoří, Exod 35:18kolíky Příbytku, kolíky nádvoří a jejich lana, Exod 35:19bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby.“

Exod 35:20Nato se celá izraelská obec od Mojžíše rozešla. Exod 35:21Potom přicházeli – každý, kdo cítil nutkání, každý, kdo měl ochotného ducha – a přinášeli Hospodinu příspěvek na přípravu Stanu setkávání, na veškerou službu v něm i na svatá roucha. Exod 35:22Přicházeli muži i ženy, každý s ochotným srdcem, a přinášeli spínadla, náušnice, prsteny, náramky a všelijaké zlaté předměty. Každý, kdo chtěl Hospodinu poskytnout jako dar zlato, Exod 35:23i každý, kdo u sebe měl modrou, purpurovou nebo šarlatovou látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže či odolné usně, přinášel je. Exod 35:24Každý, kdo chtěl přispět stříbrem nebo bronzem, přinášel tento příspěvek Hospodinu. Přinášel také každý, kdo měl u sebe akáciové dřevo k jakémukoli dílu služby.

Exod 35:25Všechny ženy zručné v tkaní přinášely, co utkaly: modrou, purpurovou a šarlatovou látku a kment. Exod 35:26Všechny ženy, které cítily nutkání, také zručně spřádaly kozí srst. Exod 35:27Předáci obce přinášeli onyxové kameny a další drahokamy k posázení efodu a náprsníku, Exod 35:28také balzám a olej na svícení i na přípravu oleje pomazání a vonného kadidla. Exod 35:29A tak všichni Izraelité, muži i ženy, kteří měli ochotné srdce, přinášeli Hospodinu dobrovolné dary na veškeré dílo, které Hospodin skrze Mojžíše přikázal udělat.

Povolaní řemeslníci

Exod 35:30Mojžíš pak synům Izraele řekl: „Pohleďte, Hospodin povolal osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Exod 35:31Naplnil ho Božím Duchem – zručností, důvtipem a znalostí každého řemesla, Exod 35:32aby vymýšlel vzory a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, Exod 35:33aby opracovával a osazoval drahokamy, opracovával dřevo a ovládal každé řemeslo. Exod 35:34Dal mu také schopnost vyučovat, jemu i Oholiabovi, synu Achisamachovu z pokolení Dan. Exod 35:35Obdařil je nadáním pro každé řemeslo, od rytectví přes vytkávání a vyšívání modrých, purpurových a šarlatových látek i kmentu až po tkaní. Ovládají každé řemeslo a umí vymýšlet plány.

Kapitola 36

Exod 36:1Ať tedy Becaleel a Oholiab spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností a důvtipem k vykonání veškeré potřebné práce na svatyni, udělají vše tak, jak přikázal Hospodin.“

Exod 36:2A tak Mojžíš povolal Becaleela a Oholiaba spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností. Ti všichni cítili nutkání přistoupit k té práci a dát se do ní. Exod 36:3Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli na práci při stavbě svatyně.

Lidé mu ale každé ráno přinášeli stále další dobrovolné dary. Exod 36:4Všichni řemeslníci zapojení do prací na stavbě svatyně tedy jeden po druhém odcházeli od svého díla Exod 36:5a říkali Mojžíšovi: „Lid přináší mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat.“

Exod 36:6Mojžíš tedy nechal v táboře vyhlásit: „Muži, ženy, přestaňte už přispívat na stavbu svatyně!“ Tak bylo lidu zabráněno přinášet více. Exod 36:7Materiálu na veškeré potřebné dílo již bylo dost – dokonce víc než dost!

Příbytek

Exod 36:8Nejnadanější z řemeslníků, kteří se účastnili stavby, pak pro Příbytek připravili deset pruhů ze soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky s umně vetkanými cheruby. Exod 36:9Jeden pruh byl dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. [103] Všechny pruhy měly stejné rozměry. Exod 36:10Pět pruhů spojili k sobě; rovněž tak druhých pět pruhů. Exod 36:11Podél pruhu, jenž byl na konci spojeného kusu, udělali poutka z modré látky. Totéž udělali podél krajního pruhu ve druhém spojeném kusu. Exod 36:12Na první koncový pruh připevnili padesát poutek a stejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; poutka byla přesně proti sobě. Exod 36:13Vyrobili také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojili k sobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek.

Exod 36:14Pro stan nad Příbytkem pak připravili houně z kozí srsti; připravili jedenáct takových houní. Exod 36:15Jedna houně byla třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. [104] Všech jedenáct houní mělo stejné rozměry. Exod 36:16Spojili zvlášť pět houní a šest houní. Exod 36:17Potom připevnili padesát poutek podél koncové houně spojeného kusu a stejně tolik podél krajní houně druhého spojeného kusu. Exod 36:18Vyrobili také padesát bronzových spon ke spojení stanu, aby tvořil jeden celek. Exod 36:19Navrch stanu zhotovili pokrývku z červeně barvených beraních kůží a vrchní pokrývku z odolných usní.

Exod 36:20Dále pro Příbytek vyrobili svislé rámy z akáciového dřeva. Exod 36:21Každý rám byl deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký [105]Exod 36:22a každý měl dva spojovací čepy. Tak vyrobili všechny rámy Příbytku. Exod 36:23Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Exod 36:24Pod těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy jednoho rámu a stejně tak pod každý další rám. Exod 36:25Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů Exod 36:26a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Exod 36:27Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů. Exod 36:28Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Exod 36:29Zespodu k sobě přiléhaly a shora byly pevně spojeny jedním prstencem. Tak to udělali s oběma rámy v obou rozích. Exod 36:30Bylo tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod každým rámem.

Exod 36:31Dále vyrobili svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, Exod 36:32pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně Příbytku. Exod 36:33Vyrobili i prostřední svlak, který procházel středem rámů od jednoho konce k druhému. Exod 36:34Ty rámy obložili zlatem a připevnili k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky obložili zlatem.

Exod 36:35Udělali také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; udělali ji s umně vetkanými cheruby. Exod 36:36K ní udělali čtyři sloupy z akáciového dřeva, obložili je zlatem, udělali k nim zlaté háčky a ulili k nim čtyři stříbrné patky.

Exod 36:37Pro vchod do stanu pak udělali vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu Exod 36:38a k němu pět sloupů s háčky. Jejich hlavice a příčky obložili zlatem, jejich pět patek však bylo z bronzu.

Kapitola 37

Truhla

Exod 37:1Potom Becaleel vyrobil truhlu z akáciového dřeva: byla dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte vysoká. [106]Exod 37:2Obložil ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu udělal zlatý věnec. Exod 37:3Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Exod 37:4Z akáciového dřeva zhotovil rovněž tyče a obložil je zlatem. Exod 37:5Tyče pak provlékl skrz kruhy po bocích truhly, aby se truhla dala nosit.

Exod 37:6Vyrobil také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: byla dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká. Exod 37:7Vytvořil také dva cheruby. Zhotovil je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: Exod 37:8jednoho cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci. Udělal cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích. Exod 37:9Cherubové měli rozpjatá křídla, jimiž zastiňovali slitovnici. Byli obráceni čelem k sobě a tvářemi se skláněli nad slitovnici.

Stůl

Exod 37:10Vyrobil také stůl z akáciového dřeva: byl dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký. [107]Exod 37:11Obložil jej čistým zlatem a po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Exod 37:12Udělal po jeho obvodu také na dlaň [108] širokou obrubu a kolem ní další zlatý věnec. Exod 37:13Ulil k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevnil ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Exod 37:14Kruhy byly upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Exod 37:15Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl dal nosit, a obložil je zlatem. Exod 37:16Vyrobil rovněž nádoby patřící na stůl, mísy, pohárky, číše a konvice na úlitby, a to z čistého zlata.

Svícen

Exod 37:17Vyrobil také svícen z čistého zlata. Svícen měl tepanou patu i dřík a vystupovaly z něj pohárky, pupeny a květy. Exod 37:18Z jeho boků vycházelo šest prutů: tři pruty svícnu z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé. Exod 37:19Na jednom prutu byly tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu také tři a tak to bylo na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. Exod 37:20Na dříku pak byly čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Exod 37:21Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, byl jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím další – takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu. Exod 37:22Tyto pupeny i pruty vystupovaly ze svícnu a všechno to bylo vytepáno z jednoho kusu čistého zlata.

Exod 37:23Ke svícnu zhotovil z čistého zlata také sedm kahanů, kleště a pánvice na oharky. Exod 37:24Svícen spolu se vším tímto náčiním vyrobil z talentu [109] čistého zlata.

Kadidlový oltář

Exod 37:25Zhotovil také kadidlový oltář z akáciového dřeva. Byl čtvercový, loket na délku a loket na šířku; [110] na výšku měl dva lokte a vystupovaly z něj rohy. Exod 37:26Obložil jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Exod 37:27Pod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Sloužily jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Exod 37:28Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je zlatem.

Exod 37:29Voňavkářským způsobem pak připravil olej svatého pomazání a čisté kadidlo z vonných látek.

Kapitola 38

Oltář pro zápalné oběti

Exod 38:1Z akáciového dřeva zhotovil také čtvercový oltář pro zápalné oběti. Měl pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na výšku. [111]Exod 38:2V jeho čtyřech koutech vytvaroval rohy vystupující z oltáře a obložil jej bronzem. Exod 38:3Vyrobil veškeré náčiní k oltáři, hrnce, lopaty, obětní misky, vidlice a pánvice na uhlí; veškeré jeho náčiní vyrobil z bronzu. Exod 38:4K oltáři zhotovil také mřížový rošt z bronzu a připevnil jej zespodu pod obrubu oltáře, do poloviny jeho výšky. Exod 38:5Na čtyřech koncích bronzového roštu ulil čtyři kruhy jako úchyty pro tyče. Exod 38:6Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je bronzem. Exod 38:7Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal nosit. Udělal jej dutý, z desek.

Umyvadlo

Exod 38:8Bronzové umyvadlo a jeho bronzový podstavec vyrobil ze zrcadel žen shromážděných ke konání služby u vchodu do Stanu setkávání.

Nádvoří

Exod 38:9Postavil také nádvoří. Na pravé, jižní straně nádvoří byly zástěny ze soukaného kmentu v délce 100 loket. [112]Exod 38:10Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bylo z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné. Exod 38:11Rovněž na severní straně byly zástěny v délce 100 loket; jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bylo z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné.

Exod 38:12Na západní straně byly zástěny v délce 50 loket, [113] s deseti sloupy a deseti patkami, sloupové háčky a příčky byly stříbrné. Exod 38:13Rovněž přední, východní strana měřila 50 loket. Exod 38:14Tvořilo ji 15 loket [114] zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany Exod 38:15a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Uprostřed pak byla brána nádvoří. Exod 38:16Všechny zástěny kolem nádvoří byly ze soukaného kmentu. Exod 38:17Patky sloupů byly z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrné, obložení jejich hlavic bylo stříbrné. Všechny sloupy nádvoří byly propojeny stříbrnými příčkami.

Exod 38:18Vyšívaný závěs pro bránu nádvoří byl z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Byl dlouhý 20 loket [115] a v celé šířce vysoký 5 loket, [116] tak jako zástěny nádvoří. Exod 38:19K němu patřily čtyři sloupy se čtyřmi bronzovými patkami a stříbrnými háčky; obložení jejich hlavic i jejich příčky byly stříbrné. Exod 38:20Všechny kolíky okolo Příbytku a nádvoří byly z bronzu.

Soupis materiálu

Exod 38:21Toto je soupis Příbytku, totiž Příbytku svědectví, sečtený podle Mojžíšova rozkazu. Je to práce levitů pod vedením Itamara, syna kněze Árona. Exod 38:22Becaleel, syn Uriho, syna Hurova z pokolení Juda, udělal všechno, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. Exod 38:23S ním byl Oholiab, syn Achisamachův z pokolení Dan, zručný v rytectví, vytkávání a vyšívání na modré, purpurové a šarlatové látce i kmentu.

Exod 38:24Zlata použitého na veškeré dílo svatyně (šlo o zlato poskytnuté jako dar) bylo celkem 29 talentů a 730 šekelů, měřeno šekelem svatyně. [117]

Exod 38:25Stříbra od členů obce zahrnutých do sčítání bylo 100 talentů a 1775 šekelů, podle šekelu svatyně. [118]Exod 38:26Jeden beka z hlavy (to jest půl šekelu svatyně) [119] – tolik bylo vybráno od každého, kdo byl zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše, tedy od 603 550 mužů. Exod 38:27Oněch 100 talentů stříbra připadlo na odlévání patek pro svatyni a pro oponu: 100 patek ze 100 talentů; talent na patku. Exod 38:28Zbývajících 1775 šekelů připadlo na výrobu sloupových háčků, obložení jejich hlavic a na spojovací příčky.

Exod 38:29Bronzu poskytnutého jako dar bylo 70 talentů a 2400 šekelů. [120]Exod 38:30Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu do Stanu setkávání, bronzový oltář s jeho bronzovým roštem, veškeré náčiní k oltáři, Exod 38:31patky sloupů kolem nádvoří, patky pro bránu nádvoří a všechny kolíky kolem Příbytku a kolem nádvoří.

Kapitola 39

Kněžská roucha

Exod 39:1Z modré, purpurové a šarlatové látky zhotovili bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni. Připravili také svatá roucha pro Árona, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.

Exod 39:2Efod byl zhotoven ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Exod 39:3Vytepali zlaté plíšky a z nich nastříhali nitě, aby je umně vetkali do modré, purpurové a šarlatové látky a do kmentu. Exod 39:4K oběma okrajům efodu připojili ramenní díly, aby byl spojen. Exod 39:5Tkaný pás, který jej obepínal, byl stejně jako efod ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Exod 39:6Do zlatých obrouček zasadili onyxové kameny, a jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak na nich vyryli jména synů Izraele. Exod 39:7Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.

Exod 39:8Podobným způsobem jako efod byl zhotoven umně tkaný náprsník: ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Exod 39:9Náprsník byl čtvercový; udělali jej dvojitý, po přehnutí byl na píď dlouhý a na píď široký. [121]Exod 39:10Posázeli jej čtyřmi řadami drahých kamenů:

v první řadě rubín, topas a smaragd,

Exod 39:11v druhé řadě tyrkys, safír a jaspis,

Exod 39:12ve třetí řadě opál, achát a ametyst,

Exod 39:13ve čtvrté řadě chrysolit, onyx a beryl.

V tomto pořadí byly kameny zasazeny do zlatých obrouček. Exod 39:14Kamenů bylo dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý měl na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti izraelských kmenů.

Exod 39:15K náprsníku vyrobili točené řetízky na způsob šňůrek, z čistého zlata. Exod 39:16Vyrobili také dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužky. Ty dva kroužky připevnili na oba horní okraje náprsníku. Exod 39:17Ty dvě zlaté šňůry pak připevnili k oběma kroužkům na okrajích náprsníku. Exod 39:18Druhé konce obou šňůr připevnili k oněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu. Exod 39:19Vyrobili také dva zlaté kroužky, které připevnili ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Exod 39:20Dále vyrobili dva zlaté kroužky, které připevnili zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným pásem efodu. Exod 39:21Náprsník pak modrou šňůrou přivázali za jeho kroužky ke kroužkům efodu. Takto spočíval na tkaném pásu efodu a neodstával od efodu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.

Exod 39:22K efodu byl zhotoven také plášť celý utkaný z modré látky. Exod 39:23Uprostřed něj byl otvor, jako bývá v pancíři, s tkanou obrubou, aby se netrhal. Exod 39:24Podél spodního lemu pláště udělali granátová jablka z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Exod 39:25Prostřídali je zvonky z čistého zlata, jež připevnili mezi granátová jablka po celém spodním lemu pláště: Exod 39:26zvonek a granátové jablko, zvonek a granátové jablko, po celém spodním lemu pláště, v němž se koná služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.

Exod 39:27Pro Árona a jeho syny utkali kmentové suknice, Exod 39:28kmentový turban, ozdobné kmentové pokrývky hlavy, plátěné spodky ze soukaného kmentu Exod 39:29a vyšívanou šerpu ze soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.

Exod 39:30Vyrobili také štítek z čistého zlata, totiž korunu svatosti, a jako na pečeť na něj vyryli: Svatý Hospodinu. Exod 39:31Připevnili k němu modrou šňůru, aby mohl být přivázán na vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.

Dokončení díla

Exod 39:32Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. [122]

Exod 39:33Tehdy přinesli Příbytek k Mojžíšovi:

Stan a všechno jeho náčiní, jeho spony, rámy, svlaky, sloupy a patky, Exod 39:34přikrývku z červeně barvených beraních kůží, přikrývku z odolných usní, zastírající oponu, Exod 39:35Truhlu svědectví, její tyče a slitovnici, Exod 39:36stůl a všechno jeho náčiní, chleby předložení, Exod 39:37svícen z čistého zlata, jeho uspořádané kahany a všechno náčiní, olej ke svícení, Exod 39:38zlatý oltář, olej pomazání, vonné kadidlo, závěs pro vchod do Stanu, Exod 39:39bronzový oltář, jeho bronzový rošt, tyče a všechno náčiní, umyvadlo a jeho podstavec, Exod 39:40zástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs do brány nádvoří, jeho lana a kolíky, všechno náčiní ke službě v Příbytku, ve Stanu setkávání, Exod 39:41bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby.

Exod 39:42Synové Izraele udělali všechnu práci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Exod 39:43Mojžíš viděl všechno to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal.

Kapitola 40

Vztyčení příbytku

Exod 40:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Exod 40:2„Prvního dne prvního měsíce vztyčíš Příbytek, Stan setkávání.

Exod 40:3Postavíš tam Truhlu svědectví a zastřeš ji oponou. Exod 40:4Přineseš stůl a uspořádáš vše na něm, přineseš i svícen a zapálíš jeho kahany. Exod 40:5Před Truhlu svědectví postavíš zlatý oltář k pálení kadidla a ve vchodu do Příbytku pověsíš závěs. Exod 40:6Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavíš oltář pro zápalné oběti. Exod 40:7Mezi Stanem setkávání a oltářem postavíš umyvadlo a naliješ do něj vodu. Exod 40:8Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěs.

Exod 40:9Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechno, co je v něm. Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš, a bude svatý. Exod 40:10Pomažeš také oltář pro zápalné oběti a veškeré jeho náčiní. Tak oltář posvětíš, a bude svatosvatý. Exod 40:11Pomažeš i umyvadlo a jeho podstavec, a tak je posvětíš.

Exod 40:12Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Exod 40:13Oblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi konal kněžskou službu. Exod 40:14Přivedeš také jeho syny, oblékneš jim suknice Exod 40:15a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou službu. Toto pomazání je i všechna jejich pokolení uvede do věčného kněžství.“

Exod 40:16A Mojžíš udělal všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal.

Exod 40:17Prvního dne prvního měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen. Exod 40:18Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho patky, postavil jeho rámy, provlékl jeho svlaky a vztyčil jeho sloupy. Exod 40:19Nad Příbytkem roztáhl stan a seshora na něj položil jeho přikrývku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Exod 40:20Potom vzal Svědectví a vložil je do truhly. K truhle připevnil sochory a seshora ji přikryl slitovnicí. Exod 40:21Když vnesl truhlu do Příbytku, pověsil v něm zastírající oponu. Tak zastřel Truhlu svědectví, jak mu Hospodin přikázal.

Exod 40:22Před oponou, na severní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil stůl Exod 40:23a před Hospodinem na něm uspořádal chleby, jak mu Hospodin přikázal.

Exod 40:24Naproti stolu, na jižní straně Příbytku, postavil do Stanu setkávání svícen Exod 40:25a zapálil před Hospodinem kahany, jak mu Hospodin přikázal.

Exod 40:26Před oponu ve Stanu setkávání postavil také zlatý oltář Exod 40:27a zapálil na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin přikázal.

Exod 40:28Ve vchodu do Příbytku pověsil závěs. Exod 40:29Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavil oltář pro zápalné oběti a obětoval na něm zápalné i moučné oběti, jak mu Hospodin přikázal.

Exod 40:30Mezi Stanem setkávání a oltářem postavil umyvadlo a nalil do něj vodu k omývání, Exod 40:31aby si v něm Mojžíš i Áron a jeho synové omývali ruce a nohy. Exod 40:32Kdykoli vcházeli do Stanu setkávání nebo přistupovali k oltáři, omývali se, jak mu Hospodin přikázal.

Exod 40:33Okolo Příbytku a oltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil.

Exod 40:34Tehdy Stan setkávání přikryl oblak a Příbytek naplnila Hospodinova sláva. Exod 40:35A Mojžíš nemohl vejít do Stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak a Příbytek naplňovala Hospodinova sláva.

Exod 40:36Kdykoli se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy vydávali na cesty. Exod 40:37Pokud se však oblak nevznesl, nevycházeli až do dne, kdy se vznesl. Exod 40:38Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň, před očima celého domu Izraele, na všech jejich cestách.

Leviticus

Zákon oběti

Kapitola 1

Zápalné oběti

Lev 1:1Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu setkávání: Lev 1:2„Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, ať je to dar z dobytka – ze skotu nebo z bravu.

Lev 1:3Přináší-li darem zápalnou oběť [123] ze skotu, ať přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. Lev 1:4Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné. Lev 1:5Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran oltář, který je u vchodu do Stanu setkávání. Lev 1:6Potom ať zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly. Lev 1:7Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a narovnají na něj dříví. Lev 1:8Na ně pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Lev 1:9Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu.

Lev 1:10Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu – z ovcí nebo koz – ať přivede samce bez vady Lev 1:11a zabije ho před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněží, synové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech stran. Lev 1:12Potom ať rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kněz je narovná na dříví, které je na ohni na oltáři. Lev 1:13Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu.

Lev 1:14Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, ať přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat. Lev 1:15Kněz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a nechá je dýmat na oltáři; jeho krev bude vymáčknuta na stěnu oltáře. Lev 1:16Odejme mu také vole i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře východním směrem na místo pro popel. Lev 1:17Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které je na ohni. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu.“

Kapitola 2

Moučné oběti

Lev 2:1„Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť, [124] ať ji daruje z jemné mouky. Tu polije olejem, položí na ni kadidlo Lev 2:2a přinese ji k Áronovým synům, kněžím. Kněz pak z toho vezme hrst jemné mouky s olejem a všechno kadidlo. Tento památeční díl nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Lev 2:3Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu.

Lev 2:4Přinášíš-li darem moučnou oběť pečenou v peci, udělej z jemné mouky nekvašené bochánky zadělané olejem nebo nekvašené placky pomazané olejem. Lev 2:5Je-li tvým darem moučná oběť smažená na pánvi, ať je z jemné mouky zadělané olejem, nekvašená. Lev 2:6Rozdrob ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběť. Lev 2:7Je-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, ať je připravena z jemné mouky s olejem. Lev 2:8Když takto připravenou moučnou oběť přineseš Hospodinu, bude předána knězi. Ten ji donese k oltáři, Lev 2:9odejme z ní památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Lev 2:10Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu.

Lev 2:11Žádná moučná oběť, kterou přinesete Hospodinu, nesmí být kvašená. Nikdy nedáte dýmat jako ohnivou oběť Hospodinu žádný kvas ani med. Lev 2:12Můžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin, ale nesmíte je obětovat na oltáři jako příjemnou vůni. Lev 2:13Každý dar moučné oběti ochuť solí; nedopusť, aby při tvé moučné oběti chyběla sůl smlouvy tvého Boha. S každým svým darem přines sůl.

Lev 2:14Přinášíš-li Hospodinu darem moučnou oběť z prvotin, přines k této oběti drcené zrní z čerstvých klasů pražených na ohni. Lev 2:15Přidej k ní olej a polož na ni kadidlo; je to moučná oběť. Lev 2:16Kněz pak část drceného zrní a oleje a všechno kadidlo nechá dýmat jako památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu.“

Kapitola 3

Pokojné oběti

Lev 3:1„Přináší-li někdo darem pokojnou oběť [125] ze skotu, ať přivede před Hospodina samce či samici bez vady. Lev 3:2Vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji u vchodu do Stanu setkávání; kněží, synové Áronovi, pak pokropí oltář krví ze všech stran. Lev 3:3Potom ať z této pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk přikrývající vnitřnosti i všechen tuk kolem vnitřností, Lev 3:4obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinami. Lev 3:5Áronovi synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí ležící na dříví, jež bude na ohni, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu.

Lev 3:6Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu, ať přivede samce nebo samici bez vady. Lev 3:7Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina, Lev 3:8vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před Stanem setkávání; Áronovi synové pak její krví pokropí oltář ze všech stran. Lev 3:9Potom z pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: její tuk, totiž celý tučný ocas, který odejme těsně u kostrče, tuk přikrývající vnitřnosti a všechen tuk kolem vnitřností, Lev 3:10obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinami. Lev 3:11Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu.

Lev 3:12Přináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina, Lev 3:13vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkávání; Áronovi synové pak jeho krví pokropí oltář ze všech stran. Lev 3:14Potom z něj přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk přikrývající vnitřnosti a všechen tuk kolem vnitřností, Lev 3:15obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinami. Lev 3:16Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti, jako příjemnou vůni. Všechen tuk patří Hospodinu.

Lev 3:17Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích: Nesmíte jíst žádný tuk a žádnou krev.“

Kapitola 4

Oběti za hřích

Lev 4:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 4:2„Mluv k synům Izraele: Když se někdo neúmyslně prohřeší proti některému z Hospodinových přikázání a dopustí se něčeho, co se nesmí, učiňte toto:

Lev 4:3Prohřeší-li se pomazaný kněz, poskvrní vinou všechen lid. Ať tedy za hřích, jehož se dopustil, obětuje Hospodinu mladého býčka bez vady jako oběť za hřích. [126]Lev 4:4Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na hlavu a zabije ho před Hospodinem. Lev 4:5Pomazaný kněz pak vezme trochu krve z toho býčka a přinese ji do Stanu setkávání. Lev 4:6Namočí prst v krvi a sedmkrát jí stříkne před Hospodinem, před oponou svatyně. Lev 4:7Trochou krve potře rohy oltáře k pálení vonného kadidla, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev z býčka pak vylije k patě oltáře pro zápalné oběti, který stojí u vchodu do Stanu setkávání. Lev 4:8Potom z býčka obětovaného za hřích odejme všechen tuk: tuk přikrývající vnitřnosti i všechen tuk kolem vnitřností, Lev 4:9obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinami Lev 4:10(tak jako se odjímá tuk z dobytčete při pokojné oběti). [127] Kněz to pak nechá dýmat na oltáři pro zápalné oběti. Lev 4:11Celý zbytek býčka – jeho kůži, veškeré maso i s hlavou, nohama, vnitřnostmi a výkaly – Lev 4:12vynese ven za tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví. Ať je spálen na místě, kam se sype popel.

Lev 4:13Prohřeší-li se neúmyslně celá izraelská obec (neboť si to shromáždění neuvědomí) a překročí některé Hospodinovo přikázání, když se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Lev 4:14Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustili, přivede shromáždění mladého býčka před Stan setkávání jako oběť za hřích. Lev 4:15Stařešinové obce vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavu a býček bude zabit před Hospodinem. Lev 4:16Pomazaný kněz přinese trochu jeho krve do Stanu setkávání, Lev 4:17namočí prst v krvi a sedmkrát jí stříkne před Hospodinem, před oponou. Lev 4:18Trochou krve také potře rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev vylije k patě oltáře pro zápalné oběti, který stojí u vchodu do Stanu setkávání. Lev 4:19Potom z něj odejme všechen tuk a nechá jej dýmat na oltáři. Lev 4:20Naloží s tím býčkem přesně tak, jak se nakládá s býčkem oběti za hřích. [128] Tak za ně kněz vykoná obřad smíření a bude jim odpuštěno. Lev 4:21Vynese býčka ven za tábor a spálí jej, jako spálil toho prvního býčka. To je oběť za hřích shromáždění.

Lev 4:22Prohřeší-li se vůdce lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání Hospodina, svého Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Lev 4:23Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese darem kozla, samce bez vady. Lev 4:24Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se zabíjí zápalná oběť; je to oběť za hřích. Lev 4:25Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; zbytek krve vylije k patě oltáře. Lev 4:26Všechen tuk nechá dýmat na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno.

Lev 4:27Prohřeší-li se neúmyslně někdo z prostého lidu, když se proviní překročením jednoho z Hospodinových přikázání něčím, co se nesmí, učiňte toto: Lev 4:28Jakmile si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese jako oběť za svůj hřích kozu, samici bez vady. Lev 4:29Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji na místě pro zápalné oběti. Lev 4:30Kněz pak prstem nabere trochu krve a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev pak vylije k patě oltáře. Lev 4:31Všechen tuk odejme, jako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno.

Lev 4:32Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést jehně, ať přivede samičku bez vady. Lev 4:33Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji jako oběť za hřích na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Lev 4:34Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev vylije k patě oltáře. Lev 4:35Všechen tuk odejme (tak jako se z jehněte odnímá tuk při pokojné oběti) [129] a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno.

Kapitola 5

Lev 5:1Člověk se prohřeší v těchto případech: Když něco viděl nebo se to dozvěděl, a ačkoli slyšel přísežnou výzvu ke svědectví, neoznámil to. Takový ponese vinu. Lev 5:2Také když se někdo dotkne něčeho nečistého, jako je zdechlina nečisté zvěře, nečistého dobytka nebo nečisté drobné havěti, neúmyslně se znečistil, a tak se provinil. Lev 5:3Také když se dotkne lidské nečistoty – jakékoli nečistoty poskvrňující člověka – a teprve pak si to uvědomí, provinil se. Lev 5:4Také když nerozvážně pronese přísahu, zlou či dobrou – ať už nerozvážně přísahal o čemkoli, aniž si toho byl vědom – a teprve pak si to uvědomí, provinil se. Lev 5:5Když se tedy jednou z těchto věcí proviní, ať vyzná, v čem se prohřešil. Lev 5:6Jako odškodnění za hřích, jehož se dopustil, ať Hospodinu přinese samici z bravu, ovci nebo kozu, jako oběť za hřích. Kněz pak za něj kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření.

Lev 5:7Nemůže-li si dovolit jehně, přinese Hospodinu jako odškodnění za svůj prohřešek dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k oběti za hřích a druhé k zápalné oběti. Lev 5:8Přinese je ke knězi a ten bude obětovat nejprve to, které je určeno k oběti za hřích. Nehtem mu zespodu poodštípne hlavu, ale neodtrhne ji. Lev 5:9Trochou krve oběti za hřích stříkne na stěnu oltáře a zbytek krve bude vymáčknut k patě oltáře; je to oběť za hřích. Lev 5:10Z druhého pak připraví zápalnou oběť podle pravidel. [130] Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno.

Lev 5:11Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil, jako svou oběť za hřích desetinu efy [131] jemné mouky. Nepolije ji olejem a nepoloží na ni kadidlo, neboť je to oběť za hřích. Lev 5:12Přinese ji ke knězi a ten z ní vezme hrst jako památeční díl a nechá ji dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; to bude oběť za hřích. Lev 5:13Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se v kterémkoli z těchto případů dopustil, a bude mu odpuštěno. Zbytek mouky pak připadne knězi tak jako při moučné oběti.“ [132]

Oběti odškodnění

Lev 5:14Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 5:15„Zklame-li někdo a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak ať přivede Hospodinu jako oběť odškodnění [133] berana bez vady o patřičné ceně v šekelech stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). [134] To je oběť odškodnění. Lev 5:16To, co ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě pětinu ceny a dá to knězi. Kněz pak za něj obětováním berana odškodnění vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno.

Lev 5:17Prohřeší-li se někdo tím, že nevědomě překročí některé Hospodinovo přikázání a udělá něco, co se nesmí, provinil se a ponese vinu. Lev 5:18Přivede tedy ke knězi berana bez vady o patřičné ceně jako oběť odškodnění. Kněz za něj vykoná obřad smíření kvůli neúmyslnému hříchu, jehož se dopustil, aniž to věděl, a bude mu odpuštěno. Lev 5:19Je to oběť odškodnění, neboť se vskutku provinil proti Hospodinu.“

Lev 5:20Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 5:21„Člověk se prohřeší a zklame Hospodina v těchto případech: Když svého bližního podvede ohledně věci svěřené do úschovy či do zástavy nebo když bude svého bližního okrádat či vydírat Lev 5:22anebo když najde ztracenou věc a křivopřísežně ji zapře. Čehokoli takového se člověk dopustí, zhřeší. Lev 5:23Protože se tedy prohřešil a provinil, musí vše vrátit – ať už to ukradl nebo si to vynutil vydíráním nebo mu to bylo svěřeno do úschovy nebo to byla ztracená věc, kterou našel, Lev 5:24anebo cokoli, o čem křivě přísahal. Nahradí to v plné výši a přidá k tomu ještě pětinu ceny. V den své oběti odškodnění to odevzdá právoplatnému majiteli. Lev 5:25Jako odškodnění přivede Hospodinu berana bez vady o patřičné ceně; přivede jej ke knězi jako oběť odškodnění. Lev 5:26Kněz za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno, čehokoli se dopustil a čím se provinil.“

Kapitola 6

Zákon o zápalné oběti

Lev 6:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 6:2„Dej Áronovi a jeho synům následující pokyny. Toto je zákon o zápalné oběti: Zápalná oběť ať zůstane celou noc až do rána v ohništi na oltáři, kde bude planout oheň. Lev 6:3Kněz ať si oblékne plátěné roucho a pod něj plátěné spodky. [135] Vybere popel ze zápalné oběti strávené ohněm na oltáři a vysype jej poblíž oltáře. Lev 6:4Potom se převlékne a vynese popel na čisté místo ven za tábor.

Lev 6:5Ať na oltáři plane oheň, ať nikdy nezhasne! Na něm kněz každé ráno zapálí dříví, na něm narovná zápalnou oběť a na něm nechá dýmat tuk pokojných obětí. Lev 6:6Ať na oltáři stále plane oheň, ať nikdy nezhasne!“

Zákon o moučné oběti

Lev 6:7„Toto je zákon o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před Hospodina k přední straně oltáře. Lev 6:8Kněz z té oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i všechno kadidlo, které je na moučné oběti, a nechá tento památeční díl dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Lev 6:9Áron a jeho synové budou jíst, co z ní zůstane. Budou to jíst nekvašené, a sice na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Lev 6:10Nebudou to péci s kvasem, neboť jsem jim to dal jako podíl ze svých ohnivých obětí. Je to svatosvaté, tak jako oběť za hřích a oběť odškodnění. Lev 6:11Každý Áronův mužský potomek smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Cokoli se jich dotkne, bude svaté.“

Lev 6:12Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: Lev 6:13„Áron i jeho synové budou v den svého pomazání přinášet Hospodinu tento obětní dar: desetinu efy [136] jemné mouky jako stálou moučnou oběť, polovinu ráno a polovinu večer. Lev 6:14Bude se smažit na plotně. Nasáklou olejem a rozdrobenou na kousky ji pak přineseš, abys ji obětoval jako příjemnou vůni Hospodinu. Lev 6:15Áronův syn, který přijme kněžské pomazání po něm, udělá totéž. Věčným ustanovením náleží Hospodinu; nechť se celá obrátí v dým. Lev 6:16Každá moučná oběť přinášená knězem ať celá shoří; nebude se jíst.“

Zákon o oběti za hřích

Lev 6:17Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 6:18„Promluv k Áronovi a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na místě, kde se zabíjí zápalná oběť, se bude před Hospodinem zabíjet i oběť za hřích. Bude svatosvatá. Lev 6:19Kněz, který ji obětuje, ji bude jíst; ať je snědena na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Lev 6:20Cokoli se dotkne jejího masa, bude svaté. Kdyby trochu její krve stříklo na roucho, vyper potřísněnou látku na svatém místě. Lev 6:21Hliněná nádoba, v níž se vařilo její maso, ať je rozbita. Pokud se vařilo v mosazné nádobě, ať je vydrhnuta a vypláchnuta vodou. Lev 6:22Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst; bude svatosvatá. Lev 6:23Nesmí se však jíst žádná oběť za hřích, jejíž krev se vnáší do Stanu setkávání k vykonání obřadu smíření ve svatyni. Ta musí být spálena.“

Kapitola 7

Zákon o oběti odškodnění

Lev 7:1„Toto je zákon o oběti odškodnění: Bude svatosvatá. Lev 7:2Oběť odškodnění bude zabita na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Její krví ať se pokropí oltář ze všech stran. Lev 7:3Potom bude obětován všechen její tuk: tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, Lev 7:4obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který bude odňat spolu s ledvinami. Lev 7:5Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; je to oběť odškodnění. Lev 7:6Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst. Bude se jíst na svatém místě a bude svatosvatá.

Lev 7:7Pro oběť za hřích a oběť odškodnění platí tentýž zákon: Připadne knězi, který s ní vykonal obřad smíření. Lev 7:8Knězi, který přinese něčí zápalnou oběť, připadne kůže ze zápalné oběti, kterou vykonal. Lev 7:9Rovněž každá moučná oběť upečená v peci, připravená na pánvi nebo na plotně připadne knězi, který ji vykonal. Lev 7:10Každá moučná oběť zadělaná olejem nebo suchá pak připadne všem Áronovým synům rovným dílem.“

Zákon o pokojné oběti

Lev 7:11„Toto je zákon o pokojné oběti přinášené Hospodinu:

Lev 7:12Přináší-li ji někdo z vděčnosti, ať spolu s ní přinese jako oběť díkůvzdání nekvašené bochánky zadělané olejem, nekvašené placky pomazané olejem a smažené bochánky z jemné mouky zadělané olejem. Lev 7:13Se svou pokojnou obětí díkůvzdání ať přinese darem kromě bochánků také kvašený chléb. Lev 7:14Z každého z těchto darů pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek pro Hospodina. Ten připadne knězi, který kropil oltář krví pokojné oběti. Lev 7:15Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jíst v den jejího obětování; ať z něj nic nezůstane do rána.

Lev 7:16Přináší-li se tato oběť na základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v den jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však smí jíst i nazítří. Lev 7:17Co zbude až do třetího dne, bude spáleno. Lev 7:18Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde ten, kdo ji obětoval, zalíbení. Nebude mu počítána, bude ohavností a člověk, který by z ní jedl, ponese vinu.

Lev 7:19Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno. Ostatní maso smí jíst každý, kdo je čistý. Lev 7:20Kdyby však někdo jedl maso Hospodinovy pokojné oběti ve stavu vlastní nečistoty, bude vyobcován ze svého lidu. Lev 7:21Rovněž kdyby se někdo dotkl čehokoli nečistého – ať už lidské nečistoty, nečistého zvířete nebo jakékoli nečisté ohavnosti – a potom jedl něco z masa Hospodinovy pokojné oběti, bude vyobcován ze svého lidu.“

Zákaz tuku a krve

Lev 7:22Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 7:23„Mluv k synům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk – ať už z hovězího dobytka nebo z ovce či kozy. Lev 7:24Tuk zdechlého nebo rozsápaného zvířete se smí užívat k různým účelům, ale jíst jej rozhodně nesmíte. Lev 7:25Každý, kdo by jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu.

Lev 7:26V žádném ze svých příbytků nesmíte jíst žádnou krev – ať už z ptactva nebo z dobytka. Lev 7:27Kdokoli by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu.“

Kněžský podíl

Lev 7:28Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 7:29„Mluv k synům Izraele: Ten, kdo obětuje pokojnou oběť Hospodinu, ať ze své pokojné oběti přinese Hospodinu dar. Lev 7:30Vlastníma rukama ať přinese ohnivé oběti Hospodinu: přinese tuk s hrudím, aby je zvedáním nabídl Hospodinu. Lev 7:31Kněz nechá tuk dýmat na oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a jeho synům. Lev 7:32Pravou kýtu ze svých pokojných obětí odevzdáte jako obětní příspěvek knězi. Lev 7:33Podíl pravé kýty připadne tomu z Áronových synů, který bude obětovat krev a tuk z pokojné oběti. Lev 7:34Hrudí pozvedání i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z jejich pokojných obětí a dal jsem je knězi Áronovi a jeho synům. Ti je budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele.“

Lev 7:35Toto je podíl z Hospodinových ohnivých obětí, patřící Áronovi a jeho synům ode dne, kdy budou uvedeni do kněžské služby Hospodinu. Lev 7:36Hospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to věčné ustanovení pro všechna jejich pokolení.

Lev 7:37Toto je zákon o zápalné oběti, moučné oběti, oběti za hřích, oběti odškodnění, oběti pověření a pokojné oběti. Lev 7:38Hospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy přikázal synům Izraele, aby obětovali své dary Hospodinu na Sinajské poušti.

Kapitola 8

Obřad pověření kněží

Lev 8:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: [137]Lev 8:2„Vezmi Árona s jeho syny a jejich roucha, olej pomazání, býčka k oběti za hřích, dva berany a koš nekvašeného pečiva Lev 8:3a shromáždi celou obec ke vchodu do Stanu setkávání.“ Lev 8:4Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal.

Lev 8:5Když se obec shromáždila u vchodu do Stanu setkávání, Mojžíš jim řekl: „Toto nám přikázal vykonat Hospodin.“ Lev 8:6Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodou. Lev 8:7Navlékl mu suknici, přepásal ho šerpou, oblékl mu plášť, na něj umístil efod, přepásal ho tkaným pásem efodu, a tak mu jej připevnil. Lev 8:8Na něj umístil náprsník a do náprsníku vložil urim a tumim. [138]Lev 8:9Na hlavu mu nasadil turban a na turban zepředu připevnil zlatý štítek, totiž korunu svatosti, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin.

Lev 8:10Potom vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal Příbytek i všechno, co bylo v něm, aby to posvětil. Lev 8:11Sedmkrát jím stříkl na oltář a pomazal oltář s veškerým jeho náčiním i umyvadlo s podstavcem, aby je posvětil. Lev 8:12Část oleje pomazání také vylil na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby ho posvětil. Lev 8:13Potom Mojžíš nechal přistoupit Áronovy syny, oblékl jim suknice, přepásal je šerpou a uvázal jim pokrývky hlavy, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin.

Lev 8:14Přivedl býčka k oběti za hřích, a když Áron se svými syny vložil ruce na hlavu býčka obětovaného za hřích, Lev 8:15Mojžíš jej zabil. Pak vzal jeho krev a prstem potřel rohy oltáře ze všech stran, aby oltář očistil od hříchu. Zbytek krve vylil k patě oltáře. Tak jej posvětil ke konání obřadů smíření. Lev 8:16Mojžíš vzal také všechen tuk, který byl kolem vnitřností, jaterní lalok, obě ledviny i jejich tuk a nechal to dýmat na oltáři. Lev 8:17Samotného býčka, jeho kůži, maso a výkaly pak spálil na ohni venku za táborem, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin.

Lev 8:18Pak přivedl berana k zápalné oběti, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, Lev 8:19Mojžíš jej zabil. Potom pokropil oltář ze všech stran krví. Lev 8:20Berana rozsekal na díly a nechal ty díly i s hlavou a tukem dýmat na oltáři. Lev 8:21Jeho vnitřnosti a nohy Mojžíš omyl vodou a celého berana nechal dýmat na oltáři. Byla to příjemně vonící zápalná oběť, byla to ohnivá oběť Hospodinu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin.

Lev 8:22Pak přivedl druhého berana, berana pověření, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, Lev 8:23zabil jej. Mojžíš pak vzal trochu jeho krve a potřel jí lalůček Áronova pravého ucha, palec jeho pravé ruky a palec jeho pravé nohy. Lev 8:24Potom nechal přistoupit Áronovy syny a krví jim potřel lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Zbytkem krve pak ze všech stran pokropil oltář. Lev 8:25Potom vzal tuk (tučný ocas a všechen tuk kolem vnitřností, jaterní lalok i obě ledviny s jejich tukem) a pravou kýtu. Lev 8:26Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vzal jeden nekvašený bochánek, jeden chlebový bochánek zadělaný olejem a jednu placku a položil je na onen tuk a pravou kýtu. Lev 8:27To vše vložil do Áronových dlaní a do dlaní jeho synů, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Lev 8:28Potom to Mojžíš vzal z jejich dlaní a nechal vše dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Byla to příjemně vonící oběť pověření, byla to ohnivá oběť Hospodinu. Lev 8:29Mojžíš vzal také hrudí a zvedáním je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podíl z berana pověření, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin.

Lev 8:30Potom vzal Mojžíš trochu oleje pomazání a trochu krve, která byla na oltáři, a postříkal tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha. Tak posvětil Árona i jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha.

Lev 8:31Tehdy Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: „Uvařte maso u vchodu do Stanu setkávání a tam ho snězte s chlebem, který je v koši pověření, jak jsem přikázal: ‚Áron a jeho synové je budou jíst.‘ Lev 8:32Co z masa a chleba zbude, spálíte. Lev 8:33Po sedm dní neodejdete od vchodu do Stanu setkávání, dokud se nevyplní doba vašeho pověřování. Vaše pověřování potrvá sedm dní. Lev 8:34Hospodin přikázal, aby za vás byl konán obřad smíření tak, jak byl vykonán dnešního dne. Lev 8:35Zůstanete u vchodu do Stanu setkávání dnem i nocí po sedm dní a budete držet Hospodinovu stráž, abyste nezemřeli, neboť tak mi to bylo přikázáno.“ Lev 8:36Áron pak se svými syny vykonal vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal.

Kapitola 9

Zahájení kněžské služby

Lev 9:1Osmého dne pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny i stařešiny Izraele Lev 9:2a řekl Áronovi: „Vezmi si mladé tele k oběti za hřích a berana k zápalné oběti, oba bez vady, a obětuj je před Hospodinem. Lev 9:3Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozla k oběti za hřích, tele a beránka k zápalné oběti (oba roční, bez vady), Lev 9:4také býka a berana k pokojné oběti, aby byli obětováni před Hospodinem spolu s moučnou obětí zadělanou olejem. Dnes se vám totiž ukáže Hospodin.“

Lev 9:5Vzali tedy to, co Mojžíš přikázal, před Stan setkávání a celá obec přistoupila a postavila se před Hospodina. Lev 9:6Tehdy Mojžíš řekl: „Toto nám přikázal Hospodin. Když to vykonáte, ukáže se vám Hospodinova sláva.“

Lev 9:7Potom Mojžíš řekl Áronovi: „Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a vykonej tak za sebe i za lid obřad smíření. Obětuj také dar lidu a vykonej za ně obřad smíření, jak přikázal Hospodin.“

Lev 9:8Áron tedy přistoupil k oltáři a zabil své tele jako oběť za hřích. Lev 9:9Když mu pak jeho synové podali krev, namočil si v ní prst a potřel rohy oltáře. Zbytek krve vylil k patě oltáře. Lev 9:10Tuk, ledviny a jaterní lalok z oběti za hřích nechal dýmat na oltáři, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Lev 9:11Maso a kůži však spálil na ohni venku za táborem.

Lev 9:12Poté zabil zápalnou oběť. Jeho synové mu podali krev a on jí pokropil oltář ze všech stran. Lev 9:13Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a on to dal dýmat na oltář. Lev 9:14Když omyl vnitřnosti a nohy, dal je dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí.

Lev 9:15Potom obětoval dar lidu. Vzal kozla oběti za hřích lidu, zabil jej a obětoval jej za hřích tak jako předešlou oběť.

Lev 9:16Nechal přinést také zápalnou oběť a obětoval ji podle pravidel. Lev 9:17Pak nechal přinést moučnou oběť, vzal z ní hrst a dal ji dýmat na oltáři vedle ranní zápalné oběti.

Lev 9:18Potom zabil býka a berana pokojné oběti za lid. Jeho synové mu podali krev, jíž pokropil oltář ze všech stran, Lev 9:19a tučné kusy z býka i z berana – tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, ledviny a jaterní lalok. Lev 9:20Tyto tučné kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři. Lev 9:21Hrudí a pravou kýtu pak Áron zvedáním nabídl Hospodinu, jak Mojžíš přikázal.

Lev 9:22Potom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i pokojnou oběť a sestoupil z oltáře.

Lev 9:23Mojžíš s Áronem pak vešli do Stanu setkávání, a když vyšli ven, žehnali lidu. Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova sláva. [139]Lev 9:24Od Hospodina totiž vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběť i tučné kusy na oltáři. A když to všechen lid spatřil, vykřikli a padli na tvář.

Kapitola 10

Nepatřičný oheň

Lev 10:1Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a obětovali před Hospodinem nepatřičný oheň, jaký jim nepřikázal. [140]Lev 10:2Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před Hospodinem. Lev 10:3Mojžíš řekl Áronovi: „To měl Hospodin na mysli, když řekl:

Na těch, kdo ke mně přistupují,
projevím svou svatost;
před tváří všeho lidu
projevím svou slávu.“

A Áron mlčel.

Lev 10:4Mojžíš tedy zavolal Mišaele a Elsafana, syny Uziele, Áronova strýce, a řekl jim: „Přistupte a vyneste své bratrance od svatyně ven za tábor!“ Lev 10:5Přistoupili tedy a odnesli je v jejich suknicích ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl.

Lev 10:6Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi: „Nerozpouštějte si vlasy na znamení smutku a netrhejte svá roucha, abyste nezemřeli a aby se Bůh nerozhněval na celou obec! Vaši bratři, celý dům Izraele, budou oplakávat ty, jež Hospodin sežehl. Lev 10:7Vy však neodcházejte od vchodu do Stanu setkávání, abyste nezemřeli, neboť je na vás olej Hospodinova pomazání.“ Zachovali se tedy podle Mojžíšova slova.

Lev 10:8Hospodin promluvil k Áronovi: Lev 10:9„Když budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvašený nápoj, abyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: Lev 10:10Rozlišujte mezi svatým a nesvatým a mezi čistým a nečistým Lev 10:11a učte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin vydal skrze Mojžíše.“

Lev 10:12Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl: „Vezměte moučnou oběť, která zbyla z Hospodinových ohnivých obětí, a jezte ji nekvašenou poblíž oltáře, neboť je svatosvatá. Lev 10:13Sníte ji na svatém místě, neboť je to stanovený příděl z Hospodinových ohnivých obětí pro tebe i pro tvé syny. Tak mi to bylo přikázáno. Lev 10:14Také hrudí pozvedání i kýtu odevzdání budete jíst na čistém místě – ty a s tebou tvoji synové i tvé dcery – neboť jsou tobě i tvým potomkům dány jako stanovený příděl z pokojných obětí synů Izraele. Lev 10:15Kýtu odevzdání a hrudí pozvedání přinesou spolu s ohnivými oběťmi tuku, aby to zvedáním nabídli Hospodinu. Věčným ustanovením to připadne tobě a tvým synům, jak Hospodin přikázal.“

Lev 10:16Mojžíš pak zjišťoval, co se stalo s kozlem oběti za hřích, a ukázalo se, že byl spálen. Rozhněval se tedy na Eleazara a Itamara, Áronovy zbývající syny, a řekl: Lev 10:17„Proč jste oběť za hřích nesnědli na svatém místě? Vždyť je svatosvatá a byla vám dána, abyste sňali vinu obce, abyste za ně před Hospodinem vykonali obřad smíření! Lev 10:18Pohleďte, krev oběti nebyla vnesena dovnitř svatyně. Proto jste ji měli sníst na svatém místě, jak jsem přikázal!“ [141]

Lev 10:19Áron však Mojžíšovi odpověděl: „Pohleď, dnes obětovali před Hospodinem svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a mě postihly takové věci! Kdybych dnes jedl oběť za hřích, copak by s tím Hospodin souhlasil?“

Lev 10:20A když to Mojžíš uslyšel, souhlasil.

Zákon čistoty

Kapitola 11

Čisté a nečisté pokrmy

Lev 11:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: Lev 11:2„Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Lev 11:3Smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka.

Lev 11:4Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto – je tedy pro vás nečistý. Lev 11:5Daman sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto – je tedy pro vás nečistý. Lev 11:6Zajíc sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto – je tedy pro vás nečistý. Lev 11:7Prase sice má rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje – je tedy pro vás nečisté. Lev 11:8Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Budou pro vás nečistí.

Lev 11:9Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechny sladkovodní i mořské tvory, kteří mají ploutve a šupiny. Lev 11:10Všichni mořští i sladkovodní tvorové bez ploutví a šupin (ať už drobná vodní havěť nebo velcí vodní tvorové) však pro vás budou ohavností Lev 11:11a ohavností pro vás zůstanou. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se budete štítit. Lev 11:12Cokoli ve vodách nemá ploutve a šupiny, bude pro vás ohavností.

Lev 11:13Toto jsou ptáci, jichž se budete štítit. Nesmějí se jíst, jsou ohavní: [142] orel, orlosup, mořský orel, Lev 11:14luňák, různé druhy jestřábů, Lev 11:15všechny druhy havranů, Lev 11:16dále pštros, sova, racek, různé druhy sokolů, Lev 11:17sýček, kormorán, výr, Lev 11:18ibis, pelikán, sup, Lev 11:19čáp, různé druhy volavek a také dudek a netopýr.

Lev 11:20Všechen křídlatý hmyz lezoucí po čtyřech pro vás bude ohavností. Lev 11:21Smíte z něj ale jíst to, co má další členěné nožky ke skákání po zemi, Lev 11:22jako jsou různé druhy kobylek, sarančat, cvrčků a koníků. Lev 11:23Všechen ostatní křídlatý čtvernohý hmyz pro vás bude ohavností.

Lev 11:24Těmito živočichy byste se poskvrnili. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera. Lev 11:25Kdokoli by nesl něco z jejich zdechliny, vypere svůj oděv a bude nečistý až do večera.

Lev 11:26Každý kopytník, který nemá rozdělené kopyto a který nepřežvykuje, pro vás bude nečistý. Kdokoli se ho dotkne, bude nečistý. Lev 11:27Každý čtyřnohý živočich, který chodí po tlapách, pro vás bude nečistý. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera. Lev 11:28Kdokoli by nesl jejich zdechlinu, vypere svůj oděv a bude nečistý až do večera. Jsou pro vás nečistí.

Lev 11:29Z drobné havěti hemžící se po zemi pro vás bude nečisté toto: lasice, krysa, různé druhy ještěrů, Lev 11:30gekon, varan, ještěrka, mlok a chameleon. Lev 11:31To je pro vás ze vší havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich mršiny, bude nečistý až do večera. Lev 11:32Cokoli, nač jejich mršina upadne, bude nečisté. Ať je to předmět ze dřeva nebo oděv, kůže, pytlovina či jakékoli nářadí, položí se to do vody a bude nečisté až do večera; potom to bude čisté. Lev 11:33Kdyby taková mršina spadla do nějaké hliněné nádoby, všechno v ní bude nečisté a nádobu musíte rozbít. Lev 11:34Každý pokrm, který přišel do styku s vodou z té nádoby, bude nečistý. Také každý nápoj v jakékoli takové nádobě bude nečistý. Lev 11:35Cokoli, nač upadne taková zdechlina, bude nečisté. Pec i krb budou zbořeny – jsou nečisté a nečisté pro vás zůstanou. Lev 11:36Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou čisté. Cokoli se však dotkne takových zdechlin, bude nečisté. Lev 11:37Když taková zdechlina upadne na jakékoli osivo, zůstane osivo čisté. Lev 11:38Bylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás nečisté.

Lev 11:39Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho zdechliny, nečistý až do večera. Lev 11:40Kdo by z té zdechliny něco snědl, vypere svůj oděv a bude nečistý až do večera. Také ten, kdo by tu zdechlinu nesl, vypere svůj oděv a bude nečistý až do večera.

Lev 11:41Veškerá havěť hemžící se po zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji. Lev 11:42Nesmíte jíst žádnou havěť hemžící se po zemi, ať už se plazí po břiše nebo leze po čtyřech či více nohách. Je to ohavnost. Lev 11:43Neposkvrňujte se jakoukoli hemžící se havětí. Neposkvrňujte se jimi, abyste se nestali nečistými. Lev 11:44Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý, a neposkvrňujte se žádnou havětí plazící se po zemi. Lev 11:45Vždyť já jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“

Lev 11:46Toto je zákon ohledně zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i všeho, co se hemží po zemi. Lev 11:47Podle něj se rozlišuje mezi čistým a nečistým a mezi povolenými a zakázanými pokrmy.

Kapitola 12

Čistota po porodu

Lev 12:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 12:2„Mluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce, bude po sedm dní nečistá, stejně jako v době svého pravidelného krvácení. Lev 12:3Osmého dne bude chlapec obřezán, [143]Lev 12:4ale matčino očišťování od krve potrvá ještě třicet tři dny. Dokud se nevyplní doba jejího očišťování, nedotkne se ničeho svatého a nepřijde ke svatyni. Lev 12:5Porodí-li dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém krvácení a její očišťování od krve potrvá ještě šedesát šest dní.

Lev 12:6Když uplyne doba jejího očišťování po narození syna nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do Stanu setkávání ročního beránka k zápalné oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích. Lev 12:7Kněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad smíření, a tak bude očištěna od svého krvácení.

Toto je zákon o ženě, která porodila chlapce nebo dívku. Lev 12:8Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k zápalné oběti a druhé k oběti za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření, a tak bude očištěna.“

Kapitola 13

Čistota pokožky

Lev 13:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: Lev 13:2„Když někdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo světlou skvrnu jevící se jako rána malomocenství, [144] ať je přiveden ke knězi Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Lev 13:3Kněz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud ochlupení na ráně zbělelo a rána je napohled hlubší než okolní kůže, je to rána malomocenství. Po prohlídce jej kněz prohlásí za nečistého. Lev 13:4Je-li to však jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než okolní kůže a jejíž ochlupení nezbělelo, kněz postiženého odloučí na sedm dní. Lev 13:5Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila a nešíří se po kůži, odloučí ho na dalších sedm dní. Lev 13:6Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří se po kůži, prohlásí jej za čistého – je to jen vyrážka. Vypere svůj oděv a bude čistý. Lev 13:7Rozšíří-li se vyrážka poté, co se ukázal knězi a byl prohlášen za čistého, musí se knězi ukázat znovu. Lev 13:8Kněz ho prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej prohlásí za nečistého – je to malomocenství.

Lev 13:9Když se na člověku objeví rána malomocenství, ať je přiveden ke knězi. Lev 13:10Kněz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo ochlupení, a na otoku je jizva živého masa, Lev 13:11je to pokročilé malomocenství kůže – kněz jej prohlásí za nečistého. Neodloučí ho, neboť je zjevně nečistý.

Lev 13:12Jestliže však malomocenství na kůži propukne tak, že pokryje celou kůži postiženého od hlavy až k patě, kamkoli padne knězův zrak, Lev 13:13kněz ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho tělo, prohlásí postiženého za čistého – jestliže všechno zbělelo, je čistý. Lev 13:14Kdykoli by se však na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. Lev 13:15Jakmile kněz spatří živé maso, prohlásí jej za nečistého. Živé maso je nečisté – je to malomocenství. Lev 13:16Jakmile živé maso zmizí a místo zbělá, přijde postižený ke knězi. Lev 13:17Kněz ho prohlédne: Pokud postižené místo zbělelo, prohlásí jej za čistého – je čistý.

Lev 13:18Když bude na kůži vřed, který se zhojil, Lev 13:19a na místě toho vředu vznikne bílý otok nebo bělavě narudlá skvrna, musí být ukázán knězi. Lev 13:20Kněz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže a ochlupení na něm zbělelo, kněz jej prohlásí za nečistého – je to rána malomocenství, vypukla na vředu. Lev 13:21Jestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na něm není bílé, že není hlubší než okolní kůže a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Lev 13:22Pokud se po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého – je to rána malomocenství. Lev 13:23Pokud skvrna zůstane na místě a nerozšíří se, je to jizva po vředu – kněz jej prohlásí za čistého.

Lev 13:24Když bude na kůži spálenina od ohně a na jizvě po ní vznikne bělavě narudlá nebo bílá skvrna, Lev 13:25kněz ji prohlédne: Pokud ochlupení na skvrně zbělelo a je napohled hlubší než okolní kůže, je to malomocenství, vypuklo na spálenině. Kněz jej prohlásí za nečistého – je to rána malomocenství. Lev 13:26Jestliže však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její ochlupení není bílé, není hlubší než okolní kůže a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Lev 13:27Sedmého dne jej kněz prohlédne: Pokud se skvrna po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého – je to rána malomocenství. Lev 13:28Pokud ale skvrna zůstane na místě, nerozšíří se po kůži a bude matná, je to otok po spálenině – kněz jej prohlásí za čistého, neboť je to jizva po spálenině.

Lev 13:29Když bude nějaký muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, Lev 13:30kněz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže a bude-li její ochlupení nažloutlé a tenké, prohlásí jej kněz za nečistého – je to prašivina, druh malomocenství na hlavě nebo na bradě. Lev 13:31Když ale kněz ránu prašiviny prohlédne a ta nebude napohled hlubší než okolní kůže a nebude na ní žádné černé ochlupení, odloučí kněz postiženého prašivinou na sedm dní. Lev 13:32Sedmého dne kněz ránu prohlédne znovu: Pokud se prašivina nešíří, její ochlupení není zažloutlé a není napohled hlubší než okolní kůže, Lev 13:33pak ať se postižený oholí; ať však neholí místo zasažené prašivinou. Kněz potom člověka s prašivinou odloučí na dalších sedm dní. Lev 13:34Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovu: Pokud se prašivina po kůži nešíří a není napohled hlubší než okolní kůže, prohlásí jej kněz za čistého. Vypere svůj oděv a bude čistý. Lev 13:35Rozšíří-li se prašivina poté, co byl prohlášen za čistého, Lev 13:36musí ho prohlédnout kněz: Šíří-li se prašivina po kůži, ať kněz již nehledá zažloutlé ochlupení – postižený je nečistý. Lev 13:37Shledá-li však, že se prašivina zastavila a že na ní vyrostlo černé ochlupení, prašivina se zhojila – je čistý a kněz jej prohlásí za čistého.

Lev 13:38Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, Lev 13:39kněz je prohlédne: Jsou-li skvrny na kůži matně bělavé, je to lišej, který vypukl na kůži – je čistý.

Lev 13:40Když někomu vypadají vlasy na temeni, takže má pleš, je čistý. Lev 13:41Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže má holé čelo, je čistý. Lev 13:42Když ale na holém čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá rána, je to malomocenství bující na holém čele nebo na pleši. Lev 13:43Kněz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši rána s bělavě narudlým otokem, podobná kožnímu malomocenství, Lev 13:44je ten člověk malomocný. Je nečistý – kněz jej musí prohlásit za nečistého, neboť je postižen na hlavě.

Lev 13:45Člověk postižený malomocenstvím bude mít roztržený oděv, rozpuštěné vlasy a s rouškou na ústech bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!‘ Lev 13:46Po celou dobu svého postižení zůstane nečistý. Jako nečistý musí bydlet o samotě, ve zvláštním příbytku venku za táborem.“

Čistota oděvu

Lev 13:47„Když rána malomocenství [145] napadne vlněný nebo lněný oděv, Lev 13:48vlněnou nebo lněnou tkaninu, kůži nebo cokoliv koženého Lev 13:49a ta rána bude nazelenalá nebo narudlá, je to rána malomocenství na oděvu, na kůži, na tkanině či na koženém předmětu – musí být ukázána knězi. Lev 13:50Když kněz ránu prohlédne, nechá napadenou věc odloučit na sedm dní. Lev 13:51Sedmého dne pak ránu prohlédne znovu. Jestliže se po oděvu, tkanině nebo koženém předmětu šíří, je to rána zhoubného malomocenství – je to nečisté. Lev 13:52Ať je tedy oděv, vlněná či lněná tkanina i jakýkoli kožený předmět napadený tou ranou spálen, neboť jde o zhoubné malomocenství – musí to být spáleno.

Lev 13:53Pokud kněz ránu prohlédne a uvidí, že se po oděvu, tkanině nebo jakémkoli koženém předmětu nešíří, Lev 13:54přikáže, aby napadenou věc vyprali, a odloučí ji na dalších sedm dní. Lev 13:55Po vyprání kněz ránu prohlédne: Shledá-li, že rána nezměnila barvu (i když se nerozšířila), je to nečisté – spálíš to, ať už je hniloba na líci či na rubu. Lev 13:56Pokud však kněz ránu prohlédne a uvidí, že je po vyprání matná, pak ji od oděvu, kůže či tkaniny odtrhne. Lev 13:57Ukáže-li se rána na oděvu, tkanině či koženém předmětu znovu, je to bující malomocenství – napadenou věc spálíš. Lev 13:58Oděv, tkanina či kožený předmět, z něhož rána po vyprání zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý.“

Lev 13:59Toto je zákon o ráně malomocenství na vlněném či lněném oděvu, na tkanině i jakémkoli koženém předmětu. Podle něj to bude prohlášeno za čisté, nebo nečisté.

Kapitola 14

Očišťování malomocného

Lev 14:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 14:2„Pro malomocného bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi. Lev 14:3Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se rána malomocenství na postiženém zhojila, Lev 14:4nechá pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop. Lev 14:5Kněz nechá jednoho ptáka zabít nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Lev 14:6Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou látku a yzop a namočí to i s tím živým ptákem v krvi ptáka zabitého nad pramenitou vodou. Lev 14:7Sedmkrát tou krví stříkne na člověka očišťovaného od malomocenství a prohlásí jej za čistého. Živého ptáka pak vypustí do kraje.

Lev 14:8Ten, kdo se očišťuje, si vypere oděv, oholí si veškeré ochlupení, omyje se vodou a bude čistý. Potom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj stan. Lev 14:9Sedmého dne si znovu oholí veškeré ochlupení: vlasy, vousy, obočí i všechno ostatní ochlupení. Vypere si oděv, omyje si tělo vodou a bude čistý.

Lev 14:10Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vady, tři desetiny efy [146] jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť a jednu mírku [147] oleje. Lev 14:11Očišťující kněz postaví očišťovaného člověka s tím vším před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání.

Lev 14:12Potom kněz vezme jednoho beránka a bude ho obětovat s mírkou oleje jako oběť odškodnění; zvedáním to nabídne Hospodinu. Lev 14:13Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za hřích a zápalná oběť, na svatém místě. Jak oběť za hřích, tak oběť odškodnění náleží knězi – je svatosvatá. Lev 14:14Kněz pak nabere trochu krve z oběti odškodnění a potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Lev 14:15Vezme také trochu oleje z té mírky, odlije si do levé dlaně, Lev 14:16namočí si v tom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Lev 14:17Ze zbytku oleje, který má v dlani, kněz potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde má krev oběti odškodnění. Lev 14:18Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření.

Lev 14:19Potom kněz vykoná oběť za hřích, a tak očistí toho, kdo chce být očištěn, od jeho nečistoty. Nakonec kněz zabije zápalnou oběť Lev 14:20a obětuje ji spolu s moučnou obětí na oltáři. Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistý.

Lev 14:21Je-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti, poskytne pro obřad smíření jednoho beránka jako oběť odškodnění, desetinu efy [148] jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť, jednu mírku oleje Lev 14:22a podle svých možností také dvě hrdličky nebo dvě holoubata: jedno k oběti za hřích a druhé k zápalné oběti.

Lev 14:23Osmého dne svého očišťování je přinese knězi před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Lev 14:24Kněz vezme beránka oběti odškodnění a mírku oleje a zvedáním to nabídne Hospodinu. Lev 14:25Potom beránka zabije jako oběť odškodnění, nabere trochu jeho krve a potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Lev 14:26Z oleje si kněz trochu odlije do levé dlaně Lev 14:27a pravým prstem jím sedmkrát stříkne před Hospodinem. Lev 14:28Trochou oleje, který má v dlani, pak potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde má krev oběti odškodnění. Lev 14:29Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Lev 14:30Potom podle svých možností připraví jednu hrdličku nebo holoubě. Lev 14:31Podle svých možností přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť spolu s moučnou obětí. Takto kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření za toho, kdo se očišťuje.“

Lev 14:32Toto je zákon o člověku, který je postižen malomocenstvím a jehož očišťování je nad jeho možnosti.

Čistota staveb

Lev 14:33Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: Lev 14:34„Až vejdete do kanaánské země, kterou vám dávám do vlastnictví, a já na některý dům v té zemi dopustím ránu malomocenství, [149]Lev 14:35přijde majitel domu a oznámí knězi: ‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.‘ Lev 14:36Předtím, než kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže, aby byl dům vyprázdněn, aby nic z toho domu nebylo nečisté. Teprve potom kněz přijde prohlédnout dům. Lev 14:37Prohlédne ránu: Je-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo narudlé důlky napohled hlubší než okolní stěna, Lev 14:38vyjde kněz před vchod domu a na sedm dní dům uzavře. Lev 14:39Sedmého dne se kněz vrátí a ránu znovu prohlédne: Šíří-li se rána po stěnách domu, Lev 14:40přikáže, aby napadené kameny byly vyňaty a vyhozeny na nečisté místo venku za městem. Lev 14:41Vnitřek domu pak nechá na všech stranách oškrábat. Hlínu, kterou seškrabali, vysypou na nečisté místo venku za městem. Lev 14:42Vyňaté kameny nahradí jinými; vezme se také jiná hlína a dům se znovu vymaže.

Lev 14:43Vrátí-li se však rána a vypukne na domě i po vyjmutí kamenů, vyškrabání a novém vymazání domu, Lev 14:44přijde kněz a ránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je na domě zhoubné malomocenství; je nečistý. Lev 14:45Dům se musí zbořit. Kamení, dříví i všechna hlína toho domu se odnesou na nečisté místo venku za městem.

Lev 14:46Kdo by do toho domu vešel v době, kdy bude uzavřen, bude nečistý až do večera. Lev 14:47Kdo by v tom domě spal, vypere svůj oděv; také ten, kdo by v tom domě jedl, vypere svůj oděv.

Lev 14:48Pokud kněz přijde, ránu prohlédne a uvidí, že se v domě po jeho vymazání nešíří, prohlásí dům za čistý. Rána se zhojila. Lev 14:49Aby dům očistil od hříchu, vezme dva ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop. Lev 14:50Jednoho ptáka zabije nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Lev 14:51Pak vezme cedrové dřevo, yzop, šarlatovou látku a živého ptáka, namočí to v krvi zabitého ptáka s pramenitou vodou a sedmkrát stříkne na dům. Lev 14:52Poté, co krví zabitého ptáka, pramenitou vodou, živým ptákem, cedrovým dřevem, yzopem a šarlatovou látkou očistí dům od hříchu, Lev 14:53vypustí živého ptáka za městem do kraje. Tak za dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý.“

Lev 14:54Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství – ať jde o prašivinu, Lev 14:55o malomocenství na oděvu či na domě, Lev 14:56otok, vyrážku či světlou skvrnu. Lev 14:57Podle něj se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté.

Toto je zákon o malomocenství.

Kapitola 15

Intimní čistota

Lev 15:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: Lev 15:2„Mluvte k synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údu, bude pro ten výtok nečistý. Lev 15:3Pro nečistotu jeho výtoku platí toto: Ať už výtok z jeho těla uniká nebo se v jeho těle zadržuje, bude pro tento výtok nečistý.

Lev 15:4Každé lůžko, na němž by ležel trpící výtokem, bude nečisté; cokoli, na čem by seděl, bude nečisté. Lev 15:5Kdokoli se dotkne jeho lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Lev 15:6Kdo by si sedl na něco, na čem seděl trpící výtokem, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý až do večera.

Lev 15:7Kdo by se dotkl člověka trpícího výtokem, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý až do večera.

Lev 15:8Kdyby trpící výtokem plivl na čistého, vypere dotyčný svůj oděv, omyje se vodou a bude nečistý až do večera.

Lev 15:9Každé sedlo, na němž by jezdil trpící výtokem, bude nečisté. Lev 15:10Kdokoli by se dotkl něčeho, co měl trpící výtokem pod sebou, bude nečistý až do večera. Kdo by ty věci nesl, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý až do večera.

Lev 15:11Každý, koho by se trpící výtokem dotkl, aniž by si umyl ruce vodou, si vypere oděv, omyje se vodou a bude nečistý až do večera.

Lev 15:12Hliněná nádoba, jíž by se trpící výtokem dotkl, musí být rozbita; každý dřevěný předmět musí být omyt vodou.

Lev 15:13Když bude ten muž od svého výtoku uzdraven, napočítá po svém uzdravení ještě sedm dní. Vypere si oděv, omyje si tělo pramenitou vodou a bude čistý. Lev 15:14Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, půjde před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání a dá je knězi. Lev 15:15Ten bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli jeho výtoku.

Lev 15:16Muž, který by měl výron semene, si omyje celé tělo vodou a bude nečistý až do večera. Lev 15:17Každý oděv i všechno kožené, na čem se výron semene ocitne, budou vyprány vodou a budou nečisté až do večera. Lev 15:18Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou a budou nečistí až do večera.

Lev 15:19Trpí-li žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se jí dotkne, bude nečistý až do večera.

Lev 15:20Všechno, na čem by během svého krvácení ležela, bude nečisté; rovněž všechno, na čem by seděla, bude nečisté. Lev 15:21Kdokoli by se dotkl jejího lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Lev 15:22Kdokoli by se dotkl něčeho, na čem seděla, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Lev 15:23Rovněž dotkne-li se něčeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na čem seděla, bude nečistý až do večera.

Lev 15:24Jestliže s ní ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm dní. Také každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté.

Lev 15:25Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné krvácení nebo když výtok trvá déle než její běžné krvácení, bude po všechny dny svého nečistého výtoku nečistá tak jako v době svého běžného krvácení. Lev 15:26Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko jejího běžného krvácení; cokoli, na čem by seděla, bude nečisté jako při jejím běžném krvácení. Lev 15:27Kdokoli by se toho dotkl, bude nečistý; vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý až do večera.

Lev 15:28Když bude od svého výtoku uzdravena, napočítá ještě sedm dní a potom bude čistá. Lev 15:29Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je knězi ke vchodu do Stanu setkávání. Lev 15:30Kněz bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za ni před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli nečistotě jejího výtoku.

Lev 15:31Tak budete Izraelity oddělovat od jejich nečistot, aby kvůli svým nečistotám nezemřeli, když by poskvrnili můj Příbytek, který je uprostřed nich.“

Lev 15:32Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron semene, který jej znečišťuje, Lev 15:33a o ženě při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí nějakým výtokem, ať je to muž nebo žena, a pro muže, který by spal s nečistou.

Kapitola 16

Den smíření

Lev 16:1Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů, kteří zemřeli, když přistoupili před Hospodina. [150]Lev 16:2Hospodin Mojžíšovi řekl: „Řekni svému bratru Áronovi, ať nepřichází kdykoli do nejsvětější svatyně (totiž za oponu, před slitovnici ležící na Truhle), aby nezemřel, neboť se budu ukazovat v oblaku nad slitovnicí. [151]

Lev 16:3Takto smí Áron vcházet do svatyně: s mladým býčkem k oběti za hřích a s beranem k zápalné oběti. Lev 16:4Oblékne si svatou plátěnou suknici a pod ni plátěné spodky, přepáše se plátěnou šerpou a hlavu si ovine plátěným turbanem. Jsou to svatá roucha; než je oblékne, omyje si tělo vodou. Lev 16:5Od izraelské obce Áron přijme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k zápalné oběti.

Lev 16:6Přivede také svého býka k oběti za hřích, aby jím vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům. Lev 16:7Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Lev 16:8Na ty dva kozly vloží losy: jeden los ‚pro Hospodina‘ a druhý ‚pro Azazela‘. [152]Lev 16:9Kozla, na něhož vyšel los ‚pro Hospodina‘, Áron přivede a obětuje ho jako oběť za hřích. Lev 16:10Kozla, na něhož vyšel los ‚pro Azazela‘, však postaví živého před Hospodina, aby jím vykonal obřad smíření a aby jej zahnal k Azazelovi na poušť.

Lev 16:11Áron tedy přivede svého býka k oběti za hřích, aby vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům, zabije ho jako oběť za hřích. Lev 16:12Nabere plnou kadidelnici žhavého uhlí, jež bylo na oltáři před Hospodinem, do obou hrstí nabere jemně drcené kadidlo z vonných látek a vnese to dovnitř za oponu. Lev 16:13Před Hospodinem položí kadidlo na oheň, a slitovnici ležící na Truhle svědectví zakryje oblak z kadidla, aby nezemřel. Lev 16:14Vezme také trochu krve z toho býka a stříkne prstem na východní stranu slitovnice; rovněž před slitovnici sedmkrát stříkne prstem trochu krve.

Lev 16:15Potom zabije kozla oběti za hřích lidu a jeho krev vnese dovnitř za oponu. Naloží s jeho krví tak, jako naložil s krví býka: stříkne ji na slitovnici a před slitovnici. Lev 16:16Tak očistí nejsvětější svatyni od nečistot synů Izraele, od jejich provinění a všech hříchů. Totéž učiní se Stanem setkávání, který s nimi zůstává uprostřed jejich nečistot. Lev 16:17Když vejde do nejsvětější svatyně, aby ji očistil, ať není ve Stanu setkávání žádný člověk, až dokud nevyjde. Tam vykoná obřad smíření za sebe a za svůj dům i za celé izraelské shromáždění.

Lev 16:18Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krve z onoho býka a kozla, potře rohy oltáře ze všech stran Lev 16:19a trochu krve na něj sedmkrát stříkne prstem. Tak jej očistí a posvětí od nečistot synů Izraele.

Lev 16:20Když tedy dokončí očišťování nejsvětější svatyně, Stanu setkávání a oltáře, přivede toho živého kozla. Lev 16:21Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny synů Izraele, všechna jejich provinění a hříchy; tak je vloží na kozlovu hlavu. Potom ho nechá člověkem k tomu připraveným vyhnat na poušť Lev 16:22a kozel na sobě odnese všechny jejich viny do odlehlé země. Na poušti pak kozla propustí.

Lev 16:23Tehdy Áron vejde do Stanu setkávání, svlékne si plátěná roucha, jež si vzal, když měl vejít do nejsvětější svatyně, a nechá je tam. Lev 16:24Když si na svatém místě omyje tělo vodou, oblékne si svá původní roucha a vyjde, aby vykonal svou zápalnou oběť i zápalnou oběť za lid, a tak aby vykonal obřad smíření za sebe i za lid. Lev 16:25Tuk oběti za hřích pak nechá dýmat na oltáři.

Lev 16:26Ten, kdo zahnal kozla k Azazelovi, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Lev 16:27Býka oběti za hřích a kozla oběti za hřích, jejichž krev byla vnesena do nejsvětější svatyně k vykonání obřadu smíření, nechá vynést ven za tábor. Jejich kůže, maso a výkaly tam budou spáleny na ohni. Lev 16:28Také ten, kdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora.

Lev 16:29Stane se vám to věčným ustanovením: Desátého dne sedmého měsíce se budete pokorně postit. Nebudete dělat žádnou práci – domácí ani přistěhovalec, který žije u vás. Lev 16:30V tento den za vás bude vykonáno smíření a budete očištěni; před Hospodinem budete čistí ode všech svých hříchů. Lev 16:31Bude to pro vás sobota všech sobot, [153] kdy se budete pokorně postit – to je věčné ustanovení. Lev 16:32Smíření vykoná kněz, který bude pomazán a pověřen ke kněžské službě místo svého otce:

oblékne si svatá plátěná roucha,

Lev 16:33očistí nejsvětější svatyni i Stan setkávání,

očistí oltář i kněží,

očistí také všechen shromážděný lid.

Lev 16:34Toto se vám stane věčným ustanovením. Jednou za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech svých hříchů.“

A stalo se, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.

Zákon svatosti

Kapitola 17

Posvátnost krve

Lev 17:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 17:2„Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Toto přikázal Hospodin: Lev 17:3Kdokoli z domu Izraele by zabil kus hovězího dobytka, ovci nebo kozu v táboře nebo venku za táborem, Lev 17:4aniž to zvíře přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu setkávání, aby z něj Hospodinu přinesl oběť, takovému člověku se bude počítat vina za prolitou krev: Prolil krev, proto bude vyobcován ze svého lidu. Lev 17:5To proto, aby synové Izraele přinášeli své oběti, jež dosud zabíjeli na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání, ke knězi. Ať je obětují Hospodinu jako pokojné oběti. Lev 17:6Kněz pokropí krví oběti Hospodinův oltář u vchodu do Stanu setkávání a tuk nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Lev 17:7Nebudou již tedy zabíjet své oběti běsům, za nimiž chodili smilnit. Toto bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení.

Lev 17:8Dále jim řekneš: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by obětoval zápal nebo jinou oběť, Lev 17:9aniž to zvíře přivedl ke vchodu do Stanu setkávání, aby je obětoval Hospodinu, takový člověk bude vyobcován ze svého lidu.

Lev 17:10Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by jedl jakoukoli krev, proti takovému člověku se postavím. Toho, kdo jí krev, vyvrhnu z jeho lidu. Lev 17:11Vždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení vašich životů. Vždyť krev, ta vykupuje život! Lev 17:12Proto jsem synům Izraele řekl: Nikdo z vás nebude jíst krev. Ani přistěhovalec, který žije u vás, nebude jíst krev.

Lev 17:13Kdokoli ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí jíst, musí vycedit jeho krev a přikrýt ji prachem. Lev 17:14Vždyť životem každého tvora je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného tvora, neboť životem každého tvora je jeho krev. Každý, kdo by ji jedl, bude vyobcován.

Lev 17:15Kdokoli, ať už domácí nebo host, by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Teprve pak bude čistý. Lev 17:16Pokud si však oděv nevypere a tělo neomyje, ponese vinu.“

Kapitola 18

Posvátnost intimních vztahů

Lev 18:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 18:2„Mluv k synům Izraele: Já jsem Hospodin, váš Bůh. Lev 18:3Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž jste bydleli, nechovejte se ani podle způsobů kanaánské země, do níž vás uvádím; nenásledujte jejich zvyklosti. Lev 18:4Chovejte se podle mých zákonů, zachovávejte má pravidla a řiďte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Lev 18:5Zachovávejte má pravidla a mé zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. Já jsem Hospodin.

Lev 18:6Nikdo nesmí pohlavně obcovat s žádnou svou pokrevní příbuznou. Já jsem Hospodin.

Lev 18:7Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá matka, nesmíš s ní obcovat!

Lev 18:8Neobcuj ani s jinou manželkou svého otce. Zostudil bys tím svého otce!

Lev 18:9Neobcuj se svou sestrou. Ať je to dcera tvého otce nebo tvé matky, ať je zplozená ve tvé rodině nebo mimo ni, nesmíš s ní obcovat!

Lev 18:10Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s ní obcovat. Zostudil bys sám sebe!

Lev 18:11Neobcuj s dcerou manželky svého otce. Je jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou, nesmíš s ní obcovat!

Lev 18:12Neobcuj se sestrou svého otce. Je pokrevní příbuznou tvého otce!

Lev 18:13Neobcuj se sestrou své matky. Je přece pokrevní příbuznou tvé matky!

Lev 18:14Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá teta!

Lev 18:15Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého syna, nesmíš s ní obcovat!

Lev 18:16Neobcuj s manželkou svého bratra. Zostudil bys svého bratra!

Lev 18:17Neobcuj se ženou a její dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s ní obcoval, ať už je to dcera jejího syna nebo její dcery. Jsou si pokrevně příbuzné, je to zvrhlost!

Lev 18:18Neber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího života obcoval s tou druhou.

Lev 18:19Nesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího krvácení.

Lev 18:20Nesmíš obcovat s manželkou svého bližního, a tak se s ní poskvrňovat.

Lev 18:21Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi [154] – znesvětil bys tak jméno svého Boha. Já jsem Hospodin.

Lev 18:22Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost!

Lev 18:23Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a tak se jím poskvrňovat. Ani žena se nepoddá zvířeti, aby se s ní pářilo. Je to zvrácenost!

Lev 18:24Neposkvrňujte se žádnou z těchto věcí. Tím vším se přece poskvrňují národy, které před vámi vyháním! Lev 18:25Sama země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její hřích a země vyvrhne své obyvatele. Lev 18:26Vy však zachovávejte má pravidla a zákony a nedopouštějte se žádné z těchto ohavností – domácí ani host, který žije u vás. Lev 18:27Všechny tyto ohavnosti páchali lidé, kteří byli v té zemi před vámi, a tak se země poskvrnila. Lev 18:28Pokud tu zem poskvrníte, vyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národ, který tam byl před vámi.

Lev 18:29Kdokoli se dopustí kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze svého lidu. Lev 18:30Proto zachovávejte, co jsem vám svěřil, a nechovejte se podle ohavných zvyklostí, jež se dodržovaly před vámi. Neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“

Kapitola 19

Svatost v životě

Lev 19:1Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: Lev 19:2„Mluv k celé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!

Lev 19:3Každý mějte v úctě svou matku a svého otce a zachovávejte mé soboty. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Lev 19:4Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Lev 19:5Když budete obětovat pokojnou oběť Hospodinu, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. Lev 19:6Ať je snědena v den, kdy ji budete obětovat, a v den následující. Co zbude až do třetího dne, ať je spáleno. Lev 19:7Kdyby se jedla i třetího dne, bude to ohavnost, nedojde zalíbení. Lev 19:8Kdo by ji jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu. Takový člověk bude vyobcován ze svého lidu.

Lev 19:9Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole až do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo. Lev 19:10Ani svou vinici úplně neobírej a nepaběrkuj, co na vinici upadlo. Nech to chudákovi a přistěhovalci. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Lev 19:11Nesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního.

Lev 19:12Nesmíte v mém jménu křivě přísahat – tak bys znesvětil jméno svého Boha! Já jsem Hospodin.

Lev 19:13Nesmíš svého bližního utiskovat ani vykořisťovat. Mzda najatého dělníka se u tebe nesmí zdržet do rána.

Lev 19:14Nesmíš nadávat hluchému ani podrážet nohy slepému – boj se svého Boha! Já jsem Hospodin.

Lev 19:15Nesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber ohled na chudého a nestraň bohatému; musíš svého bližního soudit po právu.

Lev 19:16Neobcházej svůj lid jako pomlouvač. Neohrožuj život svého bližního. Já jsem Hospodin.

Lev 19:17Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního otevřeně napomeň – jinak jsi jeho spoluviníkem!

Lev 19:18Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. Já jsem Hospodin.

Lev 19:19Zachovávejte má pravidla.

Nedávej spolu pářit dvojí druh dobytka.

Neosívej své pole dvojím druhem semene.

Nenos roucho z dvojího druhu tkaniny.

Lev 19:20Kdyby někdo spal s otrokyní určenou pro jiného muže, která však dosud nebyla vyplacena ani propuštěna, bude pokutován. Nezemřou, neboť nebyla svobodná. Lev 19:21Dotyčný přinese Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání svou oběť odškodnění – berana odškodnění. Lev 19:22Tím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho hříchu, aby mu byl hřích, jehož se dopustil, odpuštěn.

Lev 19:23Až přijdete do své země a zasadíte jakýkoli ovocný strom, nechte na něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro vás bude nepřijatelné tak jako neobřízka – nesmí se jíst. Lev 19:24Čtvrtého roku ať je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina, Lev 19:25aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Lev 19:26Nejezte maso s krví.

Nezabývejte se věštěním ani jasnovidectvím.

Lev 19:27Nezastřihujte si vlasy na skráních a nezkracuj si vousy na bradě.

Lev 19:28Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. Já jsem Hospodin.

Lev 19:29Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal smilnit – země by jinak propadla smilstvu a naplnila se zvrhlostí!

Lev 19:30Zachovávejte mé soboty a mou svatyni mějte v úctě. Já jsem Hospodin.

Lev 19:31Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Lev 19:32Před šedinami povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě svého Boha. Já jsem Hospodin.

Lev 19:33Až s tebou bude ve tvé zemi přebývat přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. Lev 19:34K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám sebe – vždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Lev 19:35Nedopouštějte se křivdy při soudu ani při měření, vážení či odměřování. Lev 19:36Mějte poctivé váhy, poctivá závaží, poctivou efu a poctivý hin. [155] Já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta.

Lev 19:37Zachovávejte všechna má pravidla a všechny mé zákony plňte. Já jsem Hospodin.“

Kapitola 20

Lev 20:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 20:2„Řekni synům Izraele: Kdokoli, ať už Izraelita nebo přistěhovalec žijící v Izraeli, by daroval své dítě Molochovi, [156] musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje. Lev 20:3Já sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval své dítě Molochovi, poskvrnil mou svatyni a znesvětil mé svaté jméno! Lev 20:4Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho, Lev 20:5já sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině. Jeho i všechny, kdo jej v tom smilstvu následovali a smilnili s Molochem, vyvrhnu z jejich lidu.

Lev 20:6Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti němu a vyvrhnu jej z jeho lidu.

Lev 20:7Proto se posvěťte a buďte svatí – vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh! Lev 20:8Zachovávejte má pravidla a plňte je. Já jsem Hospodin, váš Posvětitel.

Lev 20:9Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému otci a matce – jeho krev ať padne na něj!

Lev 20:10Kdokoli by cizoložil s manželkou svého bližního, musí zemřít – jak cizoložník, tak cizoložnice.

Lev 20:11Kdokoli by spal s manželkou svého otce, zostudil svého otce. Oba musejí zemřít – jejich krev ať padne na ně!

Lev 20:12Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost – jejich krev ať padne na ně!

Lev 20:13Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít – jejich krev ať padne na ně!

Lev 20:14Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost. Ať ho spolu s nimi upálí – zvrhlost ve svém středu netrpte!

Lev 20:15Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít. Rovněž to zvíře zabijte.

Lev 20:16Kdyby žena přistoupila ke zvířeti, aby se s ní pářilo, pak tu ženu i zvíře zabij. Musejí zemřít – jejich krev ať padne na ně!

Lev 20:17Kdokoli by vzal svou sestru, ať už dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s ní a ona s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima synů svého lidu. Obcoval se svou sestrou – ponese za to vinu.

Lev 20:18Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s ní, takový obnažil její krvácení a ona to dovolila. Oba ať jsou vyvrženi ze svého lidu.

Lev 20:19Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový zostudil svou pokrevní příbuznou – oba ponesou svou vinu.

Lev 20:20Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hřích – zemřou bezdětní.

Lev 20:21Kdokoli by si vzal manželku svého bratra, je to nepřístojnost. Zostudil svého bratra – budou bezdětní.

Lev 20:22Zachovávejte všechna má pravidla a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste v ní bydleli. Lev 20:23Neřiďte se pravidly národa, který před vámi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci, až se mi zhnusili. Lev 20:24Vám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy, já sám vám ji dám, abyste ji obsadili – zem oplývající mlékem a medem. [157] Já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od národů.

Lev 20:25Proto rozlišujte mezi čistými a nečistými zvířaty a mezi čistým a nečistým ptactvem. Neposkvrňujte se zvířaty, ptáky nebo jakýmkoli zemským plazem, které jsem oddělil, aby pro vás byli nečistí. Lev 20:26Buďte mi svatí, neboť já Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás od národů, abyste byli moji.

Lev 20:27Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít. Budou ukamenováni – jejich krev ať padne na ně!“

Kapitola 21

Svatost kněžství

Lev 21:1Hospodin řekl Mojžíšovi: „Mluv ke kněžím, Áronovým synům: Nikdo z kněží se nesmí poskvrnit kvůli mrtvému ve svém lidu, Lev 21:2jedině kvůli svému nejbližšímu příbuznému. Smí se poskvrnit jen kvůli matce, otci, synu, dceři a bratru, Lev 21:3také kvůli své vlastní sestře, panně, která neměla muže. Lev 21:4Nesmí se však poskvrnit kvůli příbuzným své manželky; tím by se znesvětil.

Lev 21:5Kněží si nesmí vyholovat lysinu na hlavě, nesmí si zastřihávat vousy na bradě ani si dělat jizvy na těle. Lev 21:6Ať jsou svatí svému Bohu a neznesvěcují jméno svého Boha. Přinášejí Hospodinovy ohnivé oběti, pokrm svého Boha; proto ať jsou svatí.

Lev 21:7Nesmí se oženit s nevěstkou ani se zneuctěnou nebo zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému Bohu. Lev 21:8Měj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude pro tebe svatý, neboť já Hospodin, váš Posvětitel, jsem svatý.

Lev 21:9Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětí tak svého otce; ať je upálena.

Lev 21:10Kněz, který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl pověřen nosit svatá roucha, si na znamení smutku nesmí rozpustit vlasy ani roztrhnout své roucho. Lev 21:11Nepřijde k žádnému mrtvému, nesmí se poskvrnit ani kvůli otci nebo matce. Lev 21:12Nesmí vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni svého Boha – vždyť je na něm znak zasvěcení, olej pomazání jeho Boha! Já jsem Hospodin.

Lev 21:13Ožení se jen s pannou. Lev 21:14Nesmí se oženit s žádnou ovdovělou, zapuzenou či zneuctěnou ženou nebo s nevěstkou. Ožení se jen s pannou ze svého lidu, Lev 21:15aby neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť já jsem Hospodin, jeho Posvětitel!“

Lev 21:16Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 21:17„Mluv k Áronovi: Žádný tvůj potomek v budoucích pokoleních, který by měl tělesnou vadu, nesmí přistoupit, aby přinesl pokrm svého Boha. Lev 21:18Nepřistoupí nikdo s tělesnou vadou: nikdo slepý či chromý, zohyzděný či znetvořený, Lev 21:19se zmrzačenou nohou či rukou, Lev 21:20hrbatý či zakrnělý, s oční vadou, se svrabem či lišejem, ani kleštěnec. Lev 21:21Nikdo ze semene kněze Árona, kdo by měl tělesnou vadu, se nepřiblíží, aby přinesl ohnivé oběti Hospodinu. Má vadu, a tak se nepřiblíží, aby přinesl pokrm svého Boha. Lev 21:22Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých darů. Lev 21:23Kvůli své vadě však nesmí vcházet za oponu ani se přiblížit k oltáři – jinak by znesvětil mou svatyni. Vždyť já jsem Hospodin, jejich Posvětitel.“

Lev 21:24Tak Mojžíš promluvil k Áronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele.

Kapitola 22

Svatost obětí

Lev 22:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 22:2„Mluv k Áronovi a jeho synům, ať zacházejí uctivě se svatými dary, jež mi synové Izraele obětují jako svaté – jinak by znesvětili mé svaté jméno. Já jsem Hospodin.

Lev 22:3Řekni jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech vašich pokoleních by přistoupil ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu vlastní nečistoty, takový člověk bude vyvržen z mé přítomnosti. Já jsem Hospodin.

Lev 22:4Kdokoli z Áronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li se něčeho poskvrněného mrtvolou nebo má výron semene Lev 22:5nebo se dotkne nějaké havěti, jež by ho poskvrnila, anebo člověka, který by ho poskvrnil nějakou nečistotou, Lev 22:6každý takový bude nečistý až do večera. Nebude jíst ze svatých darů, pokud si neomyje tělo vodou. Lev 22:7Jakmile zapadne slunce, bude čistý a bude moci jíst ze svatých darů – vždyť je to jeho pokrm. Lev 22:8Nesmí se však poskvrnit tím, že by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného. Já jsem Hospodin.

Lev 22:9Ať zachovávají, co jsem jim svěřil, aby na sebe neuvalili hřích a kvůli němu nezemřeli, když by to znesvětili. Já jsem Hospodin, jejich Posvětitel.

Lev 22:10Svaté věci nesmí jíst nikdo nepovolaný. Ani knězův host nebo nádeník nesmí jíst nic svatého. Lev 22:11Když si ale kněz koupí otroka, ten z toho jíst smí; rovněž otroci narození v jeho domě smí jíst z jeho pokrmu. Lev 22:12Pokud se kněžská dcera provdá za nekněze, nebude již moci jíst ze svatých obětních příspěvků. Lev 22:13Pokud kněžská dcera ovdoví nebo ji její muž zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otce, smí jíst z pokrmu svého otce jako za svého mládí. Žádný nepovolaný to však jíst nesmí.

Lev 22:14Když někdo nedopatřením sní, co je svaté, musí to knězi nahradit a přidat k tomu ještě pětinu ceny. [158]Lev 22:15Svaté dary, jež synové Izraele oddělují pro Hospodina, nesmí být znesvěceny. Lev 22:16Kdyby jedli svaté dary, uvalili by na sebe provinění vyžadující oběť odškodnění. Já jsem Hospodin, jejich Posvětitel.“

Lev 22:17Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 22:18„Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců žijících v Izraeli přinese Hospodinu zápalnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, Lev 22:19ať přivede ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vady, abyste došli zalíbení. Lev 22:20Nepřivedete nic, na čem by byla vada, neboť byste tím nedošli zalíbení. Lev 22:21Kdo přinese Hospodinu pokojnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, ať už ze skotu nebo z bravu, musí ta oběť být bez vady, aby došla zalíbení – nesmí na ní být vada. Lev 22:22Nesmíte Hospodinu přinést nic slepého, polámaného, zmrzačeného, vředovitého, se svrabem či lišejem. Nic takového nedáte Hospodinu na oltář jako ohnivou oběť. Lev 22:23Býka nebo berana s pokroucenými nebo zakrslými údy smíš obětovat jako dobrovolný dar, jako slib však nedojde zalíbení. Lev 22:24Nesmíte Hospodinu přinést zvíře s rozmáčknutými, roztlučenými, utrženými nebo uříznutými varlaty; to ve své zemi dělat nebudete. Lev 22:25Ani od cizince nepřivedete žádné takové jako pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušení, je na nich vada – nedojdete jimi zalíbení.“

Lev 22:26Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 22:27„Když se narodí tele, jehně nebo kůzle, ať zůstane po sedm dní u své matky. Teprve počínaje osmým dnem dojde zalíbení jako dar ohnivé oběti Hospodinu. Lev 22:28Nezabíjejte krávu ani ovci v tentýž den s jejím mládětem.

Lev 22:29Když budete Hospodinu přinášet oběť díkůvzdání, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. Lev 22:30Ať je snědena téhož dne, nenechte z ní nic do rána. Já jsem Hospodin.

Lev 22:31Zachovávejte má přikázání a plňte je. Já jsem Hospodin. Lev 22:32Neznesvěcujte mé svaté jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele. Já jsem Hospodin, váš Posvětitel, Lev 22:33který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Já jsem Hospodin.“

Kapitola 23

Svaté dny

Lev 23:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 23:2„Mluv k synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění; jsou to mé slavnosti:

Lev 23:3Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté shromáždění: nedělejte žádnou práci. Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet Hospodinu. [159]

Lev 23:4Toto jsou Hospodinovy slavnosti, svatá shromáždění, jež budete vyhlašovat v jejich určený čas:

Lev 23:5Za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach – Hospodinův Hod beránka. Lev 23:6Patnáctého dne téhož měsíce bude Hospodinův Svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Lev 23:7Prvního dne budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Lev 23:8Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Sedmého dne bude další svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci.“ [160]

Lev 23:9Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 23:10„Mluv k synům Izraele: Až přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet její obilí, přineste první snop své sklizně ke knězi. Lev 23:11Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli zalíbení; pozvedne jej v den následující po sobotě. Lev 23:12V den pozvedání vašeho snopu připravíte Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Lev 23:13Jako moučnou oběť k němu přidáte dvě desetiny efy [161] jemné mouky zadělané olejem. To je příjemně vonící ohnivá oběť Hospodinu. K tomu přidáte čtvrtku hinu [162] vína jako úlitbu. Lev 23:14Nebudete ze sklizně jíst chléb ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud nepřinesete tento dar svému Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích.

Lev 23:15Ode dne následujícího po oné sobotě, totiž ode dne, kdy jste přinesli snop pozvedání, si odpočítáte sedm plných týdnů. Lev 23:16Do dne následujícího po sedmé sobotě tak napočítáte padesát dní. Tehdy přinesete Hospodinu novou moučnou oběť. Lev 23:17Ze svých příbytků přinesete jako prvotiny Hospodinu dva chleby pozvedání; budou ze dvou desetin efy jemné mouky pečené s kvasem. Lev 23:18S tím chlebem přinesete sedm ročních beránků bez vady, jednoho mladého býčka a dva berany – to bude zápalná oběť Hospodinu. Spolu s moučnými oběťmi a úlitbami budou ohnivou obětí příjemně vonící Hospodinu. Lev 23:19Obětujte rovněž jednoho kozla jako oběť za hřích a dva roční beránky jako pokojnou oběť. Lev 23:20Kněz je pak spolu s chleby prvotin a se dvěma beránky zvedáním nabídne Hospodinu. Bude to svaté Hospodinu, připadne to knězi. Lev 23:21V ten den vyhlásíte slavnost. [163] Budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich příbytcích.

Lev 23:22Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole až do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo; nech to chudákovi a přistěhovalci. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“

Lev 23:23Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 23:24„Mluv k synům Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít den odpočinku, svaté shromáždění s památným troubením. [164]Lev 23:25Nebudete dělat žádnou běžnou práci; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu.“

Lev 23:26Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 23:27„Desátého dne téhož sedmého měsíce bude Den smíření. [165] Budete mít svaté shromáždění: budete se pokorně postit a přinášet ohnivé oběti Hospodinu. Lev 23:28Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den smíření, kdy budete smířeni před Hospodinem, vaším Bohem. Lev 23:29Kdokoli by se toho dne nepostil, bude vyobcován ze svého lidu. Lev 23:30Kdokoli by toho dne dělal jakoukoli práci, toho vyhubím z jeho lidu. Lev 23:31Nebudete dělat žádnou práci – to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. Lev 23:32Bude to pro vás sobota všech sobot. Od večera devátého dne onoho měsíce do následujícího večera se budete postit a zachovávat sobotní odpočinek.“

Lev 23:33Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 23:34„Mluv k synům Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude po sedm dní trvat Hospodinův Svátek stánků. [166]Lev 23:35Prvního dne bude svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Lev 23:36Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Osmého dne budete mít další svaté shromáždění; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu. Je to svátek; nebudete dělat žádnou běžnou práci.

Lev 23:37Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění. Při nich budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti – zápalnou i moučnou oběť, oběť pokojnou i úlitbu, každou z nich v příslušný den. Lev 23:38To vše kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich darů, slibů a dobrovolných obětí, jež budete přinášet Hospodinu.

Lev 23:39Patnáctého dne sedmého měsíce, když shromáždíte úrodu země, tedy budete po sedm dní slavit Hospodinovu slavnost. Prvního dne bude den odpočinku, rovněž osmého dne bude den odpočinku. Lev 23:40Prvního dne si vezmete ovoce citrusových stromů, palmové ratolesti, větve myrtových keřů a potočních vrb a po sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem. Lev 23:41Tuto Hospodinovu slavnost budete slavit sedm dní v roce – to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Budete ji slavit v sedmém měsíci. Lev 23:42Po sedm dní budete bydlet ve stáncích. Všichni narození v Izraeli budou bydlet ve stáncích, Lev 23:43aby vaši potomci věděli, že když jsem syny Izraele vyváděl z Egypta, nechal jsem je bydlet ve stanech. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“

Lev 23:44A Mojžíš oznámil Hospodinovy slavnosti synům Izraele.

Kapitola 24

Olej a chléb pro svatyni

Lev 24:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 24:2„Přikaž synům Izraele, ať k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby se mohl stále zapalovat svícen. Lev 24:3Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, ať o něj Áron stále pečuje před Hospodinem, aby hořel od večera až do rána. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Lev 24:4Ať před Hospodinem stále pečuje o kahany na svícnu z čistého zlata.

Lev 24:5Vezmi také jemnou mouku a upeč z ní dvanáct bochánků, každý ze dvou desetin efy. [167]Lev 24:6Potom je na stole z čistého zlata narovnej před Hospodinem do dvou sloupců, po šesti v každém sloupci. Lev 24:7Na každý sloupec polož čisté kadidlo, aby bylo na chlebu jako památeční díl, jako ohnivá oběť Hospodinu. Lev 24:8Vždy v sobotní den ať jsou narovnány před Hospodinem; věčnou smlouvou mu náleží od synů Izraele. Lev 24:9Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to jeho svatosvatý podíl mezi ohnivými oběťmi Hospodinu. Je to věčné ustanovení.“

Případ rouhání

Lev 24:10Syn jisté izraelské ženy a jednoho Egypťana jednou vyšel mezi syny Izraele a popral se v táboře s jedním Izraelcem. Lev 24:11Onen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu jménu a klel, a tak ho přivedli k Mojžíši. (Jeho matka se jmenovala Šelomít, dcera Dibrího z pokolení Dan.) Lev 24:12Nechali jej hlídat, dokud se nevyjasní, co jim Hospodin přikáže.

Lev 24:13Hospodin pak promluvil k Mojžíšovi: Lev 24:14„Vyveď rouhače ven z tábora. Všichni, kdo to slyšeli, ať vloží ruce na jeho hlavu a celá obec ať ho ukamenuje. Lev 24:15Potom promluv k synům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hřích. Lev 24:16Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje. Bude-li se rouhat Božímu jménu, zemře, ať je to host anebo domácí.

Lev 24:17Když někdo smrtelně udeří kteréhokoli člověka, musí zemřít. Lev 24:18Kdo ubije dobytče, nahradí je kus za kus. Lev 24:19Když někdo zmrzačí svého bližního, udělají mu, co udělal on: Lev 24:20zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zub. Jaké zmrzačení způsobil, takové mu bude způsobeno. [168]Lev 24:21Kdo ubije dobytče, nahradí je, ale kdo ubije člověka, zemře. Lev 24:22Pro hosta i domácího budete mít stejný zákon. Já jsem Hospodin, váš Bůh!“

Lev 24:23Když Mojžíš takto promluvil k synům Izraele, vyvedli onoho rouhače ven z tábora a ukamenovali ho. Synové Izraele učinili, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin.

Kapitola 25

Svaté roky

Lev 25:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj: Lev 25:2„Mluv k synům Izraele: Až přijdete do země, kterou vám dávám, bude země zachovávat Hospodinův sobotní odpočinek. Lev 25:3Šest let osívej své pole, prořezávej svou vinici a shromažďuj její úrodu. Lev 25:4Sedmého roku však ať má země sobotu, čas odpočinku, sobotu pro Hospodina: své pole neosívej a neprořezávej svou vinici. Lev 25:5To, co se ti samo urodilo, nežni a na své netknuté vinici nepořádej vinobraní: ať má země rok odpočinku. Lev 25:6To, co země v odpočinku urodí, ovšem smíte jíst – jak ty, tak tvůj otrok, tvá děvečka, tvůj nádeník i tvůj host, kteří jsou s tebou. Lev 25:7Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu.

Lev 25:8Odpočítáš si též sedm sobotních let, sedmkrát sedm let, takže ti doba sedmi sobotních let vyjde na čtyřicet devět let. Lev 25:9Desátého dne sedmého měsíce pak zatrub na beraní roh. V Den smíření ať celou vaší zemí zní troubení na roh. Lev 25:10Padesátý rok pak posvěťte a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. [169] To bude vaše léto milosti: vrátíte se každý ke svému vlastnictví, každý se vrátíte ke své rodině. Lev 25:11Tento padesátý rok pro vás bude létem milosti: nebudete sít, ani sklízet, co samo vyrostlo, a na své netknuté vinici nebudete pořádat vinobraní. Lev 25:12Protože je to léto milosti, bude vám svaté. Budete jíst jen to, co se samo urodí na poli.

Lev 25:13V tomto létě milosti se vrátíte každý ke svému vlastnictví.

Lev 25:14Když budeš svému bližnímu prodávat pozemek nebo jej budeš od svého bližního kupovat, nepoškozujte jeden druhého. Lev 25:15Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního; podle počtu let, kdy budeš sklízet úrodu, ti jej prodá. Lev 25:16Čím více zbývá let, tím vyšší bude cena. Čím méně zbývá let, tím bude cena nižší – prodává ti přece počet úrod. Lev 25:17Nepoškozujte svého bližního, ale každý se boj svého Boha – vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh!

Lev 25:18Plňte má pravidla a mé zákony zachovávejte a plňte; tehdy budete v té zemi bydlet v bezpečí. Lev 25:19Země vám bude přinášet své plody, takže budete jíst do sytosti a budete v ní bydlet v bezpečí. Lev 25:20Řeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?‘ Lev 25:21Šestého roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na tři roky! Lev 25:22Až budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde nová úroda, budete moci jíst tu starou.

Lev 25:23Země se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u mě hosté a přistěhovalci. Lev 25:24U veškeré půdy, již budete vlastnit, tedy zajistíte právo zpětného vykoupení.

Lev 25:25Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, ať přijde jeho nejbližší příbuzný a vykoupí prodaný pozemek svého bratra. Lev 25:26Nemá-li někdo vykupitele, ale později se vzmůže a získá, co je potřeba k jeho vykoupení, Lev 25:27ať spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej prodal. Tak se vrátí ke svému vlastnictví. Lev 25:28Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v rukou kupce až do léta milosti. V létě milosti pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví.

Lev 25:29Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho prodeje. Právo vykoupit jej bude dočasné. Lev 25:30Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho potomkům natrvalo. Nebude vydán ani v létě milosti. Lev 25:31Domy v osadách, jež nejsou obehnány hradbou, se však budou počítat za polní půdu; bude pro ně platit právo vykoupení a v létě milosti budou vydány zpět.

Lev 25:32V levitských městech ovšem bude právo levitů na vykoupení jejich městských domů trvalé. Lev 25:33I kdyby prodaný dům v jejich městě nikdo z levitů nevykoupil, bude v létě milosti vydán zpět. Domy levitů v jejich městech jsou totiž jejich vlastnictvím uprostřed synů Izraele. Lev 25:34Polnosti přiléhající k jejich městům se nesmí prodávat vůbec, neboť je to jejich trvalé vlastnictví.

Lev 25:35Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe. Lev 25:36Neber od něj úrok ani přirážku – boj se svého Boha! – aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Lev 25:37Nechtěj úrok na peníze ani přirážku na jídlo, jež mu poskytneš. Lev 25:38Já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal kanaánskou zem, abych byl vaším Bohem.

Lev 25:39Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě. Lev 25:40Ať je u tebe jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe sloužit až do léta milosti. Lev 25:41Tehdy od tebe odejde – on a s ním i jeho děti – a vrátí se ke své rodině, vrátí se k vlastnictví svých otců. Lev 25:42(Jsou to přece moji služebníci, které jsem vyvedl z Egypta: nebudou na prodej jako otroci!) Lev 25:43Nebudeš nad ním krutě panovat – boj se svého Boha!

Lev 25:44Tvůj otrok i tvá děvečka, které budeš vlastnit, budou z národů okolo vás; od těch si smíte koupit otroka i děvečku. Lev 25:45Smíte si je koupit také z potomků přistěhovalců, kteří u vás pobývají, i z jejich soukmenovců, kteří jsou u vás a kteří se narodili ve vaší zemi – ti budou vaším vlastnictvím. Lev 25:46Po sobě je smíte odkázat svým synům jako dědičné vlastnictví. Je smíte trvale vlastnit jako otroky, ale své izraelské bratry nikoli. Nad svým bratrem nikdo nesmí krutě panovat.

Lev 25:47Když se přistěhovalec žijící u tebe vzmůže a tvůj bratr vedle něj zchudne, takže sám sebe prodá tomu přistěhovalci anebo jeho příbuznému, Lev 25:48bude jeho právo na vykoupení trvat i poté, co se prodal. Jeho bratr, Lev 25:49strýc či bratranec nebo jiný pokrevní příbuzný z jeho rodu ho vykoupí anebo se vzmůže a vykoupí se sám. Lev 25:50Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti. Jeho výkupní cena ať je úměrná mzdě nádeníka za daný počet let. Lev 25:51Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své výkupné odpovídající část z ceny, za niž byl koupen. Lev 25:52Zbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle nich. Lev 25:53Bude s ním nakládáno jako s nádeníkem najímaným rok po roce. Dohlédni, aby nad ním nikdo krutě nepanoval.

Lev 25:54Nebude-li však v těchto letech vykoupen, odejde v létě milosti – on a s ním i jeho děti. Lev 25:55Synové Izraele jsou přece moji služebníci, jsou to mí služebníci, které jsem vyvedl z Egypta! Já jsem Hospodin, váš Bůh.“

Kapitola 26

Požehnání a prokletí

Lev 26:1„Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh!

Lev 26:2Zachovávejte mé soboty a mou svatyni mějte v úctě. Já jsem Hospodin.

Lev 26:3Jestliže budete následovat má pravidla a zachovávat má přikázání a plnit je, Lev 26:4dám vám vydatné deště ve správný čas, takže země vydá svou úrodu a stromy v sadu vydají své ovoce. Lev 26:5Vaše mlácení potrvá až do vinobraní a vinobraní až do setí. Svůj chléb budete jíst do sytosti a budete ve své zemi bydlet v bezpečí.

Lev 26:6Způsobím v zemi pokoj, takže budete spát a nikdo vás nevyděsí; odstraním ze země zlou zvěř a vaší zemí neprojde meč. Lev 26:7Poženete své nepřátele, takže před vámi padnou mečem. Lev 26:8Pět z vás jich požene sto a sto z vás jich požene deset tisíc, takže vaši nepřátelé před vámi padnou mečem.

Lev 26:9Obrátím se k vám a způsobím, abyste se rozplodili a rozmnožili; tak potvrdím svou smlouvu s vámi. [170]Lev 26:10Budete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete muset vyklízet kvůli nové. Lev 26:11Umístím svůj Příbytek mezi vás a nebudu si vás ošklivit. Lev 26:12Budu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Lev 26:13Já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste už nebyli jejich otroky. Rozlámal jsem vaše jho, abyste mohli chodit vzpřímeně.

Lev 26:14Jestliže mne však nebudete poslouchat a nebudete plnit všechna tato přikázání, Lev 26:15jestliže zavrhnete má pravidla a zošklivíte si mé zákony, takže přestanete plnit všechna má přikázání, pak porušíte mou smlouvu Lev 26:16a já vám učiním toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnici, jež vám pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. Lev 26:17Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a ti, kdo vás nenávidí, nad vámi budou panovat. Budete utíkat, i kdyby vás nikdo nehonil.

Lev 26:18Jestliže mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy trestat sedmkrát více: Lev 26:19Zlomím vaši pyšnou zatvrzelost; způsobím, že nebe nad vámi bude jako železo a země pod vámi jako mosaz. Lev 26:20Svou sílu spotřebujete nadarmo; země vám nevydá svou úrodu a stromoví v zemi nevydá své ovoce.

Lev 26:21Jestliže se budete nadále stavět proti mně a nebudete ochotni mě poslouchat, přidám vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran: Lev 26:22Pustím na vás divokou zvěř, jež vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a sníží váš počet tak, že vaše cesty zpustnou.

Lev 26:23Jestliže se ani tehdy nenecháte ode mne napravit a budete se nadále stavět proti mně, Lev 26:24postavím se i já proti vám. Já sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát více: Lev 26:25Přivedu na vás meč pomsty, aby pomstil moji smlouvu. Když se nahrnete do svých měst, pošlu mezi vás mor, takže budete vydáni do rukou nepřítele. Lev 26:26Až vás odříznu od chleba, deset žen bude péci chléb v jedné peci a odváží vám jej na příděl. Až budete jíst, nenasytíte se.

Lev 26:27Jestliže mě přesto všechno nebudete poslouchat a budete se nadále stavět proti mně, Lev 26:28postavím se i já zuřivě proti vám a budu vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více: Lev 26:29Budete jíst maso vlastních synů a maso vlastních dcer! Lev 26:30Tehdy zruším vaše obětní výšiny, vymýtím vaše kadidlové oltáříky, položím vaše mrtvoly k mrtvolám vašich hnusných model a budu si vás ošklivit. Lev 26:31Vaše města obrátím v sutiny, vaše svatyně zpustoším a k vašim příjemným vůním nepřivoním. Lev 26:32Já sám zpustoším zemi tak, že nad ní strnou i vaši nepřátelé, když se v ní přijdou usadit. Lev 26:33Rozptýlím vás mezi národy, s taseným mečem vás poženu! Vaše země se stane pustinou a vaše města se obrátí v sutiny. Lev 26:34Po celou dobu svého zpustošení bude země konečně užívat svých sobot; vy však budete v zemi svých nepřátel. Tehdy si země odpočine a vynahradí si své soboty. [171]Lev 26:35Po celou dobu svého zpustošení bude země odpočívat, protože během vašich sobot (když jste v ní ještě bydleli) neodpočívala.

Lev 26:36Těm, kdo z vás zbudou, pak v zemích jejich nepřátel přivedu do srdcí takovou ochablost, že je zažene i šelest poletujícího listí. Dají se na útěk jako před mečem a padnou, i kdyby je nikdo nehonil. Lev 26:37Budou klopýtat jeden přes druhého jako před mečem, i kdyby je nikdo nehonil. Neobstojíte před svými nepřáteli, Lev 26:38zahynete mezi národy a země vašich nepřátel vás pohltí. Lev 26:39Ti, kdo z vás zbudou, pak budou skomírat v zemi svých nepřátel. Svou vlastní vinou i vinou svých otců tam budou skomírat.

Lev 26:40Potom však vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli nevěrní a že se postavili proti mně, Lev 26:41takže jsem se i já postavil proti nim a zavedl je do země jejich nepřátel, dokud se jejich neobřezané srdce nepokoří a dokud nepřijmou svůj trest. Lev 26:42Tehdy si připomenu svou smlouvu s Jákobem, svou smlouvu s Izákem i svou smlouvu s Abrahamem a připomenu si jejich zem. Lev 26:43Země zatím bude opuštěna, a když bez nich zpustne, bude užívat svých sobot, než si odpykají trest za to, že zavrhli mé zákony a zošklivili si má pravidla. Lev 26:44Přes to všechno, ačkoli budou v zemi svých nepřátel, je nezavrhnu a nezošklivím si je tak, abych s nimi skoncoval a porušil svou smlouvu s nimi. Vždyť já jsem Hospodin, jejich Bůh! Lev 26:45Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s jejich předky, jež jsem před očima národů vyvedl z Egypta, abych byl jejich Bohem. Já jsem Hospodin.“

Lev 26:46Toto jsou pravidla, zákony a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny Izraele.

Kapitola 27

Dary zasvěcené Hospodinu

Lev 27:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Lev 27:2„Mluv k synům Izraele: Když někdo zasvětí život zvláštním slibem Hospodinu, smí jej za určenou cenu vyplatit. Lev 27:3Cena bude určena takto: cena za muže od dvaceti do šedesáti let bude 50 šekelů stříbra (měřeno šekelem svatyně). [172]Lev 27:4Bude-li to žena, její cena bude 30 šekelů. Lev 27:5Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů. Lev 27:6Ve věku od jednoho měsíce do pěti let bude cena za chlapce 5 a za dívku 3 šekely stříbra. Lev 27:7Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Lev 27:8Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před kněze a ten určí jeho cenu podle možností toho, kdo učinil slib.

Lev 27:9Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté. Lev 27:10Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo přece jen vyměnil dobytče za jiné, bude svaté to původní i to, jímž je zaměnil. Lev 27:11Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře před kněze. Lev 27:12Ten určí jeho cenu, ať už bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz určí, taková bude. Lev 27:13Bude-li majitel chtít zvíře vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu.

Lev 27:14Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, ať už bude lepší nebo horší. Na kolik jej kněz ocení, při tom zůstane. Lev 27:15Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc a dům bude jeho.

Lev 27:16Zasvětí-li někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude její cena určena podle jejího osevu: 50 šekelů stříbra za plochu osetou chomerem ječmene. Lev 27:17Zasvětí-li své pole hned od léta milosti, zůstane při určené ceně. Lev 27:18Zasvětí-li své pole až po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let zbývajících do léta milosti, takže určenou cenu sníží. Lev 27:19Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu. Lev 27:20Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. Lev 27:21Až bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane se majetkem kněze.

Lev 27:22Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z jeho dědičné polnosti, Lev 27:23spočítá mu kněz výši určené ceny až do léta milosti a dotyčný toho dne vyplatí určenou cenu jako svatou Hospodinu. Lev 27:24V létě milosti bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupeno, jemuž náleží jako dědičný pozemek. Lev 27:25Všechny určené ceny budou v šekelech svatyně. Šekel je 20 ger.

Lev 27:26Prvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo zasvětit nemůže. Ať je ze skotu nebo z bravu, patří již Hospodinu. [173]Lev 27:27Půjde-li o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k ní ještě pětinu navíc. Nebude-li vykoupeno, prodá se za určenou cenu.

Lev 27:28Zasvětí-li člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu – ať už člověka, zvíře nebo část dědičné polnosti – nebude to možné prodat ani vykoupit. Cokoli propadlo Hospodinu, mu svatosvatě patří.

Lev 27:29Žádný člověk, který propadne Hospodinu, nebude moci být vyplacen; musí zemřít.

Lev 27:30Veškeré desátky země, ať už z obilí země nebo z ovoce stromů, patří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu. Lev 27:31Bude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu navíc. Lev 27:32Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátý kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu. Lev 27:33Majitel nebude zjišťovat, zda je lepší, nebo horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby jej však přece vyměnil, bude svatý ten původní i ten, jímž jej zaměnil; nebude jej moci vykoupit.“

Lev 27:34To jsou přikázání, jež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj.

Numeri

Sinajský tábor

Kapitola 1

Sčítání Izraele

Num 1:1Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po jejich odchodu z Egypta, promluvil Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání: Num 1:2„Sečtěte celou izraelskou obec podle jejich rodů a otcovských domů; pořiďte jmenný seznam všech mužů. Num 1:3Ty a Áron započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné Izraelce od dvaceti let výše. Num 1:4Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého otcovského domu. Num 1:5Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku:

z Rubena: Elicur, syn Šedeurův,

Num 1:6ze Šimeona: Šelumiel, syn Curišadajův,

Num 1:7z Judy: Nachšon, syn Aminadabův,

Num 1:8z Isachara: Netaneel, syn Cuarův,

Num 1:9ze Zabulona: Eliab, syn Chelonův,

Num 1:10z Josefových synů: z Efraima: Elišama, syn Amihudův, z Manasese: Gamaliel, syn Pedacurův,

Num 1:11z Benjamína: Abidan, syn Gideoniho,

Num 1:12z Dana: Achiezer, syn Amišadajův,

Num 1:13z Ašera: Pagiel, syn Okranův,

Num 1:14z Gáda: Eljasaf, syn Deuelův,

Num 1:15z Neftalíma: Achira, syn Enanův.

Num 1:16To jsou členové sněmu, vůdcové svých otcovských pokolení, náčelníci izraelských tisíců.“ [174]

Num 1:17Mojžíš s Áronem tedy vzali jmenované muže Num 1:18a prvního dne druhého měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domů. Všichni od dvaceti let výše byli jeden po druhém zahrnuti do jmenného seznamu, Num 1:19jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské poušti sečetl Num 1:20a tolik jich bylo:

Synové Rubena, Izraelova prvorozeného, podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: Num 1:21pokolení Ruben čítalo 46 500 mužů.

Num 1:22Synové Šimeona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: Num 1:23pokolení Šimeon čítalo 59 300 mužů.

Num 1:24Synové Gáda podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: Num 1:25pokolení Gád čítalo 45 650 mužů.

Num 1:26Synové Judy podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: Num 1:27pokolení Juda čítalo 74 600 mužů.

Num 1:28Synové Isachara podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: Num 1:29pokolení Isachar čítalo 54 400 mužů.

Num 1:30Synové Zabulona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: Num 1:31pokolení Zabulon čítalo 57 400 mužů.

Num 1:32Synové Josefovi: Synové Efraimovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: Num 1:33pokolení Efraim čítalo 40 500 mužů. Num 1:34Synové Manasesovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: Num 1:35pokolení Manases čítalo 32 200 mužů.

Num 1:36Synové Benjamínovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: Num 1:37pokolení Benjamín čítalo 35 400 mužů.

Num 1:38Synové Danovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: Num 1:39pokolení Dan čítalo 62 700 mužů.

Num 1:40Synové Ašerovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: Num 1:41pokolení Ašer čítalo 41 500 mužů.

Num 1:42Synové Neftalímovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: Num 1:43pokolení Neftalí čítalo 53 400 mužů.

Num 1:44Toto jsou počty těch, které Mojžíš s Áronem a s dvanácti izraelskými vůdci sečetl, po jednom z každého otcovského domu. Num 1:45Celkový počet všech bojeschopných Izraelitů od dvaceti let výše, započtených podle jejich otcovských domů: Num 1:46Úhrnem bylo sečteno 603 550 mužů.

Num 1:47Mezi ně však nebyli podle svých otcovských pokolení započteni levité. Num 1:48Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 1:49„Pokolení Levi nesčítej, nezahrnuj je do počtu synů Izraele. Num 1:50Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co k němu náleží. Oni budou Příbytek s veškerým jeho vybavením nosit, budou při něm sloužit a kolem Příbytku budou tábořit. Num 1:51Když se bude Příbytek chystat na cestu, levité jej složí; když se bude Příbytek chystat k táboření, levité jej vztyčí. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře. Num 1:52Synové Izraele budou tábořit po svých uskupeních, každý při svém praporu, po svých oddílech. Num 1:53Levité však budou tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů Izraele nestihl hrozný hněv; proto budou levité držet stráž u Příbytku svědectví.“

Num 1:54A synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Kapitola 2

Uspořádání tábora

Num 2:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: Num 2:2„Ať synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví svých otcovských domů; ať táboří vpovzdálí okolo Stanu setkávání.“

Num 2:3Vepředu, na východě, táboří po svých oddílech prapor Judova uskupení: vůdce Judových synů Nachšon, syn Aminadabův, Num 2:4a jeho vojsko o počtu 74 600 mužů.

Num 2:5Vedle něj táboří pokolení Isachar: vůdce Isacharových synů Netaneel, syn Cuarův, Num 2:6a jeho vojsko o počtu 54 400 mužů.

Num 2:7Dále pokolení Zabulon: vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův, Num 2:8a jeho vojsko o počtu 57 400 mužů.

Num 2:9Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužů. Ti pochodují jako první.

Num 2:10Na jihu táboří po svých oddílech prapor Rubenova uskupení: vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův, Num 2:11a jeho vojsko o počtu 46 500 mužů.

Num 2:12Vedle něj táboří pokolení Šimeon: vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův, Num 2:13a jeho vojsko o počtu 59 300 mužů.

Num 2:14Dále pokolení Gád: vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův, [175]Num 2:15a jeho vojsko o počtu 45 650 mužů.

Num 2:16Celkem v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužů. Ti pochodují druzí.

Num 2:17Uprostřed všech uskupení putuje Stan setkávání s uskupením levitů. Jak táboří, tak pochodují; každý na svém místě při svém praporu.

Num 2:18Na západě táboří po svých oddílech prapor Efraimova uskupení: vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův, Num 2:19a jeho vojsko o počtu 40 500 mužů.

Num 2:20Vedle něj pokolení Manases: vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův, Num 2:21a jeho vojsko o počtu 32 200 mužů.

Num 2:22Dále pokolení Benjamín: vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho, Num 2:23a jeho vojsko o počtu 35 400 mužů.

Num 2:24Celkem v oddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužů. Ti pochodují třetí.

Num 2:25Na severu táboří po svých oddílech prapor Danova uskupení: vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův, Num 2:26a jeho vojsko o počtu 62 700 mužů.

Num 2:27Vedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův, Num 2:28a jeho vojsko o počtu 41 500 mužů.

Num 2:29Dále pokolení Neftalí: vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův, Num 2:30a jeho vojsko o počtu 53 400 mužů.

Num 2:31Celkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužů. Ti pochodují po svých praporech jako poslední.

Num 2:32Toto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem jich v oddílech všech uskupení bylo 603 550 mužů. Num 2:33Podle Hospodinova příkazu Mojžíšovi však s ostatními Izraelity nebyli sečteni levité.

Num 2:34Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili po svých praporech a tak táhli, každý podle svých rodů při domě svých otců.

Kapitola 3

Levité

Num 3:1Toto je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj.

Num 3:2A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený Nádab, dále Abihu, Eleazar a Itamar; Num 3:3to jsou jména Áronových synů, pomazaných kněží pověřených ke kněžské službě. Num 3:4Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. [176] Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a Itamar.

Num 3:5Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 3:6„Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhali. Num 3:7Svou službou při Příbytku budou plnit jeho povinnost i povinnost celé obce vůči Stanu setkávání. Num 3:8Budou také pečovat o veškeré náčiní Stanu setkávání a službou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele. Num 3:9Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, ať mu jsou z řad Izraelitů zcela odevzdáni. Num 3:10Árona a jeho syny pověříš, aby zachovávali své kněžství. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře.“

Num 3:11Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 3:12„Hle, já jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybral z řad synů Izraele levity. Levité jsou tedy moji, Num 3:13neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem zasvětil všechny prvorozené v Izraeli, jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji. [177] Já jsem Hospodin.“

Num 3:14Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti Sinaj: Num 3:15„Sečti Leviho syny podle jejich otcovských domů a rodů; sečti všechny muže od stáří jednoho měsíce.“ Num 3:16Mojžíš je tedy podle Hospodinova rozkazu sečetl, jak mu bylo přikázáno.

Num 3:17Toto jsou Leviho synové, jmenovitě: Geršon, Kehat a Merari.

Num 3:18Toto jsou jména Geršonových synů po jejich rodech: Libni a Šimei.

Num 3:19Kehatovi synové po svých rodech: Amram, Jishar, Hebron a Uziel.

Num 3:20Synové Merariho po svých rodech: Machli a Muši.

Toto jsou levitské rody podle svých otcovských domů.

Num 3:21Z Geršona vzešel rod libnijský a šimeiský; to jsou geršonské rody. Num 3:22Podle seznamu čítaly 7500 mužů starších jednoho měsíce. Num 3:23Geršonské rody tábořily za Příbytkem, na západní straně. Num 3:24Vůdcem geršonského otcovského domu byl Eljasaf, syn Laelův. Num 3:25Geršonovi synové dostali ve Stanu setkávání do opatrování Příbytek, stan, jeho pokrývku, závěs ke vchodu do Stanu setkávání, Num 3:26zástěny nádvoří, závěs pro vchod do nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jeho lana, a to se vší příslušnou službou.

Num 3:27Z Kehata vzešel rod amramský, jisharský, hebronský a uzielský; to jsou kehatské rody. Num 3:28Čítaly celkem 8600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na starost svatyni. Num 3:29Rody Kehatových synů tábořily na jižní straně Příbytku. Num 3:30Vůdcem otcovského domu kehatských rodů byl Elicafan, syn Uzielův. Num 3:31Dostali do opatrování Truhlu, stůl, svícen, oltáře, vybavení svatyně, které používali ke službě, a závěs, a to se vší příslušnou službou. Num 3:32Vůdcem levitských vůdců byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni.

Num 3:33Z Merariho vzešel rod machlijský a mušijský; to jsou merarijské rody. Num 3:34Podle seznamu čítaly 6200 mužů starších jednoho měsíce. Num 3:35Vůdcem otcovského domu merarijských rodů byl Curiel, syn Abichailův. Tábořili na severní straně Příbytku. Num 3:36Synům Merariho byly do opatrování svěřeny desky Příbytku, jeho svlaky, sloupy, patky a veškeré náčiní k nim, a to se vší příslušnou službou. Num 3:37Dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany.

Num 3:38Vepředu, na východě, tábořili před Příbytkem, totiž před Stanem setkávání, Mojžíš, Áron a jeho synové. Drželi za syny Izraele stráž před svatyní. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však měl zemřít.

Num 3:39Levité, které Mojžíš s Áronem podle Hospodinova rozkazu sečetl po jejich rodech, čítali celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíce.

Num 3:40Hospodin řekl Mojžíšovi: „Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže starší jednoho měsíce a pořiď jejich jmenný seznam. Num 3:41Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. Já jsem Hospodin. Namísto všeho prvorozeného dobytka synů Izraele vezmeš dobytek levitů.“

Num 3:42Mojžíš tedy podle Hospodinova příkazu sečetl všechny prvorozené syny Izraele. Num 3:43Všech prvorozených starších jednoho měsíce bylo na jmenném seznamu 22 273.

Num 3:44Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 3:45„Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a dobytek levitů namísto jejich dobytka, neboť levité jsou moji. Já jsem Hospodin. Num 3:46A jako výplatné za těch 273 prvorozených synů Izraele, kteří převyšují počet levitů, Num 3:47vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svatyně; šekel je 20 ger). [178]Num 3:48To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převyšují jejich počet.“

Num 3:49A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali počet mužů vykoupených levity. Num 3:50Vybral za prvorozené syny Izraele 1365 šekelů [179] stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). Num 3:51Podle Hospodinova rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro Áronovi a jeho synům, jak mu Hospodin přikázal.

Kapitola 4

Synové Kehatovi

Num 4:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: Num 4:2„Sečti Kehatovy syny z řad synů Leviho podle jejich rodů a otcovských domů. Num 4:3Započti každého ve věku od třiceti do padesáti let, kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání.

Num 4:4Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu setkávání: nejsvětější věci. Num 4:5Než tábor potáhne dál, vstoupí Áron se svými syny dovnitř, sejmou zastírající oponu a tou přikryjí Truhlu svědectví. Num 4:6Na ni pak položí přikrývku z odolných usní [180] a navrch rozprostřou přehoz, celý z modré látky, a provléknou tyče.

Num 4:7Potom prostřou přehoz z modré látky na stole chlebů předložení a na něj rozloží mísy, pohárky, číše a konvice pro úlitby; na stole bude zůstávat každodenní chléb. Num 4:8Na to vše pak rozprostřou přehoz z šarlatové látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a provléknou tyče.

Num 4:9Potom vezmou přehoz z modré látky, přikryjí svícen k svícení i s jeho kahany, kleštěmi, pánvicemi na uhlí a veškerými nádobami na olej, jichž se užívá k jeho obsluze, Num 4:10zabalí jej i s jeho veškerým náčiním do pokrývky z odolných usní a položí na nosítka.

Num 4:11Také na zlatý oltář prostřou přehoz z modré látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a provléknou tyče.

Num 4:12Potom vezmou veškeré služebné náčiní, které se používá ke službě ve svatyni, zabalí je do přehozu z modré látky, přikryjí je pokrývkou z odolných usní a položí na nosítka.

Num 4:13Pak vyberou z oltáře popel, prostřou na oltáři přehoz z purpurové látky Num 4:14a na něj položí veškeré oltářní náčiní, které používají k jeho obsluze – pánvice na uhlí, vidlice, lopaty a obětní misky – všechno oltářní náčiní. Přes ně rozprostřou přikrývku z odolných usní a provléknou tyče.

Num 4:15Poté, co Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí a veškerého vybavení svatyně, než tábor potáhne dál, teprve tehdy přijdou Kehatovi synové, aby to nesli. Svatých věcí se nedotknou, aby nezemřeli. Toto je břemeno Kehatových synů při Stanu setkávání.

Num 4:16Eleazarovi, synu kněze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z vonných látek, každodenní moučná oběť a olej pomazání. Bude mít dozor nad celým Příbytkem a nade vším, co je v něm – nad svatými věcmi i jejich příslušenstvím.“

Num 4:17Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: Num 4:18„Nedopustíte, aby byl kmen kehatských rodů vyhlazen z řad levitů. Num 4:19Aby zůstali naživu a nezemřeli, když přistupují k nejsvětějším věcem, naložíte s nimi takto: přijde Áron a jeho synové a každému z nich určí jeho službu a jeho břemeno. Num 4:20Oni sami však nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou baleny svaté věci, aby nezemřeli.“

Synové Geršonovi

Num 4:21Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 4:22„Sečti také Geršonovy syny podle jejich otcovských domů a rodů. Num 4:23Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání.

Num 4:24Toto bude služba geršonských rodů, jejich úkoly a břemena: Num 4:25Budou nosit plachty a houně Příbytku, Stan setkávání, jeho pokrývku i pokrývku z odolných usní, která je na ní, dále závěs ke vchodu do Stanu setkávání, Num 4:26zástěny nádvoří, závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jejich lana a veškeré příslušenství k jejich službě. A budou konat službu ve všem, co jim bylo uloženo. Num 4:27Veškerá služba Geršonových synů se bude dít podle rozkazů Árona a jeho synů – to platí pro všechna jejich břemena a pro všechnu jejich službu. Všechna jejich břemena svěříte do jejich opatrování. Num 4:28To bude služba geršonských rodů při Stanu setkávání a jejich zodpovědnost pod vedením Itamara, syna kněze Árona.“

Synové Merariho

Num 4:29„Syny Merariho rovněž sečti podle jejich rodů a otcovských domů. Num 4:30Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání.

Num 4:31Při veškeré své službě při Stanu setkávání budou zodpovědni za tato břemena: desky Příbytku, jejich svlaky, sloupy, patky, Num 4:32dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany a veškerým jejich náčiním, a to se vší příslušnou službou. Každému jmenovitě určíte, jaké břemeno má nosit. Num 4:33To bude služba merarijských rodů při veškeré jejich práci při Stanu setkávání pod vedením Itamara, syna kněze Árona.“

Sčítání levitských rodů

Num 4:34Mojžíš s Áronem a s představenými obce sečetl Kehatovy syny podle jejich rodů a otcovských domů. Num 4:35Započítal ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání, Num 4:36a bylo jich po jejich rodech započteno 2750. Num 4:37Toto je součet kehatských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem.

Num 4:38Rovněž Geršonovi synové byli sečteni podle svých rodů a otcovských domů: Num 4:39Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Num 4:40Jejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 2630. Num 4:41Toto je součet geršonských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu.

Num 4:42Také merarijské rody byly sečteny podle svých rodů a otcovských domů: Num 4:43Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Num 4:44Jejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 3200. Num 4:45Toto je součet merarijských rodů, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem.

Num 4:46Mojžíš s Áronem a s vůdci Izraele sečetl všechny levity podle jejich rodů a otcovských domů, Num 4:47všech, kdo byli ve věku od třiceti do padesáti let schopni díla služby při Stanu setkávání a díla nošení břemen. Num 4:48Jejich celkový počet byl 8580. Num 4:49Podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem byla každému z nich určena jeho služba a jeho břemeno.

A tak byli sečteni, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Kapitola 5

Čistota tábora

Num 5:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 5:2„Přikaž synům Izraele, ať z tábora vykážou každého malomocného, [181] každého trpícího výtokem [182] a každého, kdo se poskvrnil při mrtvém. Num 5:3Vykažte jak muže, tak ženu, vykažte je z tábora ven, aby neposkvrnili tábor těch, mezi nimiž přebývám já sám.“ Num 5:4Synové Izraele tak tedy učinili a vykázali je z tábora ven přesně tak, jak Hospodin pověděl Mojžíšovi.

Náhrada škody

Num 5:5Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 5:6„Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena dopustí kteréhokoli hříchu vůči člověku, a tak se zpronevěří Hospodinu, takový člověk se provinil. Num 5:7Vyzná tedy svůj hřích, jehož se dopustil, nahradí škodu v plné výši, přidá ještě pětinu navíc a odevzdá to tomu, vůči komu se provinil. [183]Num 5:8Kdyby po poškozeném nezůstal příbuzný, jemuž by se nahradila škoda, bude odškodnění odevzdáno Hospodinu pro kněze, a to kromě berana, jímž se za něj vykoná obřad smíření.

Num 5:9Ze všech svatých darů, které mu synové Izraele přinesou, připadne vždy obětní příspěvek knězi. Num 5:10Všechny svaté dary patří vždy dárci, ale co kdo dá knězi, patří knězi.“

Zákon žárlivosti

Num 5:11Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 5:12„Mluv k synům Izraele: Kdyby se od někoho odklonila manželka a byla mu nevěrná, Num 5:13kdyby s ní spal jiný muž a kdyby s ní bez vědomí jejího manžela obcoval, takže by se v tajnosti poskvrnila beze svědků a nepřistižena, učiníte toto: Num 5:14Zmocní-li se muže žárlivost vůči jeho manželce, ať už se skutečně poskvrnila či nikoliv, Num 5:15přivede ji ke knězi a přinese za ni jako oběť desetinu efy [184] ječné mouky. Nepolije ji však olejem a nepoloží na ni kadidlo, [185] neboť je to moučná oběť žárlivosti, moučná oběť připomínky, která má poukázat na vinu.

Num 5:16Kněz ji pak vezme a postaví ji před Hospodina. Num 5:17Kněz nabere do hliněné nádoby svatou vodu, [186] vezme trochu prachu z podlahy Příbytku a hodí jej do té vody. Num 5:18Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí jí vlasy a do rukou jí vloží moučnou oběť připomínky, jež je moučnou obětí žárlivosti. Kněz pak bude mít v ruce hořkou vodu prokletí Num 5:19a bude ženu zapřísahat: ‚Jestliže s tebou žádný muž nespal a neodklonila ses od svého manžela k nečistotě, buď zproštěna účinku této hořké vody prokletí. Num 5:20Jestliže ses však od svého manžela odklonila a poskvrnila ses, když s tebou obcoval jiný muž než tvůj manžel‘ – Num 5:21tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat přísežnou kletbou a řekne jí – ‚pak ať tě Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou a zlořečením! Ať dopustí, aby tvůj klín zvadl a tvé lůno oteklo! Num 5:22Ať tato hořká voda prokletí vnikne do tvých útrob, aby tvé lůno oteklo a tvůj klín zvadl!‘

A žena odpoví: ‚Amen, ať se tak stane.‘

Num 5:23Kněz pak tyto kletby napíše na pergamen a spláchne je do hořké vody. Num 5:24Hořkou vodu prokletí dá té ženě vypít, aby se v ní obrátila v hořkost. Num 5:25Potom kněz vezme z její ruky moučnou oběť žárlivosti, nabídne ji Hospodinu a přinese ji k oltáři. Num 5:26Vezme z té moučné oběti do hrsti památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom dá ženě vypít tu vodu. Num 5:27Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči svému manželu nevěry, voda prokletí v ní zhořkne, její lůno oteče a její klín zvadne, a tak se ta žena stane ve svém lidu kletbou. Num 5:28Pokud se však neposkvrnila a je čistá, bude zproštěna nařčení a bude moci počít dítě.

Num 5:29Toto je zákon žárlivosti. Platí v případech, kdy se žena odklonila od svého manžela, a tak se poskvrnila, Num 5:30nebo když se muže zmocní žárlivost vůči jeho manželce. Postaví ji před Hospodina a kněz při ní vykoná vše podle tohoto předpisu. Num 5:31Manžel bude prost viny, žena však svou vinu ponese.“

Kapitola 6

Zákon o nazírech

Num 6:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 6:2„Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit zvláštní nazírský slib, [187] aby se zasvětil Hospodinu, Num 6:3bude se zdržovat vína i piva; nenapije se vinného octu ani jiného kvašeného nápoje, nenapije se žádné šťávy z hroznů a nebude hrozny ani jíst, ať už čerstvé nebo sušené. Num 6:4Po celou dobu svého zasvěcení neokusí nic pocházejícího z vinné révy, od zrnka až po slupku.

Num 6:5Po celou dobu jeho nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne břitva. Dokud nevyprší doba jeho oddělení pro Hospodina, bude svatý; vlasy na hlavě si nechá volně růst.

Num 6:6Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblíží k mrtvému. Num 6:7Neposkvrní se ani při svém otci, matce, bratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť má na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Num 6:8Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu.

Num 6:9Kdyby však v jeho blízkosti někdo zemřel náhlou smrtí, a tak poskvrnil znak zasvěcení na jeho hlavě, oholí si hlavu v den svého očišťování; oholí si ji v sedmý den. Num 6:10Osmého dne pak přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání dvě hrdličky nebo dvě holoubata Num 6:11a kněz přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť. Tak za něj vykoná obřad smíření, neboť se prohřešil při mrtvém. Toho dne znovu posvětí svou hlavu Num 6:12a všechny dny svého nazírství zasvětí Hospodinu. Přinese ročního beránka jako oběť odškodnění a předchozí dny se zruší, neboť poskvrnil své nazírství.

Num 6:13A toto je zákon ohledně nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho zasvěcení, bude přiveden ke vchodu do Stanu setkávání Num 6:14a bude obětovat svůj dar Hospodinu: jednoho ročního beránka bez vady jako zápalnou oběť, jednu roční ovečku bez vady jako oběť za hřích a jednoho berana bez vady jako pokojnou oběť, Num 6:15dále koš nekvašeného pečiva z jemné mouky, bochánky zadělané olejem, nekvašené placky pomazané olejem a s nimi patřičné moučné oběti a úlitby.

Num 6:16Kněz to přinese před Hospodina a vykoná nazírovu oběť za hřích a jeho zápalnou oběť. Num 6:17Berana pak připraví jako pokojnou oběť Hospodinu spolu s košem nekvašeného pečiva a vykoná jeho moučnou oběť a jeho úlitbu.

Num 6:18Nazír si pak u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasy, znamení svého nazírského zasvěcení, vezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětí.

Num 6:19Kněz vezme z onoho berana vařené plece, z koše vezme jeden nekvašený bochánek a jednu nekvašenou placku a poté, co si nazír oholí znamení svého zasvěcení, vloží to vše do jeho dlaní. Num 6:20Kněz to pak zvedáním nabídne Hospodinu. Společně s hrudím pozvedání a kýtou odevzdání jsou tyto věci svatým darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít víno.

Num 6:21Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za jeho zasvěcení bude odpovídat slibu, který učinil (kromě toho, co by chtěl přidat podle svých možností).“

Kněžské požehnání

Num 6:22Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 6:23„Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim říkat:

Num 6:24‚Ať ti Hospodin žehná
a chrání tě!
Num 6:25Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář
a daruje ti přízeň!
Num 6:26Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář
a obdaří tě pokojem!‘

Num 6:27Tak budou pronášet mé jméno nad syny Izraele, a já jim požehnám.“

Kapitola 7

Dary izraelských vůdců

Num 7:1V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, [188] pomazal a posvětil jej i veškeré jeho vybavení a rovněž tak oltář a veškeré jeho vybavení. Když to vše pomazal a posvětil, Num 7:2přistoupili vůdcové Izraele, náčelníci otcovských rodů, totiž vůdcové pokolení, pověření sčítáním, Num 7:3a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé dva vůdce a za každého jeden býk). Když je přivedli před Příbytek,

Num 7:4Hospodin řekl Mojžíšovi: Num 7:5„Přijmi to od nich, ať to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to levitům, každému v souladu s jeho službou.“

Num 7:6Mojžíš tedy vzal vozy i býky a dal je levitům. Num 7:7Geršonovým synům dal vzhledem k jejich službě [189] dva vozy a čtyři býky. Num 7:8Synům Merariho dal vzhledem k jejich službě [190] pod vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozy a osm býků. Num 7:9Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na ramenou. [191]

Num 7:10V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcení a položili je před oltář. Num 7:11Hospodin Mojžíšovi řekl: „Ať přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý vůdce v jeden den.“

Num 7:12Prvního dne přinesl svůj dar Nachšon, syn Aminadabův z pokolení Juda.

Num 7:13Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, [192] jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech [193] (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, Num 7:14jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, [194] plný kadidla, Num 7:15jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, Num 7:16jeden kozel k oběti za hřích, Num 7:17dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Nachšona, syna Aminadabova.

Num 7:18Druhého dne svůj dar přinesl Netaneel, syn Cuarův, vůdce pokolení Isachar.

Num 7:19Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, Num 7:20jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, Num 7:21jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, Num 7:22jeden kozel k oběti za hřích, Num 7:23dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Netaneela, syna Cuarova.

Num 7:24Třetího dne předstoupil vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův.

Num 7:25Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, Num 7:26jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, Num 7:27jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, Num 7:28jeden kozel k oběti za hřích, Num 7:29dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eliaba, syna Chelonova.

Num 7:30Čtvrtého dne předstoupil vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův.

Num 7:31Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, Num 7:32jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, Num 7:33jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, Num 7:34jeden kozel k oběti za hřích, Num 7:35dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar vůdce Rubenových synů Elicura, syna Šedeurova.

Num 7:36Pátého dne předstoupil vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův.

Num 7:37Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, Num 7:38jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, Num 7:39jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, Num 7:40jeden kozel k oběti za hřích, Num 7:41dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Šelumiela, syna Curišadajova.

Num 7:42Šestého dne předstoupil vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův.

Num 7:43Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, Num 7:44jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, Num 7:45jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, Num 7:46jeden kozel k oběti za hřích, Num 7:47dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eljasafa, syna Deuelova.

Num 7:48Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův.

Num 7:49Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, Num 7:50jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, Num 7:51jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, Num 7:52jeden kozel k oběti za hřích, Num 7:53dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Elišamy, syna Amihudova.

Num 7:54Osmého dne předstoupil vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův.

Num 7:55Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, Num 7:56jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, Num 7:57jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, Num 7:58jeden kozel k oběti za hřích, Num 7:59dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Gamaliela, syna Pedacurova.

Num 7:60Devátého dne předstoupil vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho.

Num 7:61Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, Num 7:62jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, Num 7:63jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, Num 7:64jeden kozel k oběti za hřích, Num 7:65dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Abidana, syna Gideoniho.

Num 7:66Desátého dne předstoupil vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův.

Num 7:67Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, Num 7:68jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, Num 7:69jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, Num 7:70jeden kozel k oběti za hřích, Num 7:71dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiezera, syna Amišadajova.

Num 7:72Jedenáctého dne předstoupil vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův.

Num 7:73Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, Num 7:74jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, Num 7:75jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, Num 7:76jeden kozel k oběti za hřích, Num 7:77dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Pagiela, syna Okranova.

Num 7:78Dvanáctého dne předstoupil vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův.

Num 7:79Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, Num 7:80jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plný kadidla, Num 7:81jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, Num 7:82jeden kozel k oběti za hřích, Num 7:83dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiry, syna Enanova.

Num 7:84Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v den, kdy byl pomazán: 12 stříbrných mís, 12 stříbrných obětních misek, 12 zlatých pohárků.

Num 7:85Každá stříbrná mísa vážila 130 šekelů a každá obětní miska 70. Stříbrné nádobí vážilo celkem 2400 šekelů [195] svatyně.

Num 7:86Každý z dvanácti zlatých pohárků plných kadidla vážil 10 šekelů. Zlaté pohárky vážily celkem 120 šekelů [196] svatyně.

Num 7:87Souhrn dobytka k zápalné oběti (s jejich moučnou obětí): 12 býčků, 12 beranů, 12 ročních beránků.

K oběti za hřích: 12 kozlů.

Num 7:88Souhrn dobytka k pokojné oběti: 24 býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků.

Toto byl dar k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán.

Num 7:89A když Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa mezi dvěma cheruby nad slitovnicí ležící na Truhle svědectví; tak k němu promlouval. [197]

Kapitola 8

Rozsvěcování svícnu

Num 8:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 8:2„Řekni Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej, ať těch sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen.“

Num 8:3Áron to tedy učinil; rozsvítil kahany směrem dopředu před svícen, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Num 8:4Samotný svícen byl od dříku až po květy vytepán ze zlata. Mojžíš zhotovil svícen přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře. [198]

Očištění levitů

Num 8:5Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 8:6„Vezmi z řad synů Izraele levity a očisti je. Num 8:7Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a oni si oholí celé tělo břitvou a vyperou si oděv. Tak budou očištěni. Num 8:8Ať vezmou mladého býčka spolu s moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejem; ty pak vezmi druhého mladého býčka k oběti za hřích. Num 8:9Přiveď levity před Stan setkávání a shromáždi tam celou izraelskou obec. Num 8:10Když levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele na ně vloží ruce Num 8:11a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu.

Num 8:12Levité ať pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť Hospodinu k vykoupení levitů. Num 8:13Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu. Num 8:14Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji.

Num 8:15Poté, co je očistíš a nabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do služby při Stanu setkávání, Num 8:16neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech, kteří otvírají lůno, namísto všech prvorozených synů Izraele, Num 8:17neboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je mé. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem je zasvětil sobě, Num 8:18avšak namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity. [199]Num 8:19Tyto levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu při Stanu setkávání a byli za ně výkupným, aby na syny Izraele nepřišla zhoubná rána, když by přistupovali ke svatým věcem.“ [200]

Num 8:20Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázal; právě tak s nimi synové Izraele naložili. Num 8:21Levité se očistili od hříchu a vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za ně obřad smíření, aby byli očištěni. Num 8:22Poté tedy levité vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi naložili.

Num 8:23Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 8:24„Toto platí pro levity: Od pětadvaceti let každý z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Num 8:25Od padesáti let se pak z pracovní služby vrátí a nebude už sloužit. Num 8:26Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat nebude. Takto naložíš s levity, pokud jde o jejich povinnosti.“

Kapitola 9

Slavení Hodu beránka

Num 9:1V prvním měsíci druhého roku po vyjití z Egypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: Num 9:2„Ať synové Izraele v určený čas slaví Hod beránka. Num 9:3Slavte jej v určený čas, čtrnáctého dne tohoto měsíce za soumraku. Budete jej slavit podle všech jeho ustanovení a podle všech jeho pravidel.“ [201]

Num 9:4Mojžíš řekl synům Izraele, ať slaví Hod beránka, Num 9:5a tak za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce slavili Hod beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.

Num 9:6Vyskytli se však muži, kteří nemohli v onen den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili při mrtvému člověku. Proto přišli toho dne před Mojžíše a Árona. Num 9:7Řekli: „Poskvrnili jsme se při mrtvému člověku. Proč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?“

Num 9:8Mojžíš jim odpověděl: „Počkejte, než vyslechnu, co o vás přikáže Hospodin.“

Num 9:9Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 9:10„Mluv k synům Izraele: Kdokoli z vás nebo z vašich potomků by se poskvrnil při mrtvém nebo byl na daleké cestě, ať přesto Hospodinu slaví Hod beránka. Num 9:11Ať jej slaví za soumraku čtrnáctého dne druhého měsíce. Ať jí beránka s nekvašenými chleby a s trpkými bylinami. Num 9:12Ať z něj nenechají nic do rána a nezlámou v něm jedinou kost. Ať slaví Hod beránka podle všech jeho ustanovení. Num 9:13Kdokoli je ovšem čistý a není na cestách, avšak zanedbá slavení Hodu beránka, ať je vyobcován ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu. Takový člověk ponese hřích.

Num 9:14Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u vás, ať jej slaví podle ustanovení a pravidel pro Hod beránka. Pro domácího i hosta žijícího u vás budou platit stejná pravidla.“

Cesta pouští

Pod Božím vedením

Num 9:15V den, kdy byl Příbytek postaven, přikryl Příbytek při Stanu svědectví oblak. Od večera do rána pak spočíval nad Příbytkem v podobě ohně. [202]Num 9:16Tak tomu bylo stále: Příbytek přikrýval oblak a v noci měl podobu ohně. Num 9:17Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové Izraele hned vyráželi na cestu. Kdekoli oblak spočinul, tam synové Izraele tábořili. Num 9:18Podle Hospodinova rozkazu vyráželi synové Izraele na cestu a podle Hospodinova rozkazu tábořili. Tábořili tak dlouho, dokud oblak spočíval nad Příbytkem. Num 9:19Někdy oblak prodléval nad Příbytkem mnoho dní; tehdy synové Izraele drželi Hospodinovu stráž a netáhli dál. Num 9:20Jindy se oblak nad Příbytkem zdržel jen několik dní; tehdy tábořili podle Hospodinova rozkazu a podle Hospodinova rozkazu pak táhli dál. Num 9:21Když oblak zůstal jen od večera do rána a ráno se opět vznesl, hned táhli dál. Ať se oblak vznesl ve dne nebo v noci, hned táhli dál. Num 9:22Ať už oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové Izraele tábořili a nevydávali se na cestu. Jakmile se však vznesl, táhli dál. Num 9:23Podle Hospodinova rozkazu tábořili a podle Hospodinova rozkazu táhli dál. Podle Hospodinova rozkazu skrze Mojžíše drželi Hospodinovu stráž.

Kapitola 10

Stříbrné trubky

Num 10:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 10:2„Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obce a když se budou oddíly dávat na pochod. Num 10:3Když se na ně dlouze zatroubí, sejde se k tobě před vchod do Stanu setkávání celá obec. Num 10:4Zatroubí-li se jen na jednu, sejdou se k tobě jen vůdcové, náčelníci izraelských tisíců. Num 10:5Když zatroubíte s přefukováním, dají se na pochod oddíly tábořící na východě. Num 10:6Když zatroubíte s přefukováním podruhé, dají se na pochod oddíly tábořící na jihu. K odchodu se tedy bude troubit s přefukováním, Num 10:7zatímco ke svolání shromáždění budete troubit dlouze, bez přefukování.

Num 10:8Na trubky budou troubit kněží, Áronovi synové; to pro vás bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Num 10:9Půjdete-li ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl, budete na trubky troubit s přefukováním, abyste se připomenuli Hospodinu, svému Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátel. Num 10:10Na trubky budete troubit také ve dnech svých oslav, při slavnostech, při začátcích měsíců, při zápalných obětech a při pokojných obětech. Tak se budete připomínat svému Bohu. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“

Odchod ze Sinaje

Num 10:11Dvacátého dne druhého měsíce druhého roku se oblak vznesl od Příbytku svědectví. Num 10:12Synové Izraele se tedy vydali z pouště Sinaj na svá putování, než oblak spočinul v poušti Paran. Num 10:13Tak táhli poprvé podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem:

Num 10:14Nejprve táhl po svých oddílech prapor Judova uskupení; v jejich čele šel Nachšon, syn Aminadabův. Num 10:15V čele pokolení Isachar šel Netaneel, syn Cuarův, Num 10:16a v čele pokolení Zabulon šel Eliab, syn Chelonův. Num 10:17Po složení Příbytku se s nimi vydali na cestu i synové Geršona a Merariho, kteří Příbytek nosili.

Num 10:18Potom táhl po svých oddílech prapor Rubenova uskupení; v jejich čele šel Elicur, syn Šedeurův. Num 10:19V čele pokolení Šimeonových synů šel Šelumiel, syn Curi-šadajův, Num 10:20a v čele pokolení Gád Eljasaf, syn Deuelův. Num 10:21Za nimi táhli Kehatovci, kteří nosili svaté předměty. Než došli na místo, Příbytek býval postaven.

Num 10:22Potom táhl po svých oddílech prapor Efraimova uskupení; v jejich čele šel Elišama, syn Amihudův. Num 10:23V čele pokolení Manases šel Gamaliel, syn Pedacurův, Num 10:24a v čele pokolení Benjamín Abidan, syn Gideoniho.

Num 10:25Jako zadní voj všech uskupení táhl po svých oddílech prapor Danova uskupení; v jejich čele šel Achiezer, syn Ami-šadajův. Num 10:26V čele pokolení Ašer šel Pagiel, syn Okranův, Num 10:27a v čele Neftalímova pokolení Achira, syn Enanův. Num 10:28Takto táhli synové Izraele po svých oddílech, když se vydávali na cestu.

Num 10:29Mojžíš řekl Chobabovi, synu Midiánce Reuela, svého tchána: [203] „Vydáváme se k místu, o němž nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.‘ Pojď s námi a dobře se o tebe postaráme, neboť Hospodin zaslíbil Izraeli dobré věci.“

Num 10:30On mu však odpověděl: „Nepůjdu. Chci se vrátit do své země a ke svým příbuzným.“

Num 10:31Mojžíš mu řekl: „Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořit. Staň se naším průvodcem. Num 10:32Půjdeš-li s námi, podělíme se s tebou o dobrodiní, které nám Hospodin prokáže.“

Num 10:33A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy. [204] Ty tři dny putovala Truhla Hospodinovy smlouvy před nimi, aby jim hledala místo k odpočinku. Num 10:34Během dne, když byli na cestě z tábora, býval nad nimi Hospodinův oblak.

Num 10:35Kdykoli se Truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkával:

„Povstaň, Hospodine,
ať se tví nepřátelé rozprchnou,
a ti, kdo tě nenávidí,
ať utečou před tebou!“

Num 10:36Kdykoli pak měla spočinout, říkával:

„Navrať se, Hospodine,
k nesčíslným tisícům Izraele.“

Kapitola 11

Těžkosti

Num 11:1Lid si pak před Hospodinem začal stěžovat na těžkosti. Když to Hospodin uslyšel, vzplanul hněvem. Hospodinův oheň vyšlehl proti nim a pohltil okraj tábora. Num 11:2Lid tedy volal k Mojžíšovi, a když se Mojžíš modlil k Hospodinu, oheň uhasl. Num 11:3To místo nazvali Tabera, Spáleniště, neboť tam proti nim vyšlehl Hospodinův oheň.

Vzpoura kvůli masu

Num 11:4Chátry přimíšené k nim se pak zmocnila lačnost. Synové Izraele se k nim připojili a dali se znovu do pláče: „Kdo nás nakrmí masem? Num 11:5Vzpomínáme na ryby, které jsme v Egyptě jedli zadarmo, na okurky a melouny, na pórek, cibuli a česnek. Num 11:6Teď máme jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!“ [205]

Num 11:7Mana byla jako semeno koriandru a barvou připomínala vonnou pryskyřici. Num 11:8Lid ji vycházel sbírat, potom ji mleli ručním mlýnkem nebo drtili v moždíři, vařili v hrnci nebo z ní pekli chlebové placky. Chuť měla šťavnatou jako čerstvý olej. Num 11:9Když na tábor v noci padala rosa, mana padala s ní.

Num 11:10Mojžíš tedy slyšel, jak lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhým. Hospodin vzplanul velikým hněvem. Mojžíš byl z toho nešťastný Num 11:11a řekl Hospodinu: „Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Num 11:12Byl jsem to já, kdo je všechny počal? Byl jsem to já, kdo ten lid zplodil, že mi říkáš: ‚Nes jej v náručí, jako nosí chůva nemluvně‘? Jak je mám vést do země, kterou jsi s přísahou slíbil jejich otcům? Num 11:13Kde mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na mě s pláčem naléhají: ‚Dej nám maso, chceme jíst!‘ Num 11:14Sám je všechny neunesu, je to nad mé síly! Num 11:15Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději mě zabij. Už se nemohu dívat na své neštěstí!“

Num 11:16Hospodin Mojžíšovi řekl: „Shromáždi mi z izraelských stařešinů sedmdesát mužů, které znáš jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke Stanu setkávání, ať se tam postaví s tebou. Num 11:17Já sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha, který je na tobě, a vložím jej na ně, aby nesli břímě lidu s tebou a nemusel jsi je nést sám.

Num 11:18Lidu řekni: Posvěťte se pro zítřek. Budete jíst maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám dá najíst masa? To jsme se měli lépe v Egyptě!‘ Hospodin vás tedy nakrmí masem. Num 11:19Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, Num 11:20ale celý měsíc. Poleze vám z chřípí a zhnusí se vám, protože jste zavrhli Hospodina, který je uprostřed vás, a naříkali jste před ním: ‚Proč jsme jen odešli z Egypta?‘“

Num 11:21Mojžíš ale namítl: „Lid kolem mě čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý měsíc!‘ Num 11:22Má se snad pro ně pobít všechen brav a skot, aby měli dost? Mají se pro ně vylovit všechny ryby z moře, aby měli dost?“

Num 11:23„Je na to snad Hospodinova ruka krátká?“ odpověděl Hospodin Mojžíšovi. „Teď uvidíš, zda se mé slovo při tobě naplní, nebo ne.“

Num 11:24Mojžíš tedy vyšel ven a vyřídil Hospodinova slova lidu. Shromáždil sedmdesát stařešinů z lidu a postavil je okolo Stanu. Num 11:25Tehdy Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil s ním. Vzal z Ducha, který byl na Mojžíšovi, a udělil jej těm sedmdesáti stařešinům. Jakmile na nich Duch spočinul, prorokovali, ale pak už nikdy.

Num 11:26Dva muži ovšem zůstali v táboře; jeden se jmenoval Eldad a druhý Medad. Protože byli na seznamu, spočinul Duch i na nich (ačkoli nevyšli ke Stanu), a tak prorokovali v táboře. Num 11:27Jeden mládenec přiběhl a oznámil Mojžíšovi: „Eldad a Medad prorokují v táboře.“

Num 11:28Jozue, Nunův syn, který byl od mládí Mojžíšovým pomocníkem, [206] na to řekl: „Mojžíši, pane můj, zabraň jim v tom!“

Num 11:29Mojžíš mu odpověděl: „Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin udělil svého Ducha!“ Num 11:30A tak se Mojžíš se stařešiny Izraele vrátil do tábora.

Num 11:31Vtom se zvedl vítr od Hospodina, přivál od moře křepelky a zasypal jimi tábor ze všech stran, na jeden den cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů [207] od země. Num 11:32Lid pak byl celý den a celou noc a celý následující den na nohou a sbíral křepelky. Kdo nasbíral nejméně, měl jich deset chomerů, [208] takže si je rozprostřeli po celém táboře. Num 11:33Ještě měli maso v zubech, ještě ho ani nerozžvýkali, když Hospodin vzplanul proti lidu hněvem a udeřil na lid přetěžkou ranou. Num 11:34To místo pak dostalo jméno Kibrot-hataava, Hroby lačnosti, neboť tam pohřbili lidi propadlé lačnosti.

Num 11:35Z Kibrot-hataavy pak lid vytáhl do Chacerotu a v Chacerotu zůstali.

Kapitola 12

Vzpoura Mojžíšových sourozenců

Num 12:1Miriam pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: „Vzal si za ženu Kúšanku!“ [209]Num 12:2Říkali také: „Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás?“ A Hospodin to slyšel.

Num 12:3(Mojžíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.)

Num 12:4Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: „Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!“ Všichni tři tedy šli. Num 12:5Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu do Stanu a zvolal: „Árone a Miriam!“ A když ti dva přišli, Num 12:6řekl:

„Slyšte má slova:
Je-li mezi vámi Hospodinův prorok,
dám se mu poznat skrze vidění,
promluvím k němu skrze sen.
Num 12:7S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné,
jemu byl svěřen můj celý dům!
Num 12:8S ním rozmlouvám tváří v tvář,
zřetelně, a ne v hádankách,
spatřuje Hospodina tak, jak je!
Jak to, že jste se nezalekli
pomluvit mého služebníka Mojžíše?“

Num 12:9Hospodin proti nim vzplanul hněvem a odešel.

Num 12:10Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla malomocná, [210] bílá jako sníh! Když se Áron otočil k Miriam a spatřil, že je malomocná, Num 12:11řekl Mojžíšovi: „Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak pošetile spáchali. Num 12:12Prosím, ať má sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s tělem napůl zetlelým!“

Num 12:13Mojžíš tedy volal k Hospodinu: „Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!“

Num 12:14Hospodin Mojžíšovi odpověděl: „Kdyby jí otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? Ať je tedy na sedm dní vykázána z tábora; teprve pak bude přijata zpět.“ Num 12:15Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z tábora. Lid se nehnul dál, dokud Miriam nebyla přijata zpět.

Num 12:16Potom lid vytáhl z Chacerotu a utábořil se v poušti Paran.

Kapitola 13

Vzpoura deseti zvědů

Num 13:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 13:2„Vyšli muže, aby prozkoumali kanaánskou zem, kterou dám synům Izraele. Z každého otcovského pokolení vyšlete po jednom muži. Ať to jsou samí vůdcové.“

Num 13:3A tak je Mojžíš vyslal z pouště Paran podle Hospodinova rozkazu. Všichni to byli přední mužové mezi syny Izraele. Num 13:4A toto jsou jejich jména:

Šamua, syn Zakurův, z pokolení Ruben,

Num 13:5Šafat, syn Choriův, z pokolení Šimeon,

Num 13:6Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda,

Num 13:7Jigal, syn Josefův, z pokolení Isachar,

Num 13:8Hošea, syn Nunův, z pokolení Efraim,

Num 13:9Palti, syn Rafuův, z pokolení Benjamín,

Num 13:10Gadiel, syn Sodiův, z pokolení Zabulon,

Num 13:11Gadi, syn Susiův, z pokolení Josefova syna Manasese,

Num 13:12Amiel, syn Gemaliův, z pokolení Dan,

Num 13:13Setur, syn Mikaelův, z pokolení Ašer,

Num 13:14Nachbi, syn Vofsiův, z pokolení Neftalí,

Num 13:15Geuel, syn Makiův, z pokolení Gád.

Num 13:16To jsou jména mužů, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem. Nunova syna jménem Hošea, Spása, Mojžíš přejmenoval na Jozue, Hospodin je spása.

Num 13:17Když je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zem, řekl jim: „Jděte vzhůru do Negevu, potom vystupte do hor Num 13:18a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v ní bydlí. Je silný, nebo slabý? Je jich málo, nebo hodně? Num 13:19Jaká je země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou města, v nichž sídlí? Otevřená, nebo opevněná? Num 13:20Jaká je to země? Úrodná, nebo chudá? Jsou v ní stromy, nebo ne? Osmělte se a přineste z té země něco ovoce!“ (Byl totiž právě čas prvních hroznů.)

Num 13:21A tak vyrazili prozkoumat tu zem od pouště Cin až po Rechob u Lebo-chamátu. Num 13:22Když vystoupili do Negevu, vydali se k Hebronu, kde žili Achiman, Šešaj a Talmaj, potomci Anakovi. (Hebron byl postaven o sedm let dříve než egyptský Soan.) Num 13:23Když došli k údolí Eškol, uřízli tam ratolest s takovým vinným hroznem, že ji museli nést na sochoru dva muži. Vzali také granátová jablka a fíky. Num 13:24Podle hroznu, který tam synové Izraele uřízli, se tomu místu říká Nachal Eškol, Údolí hroznu. Num 13:25Po čtyřiceti dnech se pak z průzkumu země vrátili.

Num 13:26Vydali se rovnou k Mojžíši a Áronovi a k celé izraelské obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce té země. Num 13:27Vyprávěli: „Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslal. Skutečně oplývá mlékem a medem [211] a toto je její ovoce. Num 13:28Jenže lid, který v té zemi bydlí, je silný, města jsou opevněná a velmi veliká, a navíc jsme tam viděli syny Anakovy. Num 13:29V negevském kraji žije Amalek; v horách bydlí Chetejci, Jebusejci a Emorejci; při moři a podél Jordánu pak bydlí Kanaánci!“

Num 13:30Káleb však lid stojící před Mojžíšem uklidňoval: „Pojďme přece vzhůru a obsaďme tu zem. Dokážeme ji ovládnout!“

Num 13:31Muži, kteří šli s ním, ale řekli: „Nemůžeme jít proti tomu lidu. Je silnější než my!“ Num 13:32Zemi, kterou prozkoumali, pak začali synům Izraele pomlouvat: „Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, požírá své obyvatele. Všichni lidé, které jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavy! Num 13:33Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako kobylky a stejně tak jsme připadali i my jim!“

Kapitola 14

Vzpoura proti Hospodinu

Num 14:1V celé obci tehdy nastalo pozdvižení. Lid se dal do křiku a naříkal celou noc. Num 14:2Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá obec jim vyčítala: „Ach, proč jsme nezemřeli v Egyptě! Ach, proč jsme nezemřeli na této poušti! Num 14:3Proč nás Hospodin vede do té země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Není pro nás lepší vrátit se do Egypta?“ Num 14:4Mezi sebou pak začali říkat: „Určeme si vůdce a vraťme se do Egypta!“

Num 14:5Mojžíš a Áron tehdy před celou shromážděnou izraelskou obcí padli na tvář.

Num 14:6Dva z těch, kdo šli prozkoumat zem – Jozue, syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův – roztrhli svá roucha Num 14:7a promluvili k celé izraelské obci: „Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, je velmi, velmi dobrá zem! [212]Num 14:8Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do té země a dá nám tu zem oplývající mlékem a medem. Num 14:9Jenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu té země se nebojte, zhltneme je jako sousto chleba! Jejich záštita je opustila, ale s námi je Hospodin; nebojte se jich!“

Num 14:10Celá obec se už chystala ukamenovat je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova sláva. Num 14:11Hospodin řekl Mojžíšovi: „Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat věřit i přes všechna znamení, která jsem uprostřed nich vykonal? Num 14:12Udeřím na ně morem, zřeknu se jich a z tebe udělám větší a mocnější národ, než jsou oni!“

Num 14:13Mojžíš ale Hospodinu odpověděl: „Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl tento lid svou silou, se to doslechnou Num 14:14a povědí to obyvatelům této země. Ti už slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto lidu; že ty, Hospodine, jsi spatřován tváří v tvář, že tvůj oblak stojí nad nimi, že ty sám je předcházíš v oblakovém sloupu ve dne a v ohnivém sloupu v noci. Num 14:15Když tento lid do posledního vybiješ, národy, které o tobě slyšely, řeknou: Num 14:16‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal uvést do země, kterou jim s přísahou zaslíbil.‘

Num 14:17Kéž se teď prosím rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl:

Num 14:18‚Hospodin je nesmírně trpělivý
a velmi laskavý,
odpouštějící nepravost i provinění.
Nezapomíná však trestat;
za nepravost otců volá k odpovědnosti
jejich syny do třetího i čtvrtého pokolení.‘ [213]

Num 14:19Prosím, pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravost, tak jak jsi jim odpouštěl od Egypta až doposud!“

Num 14:20Hospodin odpověděl: „Odpouštím, jak jsi řekl. Num 14:21Avšak, jakože jsem živ a Hospodinova sláva naplňuje celou zem: Num 14:22Nikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a má znamení, která jsem konal v Egyptě a na poušti, nikdo z těch, kdo mne už desetkrát pokoušeli a neposlouchali, Num 14:23nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům. [214] Nikdo z těch, kdo mnou pohrdli, ji nespatří! Num 14:24Můj služebník Káleb má ale jiného ducha – vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž vstoupil, a jeho símě ji získá za dědictví. Num 14:25Jelikož prý ‚v nížině bydlí Amalekovci a Kanaánci,‘ zítra se obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři!“

Num 14:26Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: Num 14:27„Jak dlouho bude proti mně toto zlé srocení reptat? Slyšel jsem reptání synů Izraele, slyšel jsem, jak proti mně reptají! Num 14:28Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak jste přede mnou sami řekli: Num 14:29Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdo z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo od dvaceti let výše, [215] nikdo z vás, kdo jste proti mně reptali, Num 14:30nevejde do země, o níž jsem přísahal, že vás v ní usadím – jedině Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Num 14:31Vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do ní uvedu a poznají tu zem, kterou jste zavrhli. Num 14:32Vaše mrtvoly však padnou na této poušti. Num 14:33Vaši synové budou čtyřicet let tuláky v poušti a ponesou následky vašeho smilstva, dokud vaše mrtvoly až do poslední nepadnou na poušti. Num 14:34Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste prozkoumávali zem. Z každého z těch čtyřiceti dní se stane rok, abyste poznali mou nelibost. Num 14:35To říkám já, Hospodin. Takto naložím s celým tímto zlým srocením, které se proti mně srotilo: zde na této poušti do posledního pomřou!“

Num 14:36Muži, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem a kteří o ní po svém návratu roznášeli pomluvy (čímž podnítili celou obec k reptání proti Mojžíšovi), Num 14:37mezitím zemřeli. Všechny, kdo o té zemi roznesli hanebnou pomluvu, zasáhla před Hospodinem náhlá rána. Num 14:38Z těch, kdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův.

Marný pokus dobýt Kanaán

Num 14:39Jakmile Mojžíš všechna ta slova vyřídil synům Izraele, lid se dal do velikého nářku. Num 14:40Časně ráno pak vstali a vydali se vzhůru k horskému hřebenu se slovy: „Ano, zhřešili jsme, ale teď jsme připraveni! Vyrazíme k místu, které nám Hospodin slíbil.“

Num 14:41Mojžíš ale řekl: „Proč znovu přestupujete Hospodinův rozkaz? Nemůžete uspět! Num 14:42Nevyrážejte, vždyť mezi vámi není Hospodin a vaši nepřátelé vás porazí! Num 14:43Amalekovci a Kanaánci se postaví proti vám a padnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina a přestali jej následovat. Hospodin s vámi nebude.“

Num 14:44Přesto se opovážili vyrazit k horskému hřebenu, ačkoli Truhla Hospodinovy smlouvy ani Mojžíš neopustili tábor. Num 14:45Amalekovci a Kanaánci, kteří v těch horách bydleli, tedy sestoupili, udeřili na ně a bili je až k Chormě.

Kapitola 15

Přídavky k obětem

Num 15:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 15:2„Mluv k synům Izraele a řekni jim: Až přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji osídlili, Num 15:3a budete chtít Hospodinu přinést ohnivou oběť, abyste Hospodinu připravili příjemnou vůni – ať už zápalnou nebo pokojnou oběť, ať už jako splnění slibu nebo jako dobrovolný dar nebo při vašich slavnostech, ať už ze skotu nebo z bravu, Num 15:4pak ať ten, kdo přináší Hospodinu takovýto dar, přinese rovněž moučnou oběť: desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu oleje. [216]Num 15:5Při zápalné či pokojné oběti s každým beránkem obětuj čtvrtku hinu vína jako úlitbu.

Num 15:6S beranem pak obětuj dvě desetiny efy jemné mouky zadělané třetinou hinu oleje [217] jako moučnou oběť Num 15:7a třetinu hinu vína jako úlitbu – to vše přineseš Hospodinu jako příjemnou vůni.

Num 15:8Připravíš-li jako zápalnou či pokojnou oběť dobytče, ať už jako splnění slibu nebo jako pokojnou oběť Hospodinu, Num 15:9přines s tím dobytčetem jako moučnou oběť tři desetiny efy jemné mouky zadělané půlkou hinu oleje [218]Num 15:10a jako úlitbu půl hinu vína – to je ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Num 15:11Tak bude naloženo s každým býkem, s každým beranem, beránkem či kůzletem. Num 15:12Ať jich připravíte jakékoli množství, takto naložíte s každým z nich.

Num 15:13Takto s nimi naloží každý narozený v Izraeli, když bude přinášet ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Num 15:14Kdyby v budoucích pokoleních některý přistěhovalec nebo kdokoli u vás bude žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu, musí se při tom zachovat stejně jako vy. Num 15:15Pro shromáždění i pro přistěhovalce žijícího u vás budou platit stejná pravidla. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: před Hospodinem si budete vy i přistěhovalec rovni. Num 15:16Pro vás i pro přistěhovalce žijícího u vás bude platit stejný zákon a stejný řád.“

Prvotiny z těsta

Num 15:17Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 15:18„Řekni synům Izraele: Až vejdete do země, do níž vás uvádím, Num 15:19a budete jíst její chléb, odevzdávejte z něj obětní příspěvek Hospodinu. Num 15:20Jako obětní příspěvek z humna odevzdávejte bochánek ze svého prvního těsta. Num 15:21Po všechna vaše pokolení odevzdávejte Hospodinu obětní příspěvek ze svého prvního těsta.“

Oběť za neúmyslný hřích

Num 15:22„Jestliže se neúmyslně prohřešíte tím, že nesplníte některé z těchto přikázání, která Hospodin oznámil Mojžíšovi Num 15:23(cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode dne, kdy to Hospodin přikázal, dále, po všechna vaše pokolení), učiníte toto:

Num 15:24Pokud se to stane neúmyslně nedopatřením celé obce, [219] obětuje obec jednoho mladého býčka jako zápalnou oběť příjemně vonící Hospodinu spolu s patřičnou moučnou obětí a úlitbou podle pravidel a rovněž jednoho kozla k oběti za hřích. Num 15:25Kněz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a bude jim odpuštěno. Bylo to nedopatření a oni za své nedopatření přinesli darem ohnivou oběť Hospodinu a rovněž oběť za hřích před Hospodinem. Num 15:26Celé izraelské obci bude odpuštěno, stejně jako přistěhovalci žijícímu u vás, neboť se to celé obci přihodilo neúmyslně.

Num 15:27Pokud neúmyslně zhřeší jednotlivec, [220] přinese jako oběť za hřích roční kůzle. Num 15:28Kněz pak vykoná obřad smíření za toho, kdo nedopatřením neúmyslně zhřešil před Hospodinem. Vykoná za něj obřad smíření, a bude mu odpuštěno. Num 15:29Pro rodilého Izraelitu i pro přistěhovalce žijícího u vás budete mít stejný zákon o neúmyslném hříchu.

Num 15:30Pokud však někdo hřeší opovážlivě, ať je to rodilý Izraelita nebo přistěhovalec, rouhá se Hospodinu; takový bude vyobcován ze svého lidu. Num 15:31Protože pohrdl Hospodinovým slovem a porušil jeho přikázání, musí být vyobcován; lpí na něm vina.“

Porušení soboty

Num 15:32Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. Num 15:33Ti, kdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedli k Mojžíšovi, Áronovi a celé obci Num 15:34a nechali jej ve vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním má stát.

Num 15:35Hospodin pak řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. [221] Ať jej celá obec za táborem ukamenuje.“ Num 15:36Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, až zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Třásně

Num 15:37Hospodin řekl Mojžíšovi: Num 15:38„Řekni synům Izraele, ať si po všechna pokolení dělají na cípech svých oděvů třásně. Nad tyto třásně v cípech ať si připevní modrou šňůrku. [222]Num 15:39Toto budou vaše třásně. Když na ně pohlédnete, připomenete si všechna Hospodinova přikázání, abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu. Num 15:40Takto si budete připomínat všechna moje přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu. Num 15:41Já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“

Kapitola 16

Vzpoura levity Koracha

Num 16:1Levita Korach, syn Jishara, syna Kehatova, přibral Rubenovce Dátana a Abirama, syny Eliabovy, a Óna, syna Peletova, Num 16:2a spolu s dalšími dvěma sty padesáti izraelskými muži povstali proti Mojžíšovi. Byli to představení obce, členové sněmu, samí věhlasní muži. Num 16:3Srotili se proti Mojžíšovi a Áronovi a řekli jim: „Osobujete si příliš! Celá tato obec, ti všichni jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich. Proč se tedy pozdvihujete nad Hospodinovo shromáždění?“

Num 16:4Když to Mojžíš uslyšel, padl na tvář. Num 16:5Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: „Ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří, kdo je svatý a koho k sobě nechá přistoupit. Přistoupí k němu ten, koho vyvolil. Num 16:6Udělejte toto: Vezměte si kadidelnice, Korach a celá jeho tlupa. Num 16:7Zítra do nich dejte žhavé uhlí a na ně před Hospodinem položte kadidlo. Hospodin potom rozhodne, kdo je svatý. Osobujete si příliš, Leviho synové!“

Num 16:8Mojžíš tehdy Korachovi řekl: „Dobře poslouchejte, Leviho synové: Num 16:9Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a dovolil vám přistupovat k němu, sloužit u Hospodinova Příbytku, stát před obcí a sloužit jí? Num 16:10Dovolil ti spolu s tvými bratry levity přistupovat k němu, a vy si žádáte ještě kněžství?! Num 16:11Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu – vždyť kdo je Áron, že reptáte proti němu?“

Num 16:12Mojžíš pak nechal zavolat Dátana a Abirama, syny Eliabovy, ale oni řekli: „Nepůjdeme! Num 16:13Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys nás nechal pomřít na poušti? To se ještě musíš dělat naším vůdcem?! Num 16:14Do žádné ‚země oplývající mlékem a medem‘ [223] jsi nás nedovedl, žádné ‚pole a vinici‘ [224] jsi nám za dědictví nedal. Chceš snad těm mužům vyloupnout oči? Nepůjdeme!“

Num 16:15Mojžíš se tedy velmi rozlítil a řekl Hospodinu: „Nevšímej si jejich obětí! Ani jediného osla jsem si od nich nevzal, ani jedinému z nich jsem neublížil!“

Num 16:16Potom Mojžíš řekl Korachovi: „Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem – ty s nimi a také Áron. Num 16:17Každý vezměte svou kadidelnici, dejte do ní kadidlo a každý přineste svou kadidelnici před Hospodina – dvě stě padesát kadidelnic. Také ty a Áron přineste svou kadidelnici.“

Num 16:18Každý tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich řeřavé uhlí, na ně položili kadidlo a postavili se ke vchodu do Stanu setkávání k Mojžíšovi a Áronovi. Num 16:19Korach proti nim shromáždil ke vchodu do Stanu setkávání celou obec. Vtom se celé obci ukázala Hospodinova sláva a Num 16:20Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: Num 16:21„Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!“

Num 16:22Padli tedy na tvář. „Ó Bože, Bože duchů veškerého tvorstva!“ zvolali. „Jeden muž zhřeší a ty se hněváš na celou obec?“

Num 16:23Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 16:24„Řekni obci: Odstupte ze všech stran od Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku!“

Num 16:25Mojžíš vstal a šel k Dátanovi a Abiramovi; izraelští stařešinové šli za ním. Num 16:26„Odvraťte se od stanů těch ničemů,“ řekl obci. „Nedotýkejte se ničeho, co jim patří, abyste nebyli smeteni se všemi jejich hříchy.“ Num 16:27Vyklidili tedy prostor kolem dokola Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku. Dátan a Abiram vyšli a stáli u vchodu do svých stanů se svými ženami, syny i malými dětmi.

Num 16:28Mojžíš řekl: „Takto poznáte, že mě Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a že to nedělám o své vůli: Num 16:29Zemřou-li tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li se jim, co se lidem běžně stává, pak mě neposlal Hospodin. Num 16:30Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají, takže se zaživa propadnou do podsvětí, pak poznáte, že tito muži pohrdli Hospodinem!“

Num 16:31Sotva Mojžíš dořekl ta slova, země se pod nimi rozestoupila. Num 16:32Země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny i všechny ty, kdo byli s Korachem, i veškerý jejich majetek. Num 16:33Zaživa se propadli do podsvětí i se vším, co měli. Země se nad nimi zavřela a zmizeli zprostřed shromáždění. Num 16:34Celý kolemstojící Izrael se dal před jejich křikem na útěk a volali: „Ať země nepohltí i nás!“

Num 16:35Od Hospodina pak vyšlehl oheň a těch 250 mužů, kteří přinesli kadidlo, pohltil.

Kapitola 17

Num 17:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 17:2„Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ať ze spáleniště posbírá ony kadidelnice, neboť jsou svaté. Uhlí z nich rozmetej do daleka. Num 17:3Z kadidelnic těch, kdo pro svůj hřích přišli o život, se udělají tepané pláty k obložení oltáře, neboť je přinesli před Hospodina, a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak synům Izraele jako znamení.“

Num 17:4Kněz Eleazar tedy vzal mosazné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli spáleni, a nechal z nich vytepat obložení oltáře. Num 17:5To se stalo pro syny Izraele připomínkou, aby žádný nepovolaný, který by nebyl z Áronova semene, nepřistupoval a nepálil před Hospodinem kadidlo, aby nedopadl jako Korach a jeho tlupa. Stalo by se mu to, o čem Hospodin mluvil skrze Mojžíše.

Num 17:6Nazítří se celá izraelská obec dala do reptání proti Mojžíšovi a Áronovi: „To vy jste způsobili smrt v Hospodinově lidu!“

Num 17:7Když se však obec srotila proti Mojžíšovi a Áronovi, obrátili se ke Stanu setkávání a hle – přikryl jej oblak a ukázala se tam Hospodinova sláva! Num 17:8Mojžíš a Áron pak přišli před Stan setkávání Num 17:9a Hospodin tam k Mojžíšovi promluvil: Num 17:10„Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!“ Padli tedy na tvář.

Num 17:11Mojžíš pak řekl Áronovi: „Vezmi kadidelnici, dej do ní žhavé uhlí z oltáře a na něj kadidlo. Pospěš si k obci a vykonej za ně obřad smíření. Od Hospodina vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!“

Num 17:12Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a běžel doprostřed shromáždění (a hle, v lidu už vypukla rána). Zapálil kadidlo a vykonal za lid obřad smíření. Num 17:13Postavil se mezi mrtvé a živé, a rána se zastavila. Num 17:14Těch, kteří tou ranou zemřeli, bylo 14 700 (kromě těch, kdo zemřeli kvůli Korachovi). Num 17:15A když se rána zastavila, Áron se vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do Stanu setkávání.

Áronova hůl

Num 17:16Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 17:17„Mluv k synům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holí – po jedné holi na každý rod. Každému vyryješ na hůl jeho jméno Num 17:18a na hůl Leviho vyryješ Áronovo jméno; tak připadne na každého rodového vůdce jedna hůl. Num 17:19Necháš je ve Stanu setkávání před Truhlou svědectví, kde se s vámi setkávám, Num 17:20a stane se, že hůl toho, jehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání synů Izraele, kteří proti vám stále reptají.“

Num 17:21Mojžíš tedy promluvil k synům Izraele a jejich vůdcové mu dali dvanáct holí – po jedné holi na každý rod. Mezi holemi byla i hůl Áronova. Num 17:22Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví.

Num 17:23Nazítří Mojžíš vešel do Stanu svědectví a hle, hůl Árona z rodu Leviho vypučela: vyrašila v pupeny, nasadila květy a vydala zralé mandle! Num 17:24Mojžíš pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůl.

Num 17:25Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vrať Áronovu hůl před Truhlu svědectví, ať je opatrována jako znamení pro vzbouřence. Tak ukončíš jejich reptání proti mně a nezemřou.“ Num 17:26A Mojžíš učinil přesně tak, jak mu Hospodin přikázal.

Num 17:27Synové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli: „Pohleď, umíráme! Hyneme, všichni hyneme! Num 17:28Kdokoli se jen přiblíží k Hospodinovu Příbytku, umírá! To snad vymřeme do posledního?“ [225]

Kapitola 18

Zodpovědnost kněží a levitů

Num 18:1Hospodin řekl Áronovi: „Ty a tvoji synové spolu s celým tvým otcovským domem ponesete zodpovědnost za přestupky vůči svatyni. Za přestupky vůči vašemu kněžství poneseš zodpovědnost jen ty a tvoji synové. Num 18:2Když budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou rovněž své bratry z pokolení Levi, z tvého otcovského kmene, ať se připojí k tobě a slouží ti. Num 18:3Budou držet stráž a starat se o tebe i o celý Stan. Nesmí se však přiblížit k vybavení svatyně ani k oltáři – jinak by zemřeli jak oni, tak vy. Num 18:4Připojí se k tobě, aby se starali o Stan setkávání a o veškerou službu Příbytku. Nikdo nepovolaný se k vám ale nepřiblíží.

Num 18:5Budete držet stráž při svatyni a při oltáři, aby na syny Izraele už nedolehl hrozný hněv. [226]Num 18:6Hle, já sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinu a darováni vám, aby sloužili při Stanu setkávání. Num 18:7Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co souvisí s oltářem a se službou uvnitř za oponou. Kněžskou službu vám dávám jako dar. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, zemře.“

Kněžské a levitské podíly

Num 18:8Hospodin promluvil k Áronovi: „Hle, já sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi svatými dary od synů Izraele. Věčným ustanovením jsem je dal jako kněžský podíl tobě a tvým synům. Num 18:9Ze svatosvatých darů, z ohnivých obětí, ti připadne toto: Každý jejich dar, který mi přinášejí jako svatosvatý – každá jejich moučná oběť, oběť za hřích i oběť odškodnění – to připadne tobě a tvým synům. Num 18:10Budeš to jíst jako svatosvaté, smí to jíst každý, kdo je u tebe mužského pohlaví. Co je svaté, připadne tobě.

Num 18:11Také toto ti připadne: Obětní příspěvek, který synové Izraele darují při všech obětech, které mi nabízejí zvedáním. To jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a dcerám. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý.

Num 18:12Všechen nejlepší olej a všechno nejlepší víno i obilí, jejich prvotiny, které odevzdávají Hospodinu, jsem dal tobě. Num 18:13Prvotiny všeho, co ve své zemi vypěstují a co přinesou Hospodinu, připadnou tobě. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý.

Num 18:14Cokoli by v Izraeli propadlo Hospodinu, připadne tobě. Num 18:15Vše, co otvírá kterékoli lůno, jak z lidí, tak ze zvířat, se přináší Hospodinu a připadne tobě. Prvorozené z lidí však musíš nechat vyplatit; rovněž tak prvorozené z nečistých zvířat. Num 18:16Od stáří jednoho měsíce se budou moci vyplatit. Necháš je vyplatit za určenou cenu 5 šekelů stříbra [227] (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger).

Num 18:17Prvorozené ze skotu ani bravu ale vyplatit nenecháš, je to svaté. Jejich krví pokropíš oltář a jejich tuk necháš dýmat jako ohnivou oběť, jako příjemnou vůni Hospodinu. Num 18:18Jejich maso připadne tobě, tak jako ti připadne hrudí pozvedání a pravá kýta. Num 18:19Všechny svaté obětní příspěvky, které synové Izraele odevzdávají Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a dcerám. Je to smlouva soli, [228] věčně platná před Hospodinem, pro tebe i pro tvé potomstvo.“

Num 18:20Hospodin řekl Áronovi: „Nezískáš v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl. Já jsem tvůj podíl a tvé dědictví uprostřed synů Izraele.

Num 18:21Hle, synům Leviho jsem za jejich službu při Stanu setkávání dal jako dědictví všechny desátky v Izraeli. Num 18:22Ať se synové Izraele už nepřibližují ke Stanu setkávání, aby na sebe neuvalili hřích a nezemřeli. Num 18:23Službu při Stanu setkávání ať konají jen levité, svá provinění ať nesou oni sami. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: nebudou mít dědictví mezi syny Izraele. Num 18:24Levitům jsem totiž dal za dědictví desátky, které synové Izraele odevzdávají jako příspěvek Hospodinu. To proto jsem o nich řekl: Nebudou mít dědictví mezi syny Izraele.“

Num 18:25Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 18:26„Řekni levitům: Když od synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za dědictví, odevzdáte z nich Hospodinu jako příspěvek desátky z desátků. Num 18:27To se vám bude počítat jako obětní příspěvek. Jako se to děje s obilím z humna a s vínem z lisu, Num 18:28tak i vy odevzdáte Hospodinu příspěvek ze všech desátků, které přijmete od synů Izraele. Příspěvek Hospodinu z nich dáte knězi Áronovi. Num 18:29Ze všeho, co vám bude darováno, vždy odevzdáte příspěvek Hospodinu. Ať je ze všeho posvěcen vždy ten nejlepší díl.

Num 18:30Řekni jim rovněž: Poté, co z desátků odevzdáte nejlepší díl, budou se vám levitům počítat jako úroda z humna a jako víno z lisu. Num 18:31Budete to moci jíst kdekoli – vy i vaše rodiny – neboť je to vaše mzda za vaši službu při Stanu setkávání. Num 18:32Když z toho odevzdáte nejlepší díl, neuvalíte na sebe hřích; neznesvětíte svaté dary synů Izraele a nezemřete.“

Kapitola 19

Očistná voda

Num 19:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: Num 19:2„Toto je ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, ať k tobě přivedou červenou jalovici bez vady, na níž není poskvrny a na niž dosud nebylo vloženo jho. Num 19:3Dáte ji knězi Eleazarovi; ten ji odvede ven za tábor, kde bude v jeho přítomnosti zabita. Num 19:4Kněz Eleazar pak prstem nabere trochu krve a tou krví sedmkrát stříkne směrem ke Stanu setkávání. Num 19:5Jalovice pak bude před jeho očima spálena; spálí se její kůže, maso, krev i výkaly. Num 19:6Potom kněz vezme cedrové dřevo, yzop a šarlatovou látku a hodí to do ohně, v němž se pálí ta jalovice. Num 19:7Kněz si pak vypere oděv, omyje si tělo vodou a teprve potom vejde do tábora. Až do večera však bude nečistý. Num 19:8Rovněž ten, kdo jalovici spálil, si vypere oděv ve vodě a omyje si tělo vodou. Až do večera však bude nečistý.

Num 19:9Někdo čistý zatím nabere popel té jalovice a uloží jej na čisté místo za táborem; tam bude pro izraelskou obec uchován k přípravě očistné vody. Je to oběť za hřích. Num 19:10Rovněž ten, kdo sbíral popel té jalovice, si vypere oděv. Až do večera však bude nečistý.

Toto bude věčné ustanovení pro syny Izraele i pro přistěhovalce, který žije u nich: Num 19:11Kdo by se dotkl mrtvoly kteréhokoli člověka, bude nečistý po sedm dní. Num 19:12Třetího a sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a bude čistý. Nebude-li se však třetího a sedmého dne očišťovat, pak čistý nebude. Num 19:13Kdokoli se dotkne těla mrtvého člověka a neočistí se, poskvrnil Hospodinův příbytek. Takový člověk bude vyobcován z Izraele, neboť nebyl pokropen očistnou vodou. Bude nečistý, jeho nečistota zůstane na něm.

Num 19:14Toto je zákon o člověku, který by zemřel ve stanu: Kdokoli do toho stanu vejde a kdokoli v něm je, bude nečistý po sedm dní. Num 19:15Rovněž každá otevřená nádoba v tom stanu, která není uzavřena poklicí, bude nečistá.

Num 19:16Kdokoli se na poli dotkne člověka zabitého mečem nebo zemřelého nebo jeho kostí nebo hrobu, bude nečistý po sedm dní.

Num 19:17Tehdy vezmou trochu popela jalovice spálené jako oběť za hřích a nalijí na něj do nádoby pramenitou vodu. Num 19:18Někdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan, všechno nádobí i všechny lidi, kteří tam byli. Stejně tak postříká toho, kdo se dotkl kostí nebo zabitého nebo zemřelého nebo hrobu. Num 19:19Třetího a sedmého dne postříká čistý nečistého, a tak jej sedmého dne očistí. Dotyčný pak vypere svůj oděv, omyje se vodou, a večer bude čistý. Num 19:20Kdo by však byl nečistý a neočistil se, takový bude vyobcován ze shromáždění, neboť poskvrnil Hospodinovu svatyni. Nebyl pokropen očistnou vodou; bude nečistý. Num 19:21Toto pro ně bude věčné ustanovení.

Kdo bude postříkán očistnou vodou, vypere si oděv. Kdokoli se pak dotkne té očistné vody, bude nečistý až do večera. Num 19:22Čehokoli se nečistý dotkne, bude nečisté, a kdokoli se toho dotkne, bude nečistý až do večera.“

Kapitola 20

Selhání Mojžíše a Árona

Num 20:1Celá izraelská obec dorazila v prvním měsíci na poušť Cin. Lid pobýval v Kádeši. Tam zemřela Miriam a tam byla pochována.

Num 20:2Obci tam ale chyběla voda, a tak se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi Num 20:3a lid se pustil s Mojžíšem do sváru. „Ó, proč jsme nezemřeli, když naši bratři umírali před Hospodinem!“ [229]Num 20:4volali. „Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění sem do pouště? Abychom tu my i náš dobytek zemřeli? Num 20:5Proč jste nás odvedli z Egypta? Abyste nás přivedli na toto bídné místo? Tohle není místo pro obilí, fíky, víno ani granátová jablka! Není tu ani voda k pití!“

Num 20:6Mojžíš tedy s Áronem odešel od shromáždění ke vchodu do Stanu setkávání. Padli na tvář a vtom se jim ukázala Hospodinova sláva. Num 20:7Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 20:8„Vezmi hůl a spolu se svým bratrem Áronem shromáždi obec. Před jejich očima řeknete skále, ať vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály, aby obec i dobytek měli co pít.“

Num 20:9Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůl, která byla před Hospodinem. Num 20:10Spolu s Áronem pak svolal shromáždění před skálu. Řekl jim: „Nuže, slyšte, vy buřiči – máme vám z této skály vyvést vodu?“ Num 20:11Nato se Mojžíš rozpřáhl a dvakrát udeřil holí do skály. Vytrysklo z ní tolik vody, že se napila obec i jejich dobytek.

Num 20:12Hospodin ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: „Protože jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou svatost, nedovedete toto shromáždění do země, kterou jim dávám!“

Num 20:13To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové Izraele svářili s Hospodinem a Hospodin jim prokázal svou svatost. [230]

Edomský odpor

Num 20:14Mojžíš z Kádeše vyslal posly k edomskému králi se slovy:

„Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víš o všech útrapách, které nás potkaly. Num 20:15Naši otcové sestoupili do Egypta a v té zemi jsme dlouho bydleli. Egypťané ale s námi a s našimi otci začali nakládat zle. Num 20:16Volali jsme tedy k Hospodinu a vyslyšel nás, poslal svého anděla a vyvedl nás z Egypta. [231]

Hle, nyní jsme ve městě Kádeš u hranic tvého území. Num 20:17Nech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou [232] a neodbočíme napravo ani nalevo, dokud nepřejdeme tvé území.“

Num 20:18Edom však řekl: „Neprojdeš mou zem. Jinak proti tobě vytáhnu s mečem!“

Num 20:19Synové Izraele mu odpověděli: „Půjdeme po silnici. Kdybychom se my nebo náš dobytek napili tvé vody, zaplatíme ji. Nejde o nic víc, chceme jen pěšky projít.“

Num 20:20Edom však řekl: „Neprojdeš!“ a vytáhl proti nim s velikým a mocným vojskem. Num 20:21Edom odepřel Izraeli průchod svým územím, a tak jej Izrael musel obejít.

Áronova smrt

Num 20:22Celá izraelská obec vytáhla z Kádeše a dorazila k hoře Hór. Num 20:23Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: Num 20:24„Áron bude připojen ke svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám synům Izraele, protože jste se u Mej-meriby vzepřeli mému příkazu. Num 20:25Vezmi Árona i jeho syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. Num 20:26Svlékni Áronovi roucho a obleč je jeho synu Eleazarovi. Áron pak bude připojen ke svému lidu – zemře tam.“

Num 20:27Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal; před očima celé obce vystoupili na horu Hór. Num 20:28Mojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl je jeho synu Eleazarovi. Tam, na vrcholu hory, pak Áron zemřel a Mojžíš sestoupil z hory s Eleazarem. Num 20:29Když celá obec viděla, že Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní.

Kapitola 21

První vítězství

Num 21:1Když aradský král, Kanaánec sídlící v Negevu, uslyšel, že Izrael přichází atarimskou cestou, napadl Izrael a některé z nich zajal. Num 21:2Izrael tehdy složil slib Hospodinu: „Vydáš-li tento lid do našich rukou, zničíme jejich města jako proklatá.“ [233]

Num 21:3Hospodin Izrael vyslyšel, vydal mu Kananejce a Izrael je i s jejich městy vyhladil jako proklaté. To místo pak nazvali Chorma, Klatba.

Bronzový had

Num 21:4Aby se vyhnuli edomské zemi, táhli od hory Hór směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě ztratil trpělivost Num 21:5a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: „Proč jste nás odvedli z Egypta? Abychom zemřeli na poušti? Není tu chléb, není tu voda a ten mizerný pokrm se nám už hnusí!“

Num 21:6Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na jejich uštknutí mnoho lidí v Izraeli zemřelo. Num 21:7Lid pak přišel k Mojžíši se slovy: „Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, ať nás zbaví těch hadů!“ A tak se Mojžíš za lid modlil.

Num 21:8Hospodin řekl Mojžíšovi: „Udělej si jedovatého hada a připevni ho na kůl. Každý, kdo se na něj podívá, bude žít.“ Num 21:9Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na kůl. Když někoho uštkl had a on se podíval na toho bronzového hada, zůstal naživu.

Cesta Zajordáním

Num 21:10Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se v Obotu. Num 21:11Z Obotu táhli dál a utábořili se v Ije-abarimu na poušti, která na východě sousedí s Moábem. Num 21:12Odtud táhli dál a utábořili se v údolí Zered. Num 21:13Odtud táhli dál a utábořili se na druhé straně řeky Arnon, na poušti, která vybíhá z emorejského území. (Arnon totiž tvoří hranici mezi Moábem a Emorejci.)

Num 21:14Kniha Hospodinových bojů se o něm zmiňuje:

„Vaheb v Sufě a údolí Arnonu,
Num 21:15svahy údolí, jež se táhne ke vsi Ar
a k moábské hranici se přimyká.“

Num 21:16Odtud pak táhli do Beéru; to je ta studna, kde Hospodin řekl Mojžíšovi: „Shromáždi lid a dám jim vodu.“

Num 21:17Tehdy Izrael zpíval tuto píseň:

„Tryskej, studnice!
Prozpěvujte o ní:
Num 21:18Vůdcové kopali studnici,
přední z lidu ji hloubili
žezlem a svými holemi.“

Z pouště pak táhli do Matany, Num 21:19z Matany do Nachalielu, z Nachalielu do Bamotu Num 21:20a z Bamotu ke strži v moábském kraji při vrcholu Pisgy tyčící se nad pustinou.

Porážka Sichona a Oga

Num 21:21Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi se slovy:

Num 21:22„Chtěl bych projít tvou zemí. Neodbočíme do polí ani do vinic, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestou, dokud nepřejdeme tvé území.“

Num 21:23Sichon ale Izraeli nedovolil projít svým územím. Shromáždil všechen svůj lid a vytáhl proti Izraeli na poušť. Když dorazil do Jahcy, napadl Izrael. Num 21:24Ten jej však porazil ostřím meče a obsadil jeho zem od Arnonu po Jabok, až k území Amonců (hranice Amonců byla totiž opevněná). Num 21:25Tak Izrael zabral všechna emorejská města a usadil se v nich, včetně Chešbonu a všech jeho vesnic. Num 21:26Chešbon byl městem emorejského krále Sichona, který bojoval s dřívějším králem Moábu a vzal mu všechnu jeho zem až po Arnon.

Num 21:27Proto vypravěči říkají:

„Jen jděte do Chešbonu, zkuste ho vystavět,
zkuste opevnit město Sichonovo!
Num 21:28Z Chešbonu totiž vyšlehl oheň,
z města Sichonova plamen,
jenž pohltil Ar Moábský,
obyvatele arnonských návrší.
Num 21:29Běda tobě, Moábe!
Kemošův [234] lide, zahyneš!
Ze svých synů učinil běžence,
ze svých dcer zajatkyně
Sichona, krále Emorejců.
Num 21:30Svrhli jsme je, zničeno vše
od Chešbonu až k Dibonu;
plenili jsme jej až k Nofachu,
oheň plál až k Medebě.“

Num 21:31Tak se Izrael usadil v zemi Emorejců.

Num 21:32Mojžíš poslal vyzvědače do Jaezeru. Dobyli jeho vesnice a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Num 21:33Potom se obrátili a vydali se vzhůru směrem k Bášanu. Bášanský král Og však proti nim s celým svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u Edrei.

Num 21:34Hospodin Mojžíšovi řekl: „Neboj se ho! Vydal jsem ho do tvých rukou s celým jeho lidem i s jeho zemí. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, který bydlel v Chešbonu.“

Num 21:35A tak jej pobili i s jeho syny a s celým jeho lidem, až z nich nikdo nezůstal naživu, a obsadili jeho zem.

Kapitola 22

Num 22:1Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se na moábských pláních za Jordánem naproti Jerichu.

Balák si zve Balaáma

Num 22:2Balák, syn Ciporův, se dozvěděl o všem, co Izrael provedl Emorejcům. Num 22:3Když Moáb viděl, kolik je Izraelitů, děsil se; z toho lidu ho jímala hrůza.

Num 22:4Proto řekl midiánským stařešinům: „Ten dav teď spase všechno kolem, jako vůl spásá trávu!“

Balák, syn Ciporův, byl toho času moábským králem. Num 22:5Vyslal posly k Balaámovi, synu Beorovu, do Petoru ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy:

„Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a už pokryl celou zem. Usazuje se přímo přede mnou! Num 22:6Prosím pojď, proklej mi ten lid – je na mě moc silný. Snad jej pak zvládnu porazit a vyhnat ze země. Vím, že komu požehnáš, je požehnaný, a koho prokleješ, je prokletý.“

Num 22:7Moábští i midiánští stařešinové tedy odešli s věšteckou odměnou v rukách, a když přišli k Balaámovi, vyřídili mu Balákova slova.

Num 22:8On jim řekl: „Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal.“ A tak moábští hodnostáři zůstali u Balaáma.

Num 22:9Bůh přišel k Balaámovi a řekl: „Kdo jsou ti muži u tebe?“

Num 22:10Balaám Bohu odpověděl: „Moábský král Balák, syn Ciporův, pro mě poslal se slovy: Num 22:11‚Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Pojď a zatrať mi jej – snad s ním pak budu moci bojovat a vyhnat jej.‘“

Num 22:12Bůh Balaámovi řekl: „Nechoď s nimi. Neproklínej ten lid, neboť je požehnaný!“

Num 22:13Balaám tedy ráno vstal a řekl Balákovým hodnostářům: „Vraťte se do své země. Hospodin mi nedovolil jít s vámi.“

Num 22:14Moábští hodnostáři tedy vstali a vrátili se k Balákovi se slovy: „Balaám s námi odmítl jít.“

Num 22:15Balák potom vyslal další hodnostáře – bylo jich ještě více a ještě váženějších. Num 22:16Když přišli k Balaámovi, řekli mu:

„Tak praví Balák, syn Ciporův: ‚Prosím, nezdráhej se ke mně přijít. Num 22:17Chci tě zahrnout velikými poctami a udělám, cokoli mi řekneš. Pojď, zatrať mi ten lid.‘“

Num 22:18Balaám však Balákovým služebníkům odpověděl: „I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha, a udělat cokoli, ať malého či velkého. Num 22:19Zůstaňte tu ale na noc. Já zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin.“

Num 22:20V noci pak Hospodin přišel k Balaámovi a řekl mu: „Když tě ti muži přišli pozvat, vstaň a jdi s nimi. Dělej však jen to, co ti řeknu.“

Balaámova oslice

Num 22:21Balaám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a odjel s moábskými hodnostáři. Num 22:22Bůh ale kvůli jeho odjezdu vzplanul hněvem a Hospodinův anděl vyšel proti němu, aby mu zahradil cestu. Balaám zatím jel na své oslici spolu se dvěma svými služebníky. Num 22:23Když oslice spatřila Hospodinova anděla stojícího v cestě s taseným mečem v ruce, uhnula z cesty a šla polem. Balaám tedy oslici bil, aby ji zavedl zpět na cestu.

Num 22:24Hospodinův anděl se pak postavil na pěšinu mezi vinicemi, z obou stran lemovanou zídkami. Num 22:25Když oslice spatřila Hospodinova anděla, otřela se o zeď, takže otřela o zeď také Balaámovu nohu. Bil ji tedy znovu.

Num 22:26Hospodinův anděl pak popošel a postavil se do soutěsky, kde nebyla možnost uhnout vpravo ani vlevo. Num 22:27Když oslice spatřila Hospodinova anděla, lehla si pod Balaámem. Tehdy Balaám vybuchl hněvem a bil oslici holí. Num 22:28Vtom Hospodin rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi: „Co jsem ti udělala, že mě už potřetí biješ?“

Num 22:29Balaám oslici odpověděl: „Děláš si ze mě blázny! Mít po ruce meč, už bych tě zabil!“

Num 22:30Oslice mu řekla: „Nejsem snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa až dodnes. Mám snad ve zvyku chovat se k tobě takhle?“

Odpověděl: „Ne.“

Num 22:31Vtom Hospodin Balaámovi odkryl oči. Když spatřil Hospodinova anděla stojícího v cestě s taseným mečem v ruce, poklonil se a padl na tvář.

Num 22:32Hospodinův anděl mu řekl: „Proč jsi už třikrát zbil svou oslici? Hle, to já jsem ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Num 22:33Oslice mě spatřila a už třikrát přede mnou uhnula. Kdyby mi neuhnula, už bych tě zabil, ale ji bych nechal žít!“

Num 22:34Balaám Hospodinovu andělu odpověděl: „Zhřešil jsem! Nevěděl jsem, že ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se domů.“

Num 22:35Hospodinův anděl Balaámovi řekl: „Jdi s těmi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu.“ Balaám tedy jel s Balákovými hodnostáři dál.

Num 22:36Když Balák uslyšel, že Balaám přichází, vyšel mu vstříc k Ír Moábskému [235] na samém kraji arnonské hranice. Num 22:37Balák uvítal Balaáma slovy: „Cožpak jsem ti neposílal pozvání? Proč jsi ke mně nešel? Že bych tě neuměl náležitě poctít?“

Num 22:38Balaám Balákovi odpověděl: „Hle, přišel jsem k tobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh.“

Num 22:39A tak šel Balaám s Balákem do Kiriat-chucotu. Num 22:40Tam Balák obětoval skot a brav a pozval k hostině Balaáma i hodnostáře, kteří ho přivedli. Num 22:41Ráno pak Balák vzal Balaáma a vyvedl ho na Baalovo [236] návrší, odkud byl vidět zadní voj lidu.

Kapitola 23

Balaámova první průpověď

Num 23:1Balaám tehdy Balákovi řekl: „Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů.“ Num 23:2Balák učinil, jak Balaám řekl, a obětoval s Balaámem na každém oltáři býka a berana.

Num 23:3Balaám Balákovi řekl: „Postůj u své zápalné oběti, já zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká; co mi ukáže, to ti oznámím.“ A tak odešel sám.

Num 23:4Bůh se s ním setkal a Balaám mu řekl: „Připravil jsem sedm oltářů a na každém jsem obětoval býka a berana.“

Num 23:5Hospodin vložil Balaámovi do úst slovo. Potom řekl: „Vrať se k Balákovi a mluv takto.“

Num 23:6Vrátil se tedy k němu; stál dosud obklopen všemi moábskými hodnostáři u své zápalné oběti. Num 23:7Tehdy Balaám pronesl svou průpověď:

„Z Aramu přivedl mě Balák,
z východních hor král moábský.
Řekl: ‚Pojď a proklej mi Jákoba,
pojď a spílej Izraeli!‘
Num 23:8Jak mám zatratit, koho nezatratil Bůh?
Jak spílat, komu Hospodin nespílá?
Num 23:9Z vrcholků skal jej vidím
a z pahorků jej spatřuji:
Hle, lid, jenž o samotě bydlí,
jenž se nepočítá mezi národy. [237]
Num 23:10Kdo sečte prach Jákobův,
kdo oblak Izraele vyčíslí?
Kéž i já zemřu smrtí spravedlivých,
kéž jednou skončím jako oni!“

Num 23:11„Co mi to děláš?“ řekl Balák Balaámovi. „Přivedl jsem tě, abys mé nepřátele zatratil, a hle, ty jen žehnáš a žehnáš!“ Num 23:12On však odpověděl: „Cožpak nemusím dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?“

Balaámova druhá průpověď

Num 23:13Balák ho vyzval: „Pojď se na ně se mnou podívat odjinud. Uvidíš jen konec jejich zadního voje, neuvidíš je všechny. Zatrať mi je odtamtud!“ Num 23:14A tak ho vzal na pláň Cofim na vrcholu Pisgy, postavil sedm oltářů a na každém obětoval býka a berana.

Num 23:15Balaám pak Balákovi řekl: „Postůj zde u své zápalné oběti. Já zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu.“

Num 23:16Hospodin se s Balámem setkal a vložil mu do úst slovo. Potom řekl: „Vrať se k Balákovi a mluv takto.“

Num 23:17Vrátil se tedy k němu; stál dosud u své zápalné oběti, obklopen moábskými hodnostáři. Balák se ho zeptal: „Co pravil Hospodin?“ Num 23:18Tehdy Balaám pronesl svou průpověď:

„Vstaň, Baláku, a slyš,
naslouchej mi, synu Ciporův!
Num 23:19Bůh není člověk, aby lhal,
není lidský syn, aby litoval.
Promluví snad, a nedodrží to,
řekne snad něco, a nesplní?
Num 23:20Hle, dostal jsem za úkol žehnat;
když on žehná, já to nezvrátím.
Num 23:21Nevidí se trápení v Jákobovi,
nejsou na dohled těžkosti v Izraeli.
Hospodin, jeho Bůh, je s ním,
jsou u něj slyšet královské fanfáry!
Num 23:22Bůh, jenž z Egypta vyvedl je,
je pro ně silou rohů buvolích.
Num 23:23Není žádné věštby proti Jákobovi,
není zaklínání proti Izraeli.
Vše se včas oznámí Jákobovi,
Izrael se dozví, co chystá Bůh.
Num 23:24Hle, ten lid vstává jako lvice,
zvedá se jako lev!
Neulehne, než kořist zhltne,
krev skolených než vypije!“

Num 23:25Balák na to Balaámovi řekl: „Když už ho nezatracuješ, aspoň mu nežehnej!“

Num 23:26Balaám však Balákovi odpověděl: „Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne Hospodin?“

Balaámova třetí průpověď

Num 23:27Balák pak Balaáma vyzval: „Pojď prosím, vezmu tě na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil odtamtud.“ Num 23:28A tak vzal Balaáma a vyvedl ho na vrchol Peoru, čnícího nad pustinou.

Num 23:29Tehdy Balaám Balákovi řekl: „Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů.“ Num 23:30Balák udělal, co mu Balaám řekl, a obětoval na každém oltáři býka a berana.

Kapitola 24

Num 24:1Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat věštby jako předešle, ale vydal se k poušti. Num 24:2Když pak Balaám pozvedl oči a spatřil Izrael tábořící podle kmenů, přišel na něj Boží Duch. Num 24:3Tehdy Balaám pronesl svou průpověď:

„Toto praví Balaám, syn Beorův,
toto praví jasnozřivý muž.
Num 24:4Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč,
jenž vidění Všemohoucího spatřuje,
jenž padá na tvář
a jeho oči jsou odkryty:
Num 24:5Jak krásné jsou tvé stany, Jákobe,
tvé příbytky, ó Izraeli!
Num 24:6Jak palmové háje se prostírají,
jako nad řekou zahrady,
jako aloe, jež sázel Hospodin,
jak cedry u vody.
Num 24:7Z jeho věder voda poteče,
jeho símě bude mít vody bohatě.

Jeho král bude nad Agaga [238] vyvýšen,
jeho království se pozvedne.

Num 24:8Bůh, jenž vyvedl je z Egypta,
je pro ně silou rohů buvolích.
Národy nepřátel svých spolyká,
jejich kosti ohryže,
jejich šípy rozláme.
Num 24:9Schoulil se, ulehl jako lev,
jako lvice – kdo vstát ho přiměje?

Ať jsou požehnáni, kdo ti žehnají,
a zlořečeni, kdo ti zlořečí!“ [239]

Num 24:10Balák na to proti Balaámovi vybuchl hněvem. Spráskl ruce a řekl mu: „Pozval jsem tě, abys mé nepřátele zatratil, a hle, ty jim už potřetí jen žehnáš a žehnáš! Num 24:11Hned zmiz, vrať se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu tě poctami,‘ ale Hospodin tě o tu poctu připravil.“

Num 24:12Balaám Balákovi odpověděl: „Copak jsem neříkal už tvým poslům, které jsi za mnou poslal: Num 24:13‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit Hospodinův rozkaz a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo zlého – řeknu jen to, co řekne Hospodin‘? Num 24:14Hned odejdu domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naloží s tvým lidem.“

Balaámova čtvrtá průpověď

Num 24:15Tehdy Balaám pronesl svou průpověď:

„Toto praví Balaám, syn Beorův,
toto praví jasnozřivý muž.
Num 24:16Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč,
jenž má poznání od Nejvyššího,
jenž vidění Všemohoucího spatřuje,
jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty:

Num 24:17Vidím jej, i když to není teď,
hledím na něj, i když ne zblízka:
Vyjde hvězda z Jákoba,
povstane žezlo z Izraele;
rozdrtí spánky Moábovy
a temeno všech synů Setových.
Num 24:18Také Edom bude poražen,
poražen bude Seír od svých nepřátel,
Izrael bude slavně vítězit.
Num 24:19Panovat bude, kdo z Jákoba vzejde,
vyhubí ty, kdo v Íru přežijí.“

Balaámovy závěrečné průpovědi

Num 24:20Když pak Balaám spatřil Amaleka, pronesl tuto průpověď:

„První mezi národy je Amalek,
jeho koncem je však věčná záhuba.“

Num 24:21Když spatřil Kenijce, pronesl tuto průpověď:

„Tvůj příbytek je pevný,
na skále leží hnízdo tvé.
Num 24:22Přesto však přijde vniveč, Kaine,
jen co tě Ašur vezme do zajetí.“

Num 24:23Potom pronesl další průpověď:

„Běda! Kdo přežije, až to Bůh udělá?
Num 24:24Loďstvo od kyperských břehů
porobí Ašura, porobí Hebera,
i je však čeká věčná záhuba!“

Num 24:25Nato Balaám vstal a odešel zpátky domů. Rovněž Balák odešel svou cestou.

Kapitola 25

Izrael se klaní Baalovi

Num 25:1Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s místními Moábkami. Num 25:2Ty je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich božstvu. Num 25:3Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peor. [240] Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem.

Num 25:4Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vezmi všechny náčelníky lidu a veřejně je kvůli Hospodinu pověs na kůl, aby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele.“

Num 25:5Mojžíš pak řekl izraelským soudcům: „Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peorem!“

Num 25:6Zatímco ostatní plakali u vchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima Mojžíše i celé izraelské obce si přivedl domů Midiánku. Num 25:7Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vzdálil se od ostatních a vzal do ruky kopí. Num 25:8Vešel za tím Izraelcem až do vnitřní části stanu a oba je probodl – onoho Izraelce i tu ženu až k jejímu podbřišku. Tehdy se rána mezi syny Izraele zastavila. Num 25:9Těch, kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000.

Num 25:10Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 25:11„Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mou zuřivost od synů Izraele. Rozhorlil se totiž uprostřed nich mou horlivostí, a tak jsem ve svém rozhorlení syny Izraele nezahubil. Num 25:12Proto mu řekni, že já sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Num 25:13Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou věčného kněžství, neboť horlil pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření.“

Num 25:14Onen izraelský muž, který byl zabit spolu s Midiánkou, se jmenoval Zimri, syn Salův. Byl to vůdce svého otcovského rodu z pokolení Šimeonova. Num 25:15Ona midiánská žena se jmenovala Kozbi, dcera Curova. Ten byl hlavou svého otcovského kmene v Midiánu.

Num 25:16Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 25:17„Napadněte Midiánce a bijte je, Num 25:18neboť oni lstivě napadli vás. Chtěli vás přelstít pomocí Peora a pomocí své sestry Kozbi, dcery midiánského vůdce, zabité v den té zhoubné rány kvůli Peorovi.“

Nová generace

Kapitola 26

Nové sčítání

Num 26:1Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona: Num 26:2„Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských domů každého, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje.“ [241]

Num 26:3Mojžíš s knězem Eleazarem k nim tedy na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu promluvili takto: Num 26:4„Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.“

Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z Egypta:

Num 26:5Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch a z něj rod chanošský, Palu a z něj rod paluský, Num 26:6Checron a z něj rod checronský, Karmi a z něj rod karmijský.

Num 26:7To jsou rubenské rody. Čítaly 43 730 mužů.

Num 26:8Palu měl syna Eliaba Num 26:9a Eliab měl syny Nemuela, Dátana a Abirama. To byl ten Dátan a Abiram, zástupci obce, kteří s Korachovou tlupou bojovali proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu. [242]Num 26:10Tehdy země otevřela ústa a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa pomřela a oněch 250 mužů pohltil oheň, takže se stali výstražným znamením. Num 26:11Korachovi synové ale nevymřeli.

Num 26:12Synové Šimeonovi po svých rodech: Nemuel a z něj rod nemuelský, Jamin a z něj rod jaminský, Jachin a z něj rod jachinský, Num 26:13Cochar a z něj rod cocharský, [243] Šaul a z něj rod šaulský.

Num 26:14To jsou šimeonské rody. Čítaly 22 200 mužů.

Num 26:15Synové Gádovi po svých rodech: Cefon a z něj rod cefonský, Chagi a z něj rod chagijský, Šuni a z něj rod šunijský, Num 26:16Ozni a z něj kmen oznijský, Eri a z něj kmen erijský, Num 26:17Arodi a z něj kmen arodijský, [244] Areli a z něj kmen arelijský.

Num 26:18To jsou rody Gádových synů. Čítaly 40 500 mužů.

Num 26:19(Er a Onan, Judovi synové, zemřeli v kanaánské zemi.) [245]

Num 26:20Synové Judovi po svých rodech: Šela a z něj rod šelský, Peres a z něj rod pereský, Zerach a z něj rod zerašský. Num 26:21Synové Peresovi: z Checrona rod checronský, z Chamula rod chamulský.

Num 26:22To jsou rody Judovy. Čítaly 76 500 mužů.

Num 26:23Synové Isacharovi po svých rodech: Tola a z něj rod tolský, Pua a z něj rod pujský, [246]Num 26:24Jašub a z něj rod jašubský, Šimron a z něj rod šimronský.

Num 26:25To jsou rody Isacharovy. Čítaly 64 300 mužů.

Num 26:26Synové Zabulonovi po svých rodech: Sered a z něj rod seredský, Elon a z něj rod elonský, Jachleel a z něj rod jachleelský.

Num 26:27To jsou zabulonské rody. Čítaly 60 500 mužů.

Num 26:28Synové Josefovi po svých rodech: Manases a Efraim.

Num 26:29Synové Manasesovi: Machir a z něj rod machirský (a Machir zplodil Gileáda), Gileád a z něj rod gileádský.

Num 26:30Synové Gileádovi: Iezer a z něj rod iezerský, Chelek a z něj rod chelecký, Num 26:31Asriel a z něj rod asrielský, Šechem a z něj rod šechemský, Num 26:32Šemid a z něj rod šemidský, Chefer a z něj rod cheferský. Num 26:33Celofchad, syn Cheferův, neměl syny, jen samé dcery. Ty se jmenovaly: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa.

Num 26:34To jsou rody Manasesovy. Čítaly 52 700 mužů.

Num 26:35Synové Efraimovi po svých rodech: Šutelach a z něj rod šutelašský, Beker a z něj rod bekerský, Tachan a z něj rod tachanský. Num 26:36Synové Šutelachovi: Eran a z něj rod eranský. Num 26:37To jsou rody synů Efraimových. Čítaly 32 500 mužů.

To jsou synové Josefovi po svých rodech.

Num 26:38Synové Benjamínovi po svých rodech: Bela a z něj rod belský, Ašbel a z něj rod ašbelský, Achiram a z něj rod achiramský, Num 26:39Šufam [247] a z něj rod šufamský, Chufam a z něj rod chufamský. Num 26:40Synové Belovi: Ard a Naáman: z Arda [248] rod ardský, z Naámana rod naámanský.

Num 26:41To jsou synové Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů.

Num 26:42Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z něj rod šuchamský.

To jsou čeledi Danovy po svých rodech. Num 26:43Všechny šuchamské rody čítaly 64 400 mužů.

Num 26:44Synové Ašerovi po svých rodech: Jimna a z něj rod jimenský, Jišvi a z něj rod jišvijský, Berija a z něj rod berijský. Num 26:45Synové Beriovi: Cheber a z něj rod cheberský, Malkiel a z něj kmen malkielský. Num 26:46Ašerova dcera se jmenovala Serach.

Num 26:47To jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužů.

Num 26:48Synové Neftalímovi po svých rodech: Jachceel a z něj rod jachceelský, Guni a z něj rod gunijský, Num 26:49Jecer a z něj rod jecerský, Šilem a z něj rod šilemský.

Num 26:50To jsou čeledi Neftalímovy po svých rodech. Čítaly 45 400 mužů.

Num 26:51Toto je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužů. [249]

Num 26:52Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 26:53„Ať je těmto rodům přiděleno dědičné území podle počtu zapsaných osob. Num 26:54Většímu rodu přiděl větší dědictví, menšímu menší – každému podle jeho velikosti. Num 26:55Země bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém otcovském pokolení. Num 26:56Dědictví jim bude rozděleno losem, ať už malému či velkému.“

Num 26:57Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z něj rod geršonský, Kehat a z něj rod kehatský, Merari a z něj rod merarijský.

Num 26:58Patří do nich tyto levitské rody: rod libnijský, rod hebronský, rod machlijský, rod mušijský, rod korachovský.

Kehat zplodil Amrama. Num 26:59Amramova žena jménem Jochebed byla levitská dcera narozená Levimu v Egyptě. Ta Amramovi porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru Miriam. Num 26:60Áronovi se narodil Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. Num 26:61Nádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. [250]

Num 26:62Z levitů bylo započteno celkem 23 000 mužů starších jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny Izraele, neboť jim mezi nimi nepřipadlo žádné dědictví.

Num 26:63Toto jsou synové Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Num 26:64Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj. Num 26:65O těch totiž Hospodin řekl: „Musejí zemřít na poušti,“ a nezůstal z nich nikdo než Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. [251]

Kapitola 27

Dědictví pro dcery

Num 27:1Tehdy přistoupily dcery Celofchada, syna Cheferova, syna Gileádova, syna Machirova, syna Manasesova z rodu Josefova syna Manasese. Jeho dcery se jmenovaly Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. Num 27:2Postavily se před Mojžíše, před kněze Eleazara, před vůdce a před celou obec ke vchodu do Stanu setkávání a řekly: Num 27:3„Náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil k té tlupě, která se srotila proti Hospodinu, k tlupě Korachově. Zemřel pro svůj vlastní hřích, aniž měl syny. Num 27:4Má jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto, že neměl syna? Přiděl nám dědičné vlastnictví mezi bratry našeho otce.“

Num 27:5Mojžíš tedy jejich případ přednesl Hospodinu. Num 27:6Hospodin Mojžíšovi řekl: Num 27:7„Celofchadovy dcery mluví správně. Bezodkladně jim přiděl dědičné vlastnictví mezi bratry jejich otce; dědictví jejich otce převeď na ně.

Num 27:8K synům Izraele pak promluv takto: Když někdo zemře, aniž měl syna, převedete jeho dědictví na jeho dceru. Num 27:9Kdyby neměl ani dceru, přidělíte jeho dědictví jeho bratrům. Num 27:10Kdyby neměl ani bratry, přidělíte jeho dědictví bratrům jeho otce. Num 27:11Kdyby ani jeho otec neměl bratry, přidělíte jeho dědictví nejbližšímu příbuznému z jeho rodu a ten je obdrží.“ A to se pro syny Izraele stalo právním ustanovením, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.

Nový vůdce

Num 27:12Hospodin Mojžíšovi řekl: „Vystup na toto pohoří Abarim a pohleď na zem, kterou dávám synům Izraele. Num 27:13Až ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr Áron. Num 27:14To proto, že jste se vzepřeli mému příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do sváru, místo abyste před nimi prokázali mou svatost.“ To je ta Mej-meriba, Voda sváru, v Kádeši na poušti Cin. [252]

Num 27:15Mojžíš Hospodinu odpověděl: Num 27:16„Ó Hospodine, Bože duchů veškerého tvorstva! Opatři této obci někoho, Num 27:17kdo by před nimi vycházel i vcházel, kdo by je vyváděl i uváděl, aby Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře.“

Num 27:18Hospodin Mojžíšovi řekl: „Jozue, syn Nunův, je muž, ve kterém přebývá Duch. Vezmi jej k sobě a vlož na něj ruku. Num 27:19Postav jej před kněze Eleazara a před očima celé obce mu dej pověření. Num 27:20Předej mu svou důstojnost, aby jej celá izraelská obec poslouchala. Num 27:21Ať se postaví před kněze Eleazara. Ten se za něj bude dotazovat na Hospodinova rozhodnutí pomocí urim. [253] Na jeho rozkaz budou vycházet a na jeho rozkaz budou vcházet – on a s ním všichni synové Izraele, totiž celá obec.“

Num 27:22Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Vzal Jozua, postavil ho před kněze Eleazara a před celou obec, Num 27:23vložil na něj ruce a dal mu pověření, jak o tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše.

Kapitola 28

Každodenní oběti

Num 28:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 28:2„Přikaž synům Izraele: Dbejte na to, ať mi v určený čas přinášíte mé oběti, můj pokrm, mou ohnivou oběť, mou příjemnou vůni. Num 28:3Řekni jim: Toto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti. Num 28:4Jednoho beránka obětuj ráno a druhého za soumraku. Num 28:5Jako moučnou oběť k němu přidej desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje. [254]Num 28:6To je stálá zápalná oběť, ustanovená na hoře Sinaj jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Num 28:7K beránku patří úlitba čtvrtky hinu kvašeného nápoje, kterou pro Hospodina vyliješ ve svatyni. Num 28:8Druhého beránka obětuj za soumraku. Připrav stejnou moučnou oběť i úlitbu jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu.“

Sobotní den

Num 28:9„V sobotní den obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidej dvě desetiny efy [255] jemné mouky zadělané olejem s příslušnou úlitbou. Num 28:10To je sobotní zápalná oběť – tu přinášejte kromě stálé zápalné oběti a úlitby každou sobotu.“

Oběti při novoluní

Num 28:11„Při začátcích vašich měsíců přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Num 28:12Jako moučnou oběť pak přidejte tři desetiny efy [256] jemné mouky zadělané olejem ke každému býčku, dvě desetiny k jednomu beranu Num 28:13a po desetině ke každému beránku. To je zápalná oběť, připravená jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Num 28:14K nim náleží tyto úlitby: půl hinu [257] vína na býčka, třetina hinu [258] na berana a čtvrtina hinu [259] na beránka. To je zápalná obět při novoluní každého měsíce v roce. Num 28:15Kromě stálé zápalné oběti a příslušné úlitby ať je obětován také jeden kozel jako oběť za hřích.“

Oběti při Hodu beránka

Num 28:16„Čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach – Hospodinův Hod beránka. [260]Num 28:17Patnáctého dne toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm dní jezte nekvašené chleby. Num 28:18Prvního dne mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Num 28:19Jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte, ať jsou bez vady. Num 28:20Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana Num 28:21a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Num 28:22Dále přines jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. Num 28:23Toto vše budete obětovat kromě ranní zápalné oběti, která patří ke stálé zápalné oběti. Num 28:24Stejně tak budete po sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně vonící Hospodinu; ať je obětován kromě stálé zápalné oběti a její úlitby. Num 28:25Sedmého dne pak mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci.“

Oběti při Slavnosti týdnů

Num 28:26„V Den prvotin, až budete o vaší Slavnosti týdnů přinášet Hospodinu novou moučnou oběť, mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. [261]Num 28:27Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků. Num 28:28Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na jednoho býčka, dvě desetiny na jednoho berana Num 28:29a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Num 28:30Přines také jednoho kozla, aby za vás byl vykonán obřad smíření. Num 28:31To vše připravíte kromě stálé zápalné oběti a moučné oběti, která k ní náleží; hleďte, ať jsou bez vady. Rovněž tak úlitby, které k nim náleží.“

Kapitola 29

Oběti při Slavnosti troubení

Num 29:1„Prvního dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci – je to Den troubení. [262]Num 29:2Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Num 29:3Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy [263] na býčka, dvě desetiny [264] na berana Num 29:4a jednu desetinu [265] na každého z těch sedmi beránků. Num 29:5Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. Num 29:6To vše (kromě novolunní zápalné oběti s její moučnou obětí, kromě stálé zápalné oběti s její moučnou obětí a kromě patřičných úliteb) připravíte podle příslušných pravidel jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť Hospodinu.“

Oběti v Den smíření

Num 29:7„Desátého dne téhož sedmého měsíce mějte svaté shromáždění, kdy se budete pokorně postit; nedělejte žádnou práci. [266]Num 29:8Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte, ať jsou bez vady. Num 29:9Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na jednoho berana Num 29:10a na každého z těch sedmi beránků po desetině. Num 29:11Dále přineste jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě oběti za hřích při obřadu smíření, kromě stálé zápalné oběti s její moučnou obětí a kromě jejich úliteb).“

Oběti při Slavnosti stánků

Num 29:12„Patnáctého dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. [267] Po sedm dní budete slavit Hospodinovu slavnost: Num 29:13Jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti 13 mladých býčků, 2 berany a 14 ročních beránků; ať jsou bez vady. Num 29:14Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na každého z těch třinácti býčků, dvě desetiny na každého z těch dvou beranů Num 29:15a na každého z těch čtrnácti beránků po desetině. Num 29:16Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby).

Num 29:17Druhý den slavnosti: 12 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. Num 29:18K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Num 29:19Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a jejich úliteb).

Num 29:20Třetí den: 11 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. Num 29:21K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Num 29:22Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby).

Num 29:23Čtvrtý den: 10 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. Num 29:24K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Num 29:25Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby).

Num 29:26Pátý den: 9 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. Num 29:27K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Num 29:28Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby).

Num 29:29Šestý den: 8 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. Num 29:30K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Num 29:31Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a jejích úliteb).

Num 29:32Sedmý den: 7 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. Num 29:33K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle příslušných pravidel, úměrně jejich počtu. Num 29:34Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby).

Num 29:35Osmého dne mějte svátek; nedělejte žádnou běžnou práci. Num 29:36Jako příjemnou vůni, ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti jednoho býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Num 29:37K tomu býčku, beranu a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Num 29:38Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby).

Num 29:39Tyto zápalné oběti, moučné oběti, úlitby a pokojné oběti budete přinášet Hospodinu při vašich slavnostech, a to kromě svých slibů a dobrovolných darů.“

Kapitola 30

Num 30:1Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu Hospodin přikázal.

Sliby manželek a dcer

Num 30:2Mojžíš promluvil k náčelníkům izraelských pokolení: „Hospodin přikázal toto: Num 30:3Když se muž zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo zrušit; učiní přesně to, co slíbil.

Num 30:4Když se mladá žena, dosud žijící v domě svého otce, zaváže Hospodinu nějakým slibem nebo závazkem Num 30:5a její otec o tom uslyší a nic nenamítne, pak budou všechny sliby a závazky, které na sebe vzala, platit. Num 30:6Pokud jí to však otec v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný slib ani závazek, který na sebe vzala, neplatí. Hospodin jí slib odpustí, neboť jí zabránil její otec.

Num 30:7Vdá-li se poté, co na sebe vzala slib nebo nějaký nerozvážný závazek, Num 30:8a její muž proti tomu v den, kdy o tom uslyší, nic nenamítne, pak budou její sliby i závazky platit. Num 30:9Pokud jí to však manžel v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak tím zrušil jakýkoli její slib i nerozvážný závazek. Hospodin jí slib odpustí.

Num 30:10(Každý slib, jímž se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem platí.)

Num 30:11Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahou v domě svého muže, Num 30:12pak, pokud její muž nic nenamítne, až o tom uslyší, a nebude jí bránit, budou všechny její sliby i závazky platit. Num 30:13Pokud by je však manžel v den, kdy o tom uslyší, zrušil, pak nic ze slibů a závazků, které vyšly z jejích rtů, neplatí. Její muž je zrušil, Hospodin jí je odpustí. Num 30:14Jakýkoli slib nebo přísežný závazek, jímž by se omezovala, potvrdí, anebo zruší její muž. Num 30:15Pokud by však k tomu až do příštího dne nic nenamítal, pak tím potvrdil všechny její sliby i závazky, jimiž je vázána. Potvrdil je, neboť v den, kdy o nich uslyšel, mlčel. Num 30:16Pokud by je zrušil později, ponese vinu.“

Num 30:17Toto jsou pravidla, která Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně muže a jeho ženy a ohledně otce a jeho mladé dcery, která ještě žije v jeho domě.

Kapitola 31

Pomsta nad Midiánci

Num 31:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 31:2„Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci.“ [268]

Num 31:3Mojžíš proto řekl lidu: „Vyzbrojte mezi sebou muže způsobilé k boji. Ať vytáhnou proti Midiánu a vykonají nad ním Hospodinovu pomstu. Num 31:4Z každého izraelského pokolení vyšlete k boji po tisíci mužů.“ Num 31:5A tak bylo z izraelských tisíců povoláno po tisíci z každého pokolení, 12 000 mužů vyzbrojených k boji. Num 31:6Mojžíš je vyslal do boje po tisíci z každého pokolení a s nimi Pinchase, syna kněze Eleazara, se svatým náčiním [269] a s trubkami k troubení v ruce.

Num 31:7Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. Num 31:8Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu – pět midiánských králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili mečem. Num 31:9Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek, stáda a veškeré bohatství. Num 31:10Všechna jejich města, v nichž sídlili, i všechny jejich osady vypálili. Num 31:11Zmocnili se veškeré kořisti včetně lidí a dobytka. Num 31:12Všechnu kořist, jíž se zmocnili, i všechny zajatce pak přivedli k Mojžíšovi, ke knězi Eleazarovi a k izraelské obci do tábora na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu.

Num 31:13Mojžíš, kněz Eleazar a všichni vůdcové obce jim vyšli z tábora naproti. Num 31:14Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: Num 31:15„Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Num 31:16Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! [270]Num 31:17Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která už spala s mužem. Num 31:18Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé.

Num 31:19Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni, kdo jste někoho zabili, a všichni, kdo jste se dotkli něčeho zabitého, se budete třetího a sedmého dne očišťovat – jak vy, tak vaši zajatci. Num 31:20Očistěte také všechny oděvy, všechny kožené předměty, vše vyrobené z kozí srsti i každý předmět ze dřeva.“

Num 31:21Kněz Eleazar pak řekl bojovníkům, kteří byli v té bitvě: „Toto je ustanovení Zákona, jejž Hospodin přikázal Mojžíšovi: Num 31:22Zlato, stříbro, bronz, železo, cín a olovo, Num 31:23vše, co snese oheň, přepálíte ohněm, a bude to čisté. Musí se to ale ještě očistit očistnou vodou. Vše, co oheň nesnese, propláchněte vodou. Num 31:24Sedmého dne si vyperte roucha, a budete čistí. Teprve potom se vrátíte do tábora.“

Dělení kořisti

Num 31:25Hospodin Mojžíšovi řekl: Num 31:26„Spolu s knězem Eleazarem a s rodovými náčelníky obce pořiď soupis zajaté kořisti, jak z lidí, tak z dobytka. Num 31:27Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy, a mezi zbytek obce. Num 31:28Od bojovníků, kteří šli do bitvy, vyber příspěvek pro Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i bravu. Num 31:29Tento podíl z jejich poloviny odevzdej knězi Eleazarovi jako příspěvek Hospodinu. Num 31:30Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber po jednom ukořistěném z padesáti, a to jak z lidí, tak ze všeho dobytka (ze skotu, oslů i bravu). Ty odevzdej levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek.“ Num 31:31Mojžíš a kněz Eleazar tedy učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Num 31:32Zbytek kořisti uchvácené vojskem činil: 675 000 kusů bravu, Num 31:3372 000 kusů skotu, Num 31:3461 000 oslů, Num 31:3532 000 žen, které ještě nepoznaly muže.

Num 31:36Polovina podílu těch, kteří vyšli do boje, činila: 337 500 kusů bravu; Num 31:37z nich bylo Hospodinu odvedeno 675. Num 31:3836 000 kusů skotu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 72. Num 31:3930 500 oslů; z nich bylo Hospodinu odvedeno 61. Num 31:4016 000 osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno 32.

Num 31:41Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi Eleazarovi, jak mu Hospodin přikázal.

Num 31:42Druhá polovina, patřící zbytku izraelské obce (polovina, kterou Mojžíš oddělil od té patřící bojovníkům), Num 31:43činila: 337 500 kusů bravu, Num 31:4436 000 kusů skotu, Num 31:4530 500 oslů, Num 31:4616 000 osob.

Num 31:47Z této poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom z každých padesáti ukořistěných, a to jak z lidí, tak z dobytka. Ty odevzdal levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek, jak mu Hospodin přikázal.

Num 31:48Poté k Mojžíšovi přistoupili velitelé vojenských oddílů, vůdcové tisíců a stovek, Num 31:49a řekli Mojžíšovi: „Tvoji služebníci sečetli bojovníky, jimž jsme veleli, a ani jeden nám nechybí. Num 31:50Proto každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků – spony, náramky, prsteny, náušnice a přívěsky – k vykoupení našich životů před Hospodinem.“ [271]

Num 31:51Mojžíš a kněz Eleazar tedy od nich přijali všechny ty mistrovské zlaté šperky. Num 31:52Všechno zlato odevzdané Hospodinu vážilo 16 750 šekelů. [272]Num 31:53(Bojovníci ovšem kořistili každý pro sebe.) Num 31:54Mojžíš a kněz Eleazar od vůdců tisíců a stovek to zlato přijali a odnesli je do Stanu setkávání jako připomínku synů Izraele před Hospodinem.

Kapitola 32

Obsazení Zajordání

Num 32:1Synové Rubenovi a synové Gádovi měli obrovské množství dobytka. Uviděli jaezerskou a gileádskou zem a hle, bylo to místo vhodné pro dobytek. Num 32:2Rubenovi a Gádovi synové tedy přišli a řekli Mojžíšovi, knězi Eleazarovi a vůdcům obce: Num 32:3„Atarot, Dibon, Jaezer, Nimra, Chešbon, Eleale, Sebam, Nebó a Beon, Num 32:4země, kterou Hospodin dobyl pro izraelskou obec, je země vhodná pro dobytek – a tvoji služebníci mají spoustu dobytka.“ Num 32:5Dále řekli: „Prokaž nám prosím laskavost, ať tato země připadne do vlastnictví nám, tvým služebníkům. Nevoď nás přes Jordán.“

Num 32:6Mojžíš Rubenovým a Gádovým synům odpověděl: „Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zde? Num 32:7Proč chcete syny Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal? Num 32:8Totéž udělali vaši otcové, když jsem je vyslal z Kádeš-barné, aby prohlédli zem. [273]Num 32:9Došli až k údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny Izraele odradili od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal. Num 32:10Hospodin toho dne vzplanul hněvem a odpřisáhl: Num 32:11‚Nikdo z těch, kdo vyšli z Egypta, nikdo starší dvaceti let nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, neboť se mi nevydali cele. Num 32:12Jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.‘ [274]Num 32:13Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a nechal je čtyřicet let bloudit po poušti, dokud to pokolení, které se znelíbilo Hospodinu, do posledního nevymřelo.

Num 32:14Hle, nyní jste nastoupili na místo svých otců, vy plemeno hříšníků, abyste ještě více roznítili Hospodinův planoucí hněv proti Izraeli! Num 32:15Jestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na poušti ještě déle, a tak je všechny přivedete do záhuby!“

Num 32:16Přistoupili tedy k Mojžíšovi blíž a řekli: „Chceme tu postavit ohrady pro svůj dobytek a města pro své děti. Num 32:17Sami pak půjdeme v plné zbroji v čele synů Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich místo. Naše děti zatím zůstanou v opevněných městech, chráněny před obyvateli země. Num 32:18My se ale domů nevrátíme, dokud se každý syn Izraele neujme svého dědictví. Num 32:19Nebudeme s nimi zabírat zem za Jordánem ani nikde dále, neboť nám připadlo dědictví na východ od Jordánu.“

Num 32:20Mojžíš jim odpověděl: „Chcete-li to slovo splnit, připravte se před Hospodinem k boji. Num 32:21Každý z vašich ozbrojenců půjde před Hospodinem za Jordán, dokud on před vámi nevyžene své nepřátele. Num 32:22Až bude země před Hospodinem podmaněna, budete se moci vrátit a budete zproštěni tohoto závazku k Hospodinu a k Izraeli. Tehdy se před Hospodinem tato země stane vaším vlastnictvím.

Num 32:23Pokud se tak nezachováte, hle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás najde. Num 32:24Postavte si města pro děti a ohrady pro ovce a kozy; splňte však, co jste slíbili.“

Num 32:25Rubenovi a Gádovi synové Mojžíšovi odpověděli: „Tvoji služebníci učiní, jak jim náš pán přikazuje. Num 32:26Naše děti, naše ženy, náš dobytek a všechna naše zvířata zůstanou v gileádských městech, Num 32:27zatímco tvoji služebníci, každý v plné zbroji, přejdou Jordán, aby bojovali před Hospodinem, jak praví náš pán.“

Num 32:28Mojžíš tedy o nich vydal příkaz knězi Eleazarovi, Jozuovi, synu Nunovu, a náčelníkům izraelských pokolení. Num 32:29Mojžíš jim řekl: „Pokud s vámi Gádovi a Rubenovi synové přejdou Jordán, každý vyzbrojen k boji před Hospodinem, pak jim po dobytí země dáte do vlastnictví gileádskou zem. Num 32:30Pokud však s vámi nepůjdou jako ozbrojenci, připadne jim vlastnictví mezi vámi v kanaánské zemi.“

Num 32:31Gádovi a Rubenovi synové na to řekli: „Uděláme, co Hospodin tvým služebníkům řekl: Num 32:32Přejdeme vyzbrojeni před Hospodinem do země Kanaán a získáme dědičné vlastnictví v Zajordání.“

Num 32:33Mojžíš tedy Gádovým a Rubenovým synům a polovině pokolení Manasesova, syna Josefova, přidělil království emorejského krále Sichona a bášanského krále Oga – zemi i s jejími městy včetně území pohraničních měst.

Num 32:34Synové Gádovi pak vystavěli Dibon, Atarot, Aroer, Num 32:35Atarot-šofan, Jaezer, Jogbehu, Num 32:36opevněná města Bet-nimra a Bet-haran a ohrady pro ovce a kozy.

Num 32:37Synové Rubenovi vystavěli Chešbon, Eleale, Kiriatajim, Num 32:38Nebó, Baal-meon (jejichž jména byla změněna) a také Sibmu. Města, která vystavěli, přejmenovali.

Num 32:39Synové Machira, syna Manasesova, šli do Gileádu, dobyli jej a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Num 32:40Mojžíš tedy Gileád přidělil Machirovi, synu Manasesovu, a ten se v ní usadil. Num 32:41Manasesův syn Jair pak vytáhl, dobyl jejich vesnice a nazval je Chavot-jair, Jairovy vesnice. Num 32:42Také Noba vytáhl, dobyl Kenat i jeho vesnice a nazval je svým jménem: Noba.

Kapitola 33

Trasa exodu

Num 33:1Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po svých oddílech z Egypta. Num 33:2Mojžíš během jejich tažení zapisoval, odkud podle Hospodinova rozkazu vycházeli. Toto jsou zastávky na jejich tažení:

Num 33:3Patnáctého dne prvního měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle vyrazili na cestu. Num 33:4Egypťané zatím pohřbívali všechny své prvorozené, které mezi nimi Hospodin pobil, když vykonal soud nad jejich bohy. [275]

Num 33:5Synové Izraele vyšli z Ramesesu a utábořili se v Sukotu.

Num 33:6Vyšli ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště.

Num 33:7Vyšli z Etamu, obrátili se zpět k Pi-chirotu naproti Baal-cefonu a utábořili se před Migdolem.

Num 33:8Vyšli z Pi-chirotu, [276] prošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou pouští a utábořili se v Maře.

Num 33:9Vyšli z Mary a přišli do Elimu. V Elimu bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody.

Num 33:10Vyšli z Elimu a utábořili se u Rudého moře.

Num 33:11Vyšli od Rudého moře a utábořili se v poušti Sin.

Num 33:12Vyšli z pouště Sin a utábořili se v Dofce.

Num 33:13Vyšli z Dofky a utábořili se v Aluši.

Num 33:14Vyšli z Aluše a utábořili se v Refidimu, kde lid neměl vodu k pití.

Num 33:15Vyšli z Refidimu a utábořili se na poušti Sinaj.

Num 33:16Vyšli z pouště Sinaj a utábořili se v Kibrot-hataavě.

Num 33:17Vyšli z Kibrot-hataavy a utábořili se v Chacerotu.

Num 33:18Vyšli z Chacerotu a utábořili se v Ritmě.

Num 33:19Vyšli z Ritmy a utábořili se v Rimon-perecu.

Num 33:20Vyšli z Rimon-perecu a utábořili se v Libně.

Num 33:21Vyšli z Libny a utábořili se v Rise.

Num 33:22Vyšli z Risy a utábořili se v Kehelatě.

Num 33:23Vyšli z Kehelaty a utábořili se na hoře Šefer.

Num 33:24Vyšli od hory Šefer a utábořili se v Charadě.

Num 33:25Vyšli z Charady a utábořili se v Makhelotu.

Num 33:26Vyšli z Makhelotu a utábořili se v Tachatu.

Num 33:27Vyšli z Tachatu a utábořili se v Terachu.

Num 33:28Vyšli z Terachu a utábořili se v Mitce.

Num 33:29Vyšli z Mitky a utábořili se v Chašmoně.

Num 33:30Vyšli z Chašmony a utábořili se v Moserotu.

Num 33:31Vyšli z Moserotu a utábořili se v Bne-jaakanu.

Num 33:32Vyšli z Bne-jaakanu a utábořili se v Chor-gidgadu.

Num 33:33Vyšli z Chor-gidgadu a utábořili se v Jotbatě.

Num 33:34Vyšli z Jotbaty a utábořili se v Abroně.

Num 33:35Vyšli z Abrony a utábořili se v Ecjon-geberu.

Num 33:36Vyšli z Ecjon-geberu a utábořili se v Kádeši na poušti Cin.

Num 33:37Vyšli z Kádeše a utábořili se u hory Hór na kraji edomské země.

Num 33:38Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam zemřel. Num 33:39Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let. [277]

Num 33:40Tenkrát se aradský král, Kanaánec sídlící v Negevu v kanaánské zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele.

Num 33:41Vyšli od hory Hór a utábořili se v Calmoně.

Num 33:42Vyšli z Calmony a utábořili se v Punonu.

Num 33:43Vyšli z Punonu a utábořili se v Obotu.

Num 33:44Vyšli z Obotu a utábořili se v Ije-abarimu na moábské hranici.

Num 33:45Vyšli z Ijimu a utábořili se v Dibon-gadu.

Num 33:46Vyšli z Dibon-gadu a utábořili se v Almon-diblataimu.

Num 33:47Vyšli z Almon-diblatajmu a utábořili se v pohoří Abarim proti Nebó.

Num 33:48Vyšli z pohoří Abarim a utábořili se na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Num 33:49Jejich tábor na moábských pláních u Jordánu sahal od Bet-ješimotu až po Abel-šitim.

Příkaz k dobytí Kanaánu

Num 33:50Na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi: Num 33:51„Řekni synům Izraele: Až přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země, Num 33:52vyžeňte všechny obyvatele země. Zničte všechny jejich tvarované kameny, zničte všechny jejich lité sochy a zrušte jejich obětní výšiny. Num 33:53Podrobte si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám ji dal – obsaďte ji! Num 33:54Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu přidělte větší dědictví a menšímu menší. Kamkoli padne čí los, to bude jeho. Rozdělte si zem podle otcovských pokolení.

Num 33:55Pokud obyvatele té země nevyženete, pak se vám ti, které tam ponecháte, stanou trním v očích a ostny v bocích. Budou vás trýznit v zemi, v níž budete bydlet. Num 33:56To, co jsem zamýšlel učinit jim, pak nakonec učiním vám.“

Kapitola 34

Hranice zaslíbené země

Num 34:1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 34:2„Přikaž synům Izraele: Až vejdete do Kanaánu, toto budou hranice země, která vám připadne za dědictví:

Num 34:3Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého [278] moře na východě, Num 34:4stočí se jižně od srázu Akrabim, bude pokračovat k Cinu, až dosáhne na jih od Kádeš-barné. Odtud povede k Chacar-adaru a bude pokračovat k Acmonu, Num 34:5kde se stočí, a podél Egyptského potoka dosáhne k moři.

Num 34:6Vaši západní hranici bude tvořit Středozemní [279] moře. Jeho pobřeží bude vaše západní hranice.

Num 34:7Vaše severní hranice povede takto: od Středozemního moře ji vytyčíte k hoře Hór Num 34:8a odtud dál k Lebo-chamátu, až dosáhne Cedadu. Num 34:9Odtud povede k Zifronu, až dosáhne k Chacar-enanu. To bude vaše severní hranice.

Num 34:10Svou východní hranici vytyčíte od Chacar-enanu k Šefamu. Num 34:11Odtud sestoupí k Rible východně od Ajinu; odtud bude sestupovat dál podél svahů východně od Galilejského [280] jezera. Num 34:12Odtud hranice sestoupí k Jordánu a dosáhne až k Mrtvému moři.

To budou hranice vaší země ze všech stran.“

Num 34:13Mojžíš synům Izraele přikázal: „To je ta země – rozdělte si ji losem! Hospodin přikázal, aby byla přidělena devíti a půl pokolením. Num 34:14Rubenovu a Gádovu pokolení s jejich rodinami se totiž už dostalo dědictví, stejně jako polovině pokolení Manasesova. Num 34:15Tato dvě a půl pokolení už získala dědictví na východní straně Jordánu naproti Jerichu.“

Num 34:16Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 34:17„Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův. Num 34:18Z každého pokolení určete jednoho vůdce, aby jim pomáhali rozdělovat zem. Num 34:19A toto jsou jména těch mužů:

Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda, Num 34:20Šemuel, syn Amihudův, z pokolení Šimeon, Num 34:21Elidad, syn Kislonův, z pokolení Benjamín, Num 34:22Buki, syn Jogliův, vůdce pokolení Dan, Num 34:23Chaniel, syn Efodův, vůdce pokolení Josefova syna Manasese, Num 34:24Kemuel, syn Šiftanův, vůdce pokolení Josefova syna Efraima, Num 34:25Elicafan, syn Parnachův, vůdce pokolení Zabulon, Num 34:26Paltiel, syn Azanův, vůdce pokolení Isachar, Num 34:27Achihud, syn Šelomiův, vůdce pokolení Ašer, Num 34:28Pedahel, syn Amihudův, vůdce pokolení Neftalí.“

Num 34:29To jsou ti, kterým Hospodin přikázal, aby synům Izraele přidělili dědictví v zemi Kanaán.

Kapitola 35

Levitská města

Num 35:1Na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi: Num 35:2„Přikaž synům Izraele, ať ze svého dědičného území dají levitům města k bydlení; také pastviny okolo těch měst dejte levitům. Num 35:3Ta města jim budou sloužit k bydlení a přilehlé pastviny budou pro jejich dobytek a pro všechna jejich zvířata.

Num 35:4Předměstské pastviny, které dáte levitům, ať obklopují městskou zeď ze všech stran do vzdálenosti tisíce loktů. [281]Num 35:5Proto vyměřte dva tisíce loktů [282] na východní straně města a stejně tolik na jižní, západní a severní straně města, tak aby město bylo uprostřed. Toto budou jejich předměstské pastviny.“

Útočištná města

Num 35:6„Z měst, která dáte levitům, bude šest měst útočištných. Tam se bude moci uchýlit ten, kdo někoho zabil. [283] K nim přidáte levitům další čtyřicet dvě města – Num 35:7celkem čtyřicet osm měst s přilehlými pastvinami. Num 35:8Ta města jim z vlastnictví synů Izraele přidělíte takto: od většího pokolení více, od menšího méně. Každé pokolení dá levitům část měst, odpovídající jeho dědičnému území.“

Num 35:9Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Num 35:10„Řekni synům Izraele: Až přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země, Num 35:11vyberte si města, která vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do nich moci uchýlit ten, kdo někoho neúmyslně zabil. Num 35:12Ta města vám budou sloužit jako útočiště před mstitelem, aby ten, kdo někoho zabil, nezemřel dříve, než se dostaví k soudu před obcí.

Num 35:13Určete si šest měst, která vám budou sloužit jako útočiště: Num 35:14tři města v Zajordání a tři města v zemi Kanaán. Ta ať slouží jako útočištná města. Num 35:15Těchto šest měst ať synům Izraele, hostům i přistěhovalcům slouží za útočiště, aby se tam uchýlil každý, kdo někoho neúmyslně zabil.

Num 35:16Udeří-li někdo někoho železným předmětem tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Num 35:17Vezme-li do ruky kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Num 35:18Vezme-li do ruky dřevěný předmět, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Num 35:19Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho. Num 35:20Strčí-li někdo do někoho z nenávisti nebo po něm něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemře, Num 35:21anebo někoho z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře, pak musí ten, kdo ho udeřil, zemřít – je to vrah. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho.

Num 35:22Strčí-li však někdo do někoho náhodou, a ne z nepřátelství, anebo po něm hodí nějaký předmět, ale neúmyslně, Num 35:23anebo na něj z nepozornosti shodí jakýkoli kámen, který může zabít, a dotyčný zemře, ačkoli viník nebyl jeho nepřítelem a nezamýšlel mu nic zlého, Num 35:24pak mezi tím, kdo udeřil, a krevním mstitelem rozhodne obec podle těchto soudních pravidel. Num 35:25Obec ochrání toho, kdo zabil, před krevním mstitelem a umožní mu návrat do útočištného města, kam se uchýlil. Tam bude bydlet až do smrti nejvyššího kněze pomazaného svatým olejem.

Num 35:26Pokud se ale ten, kdo někoho zabil, odváží vyjít za hranice svého útočištného města Num 35:27a krevní mstitel ho najde mimo jeho hranice a zabije ho, nebude mstitel vinen prolitou krví. Num 35:28Ten, kdo někoho zabil, má totiž pobývat ve svém útočištném městě až do smrti nejvyššího kněze. Teprve po jeho smrti se smí vrátit na svůj vlastní pozemek.

Num 35:29Toto se vám stane právním ustanovením pro všechna budoucí pokolení, kdekoli se usadíte.

Num 35:30Každý vrah, který někoho zabil, bude popraven, ovšem pouze na základě výpovědi svědků. Jediné svědectví k popravě člověka nestačí.

Num 35:31Vrah zaslouží smrt. Za jeho život nepřijímejte výkupné; musí zemřít.

Num 35:32Ani za toho, kdo se uchýlil do útočištného města, nepřijímejte výkupné, chtěl-li by se vrátit domů dříve, než zemře nejvyšší kněz.

Num 35:33Neposkvrňujte zemi, v níž jste; právě krev totiž zemi poskvrňuje. Země nemůže být očištěna od krve, která na ní byla prolita, jinak než krví toho, kdo ji prolil. [284]Num 35:34Nesmíš poskvrnit zem, v níž bydlíte. Vždyť uprostřed ní přebývám já sám – já Hospodin bydlím uprostřed synů Izraele!“

Kapitola 36

Dědičky v Izraeli

Num 36:1Tehdy přistoupili rodoví náčelníci z rodu Gileáda, syna Machirova, syna Manasesova z rodů Josefových synů, aby promluvili před Mojžíšem a před izraelskými rodovými náčelníky. Num 36:2Řekli: „Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné podíly. [285] Našemu pánu bylo rovněž od Hospodina přikázáno, aby dědictví našeho bratra Celofchada přidělil jeho dcerám. [286]Num 36:3Vdají-li se však za někoho z jiných izraelských kmenů, pak jejich dědictví ubude z dědictví našich otců a bude přidáno k dědictví kmene, do něhož se vdají. Tak by z našeho dědičného losu ubylo. Num 36:4Dokonce i když synům Izraele nastane milostivé léto, [287] dědictví těchto dcer setrvá v kmeni, do něhož se vdají. Tak by jejich dědictví ubylo z dědictví našeho otcovského kmene.“

Num 36:5Mojžíš pak na Hospodinův rozkaz synům Izraele oznámil: „Kmen Josefových synů mluví správně. Num 36:6Hospodin ohledně Celofchadových dcer přikazuje toto: Mohou se vdávat, za koho chtějí, ale jen uvnitř svého otcovského rodu a kmene. Num 36:7Tak nebude izraelské dědictví přecházet z kmene na kmen. Synové Izraele budou spjati každý s dědictvím svého otcovského kmene. Num 36:8Každá dcera, která má mezi izraelskými kmeny dostat dědictví, ať se vdá za někoho ve svém otcovském rodu a kmeni, aby si všichni synové Izraele udrželi dědictví svých otců. Num 36:9Tak nebude dědictví přecházet z kmene na kmen. Každý z izraelských kmenů bude spjat se svým dědictvím.“

Num 36:10Celofchadovy dcery pak učinily přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Num 36:11Celofchadovy dcery Machla, Tirsa, Chogla, Milka a Noa se vdaly za syny svých strýců. Num 36:12Vdaly se do rodin synů Manasese, syna Josefova, a jejich dědictví zůstalo v jejich otcovském kmeni a rodu.

Num 36:13To jsou přikázání a zákony, které Hospodin skrze Mojžíše vydal synům Izraele na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu.

Deuteronomium

Pohled zpět

Kapitola 1

Odchod ze Sinaje

Deut 1:1Toto jsou slova, která Mojžíš promluvil k celému Izraeli na poušti v Zajordání, totiž na pláni Arava [288] naproti Sufu mezi Paranem, Tofelem, Labanem, Chacerotem a Di-zahabem. Deut 1:2Přes pohoří Seír trvá cesta od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní. [289]

Deut 1:3Prvního dne jedenáctého měsíce čtyřicátého roku oznámil Mojžíš synům Izraele všechno, co mu Hospodin pro ně přikázal. Deut 1:4Poté, co porazil emorejského krále Sichona sídlícího v Chešbonu a bášanského krále Oga sídlícího v Aštarotu a v Edrei, Deut 1:5začal Mojžíš v moábské zemi v Zajordání vysvětlovat tento Zákon. Řekl:

Deut 1:6Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto: „Už jste na této hoře byli dost dlouho. Deut 1:7Obraťte se a jděte dál. Vejděte do pohoří Emorejců a ke všem jejich sousedům v Aravě, na horách, v podhůří, v Negevu i na mořském pobřeží. Vejděte do celé kanaánské země i do Libanonu až po tu velikou řeku, řeku Eufrat. Deut 1:8Pohleď, tu zemi jsem vám dal. Jděte a obsaďte zem, o níž Hospodin přísahal vašim otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ji dá jim a po nich jejich semeni.“ [290]

Ustanovení vůdců

Deut 1:9Tenkrát jsem vám řekl: „Nemohu vás dále nést sám. Deut 1:10Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožil. Pohleďte, dnes je vás jako hvězd na nebi! [291]Deut 1:11Kéž vás Hospodin, Bůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát více a kéž vám žehná, jak vám pověděl! Deut 1:12Jak bych však mohl sám nést vaše nesnáze, vaše břemena a rozepře? Deut 1:13Vyberte ve svých kmenech moudré, rozvážné a zkušené muže, abych je učinil vašimi vůdci.“

Deut 1:14Odpověděli jste mi: „Co navrhuješ, je dobré.“

Deut 1:15Vzal jsem tedy představitele vašich kmenů, moudré a zkušené muže, a ustanovil jsem je za vaše vůdce, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti a za představené vašich kmenů. Deut 1:16Vašim soudcům jsem tenkrát přikázal: „Vyslechnete své bratry a budete soudit spravedlivě, ať p